Profile cover photo
Profile photo
Сдружение ХАРТА
28 followers -
Официална страница на сдружение ХАРТА в Google+
Официална страница на сдружение ХАРТА в Google+

28 followers
About
Posts

Post has attachment
С но­ва­та го­ди­на Сдру­же­ние ХАРТА въ­зоб­но­вя­ва ки­но­ве­че­ри­те. На 20 яну­а­ри (съ­бо­та) от 16 ча­са ще на­пра­вим пър­ва­та ки­но-дис­ку­сия за та­зи го­ди­на по фил­ма „Сен­чес­ти зе­ми“ (Shad­ow­lands, 1993) на ре­жи­сьо­ра Ри­чард Атън­бъ­ро. Дис­ку­си­я­та ще се про­ве­де в кни­жар­ни­ца „За­що не?“, Со­фия, ул. Со­лун­с­ка 49. Вхо­дът е сво­бо­ден.
Add a comment...

Post has attachment
Статия от рубриката „Християнска история“
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
930 години от речта на византийския духовник пред императора
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Днес празнуваме #Рождество Христово. О, Боже, това е толкова благочестив обичай. Елхово дърво със свещички и куп чудни подаръци, деца в очакване и малко коледна музика – това е винаги прекрасно и докосващо. И когато религиозното е прибавено за покачване на настроението, това е особено прекрасно и докосващо. Та ние всички – кой би възроптал срещу това? – носим в себе си малко съчувствие и си позволяваме с удоволствие малко умиротворяващо и утешително настроение, както погалват по главата едно разплакано детенце и му казват: „Няма нищо страшно, всичко отново ще се оправи.“...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Често свързваме празника на Рождество с „едно ново начало“. Дори религиозните скептици имат нужда от такъв празник и пренасят „новото начало“ след новогодишната нощ – време за равносметка и промяна. В предхристиянската ера, множество езически празници в това време на годината са отразявали тази човешка нужда за загърбване на старото и обръщане с лице към новото…

Големият католически богослов Карл Ранер в едно свое есе за #Рождество обаче напомня, че след Въплъщението на Исус Христос нищо в този свят вече не може да бъде същото. Новото начало не е субективна настройка на ума ни, а обективен факт в световната история, едно събитие, „избухнало“ в света, което пронизва нашата „ужасната, студена и пуста нощ, в която замръзват тялото и духът“. Тогава изборът пред нас не е какво ново начало всеки един от нас ще си предначертае, а дали ще прегърнем този факт и неговия Автор, дали ще живеем по старому или по новому.
Add a comment...

Post has attachment
Щрихи върху личността на Стоян Ватралски
Add a comment...

Post has attachment
В рам­ки­те на Со­фий­с­кия меж­ду­на­ро­ден па­на­ир на кни­га­та (НДК, 12–17 де­кем­в­ри 2017 г.) , чи­та­те­ли­те ще мо­гат да се срещ­нат на­жи­во с ав­то­ри­те на бъл­гар­с­ки кни­ги на хрис­ти­ян­с­ка те­ма­ти­ка. Все­ки ден меж­ду 11 и 19 ча­са на щанд Б18 (II по­лу­е­таж, за­пад), ще има ед­но­ча­со­ви пред­с­та­вя­ния (с въп­ро­си от пуб­ли­ка­та), по пред­ва­ри­тел­но утвър­де­на прог­ра­ма. Сред ав­то­ри­те из­пък­ват утвър­де­ни и доб­ре поз­на­ти име­на, но има и та­ки­ва с твор­че­с­ки де­бю­ти. Чудесната инициатива е на издателствата „Нов човек“, „Верен“ и „Нов живот“.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded