Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Wrocław, adwokat Marta Olejnik-Hejne
83 followers
83 followers
About
Posts

Post has attachment
Dzisiaj publikacja o tym czym jest: częściowe ubezwłasnowolnienie małżonka a jego zdolność procesowa w postępowaniu rozwodowym

W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę zgodnie z którą jednoznacznie stwierdził, że małżonek częściowo ubezwłasnowolniony nie ma zdolności procesowej w sprawie o rozwód. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 66/17, Legalis).

Zdolność procesowa
Na wstępie wskazania wymaga, że zdolność procesowa to zdolność podmiotów postępowania sądowego do podejmowania czynności procesowych, takich jak np. wytaczanie powództwa i zaskarżanie orzeczeń sądowych, składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków. Zgodnie zatem z uchwałą SN samodzielne wytoczenie powództwa o rozwód przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo nie jest możliwe. Podkreślić należy, że zdolność procesowa jest bezwzględną przesłanką procesową, której brak po stronie powoda skutkować będzie odrzuceniem pozwu.

Zdolność procesowa w procesie o rozwód
Przyznanie takiej osobie zdolności procesowej w procesie o rozwód, a w konsekwencji również w innych niemajątkowych sprawach małżeńskich, prowadziłoby do niedostatecznego uwzględnienia skutków prawnych, jakie pociąga za sobą rozwód w sferze prawa rodzinnego, w tym w zakresie stosunków majątkowych, prawa spadkowego i administracyjnego.

Brak przyznania osobie częściowo ubezwłasnowolnionej zdolności procesowej nie oznacza jednak, że osoba taka nie może realizować uprawnień procesowych, w tym inicjowania postępowania rozwodowego, bowiem zgodnie z art. 66 kpc może ona działać przez swojego przedstawiciela ustawowego.

Ten oraz wiele innych ciekawych artykułów dostępnych jest na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
ZASADA RÓWNEJ STOPY ŻYCIOWEJ RODZICÓW I DZIECI PRZY USTALANIU WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

Zgodnie z art. 135 § 1 kro przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, jak i możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do łożenia alimentów. Ponadto niezwykle istotną rolę przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów odgrywa także tzw. zasada równiej stopy życiowej. Zasada ta oznacza, że dziecko ma prawo do życia na poziomie i standardzie co najmniej takim jak jego rodzice i to zarówno wtedy, gdy rodzice żyją z dzieckiem wspólnie, jak i wtedy, gdy rodzice żyją z dzieckiem oddzielnie.

Mając na względzie zasadę równej stopy życiowej stwierdzić należy, że im wyższe będą możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, tym większe będą usprawiedliwione potrzeby dziecka, bowiem wysoki status majątkowy rodzica daje mu możliwość pokrywania dodatkowych zajęć edukacyjnych dziecka, droższych wyjazdów wakacyjnych, czy zakupu droższych ubrań i obuwia. Nie oznacza to jednak, że rodzic będzie zobowiązany do pokrywania wszystkich potrzeb, na jakie dziecko ma ochotę, bowiem brane pod uwagę będą tylko takie potrzeby, które są usprawiedliwione, nie zaś takie, które są przejawem zbytku.

Konsekwencją zasady równej stopy życiowej rodziców i dzieci jest ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/zasada-rownej-stopy-zyciowej-rodzicow-dzieci-przy-ustalaniu-wysokosci-alimentow

.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
tym razem artykuł: ZARZĄD MAJĄTKIEM MAŁOLETNIEGO DZIECKA PRZEZ JEGO RODZICÓW

rt. 101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Swoboda rodziców w dysponowaniu tym majątkiem ograniczona została jednak jedynie do przypadków tzw. zwykłego zarządu składnikami majątku dziecka. Zwykły zarząd obejmuje wszelkie czynności polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych z majątkiem dziecka, które służą utrzymaniu tego majątku w stanie niepogorszonym. Czynności zwykłego zarządu każdy z rodziców może podejmować samodzielnie.

Zgoda sądu na zarządzanie majątkiem małoletniego dziecka
Natomiast w przypadku podejmowania przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka bądź w przypadku wyrażania przez rodziców zgody na dokonywanie takich czynności przez samo dziecko rodzice muszą najpierw uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 kro). Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zalicza się wszelkie czynności, które ze względu na swój ciężar gatunkowy i wartość przedmiotu dokonanej czynności, a także jej skutki w sferze majątku małoletniego nie mieszczą się w bieżących sprawach. Czynnościami tymi będą zatem np.: odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, zmiana sposobu gospodarowania istotnym składnikiem majątku, wypłata znacznej kwoty z rachunku dziecka, zaciąganie pożyczek (np. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości dziecka), czynienie darowizn z majątku dziecka, dokonanie podziału nieruchomości dziecka.

Wskazać przy tym należy, że na podstawie art. 101 § 2 kro spod zarządu rodziców wyłączone zostały zarobki uzyskiwane przez dziecko oraz przedmioty oddane mu do swobodnego użytku, co oznacza to, że dziecko może swobodnie dysponować zarówno swoimi zarobkami, jak i tymi przedmiotami. Wyłączenie to dotyczy jednak tylko dzieci, które ukończyły 13 rok życia, bowiem majątkiem dziecka poniżej 13 lat bez żadnych wyłączeń i tak zarządzają ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/zarzad-majatkiem-maloletniego-dziecka-rodzicow

.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
ZAPRZECZENIE OJCOSTWA - kiedy, dlaczego i jak go dochodzić

Polskie prawo przyjmuje domniemanie ojcostwa, polegające na tym, iż domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia pochodzi od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji (art. 62 § 1 kro).

W rzeczywistości jednak nie zawsze mąż matki okazuje się być biologicznym ojcem dziecka. W takich sytuacjach domniemanie prawne może zostać obalone poprzez wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Zaprzeczenie to następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka (art. 67 kro).

Osoby uprawnione o wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
Osobami uprawnionymi do wniesienia takiego powództwa jest mąż matki, sama matka, dziecko, a także prokurator.

Mąż matki dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jedynie w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności (art. 63 kro). Powództwo takie mąż matki powinien wytoczyć przeciwko ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/zaprzeczenie-ojcostwa

.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
Dziś publikacja nt. PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO A UDZIAŁÓW WSPÓŁMAŁŻONKA W SP. Z O.O.

Jedną z bardziej złożonych kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem w spółce z o.o. W takim przypadku pojawia się pytanie czy w momencie podziału majątku wspólnego udziały w tej spółce również będą dzielone, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Podział udziałów współmałżonka w spółce z o.o. nabytych z majątku osobistego
Sytuacja jest stosunkowo prosta, gdy udziały w spółce z o.o. zostały objęte przez współmałżonka ze środków pochodzących z jego majątku osobistego, np. gdy spółka została założona bądź udziały zostały przez niego objęte jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podział udziałów współmałżonka w spółce z o.o. nabytych z majątku wspólnego
Jeżeli jednak spółka została założona przez małżonka w trakcie trwania związku małżeńskiego, a udziały nie zostały nabyte ze środków wchodzących w skład majątku odrębnego małżonka, wówczas przyjmuje się, że zostały one objęte ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. Powyższe wynika z treści przepisu art. 31 § 1 kro, zgodnie z którym przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich należą do majątku wspólnego. W konsekwencji zatem udziały te zostaną objęte podziałem majątku wspólnego.

Co ważne, przyjmuje się, że nawet jeżeli udziały zostały nabyte z majątku wspólnego, to status wspólnika ma ten małżonek, który je objął. Podobne stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy, stwierdzając, że „udziały w spółce z o.o. nabyte przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku wspólnego należą do tego majątku, jednakże wspólnikiem jest tylko ten małżonek, który jest strona czynności prawnej stanowiącej podstawę nabycia udziałów.” (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 03 grudnia 2009 r., sygn. akt II CSK 273/09, Legalis).

Zwrócić w tym miejscu należy również uwagę, że w pewnych okolicznościach możliwa jest sytuacja, w której współmałżonkowi nie będzie można przyznać udziałów drugiego z małżonków w spółce z o.o. Będzie miało to miejsce ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/podzial-majatku-wspolnego-a-udzialy-wspolmalzonka-spolce-o-o
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
Dziś artykuł o tym jaka jest WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW A USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY DZIECKA

Zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka przy alimentach
Zazwyczaj wykazanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów przysparza sporo problemów, ponieważ trudno jest określić jakie potrzeby dziecka będą tymi usprawiedliwionymi, a jakie już nimi nie będą.

Według doktryny i orzecznictwa za usprawiedliwione należy uznać te potrzeby dziecka, których zaspokojenie zapewni mu godną egzystencję, a nie tylko biologiczne przeżycie (minimum egzystencji). Potrzeby te mogą mieć charakter materialny oraz niematerialny. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. „rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. (…) Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.” (uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, Legalis).

Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb dziecka nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie istnieje żadne stałe kryterium odniesienia. Z tego też względu usprawiedliwione potrzeby u każdego dziecka mogą kształtować się zupełnie inaczej. Zależeć bowiem będą od indywidualnych cech dziecka, jego wieku, stanu zdrowia, dotychczasowej stopy życiowej i innych okoliczności konkretnej sprawy.

