Nếu Google+ mà làm thêm cơ chế post ở đây rồi tự đẩy lên twitter chắc có lẽ sẽ có nhiều người dùng Twitter chuyển qua hơn. :)
Shared publiclyView activity