Profile

Cover photo
ประภัสรา โคตะขุน
Works at www.prapasara.co.uk
Attended Stoke-On-Trent college
Lives in Newcastle-Under-Lyme
252 followers|12,751,306 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
อาลัยคุณพ่อเสรีรัต โคตะขุน
 ·  Translate
อาลัยคุณพ่อเสรีรัต โคตะขุน เพลง : กล่อมพ่อ เหนื่อยล้า ... นานแล้ว เธอใช้เวลาชีวิตที่ผ่านมานั้น เพื่อฉันและคนมากมาย ผ่านร้อน ... ผ่านหนาว เธอสร้างมันตามความฝันจนเกิดวันนี้ เพราะรักและความจริงใจ จากนี้ ... วันนี้ มันถึงเวลาที่...
1
Add a comment...
 
การหาค่า  CVI
 ·  Translate
การหาค่า CVI วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เป็นวิธีการที่ประยุกต์จากแฮมเบลตันและคณะ (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูล,2547 : 224-225) มีดังนี้ ขั้นที่ 1 นำแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัดไปให้...
1
Add a comment...
 
ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้   หนังสือเ...
4
Add a comment...
 
สื่อประสม  คืออะไร     ความหมายของสื่อประสม   นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อประสม ซึ่งได้เห็นว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต จึงทำการศึกษาและได้ให้ความหมายของสื่อประสมไว้ดังนี้    ...
3
Add a comment...
 
รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู
 ·  Translate
รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู โดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ http://202.29.238.187/saksit/ ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทาง...
1
Nada Berlin's profile photo
 
สวัสดียามเช้าค่ะ
ขอให้มีความสุข
สุขใจตลอดวันนะค่ะ
 ·  Translate
Add a comment...
 
สนใจติดต่อคุณ...ประภัสรา โคตะขุน Email :: prapasara.ko@gmail.com
Line Use ID :: pla-prapasara
 ·  Translate
สนใจติดต่อคุณ...ประภัสรา โคตะขุน Email :: prapasara.ko@gmail.com Line Use ID :: pla-prapasara
1
Add a comment...
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ในศตวรรษที่ 21 เริ่มเด่นชัดและ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก Brain based learning เป็นที่รู้...
2
Add a comment...
 
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อประสม ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา/ภาควิชา ปีการศึกษา 1.การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะ...
3
Add a comment...
Story
Introduction
EDUCATION:
- St.mary School (1986-1989)
- Udonpittayanukoon School (1989-1192)
- Bachelor of Education
- Majoy Mathematics
- Minor Computer Education
-Master of Education (M.E.)
-Major Curriculum And Instruction
-Udon thani rajabhat university
* * * * ประวัติของ ปลา * * * *
ชื่อ นางประภัสรา โคตะขุน
ภูมิลำเนา :: จังหวัดอุดรธานี
ระดับการศึกษาสูงสุด :: ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา :: หลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันสำเร็จการศึกษา :: 24 พฤศจิกายน 2545

วิทยานิพนธ์ :: การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว คิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสม์ เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับการศึกษา :: ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา :: ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอก :: คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันสำเร็จการศึกษา :: 22 มีนาคม 2539

วันเริ่มรับราชการ :: 24 มิถุนายน 2539

โรงเรียนที่สอน :: โรงเรียนบ้านโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
:: โรงเรียนบ้านโคกกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
:: โรงเรียนบ้านอูบมุง จังหวัดอุดรธานี...จนกระทั้งลาออก
Education
  • Stoke-On-Trent college
    2009
Basic Information
Gender
Female
Other names
Prapasara Lovatt