امدادهای غیبی والفجر8

در والفجر8، شاهد بیشترین امدادهای غیبی بودیم. همه چیز محال بود. فرماندهان روسی با دیدن اروند به عراق گفته بودند: هیچ ارتشی در دنیا وجود ندارد که بتواند به اروند بزند.
اروند به رودخانه ی وحشی معروف است، رام شدنی نیست، به هیچ شناگر ماهری فرصت سواری نمی دهد.جهت حرکت آب نامشخص است، کسی که در آب است، گاهی سرعت موج او را به راست می برد، گاهی به چپ. عرض آن بین 500 تا 1000 متر متغیر است، با جزر و مدهای شدید بیش از 4متر که چشم ها را خیره می کند. در روز 4بار جزر و مد دارد.
محاسبه ی سرعت و جریان آب و پیش بینی جزر و مدها به کمک چند دانشجو آغاز می شود، یک سال تلاش طاقت فرسا و کار و تحقیق بی وقفه توانست آرام ترین زمان اروند را به سپاه اسلام بنمایاند.
رادیو امریکا درباره این عملیات گفت: تحلیل گران نظامی غرب معتقدند که ایران برای عبور از اروند رود، نیاز به تجهیزات کافی داشته است و آن ها متعجب از این موضوعند که چگونه با تجهیزات اندک، توانسته اند از این آب راه عبور کرده و به موانع عراقی ها دست یابند.
و حضرت امام فرمودند: فاو را هم خدا آزاد کرد.
Photo
Shared publiclyView activity