Profile cover photo
Profile photo
pitak sotthayakom
287 followers
287 followers
About
pitak's posts

Post has attachment
VDO ย้อนหลัง "การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ"
VDO ย้อนหลัง   การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ สพฐ. กล่าวรายงานในพิธีเปิด โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารงบประม...

Post has attachment
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งข่าว!  สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่ มีศักยภาพในการพัฒนาครู หรือ มีหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูประจำกา ร ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) ได้กำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุค คล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการจำเป็นของครูรายบ...

Post has attachment
รมว.ศธ.มอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก
การมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก ของ รมว.ศธ.คนใหม่ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Theatre อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ 1. รมว.ศธ.น้อมนำพระราชกระแสในหลวงมาปฏิบัติ พระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่...

Post has attachment
ผลการศึกษาดูงานด้านการวิจัย@Japan
ผลการศึกษาดูงานด้านการวิจัย Benesse Educational Research and
Development Center วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 พิทักษ์ 
โสตถยาคม   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเบเนสเซ
เป็นหน่วยงานเอกชนที่จัดทำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีทุนจดทะเบียน 3 พันล้านเยน
พนักงาน 3,248 คน และ...

Post has attachment
**
สานพลังประชารัฐ : กรณีตัวอย่าง “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” พิทักษ์
โสตถยาคม ผมได้ไปร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เขตตรวจราชการ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ในวันที่ 15-17 พ.ย. 2559 ณ จ.ฉะ...

Post has attachment
ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ Teacher Coaching
จากชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กละเยาวชน (Local Learning Enrichment Network : LLEN) ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง สกว. และ สพฐ. ปี 2553-2555 พบว่า การหนุนเสริมคุณภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรี...

Post has attachment
การสะท้อนผลจากการร่วมโครงการ Teacher Coaching ของผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ประสานงานชุดโครงการ ได้แบ่งกลุ่มเพื่อสนทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง (Teacher Coaching) ประกอบด้วยกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย กลุ่มศึกษ...

Post has attachment
**
เสวนาข้อค้นพบและบทเรียนจากการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง การเสวนาข้อค้นพบและบทเรียนจากการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง มี ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสะท้อนผล 2 คน ได้แก่ ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ และ ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิท...

Post has attachment
**
คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อการศึกษาไทยในอนาคต พิทักษ์ โสตถยาคม วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2559 ผมได้รับมอบหมายจาก ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ให้ไปเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแทน ในการประชุมวิชาการ ปอมท. (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) เรื่อง “คิดใหม่ ทำใ...

Post has attachment
**
ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา [1] พิทักษ์ โสตถยาคม จุดเริ่มต้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเกิดจากแนวความคิดของคุณกำพล
วัชรพล เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ได้เรียนรู้จากชีวิตตนเอง
จากเด็กที่ไม่เคยเล่าเรียน แต่ประสบความสำเร็จในชีวิต ก...
Wait while more posts are being loaded