Profile cover photo
Profile photo
Lahiru Akuratiyage
68 followers
68 followers
About
Lahiru Akuratiyage's posts

Post has attachment
පැමිණිලි පිටපත
සිලි සිලිය සුලඟ හා දොඩමලුය නිදහස්‍ ය උණපත්‍ර නෝක්කඩු චිරිචිරිය කිටිකිටියෙ ඇතිල්ලෙන කඳෙන්   පමණක් වෙද්ද බාගෙට අසා පැමිණිල්ල ඇඟ බේරගෙන   ආ ගමන යාගන්න මගක් හොය හොයා ඉඳිද්දී   සම්බ විය ගඟ ඉඳින් කොහොමද තාම තනියෙම මාත් මහතයි ඔහෙත් වාගෙම උත්තරේකට හදද්දී කට පැන ගොහ...

Post has attachment
දොලොස් මහ පූංජය
තත්පර කිහිපයක්  හෝ අසුරු මොහොතක් උදෙසා මහ දුරක්   ඇවිදීම ජීවිතය නම් වෙත් එබඳු වූ දවසක මතක ගිනි දලු පුපුරක් ලයතුර රුවා අදරින් ගිනි තපී අර අතන යුවලක් නොගිණිය හැකිම නොවෙතත් කොයි කිරීටක කෝෂිකාවෙත් කදෝ පැණි සරි එලියක් දොලොස් මහ පහනක්ව දැල්වෙත් ඒ පූංජය වටා හරිබරි...

Post has shared content
SITREP
Operation Green Flame
Location : Sri Lanka
Date : 30th August 2015
Total MU : 250 Million+

TL:DR;
The Sri Lankan Enlightened coordinated with agents from India, Maldives and Indonesia to create massive fields worth 250+ Million MU on 30th August 2015.

I wouldn’t say that this was a massive operation, but a pretty strategic and timely planned one. Four countries in the operation, and agents from L6 to L16 were involved. This operation was an example that shows how adaptive planning can yield more effective results than an initial plan. Sri Lanka, India, Maldives and Indonesia are the four countries, and 24 agents were involved in this operations from planning to execution. 

PLANNING
1st plan, 
Agent @spryflapper came up with a brilliant plan to make a base between India and Indonesia then form the layers from the south west of Sri Lanka. He also had planned to have Maldives involved but it was decided not to proceed with that because of the blockers. Connecting these three countries would make a historic field set. Having this in the plan we formed a team of three to layout the plans, we included agents from India for the execution plan and everything was set to execute on the 30th of August 2015. 

Blueprints were ready and agents were ready. The ground area for planned deployed was 932,965 km² . Just one day prior to the execution date the opposite faction started executing their field plan, we couldn’t do much as we were all geared up for our own plan. We watched them lay their fields and we should mention that it was a massive field and credit goes to the RES planners. 

ENL Agents involved in planning
@spryflapper– Initiator/ coordination 
@CMNisal– Intel/ Statistics
@thushethan- Intel/ communication

Execution:
ENL Sri Lanka:
@chutinisa– Field/layering 
@DeathStar007- Field/layering 
ENL India:
@Gopir1594- Keys, coordinator
@Hu1kRage- Base link
@killcreek- X link clearing
@Kirtagon- Participated

THE BREAK
The Enlightened were not so happy to see blue fields going up and we formed teams to bring the fields down. Some anchors were not in reach for the Sri Lankan Enlightened agents and we had to coordinate with international agents. We had no agents to dispatch to southern and the northern parts of the country where the anchors were, alas it was a public holiday in Sri Lanka and public transportation was not fully functional. The following morning after 2 CP from the deployment of the RES fields we were able to reach the anchors and bring them down. Ingress Intel map COMM came very handy to find active agents in other countries (India and Indonesia) who could break the anchors. It was no easy task scanning Intel map, deploying agents, giving Intel support and dispatching agents when the fields were re-made. I would like to specially thank the following agents in their action in bringing down the RES fields.

Agents involved in bringing down the RES fields
Sri Lanka 
@AgentShAvi- Madhu
@Siddharth91- Madhu
@A300F- Sithulpawwa

Indonesia 
@riskiafif
@SutanRajoAmeh
@lanchitink

RE-PLANNING
2nd Plan, the counter plan
Obviously we had to plan something bigger than the 1st plan, we re-engaged idea of extending to Maldives and the 1st plan was extended to an island there. It was the same field plan, but with 2 extra layers from the Maldives. The selected layers in the Maldives were very remote and I had to say the agents in Maldives were very quick in responding and executing the plan. The moment the plan finalized they took the ferry for hours before they reached the island and were the first to be ready for this op.

The Maldivian Agents involved in the planning
@Flacktus- intel, moral support 
@Skullsoldiers- key transport
@XplodingdoG- finding anchors in the Maldives


EXECUTION
After the RES fields were down, it was time to execute the 2nd plan and we decided that we would bring the green fields up in time for the 10:30 PM cycle.
Clearing the blockers in India;
Some of the credit here goes to the RES and a wonderful agent @encrypterr cleared a major friendly blocker for us. India being a big country, reaching blockers was not so easy, and this Resistance agent was a blessing.

Clearing the blockers in the Maldives;
Our heartiest gratitude goes to the team in the Maldives dedicating themselves for this op, traveling long distances in boats just to break blockers.

Clearing the blockers
Sri Lanka;
@AgentShAvi- Vavniya - Blocker Breaking
@Siddharth91- Vavniya - Blocker Breaking
@A300f- Katharagama - Blocker Breaking
@GeneralALCAZARR- Galle - Blocker Breaking
@sam356- Tangalle Blocker Breaking
@Sanhinda- Tangalle - Blocker Breaking
@peththa- Aluthgama - Blocker Breaking

The Maldives
@Inferius007- Blocker Breaking

India
@killcreek- Breaking a blocker far from the anchor.
@encrypterr- RES agent who cleared a major blocker

Layering (the field agents) 

Sri Lanka
@DeathStar007- Field/layering(New Onyx Illuminator)
@CMNisal- Field/layering
@chutinisa- Field/layering(New Onyx Illuminator)
@Spryflapper- Field/layering
@thushethan- Field/layering(New Onyx Illuminator)

India
@Hu1kRage- 1st layer which is the base link.

The Maldives
@deftstar- Field/layering
@XplodingdoG- Field/layering
@5nakeEyes- Field/layering(New Onyx Illuminator)
@Thakuleef- Field/layering(New Onyx Illuminator)

The 1st link went up from the south west of Sri Lanka to India and Indonesia while at the same time agent from India made the base link and making 15+ Million MU as the first field.

Agents @DeathStar007, @CMNisal, @Spryflapper, @chutinisa and @thushethan completed 11 

layers before getting the Maldivian agents to do the final layering. Links were made longer than 2200Km and each layer added 15+ Million MU. The Maldivian agents then made 2 fields, each with 27+ Million MU.

5 Agents managed to secure the Illuminator Onyx medal and most of the agents were able to beat their previous records for longest link and largest field in terms of MU. also 

@KVnayag- sacrificed a 70 day guardian and agent @thusethan sacrificed a 167 day guardian

Massive thank to all the other agents involved in this operation. 

The Sri Lankan Enlightened coordinated with agents from India, Maldives and Indonesia to create massive fields worth 250+ Million MU on 30th August 2015.

+Ingress +Matilde Tusberti +Anne Beuttenmüller  +Joe Philley  +John Hanke +Susanna Moyer  +NIA Ops 

#Ingress #Enlightened #OperationGreenFlame #QuarterBillionMU #FourCountries
PhotoPhotoAnimated Photo
PhotoPhoto
2015-08-31
15 Photos - View album

Post has shared content
SITREP
Operation Emerald Island II
Location: Sri Lanka
Date : 15 August 2015
Total MU: 165 Million+

Inspired by a Legend
The story of Operation Emerald Island – how just five agents covered most of the island nation of Sri Lanka in green fields back in November 2013 – is familiar to every Sri Lankan Enlightened agent. Since then, we dreamt about the next Emerald Island, to surpass that legendary operation. However, the odds against us were not good; the portal density is much higher now, the number of agents in both factions had grown dramatically, and consequently the chances of a blocking link that would ruin the entire plan was also higher. 

Preparing for an Ambitious Plan
We made several plans over more than an year, only to abandon them as new obstacles stood in our way. Finally in July, we finalized an ambitious plan that we knew would be the best shot we would get at this for a long time to come. We needed keys from all corners of the island, so there was a lot of travelling to be done. Teams were dispatched to farm keys soon after the plan was finalized, and continued on until days before the planned execution. 

By 14th August noon, the key transfers were complete and agents started leaving for their positions. The operation was scheduled for dawn next day, with the secondary objective of getting as many fields as possible for the 2.30am checkpoint. 

Agents began clearing blockers on the Western part of the country in the evening. This was the area with the most active agents in both factions, so teams had a hectic time travelling from place to place as new blockers sprang up constantly. A late blocker threatened to derail the whole plan less than 2 hours before kickoff, but veteran agent @SLpooh rode to the rescue and the situation was finally under control. 

Execution
The operation started at 1.00am, as teams from Central and Western parts of the country cleared the last remaining blockers. The base links for the Northern phase was established around 1.30am, and the Southern phase followed shortly after. The Jaffna team, which had travelled the farthest to the Northern corner of the country, completed the first field set at 2.20am. 

The Southern phase started with their first field set by 2.30am, and the rest of the Northern fields were underway. The Southern teams held off for a while as agents @A300F and @jc1992 rushed in to break the last remaining blockers preventing their fields. The Northern phase was completed by the time they restarted. The Southern teams continued to make three more field sets, with the last field being completed just after 4.00am covering the South Western part of the island. 

In just over three hours, Operation Emerald Island 2 was complete. We had covered almost 90% of the country, with an MU count that far exceeded our estimates; 165 million! This was the biggest Ingress operation carried out to date in Sri Lanka, in terms of MU, area covered, and number of fields. 

Now, we have a new story to tell.

Stats
Total MU Count: 165,218,539
Number of Fields: 101
Number of Agents: 58

Agents Involved
The agents who contributed to the operation with linking, blocker breaking, intel support, and key collections and transfers:
@11galz, @4ruNz, @A300F, @abulhoLuco, @BeInspirational,@bodmaz, @bravenprem, @BudweiserSac, @Capric0rN, @Captainhadock,@chutinisa,@CMNisal, @CodexLK, @Cyan017, @CzM3, @Darth Thanaton,@Deathstar007, @Dhakshi, @DonnieX64,@Duval, @fnx1024, @Gaja1, @gamaya90, @GE3TH, @GeneralALCAZARR, @HackerGK, @iFeelYouJohanna, @JAAN2nAPs, @JackzDaniels, @jaze87, @Jc1992, @LahiRuShaVindA, @Lakruu, @Mightyblaster, @NadeeraLK, @NameLessOne, @nAPs2JAAN, @notydanu, @painkillerSL, @PrasannaYogee, @raitoyagami, @RamdeshLota,@Rata118, @ReaperJr, @Siddharth91, @SLpooh, @SPDES, @spyflaper, @StickerSl, @StriderPhil, @sysclaude, @thushethan,@TjPitchBlack, @TmanT, @ultrasn0w, @UpulPp, @Viheeth, @wrathmachine, @XplodingdoG, @YldKat

SitRep of Emerald Island
https://plus.google.com/+KulendraJanaka/posts/coqdqPRXh4k

+Ingress +Matilde Tusberti +Brandon Badger +Brian Rose +Anne Beuttenmüller +Joe Philley +John Hanke +Susanna Moyer 

#Ingress #IngressReport #EmeraldIsland2 #IngressEnlightened #EnlightenedLK  
Animated Photo
PhotoPhotoPhotoPhoto
Emerald Island II
30 Photos - View album

Post has attachment
"බුදුවීම"
හිතුවොතින් හුලඟකුත් මා හමන්නේ මන්දැයි කෝ කවුරුවත් නොකියන්නේ මක්නිසාදැයි නොදිටීයි නොසිතමි නූස් පඳුරැති බිම්වල කල්පනා කරන නල සුළි හමායම්දෝ කොයිබට  නොසිතාම නොසොයාම මග නොදැන ඇවිදීම උරුමයය හැඳිනීම තමයි සකි "බුදුවීම"

Post has attachment
තතක්
හදක් කොයිවිණි තතක් අතගෙන වරක් හැඬවූ ලයක් නොවයන

Post has attachment
සඳෙක මහා වැව්කම්
එක වැහි කෝඩෙට උතුරා යන්නට බලා හිඳින්නෙමි මම් එක අව් රැල්ලට ඉරී තැලෙන්නට අසරණ වූදා මම් ඔබගේ තෙපුලෙන් සිහි එලවාගමි සඳෙක මහා වැව්කම් දියවර මුදනට සිත් හෝදිසියට වාන් දමා සැනසෙම්

Post has attachment
මා මැරෙන හොඳම තැන
උපන්නේ කොයිබින්ද අමතකව ගිය හිතක පාවෙනව ඇර දුරක අරමුණක් තිබුනෙහිද හමායනවිට අහක දුර කියා හිතු දුරක නොකමැතිය නවතින්න නන් සුවඳ මුහුම් කොට සකිය මා පෙර භවය සුළඟක්ය ටක්කෙටම මැරුණමත් නලෙක් මිස අන් පණක් මට කොහිද භවයක්ම සොයාගොස් තෝරාපු හොඳම තැන මම මැරී ඇද වැටෙමි පතා ...

Post has attachment
පොලොවෙන් අහසට
බිත්ති පාදම්  මත නැගූ ඔබේ ලෝකය බිඳ වැටී වළපිනා හඬ මට ඇසේ ඉතින් අහසේ මා තැනූ සිහින කූඩාරම මගෙයි මහපොලව මත නොම රඳයි එන්න පාරක් සොයාගත්තොත් කූඩාරමට ඔබ වැඩි නොවෙයි

Post has attachment
ඈ සහ මුනිඳු

උතුරුදිග ලුණු දිය තලාවේ
ඉහළට මදක්
ඇස් උස්සා බලන
දූවකි හෙමින

කවුරු හෝ එන
පිළිගත යුතුය අදිටනින
වෙලී එකිනෙක
වැලිත් බිම්තඹුරුත්
ඉඩ ලද විටක ලතවන
අතරතුර ඉරු තාප උරමින
එකලාව
අයාගත් දෑසින

තුන්සිය හැටපස් දවස
ගව්වේ දුරින් හිඳගෙන
මින් සොයා පින් පුරන
රංචුවට ට්‍රෝලර
ලං වීම තුන් හිතකවත් වෙද

මුර සංචාරය කරන බෝට්ටුව නම්
ඉඳහිට එන
බලා අතගා
හිඳීදැයි සැක හැර
අඩි කීපයක් වැල්ලේ ඔබා යන


වසරකින් පායන
දෙදිනක් කෙරේ පෙම් බැඳ
උන් තබා යන අඩි
ලයේ සඟවාගෙන
වැලි පිරෙන්නට නොදී
තවත් වසකුත් රකින

තනිකම මෙයය නොම දැන
ලතවෙන
නොපෙනෙන ඉමක
උන්
ඈ අයිති කරගන්න
නඩු කියන
ඈ දැකගන්න
නම් නොම එන

බඳ පුරා ඔරු
දරුවන්ට නිරතුරු
මසු පුරා පාරමී දම් පිරු
සුරුවමයි ඔහු


දූපතක් වුව
ගැහැනියක් බව 
ගණනකට නොම ගෙන
 අල්තාරයට පිටදී
අන්තෝනි මුනිඳුද
ඔහේ මහ බර කල්පනාවක
Wait while more posts are being loaded