ျမန္မာသံ႐ုံး ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွ ကူညီ လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ား
ျမန္မာသံ႐ုံး၊
ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွ KLIA လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း ၁။ မေလးရွားနိုင္ငံရွိ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ...
Shared publiclyView activity