Profile cover photo
Profile photo
Amanda Wait
“But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you.” •~Jesus Christ
“But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you.” •~Jesus Christ
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
"Give me Your eyes for just one second
Give me Your eyes so I can see
Everything that I keep missing
Give me Your love for humanity
Give me Your arms for the broken-hearted
The ones that are far beyond my reach
Give me Your heart for the ones forgotten
Give me Your eyes so I can see..
Yeah.. Yeah.. Yeah.. Yeah.."
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Goeie dag dierbares.🤗♥️ Mag God ons krag gee om die versoekings om te sondig te weerstaan. Deur Here Jesus wat ons krag gee, is ons tot alles in staat. Vra Hom elke dag!

Wat is daardie las wat ons van ons moet afgooi? In Hebreërs 13:9 waarsku apostel Petrus ons om ons nie deur vreemde leringe te laat meevoer nie.
Jy mag nie dit eet nie, jy mag nie daai drink nie, jy mag hieraan raak nie...alles, sê ook apostel Paulus, is maar net gebooie en leerstellings van mense, wat 'n SKYN van wysheid het met selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het GEEN WAARDE vir die beteueling van ons sondige drifte nie.
Laat niemand 'n las op jou lê aangaande sulke mensgemaakte reëls nie, want die hart word versterk deur #GENADE, nie deur eetgebruike nie.
Net soos die Judaïseerders wat Christene 'n las wil oplê van besnydenis en allerhande ander laste wat nie vir ons as Christene, wat nou #VRYHEID in alles het in #Christus, bedoel is nie! Halleluyah! Dankie Here #Jesus!♥️
U het ons #VRYGEMAAK!🙌✝️🦋

Laat ons eerder fokus om nie in te gee vir ons sondige drifte nie, laat ons nie volhard in #opsetlike #sonde nie.🦋🙏🕊️

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,
HEBREËRS 12:1

Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Dié wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie.
HEBREËRS 13:9 AFR83

soos: “Hieraan mag jy nie vat nie!” “Daaraan mag jy jou mond nie sit nie!” “Daaraan mag jy nie raak nie!”?
Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellings van mense.
Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie.
KOLOSSENSE 2:21‭-‬23
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Good day to you precious people.🤗♥️ May God give us strength to resist temptations to sin. Through Christ who gives us strength we can do all things. Ask Him every day!

What is that weight we must lay aside? In Hebrews 13:9 apostle Peter warns us not to be carried about by various and strange doctrines.

Do not eat this, do not drink that, do not touch this...such rules are mere human teaching.
They may SEEM wise, but they provide no help in conquering our evil desires!

Let no one lay a heavy yoke on you regarding man-made rules because our strength comes from God's #GRACE, not from rules about food.

Just like Judaizers who want to lay a heavy yoke on Christians to be circumcised and all other weights which are not meant for us Christians who now have #FREEDOM in all things in #CHRIST #JESUS!
Halleluyah! Thank you Lord Jesus!♥️
You SET US #FREE!🙌✝️🦋

Let us rather focus on not giving in to our evil desires, let us not persist in #deliberate #sin.🦋🙏🕊️

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us,
Hebrews 12:1

So do not be attracted by strange, new ideas. Your strength comes from God’s grace, not from rules about food, which don’t help those who follow them.
Hebrews 13:9

“Don’t handle! Don’t taste! Don’t touch!”?
Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them.
These rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline.
But they provide no help in conquering a person’s evil desires.
Colossians 2:21‭-‬23
Photo
Add a comment...

Post has attachment
❤️👐🙏😁Thank You Jesus!🙏😁🕊️❤️
👍The world is taking note!👍
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Moenie sondig nie
Moenie sondig nie
jesusismyrots.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Geseënde dag geliefdes in die Here.🤗♥️
Dink net daaraan, wanneer jy uit die dood opstaan, gaan jou nuwe liggaam soos Jesus wees!😍 Absoluut wonderbaar is ons God!

Vanoggend toe ek hierdie vers Psalm 17:15, in my Engelse Bybel lees, toe dink ek aan 1 Johannes 3:2 wat sê dat ons net soos Jesus sal wees wanneer Hy verskyn (wanneer ons by die opstanding ons nuwe liggame kry).
"Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is."
Ek lief dit as die Nuwe Testament deur die Ou Testament bevestig word.
In Engels sê Ps. 17:15 dit ook mooi:
"when I awake in Your likeness".😍

U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is ’n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk.
JESAJA 26:19

En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
DANIËL 12:2

Halleluyah! MARANATHA! Kom gou Here!🙏♥️🕊️😇
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Blessed day beloved in the Lord.🤗♥️
Just think, at the resurrection your new body will be just like Jesus!😍 Absolutely marvelous, wonderful is our God!

Yesterday morning while reading Psalm 17:15 "when I awake in your likeness",😍 1 John 3:2 came to mind, that says we will be just like Jesus when He appears (when we receive our new bodies at the resurrection).

"Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him,😍 for we shall see Him as He is."
I love it when the New Testament is confirmed by the Old Testament.

Your dead shall live; Together with my dead body they shall arise. Awake and sing, you who dwell in dust; For your dew is like the dew of herbs, And the earth shall cast out the dead.
Isaiah 26:19

And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt.
Daniel 12:2

Halleluyah! MARANATHA! Come Lord!🙏♥️🕊️😇
Photo
Add a comment...

Blye dag vir julle in God ons Vader en Jesus Christus.🤗💞
Mag God julle vandag beskerm teen die vyand van jou siel se bose planne en mag geen wapen wat teen jou gevorm word suksesvol wees nie, selfs al is dit 'n woord wat teen jou gespreek word, in die Naam van Jesus.
Die Here ons God is getrou aan die wat Hom liefhet.🕊️🌸 Glo jy dit?

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
MATTEUS 6:13

“Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam,
DEUTERONOMIUM 7:9

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar.
JOHANNES 17:15
Add a comment...

Post has attachment
Joyful day to you in God our Father and the Lord Jesus Christ.🤗💞
May God protect you today against the plans of the enemy of your soul and may no weapon formed against you prosper, even a word that is spoken against you, may it fall to the ground, in the Name of Jesus.
The Lord our God is a faithful God to those who love Him.🕊️🌸 Do you believe this?

And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one.
Matthew 6:13a

“Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments;
Deuteronomy 7:9

I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
John 17:15
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Blessed day to you saints of God!🤗🌸

Praise God through the good and bad times for both come from the hand of God. Rejoice in your suffering. Keep the joy of the Lord in your heart through all circumstances for the joy of the Lord is your strength.♥️

As Job said, "Shall we receive good from God, and shall we not receive evil?"
(Job 2:10)

I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the Lord do all these things.
Isaiah 45:7

Evil = disaster, calamity, trials, tribulation

In this you greatly REJOICE, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ,
I Peter 1:6‭-‬7

https://youtu.be/E-r7ogDaaEQ
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded