لا اله الا الله الملک الحق المبین
خـدایـا!

چـه تنـگ و تیـره و تـاریـک اسـت، راهی کـه دلالـت تـو در آن نیـست...

و چـه روشـن و حقیـقـت نـما و منیـر، راهی که هدایـت تـو در آن است...


خـدایـا!

آن دلـ♡ی که لطافـت حضـور تـو را نـدارد، از هـر عشـ♡ق و خـوبی و لطـف خـالیـست...

خـدایـا!

در جـاده ای کـه نسیـم عنـایـت تـو نمی وزد و مـاهتـاب رحمـت تـو نمی تـابـد،

کـدام دل، راه به حقیـقت تـو می بـرد؟

#فقیر_إلی_الله  
Photo
Shared publiclyView activity