Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Marta Olejnik-Hejne
93 followers
93 followers
About
Kancelaria Adwokacka Marta Olejnik-Hejne's posts

Post has attachment
ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW NA CZAS TRWANIA PROCESU ROZWODOWEGO

Zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu rozwodowego pozwala uchronić stronę upoważnioną do odbierania takowych świadczeń od niekorzystnych skutków związanych z rozciągłością procesu.

Podstawą prawną dla złożenia wniosku o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych jest przepis z art. 730 w związku z art. 753 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Art. 730 K.P.C. stanowi o możliwości udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej, natomiast art. 753 § 1 K.P.C. konkretyzuje to uprawnienie w zakresie udzielenia zabezpieczenia na świadczenia alimentacyjne, będąc swoistym lex specialis, czyli wyjątkiem od zasady, że postępowanie zabezpieczające nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Uzasadnione jest to faktem, iż świadczenia alimentacyjne mają służyć zaspakajaniu bieżących potrzeb uprawnionego, dlatego zabezpieczenie ma charakter nowacyjny – regulującego tymczasowo stosunki prawne i faktyczne na czas trwania postępowania.

Prawo do żądania udzielenia zabezpieczenia

Prawo do żądania udzielenia zabezpieczenia ma każda ze stron postępowania, w takim samym zakresie. Żądanie to może zostać wniesione zarówno na piśmie, jak i ustnie. Sądem właściwym jest sąd pierwszej instancji, przed którym toczy się lub będzie toczyła się sprawa główna. Wniosek może być złożony już w trakcie postępowania, jak również jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Żądanie udzielenia zabezpieczenia musi spełniać odpowiednie wymogi formalne. Kwestią istotną jest, aby wniosek pełnił zadość wymaganiom formalnym dla pisma procesowego. We wniosku należy określić żądaną kwotę zabezpieczenia i odpowiednio ją uprawdopodobnić. Ponadto niezbędne jest również określenie sposobu spełnienia świadczenia, tzn. czy świadczenie ma być spełniane okresowo, czy jednorazowo poprzez zapłatę określonej sumy. W praktyce najczęściej spotkać się można z okresowym charakterem świadczenia. Kolejnym równie istotnym elementem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Jeżeli wniosek ma dotyczyć świadczenia na rzecz małoletniego, uprawdopodobnić roszczenie można poprzez powołanie się na art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który zobowiązuje rodziców do utrzymywania małoletniego dziecka do momentu jego usamodzielnienia się. Podczas zabezpieczenia alimentacyjnego nie jest natomiast wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na przyszłość

Warto także podkreślić, że istnieje ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/zabezpieczenie-alimentow-czas-trwania-procesu-rozwodowego
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWIE O ALIMENTY

Wniesienie pozwu o alimenty wiąże się często z problemem w zakresie ustalenia właściwości sądu, do którego należy wnieść taki pozew. Ustalając właściwość należy odwołać się do zasady wyrażonej w art. 27 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że sądem właściwym będzie ten sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Z kolei zawarty w art. 32 K.P.C. przepis umożliwia również wytoczenie powództwa o roszczenie alimentacyjne przed sądem właściwym zgodnie z miejscem zamieszkania uprawionego. Za uprawnionego należy rozumieć powoda lub osobę małoletnią, którą najczęściej będzie reprezentował drugi małżonek.

Rozstrzygnięcie kwestii świadczeń alimentacyjnych

Warto podkreślić, że możliwość rozstrzygnięcia kwestii świadczeń alimentacyjnych istnieje również podczas postępowania rozwodowego małżonków. W postępowaniu tym można żądać zabezpieczenia świadczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu oraz ustalenia przyszłych obowiązków alimentacyjnych po zapadnięciu wyroku rozwodowego.

Ustalenie odpowiedniej właściwości sądu może sprawić szczególne trudności w przypadku, gdy osoba upoważniona oraz zobowiązana będą miały miejsca zamieszkania lub pobytu w różnych państwach. W takiej sytuacji należy odnieść się do przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczących jurysdykcji krajowej w procesie. Art. 1103(3) K.P.C. stanowi, iż do jurysdykcji sądów polskich będzie należała sprawa o alimenty w przypadku, gdy powodem jest uprawiony, który ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł ten reguluje również odpowiednią właściwość sądu w przypadku, gdy kwestia alimentów jest rozstrzygana wspólnie ze sprawą małżeńską – właściwość sprawy małżeńskiej za każdym razem będzie pociągała za sobą odpowiadającą właściwość także w kwestii alimentów.

W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie się na wyżej wymienione przepisy, a jurysdykcja sądu nadal nie została ustalona, należy odnieść się do Ustawy Polskie Prawo Międzynarodowe, która w art. 63 odsyła do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1). Rozporządzenie to ma zastosowanie do spraw transgranicznych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i stanowi, że sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są sądy zwykłego miejsca pobytu pozwanego lub wierzyciela.

Na mocy postanowień rozporządzenia strony mają swobodę w wyborze sądu, który będzie właściwy do prowadzenia sprawy. Wybór ten jest jednak ograniczony do sądu państwa członkowskiego, w którym jedna ze stron ma zwykłe miejsce pobytu lub którego jedna ze stron jest obywatelem. Natomiast w przypadku zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami lub byłymi małżonkami wybór ten ogranicza się do sądu mającego jurysdykcję w sprawach małżeńskich lub sądu państwa członkowskiego będącego ostatnim wspólnym zwykłym miejscem pobytu małżonków przez okres co najmniej jednego roku. Kwestią wartą podkreślenia jest, iż wyżej wymienionej możliwości wyboru sądu nie stosuje się, jeżeli sprawa dotyczy zobowiązań alimentacyjnych wobec dzieci poniżej 18 roku życia.

W przypadku, gdy sprawa ...
... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/wlasciwosc-sadu-sprawie-o-alimenty
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
NIEALIMENTACJA, CZYLI CO GROZI ZA NIEPŁACENIE ALIMENTÓW

W ramach licznych projektów prorodzinnych, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ustawodawca postanowił znowelizować również część kodeksu karnego w części dotyczącej przestępstwa niealimentacji. Zmiana art. 209 Kodeksu Karnego regulującego tę kwestię przez większą część środowiska prawniczego postrzegana jest pozytywnie. Tym samym wskazuje się na słabość dotychczasowego uregulowania tej kwestii i niską skuteczność w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Odpowiedzialność za przestępstwo niealimentacji

W dotychczasowym stanie prawnym, aby przypisać odpowiedzialność za przestępstwo niealimentacji, należało udowodnić osobie zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego celowość i uporczywość w niestosowaniu się do tego obowiązku. Ponadto przez fakt, iż zobowiązany nie spełniał ciążących na nim należności, po stronie uprawnionego do odbierania świadczeń alimentacyjnych musiało dojść do narażenia w postaci niemożności zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Mając na uwadze silną społeczną potrzebę skutecznej realizacji tego prawa, zmiana przepisu art. 209 kk była konieczna z uwagi na fakt, iż statystycznie aż około 50 % spraw dotyczących przestępstwa niealimentacji było umarzanych już na etapie postępowania przygotowawczego.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przepis art. 209 kk zmienił się w sposób, który ma pozwolić na znacznie skuteczniejszą egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

Przede wszystkim zniknęła przesłanka uporczywości, która odnosiła się do sytuacji długotrwałości i ciągłości zaniechań w płaceniu alimentów. Przesłanka ta była niejednoznaczna, poddawana niejednolitej interpretacji. Ponadto osoby zobowiązane do płacenia alimentów, uiszczając symboliczne kwoty na poczet uprawnionego do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych z łatwością uniemożliwiały zaistnienie wspomnianej przesłanki.

Przestępstwo niealimentacji – popełnienie przestępstwa

Zgodnie z nową regulacją przesłanka uporczywości została zastąpiona, bez wątpienia bardziej precyzyjnym rozwiązaniem. Przestępstwo niealimentacji będzie po zmianie przepisu art. 209 kk popełniać osoba, która zalega z co najmniej ...

... cały artykuł dostępny na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/niealimentacja-czyli-grozi-nieplacacym-alimenty

.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
KONTAKTY DZIECKA Z DZIADKAMI

W przypadku konfliktów istniejących pomiędzy rodzicami dziecka, nierzadko zdarza się, że konflikty te przenoszą się także na dziadków, którzy w konsekwencji napotykają na trudności w zakresie utrzymywania kontaktów z wnukami.

Prawo do utrzymywania kontaktów dziadków z małoletnimi wnukami wynika z przepisu 133(6) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który stanowi, iż kontakty te mają być sprawowane na takich samych zasadach jak kontakty rodziców z dzieckiem.

Na wstępie wyjaśnienia wymaga samo pojęcie „kontaktów”. Zgodnie z ustawą przez kontakty rozumieć należy w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Warto podkreślić, że powyższe wyliczenie stanowi tylko przykładowy katalog sposobów realizacji tych kontaktów.

Wynikające z wyżej wymienionego przepisu prawo potwierdza brak wyłączności rodziców do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Regulacje te wydają się być w świadomości społeczeństwa jak najbardziej słuszne, co dodatkowo potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego stwierdzając, iż „dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami jeżeli leży to w interesie dziecka” ( uchwała SN sygn. III CZP 42/88). Sąd Najwyższy odwołuje się przy tym ...

... cały artykuł dostępny także na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/kontakty-dziecka-dziadkami
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
Działalność gospodarcza jednego z małżonków a małżeńska wspólność majątkowa

W przypadku rozważań na temat prowadzenia przez jednego z małżonków działalności gospodarczej kwestią szczególnie istotną jest rodzaj łączącego małżonków ustroju majątkowego. W prawie polskim wyróżnić można ustrój majątkowy o charakterze ustawowym oraz o charakterze umownym.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje z mocy prawa małżeński ustrój majątkowy o charakterze ustawowym. Jeżeli małżonkowie chcą modyfikować jego zakres, powinni sporządzić małżeńską umowę majątkową (zwaną potocznie intercyzą), którą mogą zawrzeć zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie.

W systemie ustawowego ustroju wspólności majątkowej wyróżnić można trzy masy majątkowe, tj. majątek wspólny, majątek osobisty żony i majątek osobisty męża.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi przedsiębiorstwo pojawia się pytanie, do której z wymienionych mas majątkowych zaliczyć można przynależności przedsiębiorstwa definiowanego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby wyjaśnić tą kwestię, należy zacząć od wskazania które ze składników zostały zaliczone przez ustawodawcę do majątku wspólnego, a które do majątku osobistego każdego z małżonków. I tak przykładowe wyliczenie składników majątku wspólnego zawarte zostało w art. 31 § 2 kro, a jest to m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Wyliczenie to ma charakter otwarty, co oznacza, że w majątku wspólnym mogą znaleźć się wszystkie składniki, które nie zostały wymienione w art. 33 kro jako składniki należące do majątku osobistego.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie trwania małżeństwa wymienione masy majątkowe w naturalny sposób się ze sobą mieszają i wzajemnie przenikają, trudno jest je wyraźnie rozdzielić i ustalić do której z nich należą poszczególne składniki majątku, a co za tym idzie poszczególne składniki przedsiębiorstwa należącego do jednego z małżonków. Udzielając odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie należy zatem stwierdzić, że składniki przedsiębiorstwa mogą należeć do różnych mas majątkowych występujących w systemie wspólności majątkowej, tj. zarówno do majątku wspólnego, jak i do majątku osobistego każdego z małżonków. Zaznaczyć przy tym warto, że dochód z przedsiębiorstwa należącego do majątku osobistego jednego z małżonków, jak i inwestycje poczynione na jego rozwój w trakcie małżeństwa, praktycznie zawsze będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Sytuację taką można oczywiście regulować poprzez ustanowienie wspomnianej na wstępie małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy). Za pomocą umowy tej można ograniczyć ustawową wspólność majątkową i ustalić, że dochody z przedsiębiorstwa będą wchodzić do majątku osobistego jednego z małżonków. Można także ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej albo ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

Kwestia działalności gospodarczej jednego z małżonków w przypadku rozwodu

Kolejnym zagadnieniem wiążącym się z prowadzeniem przez jednego z małżonków działalności gospodarczej jest uregulowanie jego sytuacji w przypadku rozwodu małżonków. Powszechnie, lecz błędnie, uważa się, że w przypadku rozwodu składniki przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego z małżonków nie podlegają podziałowi i po rozwodzie przypadają temu z małżonków, który prowadził przedsiębiorstwo. W rzeczywistości jednak, jeśli małżonkowie nie zawierali małżeńskiej umowy majątkowej, w przypadku podziału majątku podziałowi podlega cały majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa, a zatem także i składniki prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Aby szerzej rozwinąć tę kwestię należy wziąć pod uwagę chwilę rozpoczęcia działalności gospodarczej i rozróżnić sytuację, w której przedsiębiorstwo jednego z małżonków powstało w trakcie trwania małżeństwa od sytuacji, w której chwila powstania przedsiębiorstwa przypada przed zawarciem związku małżeńskiego.

W przypadku rozpoczęcia przez jednego z małżonków prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie trwania małżeństwa, gdy nakłady na rozwój przedsiębiorstwa czynione były z majątku wspólnego małżonków, przedsiębiorstwo to jest traktowane jako składnik majątku wspólnego małżonków i podobnie jak wszystkie inne składniki majątku wspólnego małżonków po rozwodzie podlega podziałowi.

Podział majątku – rozpoczęcie działalności gospodarczej przez ślubem

Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, postępowanie przy podziale majątku jest nieco bardziej złożone i czasochłonne. Jeśli w trakcie małżeństwa nakłady na rozwój przedsiębiorstwa poczynione zostały zarówno z majątku wspólnego małżonków, jak i z majątków osobistych każdego z małżonków, w przypadku rozwodu konieczne jest dokonanie wzajemnego rozliczenia małżonków, tj. dokładne ustalenie które z nakładów poczyniono z majątku wspólnego, a które z majątku osobistego każdego z małżonków, jak również wskazanie czasu i wysokości ich dokonania. Kwestię tę reguluje art. 45 § 1 kro, który stanowi, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Wyjątkiem od tej zasady są wydatki i nakłady poczynione na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Jak stanowi przepis każdy z małżonków może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Zaznaczyć przy tym należy, że nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba, że zwiększyły one wartość majątku w chwili ustania wspólności.
.
Artykuł dostępny także na blogu kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/dzialalnosc-gospodarcza-jednego-malzonkow-a-malzenska-wspolnosc-majatkowa
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
ŚLUB POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO.

Do niedawna zawarcie związku małżeńskiego w zamku, pałacu, ogrodzie czy parku pozostawało jedynie w sferze marzeń przyszłych małżonków. Jednak dzięki nowym regulacjom prawnym bajkowe śluby znane z filmów mogą mieć miejsce także w rzeczywistości. 1 marca 2015 r., na skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, pojawiła się możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dotychczas związki małżeńskie zawierane poza USC były sytuacjami incydentalnymi, możliwymi tylko w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na pobyt nupturienta w szpitalu czy zakładzie karnym. W takich przypadkach para nie ponosiła dodatkowych kosztów, poza opłatą skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa.

Wystarczającym uzasadnieniem co do wyboru miejsca uroczystości nie były natomiast względy sentymentalne czy estetyczne przyszłych małżonków, dlatego możliwość zawarcia małżeństwa w przypadkach innych niż pobyt w szpitalu czy w zakładzie karnym występowała bardzo rzadko i zależała wyłącznie od dobrej woli samego urzędnika. Dotychczasowe uregulowania nie nadążały jednak za zachodzącymi zmianami społecznymi, dlatego ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób pragnących złożyć przysięgę małżeńską w plenerze, w miejscu szczególnie dla nich ważnych.

Warunki zawarcia małżeństwa poza USC.

Nowa ustawa o aktach stanu cywilnego pozwala wszystkim nupturientom na zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu, jednakże muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Kierownik urzędu może udzielić ślubu, jeżeli wskazane miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy ceremonii oraz bezpieczeństwo jej uczestników. W tym celu para składa do kierownika wybranego przez siebie USC wniosek, w którym wskazuje wybrane miejsce. Obiekt musi podkreślać rangę wydarzenia, dlatego to każdorazowo do kierownika USC należy ocena i ostateczna decyzja, czy miejsce jest odpowiednio godne i bezpieczne. Jeśli wskazana przez parę miejsce odbiega od tych wymogów, urzędnik pisemnie odmawia udzielenia w nim ślubu. Nie przewiduje się więc zawierania ślubów cywilnych w samolocie, balonie, podczas skoku na bungee czy pod wodą, głównym kryterium jest bowiem bezpieczeństwo uczestników ceremonii. Także co do zawarcia ślubu na plaży istnieją pewne wątpliwości, np. ze względu na obecność niestosowanie do okoliczności ubranych i zachowujących się plażowiczów.

Ponadto, zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego musi nastąpić na terenie gminy, w której okręgu mieści się wybrany urząd. Urzędnik z Gdyni nie udzieli zatem ślubu w Krakowie czy Warszawie.

Związek małżeński poza lokalem USC – dodatkowe opłaty

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński poza lokalem USC, poza uiszczeniem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa, obowiązane są do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 1.000 zł. Taka wysokość opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i stanowi dochód danej gminy na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym m.in. kosztów dojazdu kierownika urzędu na miejsce uroczystości i wynagrodzenia dla jego zastępcy w celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu. Opłata dodatkowa dotyczy tylko tych osób, które zawierają małżeństwo poza USC z przyczyn innych niż stan zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawienie wolności, bowiem osoby te, podobnie jak we wcześniejszej regulacji prawnej, poza opłata skarbową nie ponoszą dodatkowych kosztów.

Warto zwrócić uwagę, że termin ślubu poza urzędem należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ pierwszeństwo maja te pary, które ...
... cały artykuł dostępny na stronie kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/slub-poza-urzedem-stanu-cywilnego
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
NOWE ZASADY NADAWANIA DZIECIOM IMION W POLSCE

Antoni, Stanisław, Zofia, Wiktoria, czy może Xavier, Toro, Luna, Vanessa? Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można dwie tendencje, jakie ukształtowały się w kwestii wyboru dziecku imienia. Jedni rodzice sięgają po tradycyjne, staropolskie imiona, inni podążając za modą wybierają imiona oryginalne i obcobrzmiące. Ci drudzy, jeszcze do niedawna, mogli spotkać się z odmową rejestracji wybranego dziecku imienia, jednakże na skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego od 1 marca 2015 r. obowiązują w Polsce nowe zasady nadawania dzieciom imion.

Dotychczas kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawiał przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion oraz imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej, a także imienia, które nie pozwalało na odróżnienie płci dziecka.

Po zmianie przepisów nadal nie można nadawać dziecku więcej niż dwóch imion, imion o charakterze ośmieszającym, nieprzyzwoitym czy w zdrobniałej formie, jednakże nowa ustawa wprowadziła możliwość nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu, niezależnie od obywatelstwa i narodowości ich rodziców. Rodzice mogą przy tym wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Nowe regulacje uzasadnione zostały rosnącą liczbą związków i małżeństw z cudzoziemcami. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, rodzice, korzystając już z nowych przepisów, wybrali dla swoich dzieci takie imiona, jak m.in. Andrea, Carmen, Hannah, Kelvin, Lorenzo czy Mike. Imiona te w dokumentach urzędowych są nadawane i zapisywane w oryginalnej, niespolszczonej pisowni. Z regulacji tej mogą skorzystać wszyscy rodzice, także ci niebędący obcokrajowcami.

Obcobrzmiące imiona

Pomimo większej możliwości w zakresie nadawania imion niektórzy rodzice zdają się zbyt usilnie podążać za modą na obcobrzmiące imiona i decydują się na wybór tych bardzo nietypowych. Często inspiracją dla rodziców stają się postacie filmowe, bohaterowie książek, czy komiksów. Oryginalne przykłady pomysłów rodziców można znaleźć na stronie Rady Języka Polskiego, do której zwracają się rodzice mający wątpliwości co do tego, czy urzędnik zarejestruje ich dziecko pod wybranym przez nich imieniem. Do najciekawszych pomysłów rodziców należą m.in. imiona takie jak: Allegra, Alma, Vader, Aragorn, Hannibal czy Ozzy.

Ostateczna decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane w ustawie, należy do kierownika USC. Jeżeli z powodu niespełnienia przez rodziców tych wymagań kierownik odmówi nadania dziecku wybranego imienia, zgodnie z regulacją, wybiera on dziecku imię z urzędu. Następuje to w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z zamieszczoną w akcie urodzenia adnotacją o wyborze imienia z urzędu.

Należy tu podkreślić, że rodzice mają prawo zmienić dziecku imię w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia. Imię zmienione jest oceniane według tych samych kryteriów, co imię, które spotkało się z wcześniejszą odmową rejestracji. Z możliwości tej, bez podawania konkretnej przyczyny, mogą skorzystać również rodzice, którzy sami zmienili zdanie w kwestii wybranego dziecku imienia.

Mimo większej swobody w nadawaniu imion należy pamiętać, że imię określa tożsamość każdego człowieka, jego wybór jest decyzją na całe życie, dlatego dziecko niejako ponosi konsekwencje decyzji rodziców w tej kwestii. Obce, nieczęsto spotykane imię będzie w różny sposób wymawiane i zapisywane, co może sprawić dziecku ...

... cały artykuł dostępny na stronie kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/nowe-zasady-nadawania-dzieciom-imion-polsce
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław

Post has attachment
Rozwód - z orzekaniem o winie czy bez orzekania ?

„… i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci…” brzmią słowa przysięgi małżeńskiej. Jednak życie często weryfikuje znaczenie tych słów i zamiast długiego wspólnego życia małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu. W sytuacji rozwodu pojawiają się pytanie, czy zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie, czy może jednak bez, zgodnie bowiem z art. 57 § 1 KRiO, sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie – najmniej kosztowy

Niewątpliwie najprostszym i najmniej kosztownym, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym, jest rozwód bez orzekania o winie. Sąd może zaniechać orzekania o winie wyłącznie na zgodny wniosek stron. Jeżeli między małżonkami nie ma konfliktu w zakresie alimentów czy opieki nad dziećmi, to sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozpad małżeństwa i udziela rozwód zazwyczaj już na pierwszej lub drugiej rozprawie. W przypadku takiego rozwiązania następują skutki jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa.
Obowiązki alimentacyjne w przypadku rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w zakresie obowiązków alimentacyjnych między rozwiedzionymi małżonkami. Zgodnie bowiem z art. 60 § 1 KRiO w przypadku, kiedy małżonek rozwiedziony znajduje się w niedostatku, a nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania (alimentów) w zakresie odpowiadającym swoim usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego małżonka. Obowiązek dostarczania alimentów małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże w przypadku niezawarcia nowego małżeństwa obowiązek ten nie jest dożywotni, co do zasady wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego małżonka, przedłuży ten termin.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli choć jeden z małżonków sprzeciwia się zaniechaniu przez sąd orzekania o winie, sąd zobowiązany jest ustalić, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Rozwód z orzekaniem o winie jest znacznie bardziej absorbujący, zarówno czasowo, finansowo jak też, a może przede wszystkim, emocjonalnie, bowiem przeprowadzenie wielu dowodów wykazujących winę małżonka wiąże się często z pogłębieniem istniejącego konfliktu między małżonkami.

Rozwód w tej formie dotyczy zarówno sytuacji, w której za wyłącznie winnego zostaje uznany jeden z małżonków, przy jednoczesnym braku winy drugiego małżonka, jak też sytuacji, gdy oboje małżonków zostaje uznanych za winnych rozpadowi małżeństwa. Zachowaniem przesądzającymi o winie małżonka jest najczęściej zdrada, nadużywanie alkoholu i inne uzależniania, a także stosowanie przemocy domowej oraz nieprzyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny.

Orzeczenie o winie jednego z małżonków rozszerza zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. Małżonek niewinny, którego sytuacja materialna istotnie pogorszyła się w stosunku do jego dotychczasowego standardu życia, ma prawo żądać dochodzenia alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. W przeciwieństwie do rozwodu bez orzekania o winie, zmiana standardu życia na gorszy nie musi być związana z niedostatkiem, wystarczy, że zostanie wykazana dysproporcja między sytuacją materialną niewinnego małżonka po rozstaniu, a sytuacją, w jakiej znajdowałby się on, gdyby do rozwodu nie doszło. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. W przeciwieństwie jednak do rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek ten może trwać nawet dożywotnio, nie wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. Warto dodać, że małżonkowi, któremu została przypisana wyłączna wina za rozpad pożycia małżeńskiego alimenty nie przysługują.

Koszty procesowe – rozwód

Różnice między rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania zachodzą także na gruncie kosztów procesowych. Podstawowym kosztem jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa za pozew o rozwód w wysokości 600 zł. Generalną zasadą jest, iż koszty sądowe ponosi strona przegrywająca, zatem opłatę tę poniesie małżonek uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Jednak w przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty, czyli 300 zł. Warto zwrócić również uwagę, że przeprowadzenie postępowania dowodowego w zakresie udowodnienia winy będzie skutkowało podniesieniem kosztów procesu. Zaznaczyć należy, że czasem zdarzyć się może sytuacja, gdy jeden z małżonków zmieni swoje stanowisko w zakresie winy drugiego małżonka. Gdy zmiana stanowiska nastąpi w trakcie trwania sprawy o rozwód bez orzekania o winie, małżonek może zażądać rozwodu z orzekaniem o winie drugiego małżonka aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeżeli jednak początkowo jeden z małżonków żąda orzeczenia o winie drugiego, a następnie chce się rozwieść bez orzekania o winie, musi uzyskać zgodę drugiego małżonka.

Jeśli po wydaniu wyroku rozwodowego któryś z małżonków nie zgadza się z orzeczeniem co do winy albo jej braku, może wnieść apelację tylko w zakresie co do winy. Podkreślić przy tym należy, że jeżeli w wyroku orzekającym rozwód nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego winy, nie można domagać się jej rozstrzygnięcia w osobnym procesie sądowym.

Orzeczenie o winie nie ma co do zasady wpływu na kwestię władzy rodzicielskiej i opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz zobowiązania alimentacyjne na dzieci, pod warunkiem jednak, że zawinione i udowodnione zachowanie małżonka nie godzi w dobro dzieci. Wiele bowiem przesłanek powodujących uznanie małżonka jako osoby wyłącznie winnej rozkładu pożycia, takich jak uzależnienie czy stosowanie przemocy, ma istotnie znaczenie także przy orzekaniu o powierzeniu władzy rodzicielskiej i opiece nad dziećmi. Sąd może pozostawić taką samą władzę rodzicielską obojgu rodzicom pod warunkiem, że złożą oni zgodny wniosek oraz przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd może także powierzyć pełną władzę rodzicielską ...

... cały artykuł dostępny także na stronie kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/rozwod-orzekaniem-o-winie-bez-orzekania
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław 

Post has attachment
PRAWO PRACOWNIKA DO URLOPU OJCOWSKIEGO

Zmieniający się w świadomości społeczeństwa model rodziny, rosnąca liczba kobiet realizujących się zawodowo oraz coraz bardziej aktywne uczestniczenie mężczyzn w życiu rodzinnym zdaje się dostrzegać również polski ustawodawca. Prawo do urlopu z powodu narodzin dziecka przysługuje nie tylko jego matce, ale również ojcu dziecka na mocy wprowadzonej w 2010 r. instytucji urlopu ojcowskiego.

Zgodnie z art. 1823 kodeksu pracy pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Świadczenie to jest niezależne od urlopu macierzyńskiego, a także od przejmowanej od matki dziecka części urlopu macierzyńskiego, zwanej powszechnie urlopem „tacierzyńskim”. Świadczenie to przysługuje także niezależnie od dwudniowego urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. W praktyce możliwe jest zatem skorzystanie przez ojca dziecka zarówno z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego, z urlopu „tacierzyńskiego”, a także z dwudniowego urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. Podkreślić należy, że urlop ojcowski przysługuje bez względu na to, czy rodziców dziecka łączy związek małżeński, czy pozostają oni w związku nieformalnym.

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych, obejmując także dni wolne od pracy i ewentualne święta. Może on zostać wykorzystany jednorazowo przez 14 dni lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Zaznaczyć należy, że w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego, długość urlopu ojcowskiego nie jest uzależniona od liczby narodzonych dzieci. Oznacza to, że pracownik będący ojcem ma prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego u danego pracodawcy, niezależnie od tego czy został on ojcem jednego, dwójki czy piątki dzieci. Jedyną sytuacją, w której pracownik otrzymuje w ciągu roku kalendarzowego urlop ojcowski więcej niż raz, jest sytuacja, gdy zostanie on ojcem dwa razy, na przykład w styczniu i grudniu, a także gdy pracownik zostanie w krótkim czasie ojcem kilkukrotnie, za każdym razem z inną kobietą. Urlopy ojcowskie w takiej sytuacji, nie znoszą się nawzajem i ojciec może wykorzystać po dwa tygodnie na każde z urodzonych dzieci.

Ojciec nie musi wykorzystywać urlopu bezpośrednio po narodzinach dziecka, musi to jednak zrobić zanim dziecko ukończy 24. miesiąc życia. Chcąc wykorzystać urlop w całości ojciec powinien pamiętać, że musi rozpocząć urlop 14 dni przed drugimi urodzinami dziecka, w przeciwnym razie niewykorzystana część urlopu przepada.

Prawo do świadczenia przysługuje także mężczyźnie, który nie jest ojcem biologicznym dziecka, ale je zaadoptował. Ojcowie adopcyjni mogą wykorzystać urlop do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego urlop ojcowski może być wykorzystany nie później niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia.

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka, który jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, bądź spółdzielczej umowy o pracę. Podkreślić należy, że ojciec dziecka nie musi pozostawać w stosunku pracy w dniu narodzin dziecka, bowiem może on rozpocząć pracę dopiero po narodzinach dziecka, jednak mając na uwadze termin do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Z uwagi na to, że urlop ojcowski nie jest urlopem obligatoryjnym, udziela się go wyłącznie na wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko złożony na piśmie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ...

... cały artykuł dostępny także na stronie kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/prawo-pracownika-urlopu-ojcowskiego
.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław 

Post has attachment
WŁADZA RODZICIELSKA I WSPÓŁDECYDOWANIE O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA

Władza rodzicielska stanowi szczególnego rodzaju więź prawną pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. Zgodnie z art. 95 § 1 kro istotą władzy rodzicielskiej jest obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Tak rozumiana władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy ze związku nieformalnego.
Jak stanowi art. 97 § 1 kro w sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a więc gdy żadne z nich nie jest tej władzy pozbawione, ani w jej wykonywaniu ograniczone, każdy z rodziców jest w takim samym stopniu obowiązany, jak i uprawniony do jej wykonywania. Oznacza to, że w zakresie zwykłych bieżących spraw codziennego życia dziecka każde z rodziców ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Żaden z rodziców nie powinien utrudniać drugiemu realizacji praw przysługujących mu względem dziecka.
Ograniczeniem tej zasady samodzielności jest nałożony ustawowo na rodziców obowiązek współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Niezależnie od tego, czy na co dzień rodzice wychowują dziecko razem, czy żyją osobno, są oni zobowiązani do wspólnego podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka. Do takich istotnych spraw zaliczyć można np. czasowe powierzenie pieczy nad dzieckiem, wybór sposobu leczenia dziecka, decyzję o zabiegu lekarskim, wyborze szkoły, zajęciach dodatkowych, wydaniu paszportu czy wyjeździe dziecka za granicę.
Rodzice powinni dążyć do osiągnięcia kompromisu w istotnych sprawach dziecka mając na uwadze przede wszystkim jego dobro. Nierzadko jednak zdarza się, że osiągnięcie porozumienia jest wyjątkowo trudne i dochodzi do sytuacji, w których jedno z rodziców w sposób znaczący uniemożliwia drugiemu podejmowanie decyzji odnoście dziecka. Jak wynika z art. 97 § 2 kro w przypadku braku wspólnego porozumienia rodziców o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zaznaczyć należy, że czynnikiem warunkującym konieczność wspólnego podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka jest, wynikający z faktu posiadania władzy rodzicielskiej, zakres praw i obowiązków rodzica. Warto przy tym zwrócić uwagę, że często prawo rodzica do współdecydowania, zwłaszcza w odniesieniu do rodzica posiadającego ograniczoną władzę rodzicielską, nie jest właściwie rozumiane. Rodzic, któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka ma bowiem, stosownie do zakresu tego ograniczenia, prawo do współdecydowania w istotnych sprawach, w takim samym zakresie, w jakim prawo to przysługuje rodzicowi posiadającemu pełną władzę rodzicielską. Nie może jednak podejmować samodzielnie decyzji w zakresie zwykłych bieżących spraw codziennego życia dziecka, ponieważ takie prawo przysługuje rodzicowi posiadającemu pełną władzę rodzicielską.

W przypadku zatem, gdy jeden z rodziców utrudnia drugiemu współdecydowanie o istotnych sprawach dziecka, drugi rodzic ...
... cały artykuł dostępny na stronie kancelarii: http://www.umocowana.pl/artykuly/wladza-rodzicielska-i-wspoldecydowanie-o-istotnych-sprawach-dziecka

.
adw. Marta Olejnik-Hejne
kom. 606317230
.
#rozwódwrocław #adwokatpodziałmajątkuwrocław #adwokatwrocław #podziałmajatkuwrocław #alimentywrocław 
Wait while more posts are being loaded