Profile cover photo
Profile photo
supannee intong
About
supannee intong's posts

Post has attachment
Post 4 Answer 5 Question on pages 94
                    Post 4 Answer 5 Q uestion on pages 94                                                               คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 1.จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ตอบ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย การว...

Post has attachment
Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style
        Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style                                            Chapter 4 on mind mapping style

Post has attachment
Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping style
 Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping style                    Chapter 3 on mind mapping style 

Post has attachment
Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.
Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger. กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนเลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตป...

Post has attachment
5. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง
                5. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น

Post has attachment
4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง
                  4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง  เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน โดยแต่ละสัญลักษณ์มีคว...

Post has attachment
3. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง
          3. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง         จากขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้ง 4 ขั้นตอนจะเห็นว่าขั้นตอนที่สำคัญคือ การวางแผนในการแก้ปัญหา สำหรับการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนักเรามักจะมีคำตอบให้กับปัญหานั้นได้ทันทีเสมือนว่าคำ...

Post has attachment
2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี
                                       2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี               ก่อนจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรู้จักความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง ดังนี้ ความ...

Post has attachment
**
1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา  โดยนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิด และอธิบายรายละเอียด       โดยปกติมนุษย์มีกระบวนในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  1)  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา  (State The Problem) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกสุดก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา...
Wait while more posts are being loaded