ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွ Lang Kap လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိ မ္းေရးစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း ၁။ မေလးရွားနိုင္ငံရွိ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးထိန္းသိ မ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္း...
Shared publiclyView activity