Wskazać przy tym należy, że w orzecznictwie ukształtował się pogląd, według którego dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyje z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyje oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/wysokosc-alimentow-a-usprawiedliwione-potrzeby-dziecka
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
Tym razem dla zainteresowanych artykuł: ZMIANA IMIENIA DZIECKA
Rodzice, którzy nadali swojemu nowonarodzonemu dziecku imię i z różnych względów chcieliby je zmienić, mogą to zrobić w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie przez rodziców oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. Przy zmianie imienia dziecka obowiązują podobne zasady, co przy nadawaniu imienia. Wybrane imię lub imiona nie mogą więc być imionami w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Do wniosku o przyjęcie oświadczenia rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł.

Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w miejscowości, w której został sporządzony lub został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego oświadczenie zostanie przyjęte od razu. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w innym USC, wniosek o przyjęcie oświadczenia zostanie przyjęty do 14 dni.

W przypadku wydania decyzji odmownej rodzicom przysługuje tryb odwoławczy. Odwołanie wnosi się do właściwego miejscowo wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Zmiana imienia dziecka powyżej 6 miesiąca życia
Zmiana w tym trybie przewidziana jest tylko raz w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Po przekroczeniu tego terminu zmiana imienia może nastąpić jedynie w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Procedura ta jest nieco trudniejsza, wymaga bowiem wskazania „ważnych powodów” zmiany imienia dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
na imię lub nazwisko używane;
na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione.
na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest katalogiem otwartym i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia dokonuje każdorazowo kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.

Co istotne, ustawa nie przewiduje wprost możliwości likwidacji drugiego imienia, bowiem wyraźnie wskazuje, że możliwe jest zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie. Niemożliwe jest zatem złożenie wniosku o usunięcie drugiego imienia dziecka. Jedyną możliwością ...
.
... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/zmiana-imienia-dziecka
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
DOPUSZCZALNOŚĆ TZW. "INNYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH" W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM.

W postępowaniu rozwodowym ustalenie okoliczności dotyczących przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego i określenie ewentualnej winy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może z urzędu ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron jedynie w sytuacji, gdy strona pozwana uznaje żądanie zawarte w pozwie, zarówno co do samego rozwodu, jaki ewentualnej winy, a małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. W przeciwnym bowiem przypadku, sąd ma obowiązek zastosować ogólne zasady postępowania dowodowego i przeprowadzić pełne oraz dokładne postępowanie dowodowe.

Przedmiotem dowodu muszą być fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie, zaś za dowód należy traktować taki nośnik informacji, który może przyczynić się do końcowego rozstrzygnięcia sprawy.

Postępowanie dowodowe i rodzaje środków dowodowych zostały określone przez ustawodawcę w rozdziale 2. kodeksu postępowania cywilnego. Do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych w praktyce sądowej dowodów w sprawach rozwodowych należą: przesłuchanie stron, przesłuchanie świadków, dokumenty urzędowe, dokumenty prywatne, opinie biegłych specjalistów (w przypadku postępowania rozwodowego zazwyczaj będą to biegli z dziedziny psychologii, psychiatrii, pedagogiki) i wywiad środowiskowy. Katalog wskazanych środków dowodowych nie jest zamknięty, co oznacza, że strony mogą powoływać również inne dowody, niewskazane w przepisach kodeksu, jeśli tylko przyczyniają one do wyjaśnienia sprawy. Zgodnie z art. 309 kpc sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi określi sąd zgodnie z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach. Do tzw. „innych środków dowodowych” należy zaliczyć m.in. zdjęcia, filmy, nagrania rozmów, wydruki z maili, smsów, czatu i innych komunikatorów, a także wydruki ze stron internetowych i serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Dowody te mają taką samą moc jak wszystkie inne zgłoszone w toku postępowania, jednak należy mieć na uwadze fakt, że druga strona może skutecznie podważyć wiarygodność i legalność pozyskania takich dowodów. Najczęściej dzieje się tak w przypadku dowodu w postaci nagrania rozmowy, które zostało sporządzone bez wiedzy i zgody osób biorących w nich udział.

Problem ten jest stosunkowo złożony, tym bardziej, że samo orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że nagrywanie rozmowy bez zgody i wiedzy osoby nagrywanej stanowi bezprawną ingerencję w dobra osobiste takiej osoby, zwłaszcza w konstytucyjnie chronione prawo do korespondencji i prawo do prywatności. Pozyskanie dowodów w sposób sprzeczny z prawem, może skutkować nie tylko oddaleniem takich dowodów przez sąd w postępowaniu rozwodowym, lecz także narazić osobę, która pozyskała dowód w ten sposób na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Jednocześnie jednak wskazać należy, że okolicznością, która wyłącza bezprawność takich działań może być działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego. Przykładem może być tu dowód świadczący o winie ...
... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/dopuszczalnosc-tzw-innych-srodkow-dowodowych-postepowaniu-rozwodowym
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO W POLSCE

W polskim porządku prawnym przewidziana została możliwość uzyskania wyroku rozwodowego przez polskiego obywatela również poza granicami kraju. Jednakże samo uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza jeszcze, że rozwód ten będzie skuteczny w świetle prawa polskiego. Zależnie od tego, w jakim kraju przeprowadzone zostało postępowanie rozwodowe, należy skorzystać z odpowiedniej procedury pozwalającej na uznanie wydanego rozwodu w Polsce. Niedopełnienie formalności związanych z uznaniem zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce skutkuje m.in. brakiem możliwości zawarcia w Polsce kolejnego małżeństwa.

Procedura uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniona jest od daty jego wydania oraz od tego czy został on wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do Unii Europejskiej.

WYROK ROZWODOWY WYDANY PRZEZ SĄD PAŃSTWA BĘDĄCEGO CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ
W przypadku wyroków wydanych w państwach, które są członkami Unii Europejskiej zastosowanie znajduje Rozporządzenie Rady Europy nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, na mocy którego kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do automatycznego uznawania wyroków rozwodowych. W przypadku zatem gdy orzeczenie rozwodu nastąpiło w jednym z krajów Unii Europejskiej po dacie przystąpienia do niej Polski (1 maja 2004 r.) wystarczy samo zarejestrowanie rozwodu w urzędzie stanu cywilnego, bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego. Procedurę tę można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula.

Konieczne w tym przypadku jest złożenie wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. Wniosek taki składa się na urzędowym formularzu, zaś do wniosku należy dołączyć:

oryginał zagranicznego orzeczenia;
dokument stwierdzający prawomocność orzeczenia, czyli zaświadczenie o braku odwołania od wyroku (chyba że prawomocność orzeczenia wynika z treści orzeczenia);
oryginał urzędowego tłumaczenia wskazanych wyżej dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego;
w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła.
Wniosek o uznanie orzeczenia można złożyć osobiście, przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika (konieczne w tym przypadku jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na konto urzędu miasta właściwego dla urzędu stanu cywilnego) lub przez przesłanie dokumentów do urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego. Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 11 zł.

WYROK ROZWODOWY WYDANY PRZEZ SĄD PAŃSTWA, KTÓRE NIE JEST CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ PO 1 LIPCA 2009 R.
Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r., podobnie jak wyroki wydawane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej, są uznawane bezpośrednio i podlegają jedynie procedurze rejestracji. Procedurę tę można przeprowadzić ...
... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/uznanie-zagranicznego-wyroku-rozwodowego-polsce
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM.

Co do zasady podział majątku wspólnego dokonywany jest w odrębnym postępowaniu niż postępowanie rozwodowe. W takiej sytuacji sprawa o rozwód toczy się przed właściwym sądem okręgowym, zaś podział majątku wspólnego dokonywany jest już po uzyskaniu rozwodu, w postępowaniu sądowym przed właściwym sądem rejonowym lub w drodze umowy.

Podział majątku w trakcie postępowania rozwodowego
Bez względu na powyższe istnieje jednak możliwość dokonania podziału majątku wspólnego jeszcze na etapie postępowania rozwodowego, co bez wątpienia jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej ekonomicznym i szybszym od tradycyjnego podziału dokonywanego dopiero po uzyskaniu rozwodu.

Zgodnie z treścią art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

O braku nadmiernej zwłoki w postępowaniu można mówić, gdy pomiędzy stronami nie istnieje spór co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego. Nadmienić przy tym należy, że sąd może, ale nie musi przychylać się do zgodnego wniosku stron o dokonanie podziału, jeżeli bowiem podział ten prowadziłby do nadmiernego przedłużenia postępowania, sąd pozostawi wniosek o dokonanie podział majątku wspólnego bez rozpoznania. Wymóg ten wynika z faktu, iż sąd w trakcie postępowania rozwodowego koncentruje się głównie na kwestii samego rozwodu, nie zaś na sporach majątkowych pomiędzy stronami, które z powodzeniem mogą być rozstrzygane w odmiennym postępowaniu. Decyzja sądu o pozostawieniu wniosku w przedmiocie podziału bez rozpoznania nie podlega odrębnemu zaskarżeniu.

W ramach postępowania rozwodowego dopuszczalne jest również przeprowadzenie jedynie częściowego podziału majątku wspólnego, tj. tylko tej części ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/podzial-majatku-wspolnego-postepowaniu-rozwodowym
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław
Wait while more posts are being loaded