Profile

Cover photo
ประภัสรา โคตะขุน
Works at www.prapasara.co.uk
Attended Stoke-On-Trent college
Lives in Newcastle-Under-Lyme
240 followers|11,600,201 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
สนใจติดต่อคุณ...ประภัสรา โคตะขุน Email :: prapasara.ko@gmail.com
Line Use ID :: pla-prapasara
 ·  Translate
สนใจติดต่อคุณ...ประภัสรา โคตะขุน Email :: prapasara.ko@gmail.com Line Use ID :: pla-prapasara
1
Add a comment...
 
ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้   หนังสือเ...
4
Add a comment...
 
สื่อประสม  คืออะไร     ความหมายของสื่อประสม   นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อประสม ซึ่งได้เห็นว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต จึงทำการศึกษาและได้ให้ความหมายของสื่อประสมไว้ดังนี้    ...
3
Add a comment...
 
Mahidol University  วิจัย Full Text    Full Text - Library and Information Center - Mahidol University 1A comparative socio-economic study of local communities in Laem Chabang Pork, part of the Eastern Seaboard Devel...
1
Add a comment...
In her circles
113 people
Have her in circles
240 people
Kobkhan Gubtapol's profile photo
ศิรินันท์ รัตนา's profile photo
วีรวรรณ โหมดตาด's profile photo
Suriyapat Pattharavasudtinan's profile photo
kanoksak semake's profile photo
เสรีรัต โคตะขุน's profile photo
Maewmeow Srichan's profile photo
tonmai acp's profile photo
ปารมิตา พานุราช's profile photo
 
การหาค่า  CVI
 ·  Translate
การหาค่า CVI วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เป็นวิธีการที่ประยุกต์จากแฮมเบลตันและคณะ (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูล,2547 : 224-225) มีดังนี้ ขั้นที่ 1 นำแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัดไปให้...
1
Add a comment...
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ในศตวรรษที่ 21 เริ่มเด่นชัดและ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก Brain based learning เป็นที่รู้...
2
Add a comment...
 
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อประสม ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา/ภาควิชา ปีการศึกษา 1.การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะ...
3
Add a comment...
 
Mahidol University  วิจัย Full Text    Full Text - Library and Information Center - Mahidol University 500The application of pesticide by vegetable farmers at amphur Muang, Nakhon Pathom province = พฤติกรรมการใช้สารเคมี...
2
Add a comment...
Story
Introduction
EDUCATION:
- St.mary School (1986-1989)
- Udonpittayanukoon School (1989-1192)
- Bachelor of Education
- Majoy Mathematics
- Minor Computer Education
-Master of Education (M.E.)
-Major Curriculum And Instruction
-Udon thani rajabhat university
* * * * ประวัติของ ปลา * * * *
ชื่อ นางประภัสรา โคตะขุน
ภูมิลำเนา :: จังหวัดอุดรธานี
ระดับการศึกษาสูงสุด :: ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขา :: หลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันสำเร็จการศึกษา :: 24 พฤศจิกายน 2545

วิทยานิพนธ์ :: การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนว คิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสม์ เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับการศึกษา :: ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา :: ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอก :: คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันสำเร็จการศึกษา :: 22 มีนาคม 2539

วันเริ่มรับราชการ :: 24 มิถุนายน 2539

โรงเรียนที่สอน :: โรงเรียนบ้านโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
:: โรงเรียนบ้านโคกกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
:: โรงเรียนบ้านอูบมุง จังหวัดอุดรธานี...จนกระทั้งลาออก
Education
  • Stoke-On-Trent college
    2009
Basic Information
Gender
Female
Other names
Prapasara Lovatt