Profile cover photo
Profile photo
Mohamadhosein Yazdani
9 followers
9 followers
About
Posts

Post has attachment
(سهراب سپهرى)

ﺑﺎ ﮐﺮﺍﻭﺍﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ

ﺭﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯ ﺍﺩﺏ ﺻﺎﻑ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻕ ﻭﺻﻔﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ

ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻡ ﺯ ﺗﻪ ﺣﻠﻖ ، ﺍﺩﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ

ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﻗﺎﺳﻢ ﻭ ﺟﺒﺎﺭ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺳﺨﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺯ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺻﻔﺎ،ﻣﻬﺮﻭ ﻭﻓﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻮ ﻭﺍﻋﻆ ،ﻧﻪ ﻋﺼﺎ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻧﻌﻠﯿﻦ
ﺳﺮﺧﻮﺵ ﻭ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻭﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺷﺪ

ﻣﺪﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺭﻓﺘﯽ ﻭﮐﯽ؟
ﻣﻦ ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﻪ، ﺑﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺪ

ﺗﻮ ﺳﺮﺕ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺒﺎﻥ ﺧﻢ ﺷﺪ ﻭﺭﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺪﻡ ﻭ ﺭﻗﺺ ﮐﻨﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺷﺪ


♡♥♥♡♥♥♡♥♥♡♥♥♡♥♥♡♥♥♡
Photo
Add a comment...

ﺍﺯﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻨﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯽ؟ ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺧﻨﺪﯾﺪﻡ، ﯾﮏ ﺑﺎﺭﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﯾﮏ ﺑﺎﺭﺗﺮﺳﯿﺪﻡ .. "ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﺑﮕﯿﺮﻡ، ﺍﻭﺭﺍﺩﺭﮐﻨﺎﺭﮐﻔﺎﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺵ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﮐﻔﺸﻢ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺪﻭﺯ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ! ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍﮔﺮﻓﺘﻢ .. " ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﺟﺎﻥ ﺯﻧﯽ ﺭﺍﺑﮕﯿﺮﻡ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻡ ﻭﺑﯽ ﺩﺭﺧﺖ ﻭﺁﺏ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ .. ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩﺵ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ .. ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ .. " ﺗﺮﺳﻢ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﮐﺮﺩﺟﺎﻥ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺷﺪ ﻭﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﺯﺩﺭﺧﺸﺶ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻭﺣﺸﺖ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻡ .. ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﻭﻧﺪﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ .. ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍﮔﺮﻓﺘﯽ . ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﻣﻦ،ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
Add a comment...

Post has attachment
★بدون حضورخدا جایے نرو
بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟

نہ رفيق!

چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...!!!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
مردی نابینا زیر درختی بر سر دو راهي نشسته بود!
پادشاهی نزد او آمد، از اسب پياده شد و ادای احترام کرد و گفت:قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟»
پس از او وزیر پادشاه نزد مرد نابینا رسيد و بدون ادای احترام گفت:آقا، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟‌
سپس سربازي نزد نابینا آمد، ضربه ای به سر او زد و پرسید:‌‌ احمق،‌راهی که به پایتخت می رود کدامست؟؟؟
هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود، از او پرسید: به چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من سووال کرد، پادشاه بود. مرد دوم وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود.
مرد با تعجب از نابینا پرسید:چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا پاسخ داد: فرق است میان آنها … پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد… ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد.
طرز رفتار. هر کس نشانه شخصیت اوست...

نه سفیدی بیانگر زیبایی است..
و نه سیاهی نشانه زشتی..

شرافت انسان به اخلاقش است...
Photo
Add a comment...

Post has attachment
حاکمی کشوری را اشغال کرد به وزیر خود گفت قوانینی تنظیم کن تا دهن این ملتو سرویس کنیم فردای آن روز وزیر نزد شاه آمد و قوانین را خواند 1. مالیات 3 برابر فعلی 2. حقوق ربع عرف بقیه کشورها 3. شاه صاحب جان و مال همه مردم است 4. گوزیدن ممنوع
شاه گفت : بند چهارم چه معنی دارد ؟
وزیر : بند چهارم سوپاپ اطمینان است
جارچیان قوانین را اعلام کردند ملت گفتند این که جان و مال ما از آن شاه باشد توجیه دارد چون ایشان صاحب قدرت است ولی یعنی چه نتوانیم بگوزیم؟
مردم برای اینکه از امر شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه و پسکوچه میگوزیدند. جلسات شبانه گوز برگزار میکردند و ....
ماموران هم مد ام در حال دستگیری گوزوها بودند و گاهی به توالتهای عمومی یورش میبردند و گوزوها را دستگیر میکردند .
روزی شاه به وزیر گفت الان معنی سوپاپ اطمینانی که گفتی را فهمیدم چون باعث شده که هیچکس به 3 قانون اول توجهی نکند ..!
Photo
Add a comment...

Post has attachment

🌱هميشه سخت ترين
جاى كار اينه كه تظاهر
كنى هيچى نشده…!🌱

Photo
Add a comment...

Post has attachment
ازطرف خدا،،

󾔕 عالم ز برایت آفریدم، گله کردی

󾔝 از روح خودم در تو دمیدم، گله کردی

󾔕 گفتم که ملائک همه سرباز تو باشند

󾔝صد ناز بکردی و خریدم،گله کردی

󾔕 جان و دل و فطرتی فراتر ز تصور

󾔝 از هرچه که نعمت به تو دادم، گله کردی

󾔕 گفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشم

󾔝 بر بخشش بی منت من هم گله کردی

󾔕 با این که گنه کاری و فسق تو عیان است

󾔝 خواهان توأم، تویی که از من گله کردی

󾔕 هر روز گنه کردی و نادیده گرفتم

󾔝 با اینکه خطای تو ندیدم، گله کردی

󾔕 صد بار تو را مونس جانم طلبیدم

󾔝 از صحبت با مونس جانت، گله کردی

󾔕 رغبت به سخن گفتن با یار نکردی

󾔝 با این که نماز تو خریدم، گله کردی

󾔕 بس نیست دگر بندگی و طاعت شیطان؟؟

󾔝 بس نیست دگر هرچه که از ما گله کردی؟؟!

󾔕 از عالم و آدم گله کردی و شکایت

󾔝 خود باز خریدم گله ات را، گله کردی..


همیشه شکر گذار خدا باش , و به آنچه داری قانع و شاد باش.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
کاش میشدزندگی تکرارداشت....
لااقل تکرار را یکبارداشت....
ساعتم برعکس میچرخیدومن....
برتنم میشد گشاد این پیرهن....
آن دبستان,کودکی,سرمشق آب....پای مادرهم برایم جای خواب....خودبرون میکردم ازدلواپسی....
دل نمیدادم ب دست هرکسی....هرکسی کم کردمارافاصله....شدشریک دزد ویار غافله....
عمرهستی,خوب وبد بسیارنیست....
حیف هرگزقابل تکرارنیست !!!!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
به صرف چای لحظه ای مهمان من باش
چای دوستی من همیشه تازه دم است
Photo
Add a comment...

Post has attachment
کاش میشدزندگی تکرارداشت....
لااقل تکرار را یکبارداشت....
ساعتم برعکس میچرخیدومن....
برتنم میشد گشاد این پیرهن....
آن دبستان,کودکی,سرمشق آب....پای مادرهم برایم جای خواب....خودبرون میکردم ازدلواپسی....
دل نمیدادم ب دست هرکسی....هرکسی کم کردمارافاصله....شدشریک دزد ویار غافله....
عمرهستی,خوب وبد بسیارنیست....
حیف هرگزقابل تکرارنیست !!!!
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded