Profile cover photo
Profile photo
Adwokat Andrzej Kolczyk Dąbrowa Górnicza
1 follower -
Jako prawnicy i adwokaci posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce adwokata. Pozwala nam to sensownie rozważyć każdy problem.
Jako prawnicy i adwokaci posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce adwokata. Pozwala nam to sensownie rozważyć każdy problem.

1 follower
About
Posts

SEPARACJA PRAWNA – jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy są zasadniczo zdecydowani na zakończenie swojego związku małżeńskiego lecz z przyczyn religijnych lub rodzinnych nie chcą lub nie mogą rozwiązać małżeństwa przez rozwód.
Separacja może być tymczasowym rozwiązaniem prowadzącym do pogodzenia się małżonków albo też stanowić etap poprzedzający złożenie pozwu rozwodowego.

Separacja jest sądowym uregulowaniem faktycznego rozstania małżonków bez rozwiązania związku małżeńskiego. Warunkiem uzyskania separacji jest ustalenie jedynie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku rozwodu należy dodatkowo udowodnić, że rozkład więzi małżeńskich jest trwały.

Separacji nie orzeka się w dwóch następujących wypadkach:

1. jeżeli wskutek jej orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
2. gdyby orzeczenie separacji było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

Orzeczenie separacji oznacza, że małżeństwo trwa nadal ale małżonkowie nie mają obowiązku wspólnego życia. Małżonkowie mogą żyć odrębnie, mogą prowadzić odrębne gospodarstwa domowe ale nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego ponieważ dotychczasowe małżeństwo trwa. Z chwilą orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej co oznacza, że od tej pory wszystko co małżonkowie nabędą staje się ich majątkiem osobistym, którym mogą zarządzać samodzielnie.
Na wniosek małżonków sąd orzekający separacje może również dokonać podziału majątku wspólnego nabytego przez nich w trakcie małżeństwa. Kwestia alimentów na wspólne dzieci lub drugiego małżonka podlega identycznym rozwiązaniom jak przy rozwodzie.
Orzeczenie separacji nie stoi na przeszkodzie wystąpienie w przyszłości z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Sposób orzeczonej separacji zasadniczo decyduje o kształcie późniejszego postępowania rozwodowego.
W przypadku orzeczenia separacji małżonek nie ma możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska. Domniemanie, że dziecko urodzone przez żonę w trakcie małżeństwa pochodzi od jej męża podlega uchyleniu.
Sąd orzeka o zniesieniu separacji na zgodny wniosek stron. Sad może pozostawić między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji ustają wszystkie jej skutki. Sąd dodatkowo orzeka jeszcze w kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron.

Opłata sądowa-stała od pozwu o separację złożonego przez jednego z małżonków wynosi 600 zł, natomiast zgodny wniosek małżonków w tym zakresie wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.


Add a comment...

ALIMENTY OD DZIADKÓW

Obowiązek utrzymywania i wychowania dziecka ciąży przede wszystkim na rodzicach dziecka. Zdarzają się jednak sytuacje takie, że zobowiązani do płacenia alimentów mogą zostać dziadkowie dziecka. Kiedy tak się dzieje?
Dzieje się tak wtedy gdy NIE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ alimentów od rodziców dziecka.
Według obowiązującego prawa obowiązek alimentacyjny DZIADKÓW powstaje dopiero wtedy, gdy RODZICA po prostu brak albo RODZIC nie jest w stanie wywiązywać się ze swojego obowiązku  lub gdy uzyskanie od niego na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Obowiązujące przepisy wymieniają następujące trzy sytuacje w których, aktualizuje się roszczenie alimentacyjne do dziadków względem wnuka lub wnucząt:
brak osoby zobowiązanej do płacenia alimentów  (np. rodzice dziecka nie żyją),
niemożność zadośćuczynienia przez nią swemu obowiązkowi (np. możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica nie wystarczają na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dziecka),
brak możliwości lub nadmierne utrudnienia w otrzymaniu od niej na czas środków utrzymania potrzebnych dziecku (np. brak majątku rodzica – dłużnika, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję).
Obowiązek alimentacyjny dziadków względem swoich wnucząt realizuje się wtedy gdy wnuk znajduje się w tzw. niedostatku.
Tak uznał, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 października 1999 r., sygn.. I CKN 524/99  gdzie stwierdził, że :„Zgodnie z art. 132 KRO powstanie względem dziecka obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego w dalszej kolejności warunkuje wykazanie, że dziecko znajduje się w niedostatku”.
Niedostatek to brak środków do życia, nędza, niezamożność, ubóstwo. Obowiązujące przepisy prawa nie definiują pojęcia niedostatek, jednakże bogate orzecznictwo sądów wskazuje, że:
„w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części, a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., sygn. I CKN 872/2000).
„w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone”(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2000 r., sygn. I CKN 1187/99).
Należy również pamiętać, że niedostatek MUSI BYĆ stanem niezawinionym. Osoba, która z uwagi na własne działanie spowodowała, że znalazła się w stanie niedostatku, może zostać uznana przez Sąd za osobę nadużywają swoich praw. Dotyczy to również osoby, która pomimo zdolności zarobkowych, nie podejmuje pracy lub jej nie szuka, nie podejmuje starań aby pozyskać środki pozwalające jej na samodzielne utrzymanie. Osoba taka będzie pozbawiona możliwości otrzymania na swoją rzecz alimentów.

Należy nadmienić, że  Sąd zanim ustali w postępowaniu obowiązek alimentacyjny dziadków na rzecz wnuka koniecznie powinien ustalić ich możliwości zarobkowo – finansowe. Nie może być przecież tak aby obowiązek ten nadmiernie obciążał zobowiązanych. Gdy dziadkowie mają niskie dochody, alimenty zostaną ustalone również na niskim poziomie lub też powództwo zostanie oddalone w całości.
Add a comment...

Dzisiaj tj. 19.11.2016 r. uczestniczyliśmy w bardzo owocnym szkoleniu na temat zmian w prawie cywilnym materialnym i procesowym w zakresie wykorzystania nowych narzędzi informatycznych. Wykład prowadzili profesor dr.hab. Dariusz Szostak oraz sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś.
Naprawdę świetny wykład na temat zmian, które już w tym zakresie weszły w życie i tych, które nas czekają w przyszłości.
Jesteśmy pod wrażeniem wizji, że za nieodległy czas będziemy mogli przekazywać sądowi zgromadzone dowody w sprawie w tzw. chmurze. Super rozwiązanie. Więcej na ten temat wolnym czasie napiszę na naszej stronie internetowej.
www. adwokat-kolczyk.pl
zapraszam do lektury
Add a comment...

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika została wprowadzona do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zasadzie wyjątku. Zasadą jest, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składają osobiście osoby zainteresowane.
Udzielenia zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika wyraża sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z art. 6 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika może nastąpić z ważnych powodów. Katalog ważnych powodów uzasadniających zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika nie jest zamknięty; w związku z tym przesłankę tę trzeba rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wskazaniem osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte. Pełnomocnik działa w imieniu przyszłego małżonka; dokonuje czynności prawnej, która powoduje zawarcie związku małżeńskiego przez reprezentowanego.
W sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika mimo braku stosownego zezwolenia sądu, związek małżeński może zostać uznany za nieważny. Osobą, która może żądać unieważnienia małżeństwa poza małżonkiem mocodawcą jest również prokurator. Powoływać się na nieważne pełnomocnictwo może tylko w sytuacji, gdy małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia.
Add a comment...

Wyrok rozwodowy uzyskany za granicą nie oznacza, że jest on skuteczny według polskiego prawa. Aby rozwód był skuteczny na gruncie prawa państwa polskiego należy dopełnić wszelkich formalności, w przeciwnym razie nie można zawrzeć w Polsce kolejnego związku małżeńskiego.
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyrok rozwodowy wydawany w innym państwie członkowskim jest ważny w Polsce ze względów prawnych. Należy udać się do urzędu cywilnego i dokonać jedynie stosownej wzmianki do aktu małżeństwa; wpisanie wzmianki o rozwodzie następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
Powyższa zasada nie dotyczy jednak wyroków rozwodowych wydawanych w Danii. Aby wyrok rozwodowy wydany w Danii był obowiązujący w Polsce, koniecznym jest złożenie stosownego wniosku do sądu okręgowego o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie.
W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przed 1 maja 2004 r. również należy złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego.
W przypadku wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej sposób uznania wyroku uzależniony jest od tego, czy został on wydany przed, czy po 1 lipca 2009 r.
Aby wpisać wzmiankę o rozwodzie do aktu małżeństwa należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym przechowywany jest akt małżeństwa z następującymi dokumentami:
- dokumentem potwierdzającym tożsamość;
- wypełnionym podaniem o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa;
- urzędowym odpisem wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności;
- tłumaczeniem przysięgłym wyroku na język polski;
- dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł.
Jeżeli wyrok rozwodowy jest zaoczny, dodatkowo należy dołączyć:
- dokument, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie przed sądem zagranicznym zostało byłemu małżonkowi doręczone, albo dokument, z którego wynika, że były małżonek zgadza się z wydanym wyrokiem.


czytaj więcej na www.adwokat- kolczyk.pl
Add a comment...


Sąd właściwy wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo stron nie dlatego, że tak życzy sobie jeden z małżonków lub każde z nich jednocześnie ale wtedy gdy stwierdzi, że spełnione zostały przewidziane w ustawie przesłanki, a mianowicie,że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i ma trwały charakter.
Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego cechuje zerwanie wszelkiej więzi składających się na małżeństwo tj:
duchowej;
gospodarczej;
fizycznej;
Przyjmuje się, że ustanie więzi duchowej zachodzi wtedy gdy ustalone zostanie wygaśnięcie więzi charakterystycznej dla związku małżeńskiego, czyli wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji.
Sytuacja tak nie musi oznaczać automatycznie wrogiego stosunku między małżonkami.

Ustanie więzi gospodarczej inaczej zwanej materialnej oznacza, że małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe.
Samo zamieszkiwanie z małżonkiem pod wspólnym dachem nie oznacza, że więź gospodarcza jest zachowana pomiędzy małżonkami.

Ustanie więzi fizycznej oznacza, iż małżonkowie przestali utrzymywać ze sobą kontakty cielesne. Pewną niepisaną zasadą jest, zasada według której aby można było mówić o ustaniu więzi fizycznej między małżonkami od ich ostatniego zbliżenia musi minąć co najmniej 6 miesięcy.

Z trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wtedy, kiedy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, że niemożliwym jest powrót małżonków do wspólnego życia. Sąd uzna, że nastąpił trwały rozkład pożycia między małżonkami gdy wykazane zostanie, że od ustania poszczególnych więzi między małżonkami upłynął pewien okres czasu. Przyjmuje się, że czas ten powinien pozostawać w proporcji do długości trwania małżeństwa, wychodzi się bowiem z założenia, że im pożycie małżeńskie trwa dłużej, tym większe prawdopodobieństwo, że małżonkowie przezwyciężą dzielące ich nieporozumienia.
W wyroku rozwodowym Sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków oprócz moralnej satysfakcji może mieć w przyszłości doniosłe konsekwencje prawne, z których małżonkowie uznani za winnych początkowo często nie zdają sobie nawet sprawy.
Zdarzają się sytuację, gdy jedna ze stron domaga się rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony, może się zdarzyć, że sąd orzeknie rozwód z winy obydwojga małżonków, jeżeli w postępowaniu małżonka domagającego się rozwodu także dopatrzy się zachowań zasługujących na naganną ocenę. W przypadku rozwodu z winy obydwojga małżonków, obydwoje byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów, ale tylko wtedy jeżeli znajdują się w niedostatku - alimenty te mają służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a nie wyrównaniu poziomu życia.

Rozwód z orzekaniem o winie.. czy warto ? Orzekanie o winie często wiąże się ze znacznym wydłużeniem postępowania, przywoływaniem przykrych zdarzeń i sytuacji z przeszłości, angażowaniem w postępowanie rodziny i znajomych. Wina w orzekaniu rozwodu wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych jakie po rozwodzie będą sobie świadczyć sami małżonkowie.
Zgodnie bowiem z art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
- małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego;
- jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku;
- obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
Ile kosztuje sprawa o rozwód ?
Zasadą jest, że za wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie pobierana jest opłata sądowa. Opłata ta stanowi rodzaj zryczałtowanego wynagrodzenia sądu za prowadzenie sprawy, a jej nieuiszczenie ma doniosłe konsekwencje. Wysokość opłaty od pozwu o rozwód określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 26 powołanej ustawy od pozwu rozwodowego pobierana jest opłata stała w wysokości 600 zł.
Add a comment...

Post has attachment
Pozdrowienia dla wszystkich obecnych i przyszłych klientów Kancelarii Adwokackich KOLCZYK.
Photo
Add a comment...

P A D Ł E Ś O F I A R Ą H E I T U ? B R O Ń S I Ę !!!HEJT to spolszczona nazwa angielskiego słowa ”HATE„ co oznacza NIENAWIŚĆ”
W polskiej mowie potocznej słowo to nie ma takiego samego znaczenia. Oznacza wypowiedź z reguły obelżywą o negatywnym zabarwieniu,dezaprobatę lub pogardę. Wypowiedzi tej towarzyszy nienawiść, czasami wulgarny język.
Hejt można wyrażać poprzez 3 sposoby: pisemny, werbalny, obrazkowy.

Hejt pisemny to po prostu negatywny,uszczypliwy, obelżywy, obraźliwy ,poniżający komentarz nie mający zazwyczaj nic wspólnego z rzeczywistością i nie znajdujący oparcia w prawdziwym stanie rzeczy,

Internet jest przepełniony nienawiścią. Prostym sposobem na przekonanie się o tym jest włączenie komputera i wejście na komentarze znajdujące się pod wybranym np. artykułem. Przekonamy się wtedy jak łatwo niektórym dokonywać ocen czy dodawać opinie, czasami tylko po to aby wyrzucić z siebie przelewająca się frustrację.

Złe emocje,frustracja kierowana do konkretnych osób, zawiść a także zazdrość i idące za tym wypowiadane czy pisane słowa mogą wyrządzić ogromną krzywdę osobom, które zostały dotknięte HEJTEM.
Każdy może stać się ofiarą HEJTU, TAKŻE I WY DRODZY INTERNAUCI czego oczywiście WAM nie życzę.
HEJT RÓWNIEŻ NIE OMINIE SAMEGO HEJTERA ale w tym przypadku można to potraktować jako zasłużoną karę za niewłaściwe i niegodne człowieka zachowanie.

Dlatego ten artykuł poświęcam właśnie tej tematyce. Jako adwokat od lat zajmujący między innymi tą tematyką powiem WAM co zrobić kiedy już spotkacie się z tzw. hejtem. Udzielę cennych wskazówek i mam nadzieje, że bez obaw stawicie czoła hejtowi i waszemu hejterowi bo pamiętajcie nie jesteście bezbronni.
Ja też padłem ofiarą heitu, dlatego wiem, że dla hejtera nie ma żadnej świętości. Hejter napisał negatywny, nieprawdziwy komentarz o mnie. Pisząc go myślał sobie „ a dobrze mu tak, dlaczego ma się mu tak dobrze układać, bo on ma więcej klientów niż ja”.
Nie przejąłem się tym wpisem bo wiem, że jest nieprawdziwy,dalej robię to co lubię co jest moją pasją – wykonuję zawód adwokata. Moi klienci też to wiedzą. Powiem więcej, klientów mi nawet przybyło.
Radzę i Wam gdy doświadczycie takiej sytuacji nie przejmujcie się tylko róbcie swoje, podejmijcie działania, które i ja podjąłem w celu ustalenia osoby, która dokonała wpisu. Nie bierz do siebie tego co przeczytasz o sobie, to hejter jest słaby, nie ty. Hejter chowa się za monitorem komputera i wydaje mu się, że jest niewidoczny i taki silny bo może niby bezkarnie napisać parę nieprawdziwych zdań o drugim człowieku,a tak naprawdę nie powiedziałby tego samego patrząc w oczy. Dlaczego?
Bo to są zakompleksione osoby, które chowają się za fałszywym pseudonimem lub nieprawdziwym nazwiskiem i myślą, że ich identyfikacja jest niemożliwa. Na szczęście są w błędzie .
Hejterzy wygrywają wtedy tylko gdy im na to pozwalamy. Zdarza się tak, że ofiary nie wiedzą jak się bronić przed przeciwnikiem, który najczęściej nie ujawnia swojej tożsamości. Na szczęście dla pokrzywdzonych hejtem, hejter nie jest anonimowy, zawsze zostawia mnóstwo śladów w sieci, które pozwalają go na mierzyć. Ofiara hejtu nie jest bezbronna. Musicie wiedzieć jak postępować, kiedy doświadczycie internetowej nienawiści. Nie bądźcie bezczynni.
W tym miejscu przytoczę zasadnicze artykuły kodeksu karnego regulujące tą tematykę:
Art 212§ 1.kk Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,
zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego

Art. 256 par 1 kk: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kroki jakie można podjąć aby przeciwdziałać hejtowi:

1/ odpowiadasz na hejta;

2/ zawiadamiasz moderatora strony / administrator serwisu internetowego ma obowiązek usunięcia obraźliwy wpis/;

3/ składasz zawiadomienie na policji lub w prokuraturze.

