Ai biết rồi thì thôi nhé. Share cái tip nhỏ thôi.

Để bookmark post trên Google+ vì nhiều khi post hay mà bạn chưa có thời gian đọc ngay bạn tạo một circle có tên Bookmark sau đó share post bạn muốn bookmark vào circle Bookmark. Để đọc lại chỉ cần vào Stream Bookmark. :D
Shared publiclyView activity