မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ထုတ္ပယ္
မေလးရွား ႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာပဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ ရာဇက္က ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ တို႔ကို ရာထူးကေန ဖယ္ရွားလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ နာဂ်စ္ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈကို ရွ...
Shared publiclyView activity