W ustaleniu tożsamości hejtera organom ścigania pomaga administrator strony internetowej, na której zamieszczono hejtowski komentarz, operator telefoniczny jeśli treść hejtowska została przekazana telefonicznie poprzez sms-y, oraz właściciel serwera poczty e-mail jeśli obraźliwe treści zostały rozpowszechnione tą drogą.

Wierzę w to, że pomogłem rozwiać WAM wątpliwości w omawianej materii. Ja podjąłem kroki celem wyjaśnienia mojej sprawy, o której wspomniałem wcześniej. O efektach ustaleń napiszę w kolejnym artykule.
Będę na bieżąco informował Was o poczynionych ustaleniach.

Adwokat Andrzej Kolczyk
Add a comment...

Rozwijając podjęty już wcześniej wątek w zakresie rozwodów w tzw. obrocie zagranicznym”...
Orzekanie w sprawach o rozwód obywateli polskich w kraju ich obywatelstwa, nawet jeżeli już nie mieszkają w Polsce jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003r. w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.Urz.LNr 338, s.1) w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję posiadają sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium:
oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub

małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub

strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub

w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt, lub

powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub

powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, posiada tam swój „domicile”;
lub którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w którym mają swój wspólny „domicile”.
„domicile” pojęcie przyjęte w prawie brytyjskim i irlandzkim
Zapadł ciekawy wyrok odnosząodnoszący się do poruszanego zagadnienia jest to Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt C 168/08 z powództwa Laszlo Hadadi (Hadady) przeciwko Csilli Marcie Mesko, żona Hadadi (Hadady). Wyrokp ten przesądził, że małżonkowie posiadają prawo wyboru przed sąd którego z państw członkowskich, których obywatelstwo posiadają, wytoczą sprawę o rozwód.
Prawo unijne nie rozstrzyga natomiast sprawy w oparciu o jakie prawo sprawa powinna zostać rozstrzygnięta. Decyduje o tym prawo państw członkowskich.
Przepisy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego rozstrzygają tą kwestię jednoznacznie, w ten sposób, że w sprawach o rozwód obywateli polskich, chociażby prawo innego państwa uznawało ich za obywateli tego państwa, właściwe jest prawo polskie.
Add a comment...

ROZWÓD W POLSCE CZY MOŻE LEPIEJ ZAGRANICĄ?
Stykamy się z zagadnieniem rozwodu w kancelarii często. Badamy przesłanki jego orzeczenia, właściwość miejscową sądu  ale czasami to nie wystarcza bo konieczne jest ustalenie jurysdykcji krajowej sądu czy to fakultatywnej lub wyłącznej.
Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia gdy małżonkowie obywatele polscy  nieprzerwalnie mieszkali za granicą  i stanęli w obliczu rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód.
Wtedy mogą oni przeprowadzić rozwód w Polsce i w oparciu o przepisy prawa polskiego o ile w dalszym ciągu posiadają obywatelstwo polskie nawet gdy mają już obywatelstwo państwa na terenie którego stale mieszkają.
Analizując procedury rozwodowe w innych państwach  odnosi się wrażenie większej przystępliwości polskiego prawa w tym zakresie.
I tak np. w Niemczech koniecznym warunkiem do rzeczenia rozwodu jest roczna separacja miedzy małżonkami. We Francji przeszkodą jest posiadanie wspólnego majątku.
Nasze prawo pod tym względem jest stosunkowo bardziej elastyczne. Z reguły jest tak gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci i gdy są zgodni co do rozwiązania ich małżeństwa bez orzekania o winie lub gdy jest między nimi zgoda co do winy wspólnej lub jednego z nich wtedy może rozprawa rozwodowa zakończyć się na jednym posiedzeniu wyrokiem rozwiązującym małżeństwo stron. Inaczej jest gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje porozumienie w powyższym zakresie i gdy w grę wchodzą np.  jeszcze kwestie związane  ze wspólnymi dziećmi stron.
Kwestią ważną jest wybór Sądu. Sąd właściwy do orzekania w sprawie rozwodu gdy obywatele polscy mieszkający zagranicą i nie posiadają miejsca zamieszkania w Polsce wyznacza Sąd Najwyższy.
Procedura taka trwa około miesiąca i zostanie wyznaczony sąd w okręgu którego małżonkowie lub jeden z nich posiadał miejsce zamieszkania . Jeżeli zainteresował Cię ten temat zajrzyj na stronę kancelarii www.adwokat-kolczyk.pl/rozwod-w-polsce-czy-zagranica/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded