شامل پنج آزمایش ، عبارت اند از : آزمایش تعیین خیز در تیرها آزمایش بررسی واکنشهای تکیه گاهی (برای تیر دو سر ساده) آزمایش بررسی نیروها و تغییر شکلهای ارتجاعی آزمایش کمانش آزمایش پیچش الاستیک
Shared publicly