ოქორს თამასუქი რიკო კრედიტში.

რეალური პროცენტი, რეალური დანაზოგი.
Shared publiclyView activity