Profile cover photo
Profile photo
KurAn-Latin Harf
4 followers -
Kuranı latin harfle okuma için
Kuranı latin harfle okuma için

4 followers
About
KurAn-Latin Harf's posts

(013 RAD SURESİ
(013!001) ¹lmr tilke ëyêtu ¹lkitêbi ve¹lleJî unzile ileyke min' rabbike ¹lHaGGu velëkinne ekjera nnêsi lê yù¹'minûne
(013!002) e|llähu ¹lleJî rafeA ssemëvêti biĞayri Amedin teravnehê jumme ¹stevë´ Alé ¹l'Arşi veseXXara şşemse ve¹lGamera kullun yecrî liecelin musemmén yudebbiru ¹l'emra yufeSSilu ¹l'ëyêti leAllekum biliGâ~i rabbikum tûGinûne
(013!003) vehuve ¹lleJî medde ¹l'erDa veceAle fîhê ravêsiye veenhêrân vemin' kulli jjemerâti ceAle fîhê zevceyni ¹jneyni yuĞşí ¹lleyle nnehêra inne fî Jëlike leëyêtin liGavmin yetefekkerûne
(013!004) vefí ¹l'erDi GiTaUn mutecêvirâtun vecennêtun min' eA'nêbin vezer'Un veneXîlun Sinvênun veĞayru Sinvênin yusGä´ bimê~in vêHidin venufeDDilu beA'Dahê Alë´ beA'Din fí ¹l'ukuli inne fî Jëlike leëyêtin liGavmin yeA'Gilûne
(013!005) vein' teA'ceb feAcebun Gavluhum eiJê kunnê turâbên einnê lefî XalGin cedîdin ùlë~ike ¹lleJîne keferû¹ birabbihim veùlë~ike ¹l'eĞlêlu fî eA'nêGihim veùlë~ike eSHâbu nnêri hum fîhê Xâlidûne
(013!005)SNo 249

(013!006) veyesteA'cilûneke bi¦sseyyiethi Gable ¹lHasenethi veGad Xalet min' Gablihimu ¹lmejulêtu veinne rabbeke leJû meĞfirathin li|nnêsi Alë´ Zulmihim veinne rabbeke leşedîdu ¹l'İGâbi
(013!007) veyeGûlu ¹lleJîne keferû¹ levlê unzile Aleyhi ëyethun min' rabbihï innemê ente munJirun velikulli Gavmin hêdin
(013!008) e|llähu yeA'lemu mê teHmilu kullu unjë´ vemê teĞîDu ¹l'erHâmu vemê tezdêdu vekullu şey'in İndehu bimiGdêrin
(013!009) Âlimu ¹lĞaybi ve¦şşehêdethi ¹lkebîru ¹lmuteÂli
(013!010) sevê~un minkum men' eserra ¹lGavle vemen' cehera bihï vemen' huve musteXfin bi¹lleyli vesêribun bi¦nnehêri
(013!011) lehu muAGGibêtun min' beyni yedeyhi vemin' Xalfihï yeHfeZûnehu min' emri llëhi inne llähe lê yuĞayyiru mê biGavmin Hattë´ yuĞayyirû¹ mê bienfusihim veiJê erâde llähu biGavmin sû~ên felê meradde lehu vemê lehum min' dûnihï min' vêlin
(013!012) huve ¹lleJî yurîkumu ¹lberGa Xavfên veTameÂn veyunşiu sseHâbe jjiGâle
(013!013) veyusebbiHu rraA'du biHamdihï ve¹lmelë~ikethu min' Xîfetihï veyursilu SSavêİGa feyuSîbu bihê men' yeşê~u vehum yucêdilûne fí llëhi vehuve şedîdu ¹lmiHâli
(013!013)SNo 250

(013!014) lehu deA'vethu ¹lHaGGi ve¹lleJîne yed'Ûne min' dûnihï lê yestecîbûne lehum bişey'in illê kebêsiTi keffeyhi ilé ¹lmê~i liyebluĞa fêhu vemê huve bibêliĞihï vemê duÂ~u ¹lkêfirîne illê fî Dalêlin
(013!015) velillëhi yescudu men' fí ssemëvêti ve¹l'erDi Tav'Ân vekerhên veZilêluhum bi¹lĞuduvvi ve¹l'ëSâli
(013!016) Gul men' rabbu ssemëvêti ve¹l'erDi Guli llëhu Gul efe¹tteXaJtum min' dûnihï evliyê~e lê yemlikûne lienfusihim nef'Ân velê Darrân Gul hel yesteví ¹l'eA'më´ ve¹lbeSîru em hel testeví ZZulumêtu ve¦nnûru em ceAlû¹ lillëhi şurakê~e XaleGû¹ keXalGihï feteşêbehe ¹lXalGu Aleyhim Guli llëhu XâliGu kulli şey'in vehuve ¹lvêHidu ¹lGahhêru
(013!017) enzele mine ssemê~i mê~en fesêlet evdiyethun biGaderihê fe¹Htemele sseylu zebedên râbiyên vemimmê yûGidûne Aleyhi fí nnêri ¹btiĞâ~e Hilyethin ev metêİn zebedun mijluhu keJëlike yeDribu llähu ¹lHaGGa ve¹lbêTile feemmê zzebedu feyeJhebu cufê~en veemmê mê yenfeU nnêse feyemkuju fí ¹l'erDi keJëlike yeDribu llähu ¹l'emjêle
(013!018) lilleJîne ¹stecêbû¹ lirabbihimu ¹lHusnë´ ve¹lleJîne lem yestecîbû¹ lehu lev enne lehum mê fí ¹l'erDi cemîÂn vemijlehu meAhu lêftedev'¹ bihï ùlë~ike lehum sû~u ¹lHisêbi veme¹'vë´hum cehennemu vebi'se ¹lmihêdu
(013!018)SNo 251

(013!019) efemen' yeA'lemu ennemê unzile ileyke min' rabbike ¹lHaGGu kemen' huve eA'më´ innemê yeteJekkeru ûlù¹ ¹l'elbêbi
(013!020) elleJîne yûfûne biAhdi llëhi velê yenGuDûne ¹lmîjêGa
(013!021) ve¹lleJîne yeSilûne mê emera llähu bihï en' yûSale veyeXşevne rabbehum veyeXâfûne sû~e ¹lHisêbi
(013!022) ve¹lleJîne Saberù¹ ¹btiĞâ~e vechi rabbihim veeGâmù SSalë`the veenfeGû¹ mimmê razeGnêhum sirrân veAlêniyethen veyedraûne bi¹lHasenethi sseyyiethe ùlë~ike lehum UGbé ddêri
(013!023) cennêtu Adnin yedXulûnehê vemen' SaleHa min' ëbê~ihim veezvêcihim veJurriyyêtihim ve¹lmelë~ikethu yedXulûne Aleyhim min' kulli bêbin
(013!024) selêmun Aleykum bimê Sabertum feniİ'me UGbé ddêri
(013!025) ve¹lleJîne yenGuDûne Ahde llähi min' beA'di mîjêGihï veyeGTaÛne mê emera llähu bihï en' yûSale veyufsidûne fí ¹l'erDi ùlë~ike lehumu lleA'nethu velehum sû~u ddêri
(013!026) e|llähu yebsuTu rrizGa limen' yeşê~u veyeGdiru veferiHû¹ bi¹lHayë`thi ddunyê veme¹ ¹lHayë`thu ddunyê fí ¹l'ëXirathi illê metêUn
(013!027) veyeGûlu ¹lleJîne keferû¹ levlê unzile Aleyhi ëyethun min' rabbihï Gul inne llähe yuDillu men' yeşê~u veyehdî ileyhi men' enêbe
(013!028) elleJîne ëmenû¹ veteTmeinnu Gulûbuhum biJikri llëhi elê biJikri llëhi teTmeinnu ¹lGulûbu
(013!028)SNo 252

(013!029) elleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti Tûbë´ lehum veHusnu meëbin
(013!030) keJëlike erselnêke fî ummethin Gad Xalet min' Gablihê umemun litetluvê Aleyhimu ¹lleJî evHaynê ileyke vehum yekfurûne bi¦rraHmëni Gul huve rabbî lê ilëhe illê huve Aleyhi tevekkeltu veileyhi metêbi
(013!031) velev enne Gur'ënên suyyirat bihi ¹lcibêlu ev GuTTiAt bihi ¹l'erDu ev kullime bihi ¹lmevtë´ bel lillëhi ¹l'emru cemîÂn efelem yê~y'esi ¹lleJîne ëmenû¹ en' lev yeşê~u llähu lehedé nnêse cemîÂn velê yezêlu ¹lleJîne keferû¹ tuSîbuhum bimê SaneÛ¹ GâriAthun ev teHullu Garîbên min' dêrihim Hattë´ ye¹'tiye veA'du llähi inne llähe lê yuXlifu ¹lmîÂde
(013!032) veleGadi ¹stuhzie birusulin min' Gablike feemleytu lilleJîne keferû¹ jumme eXaJtuhum fekeyfe kêne İGâbi
(013!033) efemen' huve Gâ~imun Alë´ kulli nefsin bimê kesebet veceAlû¹ lillëhi şurakê~e Gul semmûhum em tunebbiûnehu bimê lê yeA'lemu fí ¹l'erDi em biZâhirin mine ¹lGavli bel zuyyine lilleJîne keferû¹ mekruhum veSuddû¹ Ani ssebîli vemen' yuDlili llëhu femê lehu min' hêdin
(013!034) lehum AJêbun fí ¹lHayë`thi ddunyê veleAJêbu ¹l'ëXirathi eşeGGu vemê lehum mine llähi min' vêGin
(013!034)SNo 253

(013!035) mejelu ¹lcennethi ¹lletî vuİde ¹lmutteGûne tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru ukuluhê dê~imun veZilluhê tilke UGbé ¹lleJîne ¹tteGav'¹ veUGbé ¹lkêfirîne nnêru
(013!036) ve¹lleJîne ëteynêhumu ¹lkitêbe yefraHûne bimê unzile ileyke vemine ¹l'eHzêbi men' yunkiru beA'Dahu Gul innemê umirtu en' eA'bude llähe velê uşrike bihï ileyhi ed'Û¹ veileyhi meëbi
(013!037) vekeJëlike enzelnêhu Hukmên Arabiyyên veleini ¹ttebeA'te ehvê~ehum beA'de mê cê~eke mine ¹l'İlmi mê leke mine llähi min' veliyyin velê vêGin
(013!038) veleGad erselnê rusulên min' Gablike veceAlnê lehum ezvêcên veJurriyyethen vemê kêne lirasûlin en' ye¹'tiye biëyethin illê biiJni llëhi likulli ecelin kitêbun
(013!039) yemHù¹ llähu mê yeşê~u veyujbitu veİndehu ummu ¹lkitêbi
(013!040) vein' mê nuriyenneke beA'Da ¹lleJî neİduhum ev neteveffeyenneke feinnemê Aleyke ¹lbelêĞu veAleyne¹ ¹lHisêbu
(013!041) evelem yerav'¹ ennê ne¹'tí ¹l'erDa nenGuSuhê min' eTrâfihê ve¦llähu yeHkumu lê muAGGibe liHukmihï vehuve serîU ¹lHisêbi
(013!042) veGad mekera ¹lleJîne min' Gablihim felillëhi ¹lmekru cemîÂn yeA'lemu mê teksibu kullu nefsin veseyeA'lemu ¹lkuffêru limen' UGbé ddêri
(013!042)SNo 254

(013!043) veyeGûlu ¹lleJîne keferû¹ leste murselên Gul kefë´ bi¦llëhi şehîdên beynî vebeynekum vemen' İndehu İlmu ¹lkitêbi
(014 İBRÂHİM SURESİ
(014!001) ¹lr kitêbun enzelnêhu ileyke lituXrice nnêse mine ZZulumêti ilé nnûri biiJni rabbihim ilë´ SirâTi ¹l'Azîzi ¹lHamîdi
(014!002) e|llähi ¹lleJî lehu mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi veveylun lilkêfirîne min' AJêbin şedîdin
(014!003) elleJîne yesteHibbûne ¹lHayë`the ddunyê Alé ¹l'ëXirathi veyeSuddûne An' sebîli llëhi veyebĞûnehê İvecên ùlë~ike fî Dalêlin beÎdin
(014!004) vemê erselnê min' rasûlin illê bilisêni Gavmihï liyubeyyine lehum feyuDillu llähu men' yeşê~u veyehdî men' yeşê~u vehuve ¹l'Azîzu ¹lHakîmu
(014!005) veleGad erselnê mûsë´ biëyêtinê en' eXric Gavmeke mine ZZulumêti ilé nnûri veJekkirhum bieyyêmi llëhi inne fî Jëlike leëyêtin likulli Sabbêrin şekûrin
(014!005)SNo 255

(014!006) veiJ Gâle mûsë´ liGavmihi ¹Jkurû¹ niİ'methe llähi Aleykum iJ encë´kum min' ëli fir'Avne yesûmûnekum sû~e ¹l'AJêbi veyuJebbiHûne ebnê~ekum veyesteHyûne nisê~ekum vefî Jëlikum belê~un min' rabbikum AZîmun
(014!007) veiJ teeJJene rabbukum lein' şekertum leezîdennekum velein' kefertum inne AJêbî leşedîdun
(014!008) veGâle mûsë´ in' tekfurû¹ entum vemen' fí ¹l'erDi cemîÂn feinne llähe leĞaniyyun Hamîdun
(014!009) elem ye¹'tikum nebeù ¹lleJîne min' Gablikum Gavmi nûHin veÂdin vejemûde ve¹lleJîne min' beA'dihim lê yeA'lemuhum illê llähu cê~ethum rusuluhum bi¹lbeyyinêti feraddû¹ eydiyehum fî efvêhihim veGâlû¹ innê kefernê bimê ursiltum bihï veinnê lefî şekkin mimmê ted'Ûnenê ileyhi murîbin
(014!010) Gâlet rusuluhum efí llëhi şekkun fêTiri ssemëvêti ve¹l'erDi yed'Ûkum liyeĞfira lekum min' Junûbikum veyû~eXXirakum ilë´ ecelin musemmén Gâlû¹ in' entum illê beşerun mijlunê turîdûne en' teSuddûnê Ammê kêne yeA'budu ëbê~ùnê fe¹'tûnê bisulTânin mubînin
(014!010)SNo 256

(014!011) Gâlet lehum rusuluhum in' neHnu illê beşerun mijlukum velëkinne llähe yemunnu Alë´ men' yeşê~u min' İbêdihï vemê kêne lenê en' ne¹'tiyekum bisulTânin illê biiJni llëhi veAlé llähi felyetevekkeli ¹lmù¹'minûne
(014!012) vemê lenê ellê netevekkele Alé llähi veGad hedë´nê subulenê veleneSbiranne Alë´ mê ëJeytumûnê veAlé llähi felyetevekkeli ¹lmutevekkilûne
(014!013) veGâle ¹lleJîne keferû¹ lirusulihim lenuXricennekum min' erDinê ev leteÛdunne fî milletinê feevHä´ ileyhim rabbuhum lenuhlikenne ZZâlimîne
(014!014) velenuskinennekumu ¹l'erDa min' beA'dihim Jëlike limen' Xâfe meGâmî veXâfe veÎdi
(014!015) ve¹stefteHû¹ veXâbe kullu cebbêrin Anîdin
(014!016) min' verâ~ihï cehennemu veyusGä´ min' mê~in Sadîdin
(014!017) yetecerraUhu velê yekêdu yusîĞuhu veye¹'tîhi ¹lmevtu min' kulli mekênin vemê huve bimeyyitin vemin' verâ~ihï AJêbun ĞalîZun
(014!018) mejelu ¹lleJîne keferû¹ birabbihim eA'mêluhum keramêdin ¹şteddet bihi rrîHu fî yevmin ÂSifin lê yeGdirûne mimmê kesebû¹ Alë´ şey'in Jëlike huve DDalêlu ¹lbeÎdu
(014!018)SNo 257

(014!019) elem tera enne llähe XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa bi¹lHaGGi in' yeşe¹' yuJhibkum veye¹'ti biXalGin cedîdin
(014!020) vemê Jëlike Alé llähi biAzîzin
(014!021) veberazû¹ lillëhi cemîÂn feGâle DDuAfë~ù lilleJîne ¹stekberû¹ innê kunnê lekum tebeÂn fehel entum muĞnûne Annê min' AJêbi llëhi min' şey'in Gâlû¹ lev hedë´nê llähu lehedeynêkum sevê~un Aleynê eceziİ'nê em Sabernê mê lenê min' meHîSin
(014!022) veGâle şşeyTânu lemmê GuDiye ¹l'emru inne llähe veAdekum veA'de ¹lHaGGi veveAdtukum feeXleftukum vemê kêne liye Aleykum min' sulTânin illê en' deAvtukum fe¹stecebtum lî felê telûmûnî velûmû¹ enfusekum mê enê bimuSriXikum vemê entum bimuSriXiyye innî kefertu bimê eşraktumûni min' Gablu inne ZZâlimîne lehum AJêbun elîmun
(014!023) veudXile ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê biiJni rabbihim teHiyyetuhum fîhê selêmun
(014!024) elem tera keyfe Darabe llähu mejelên kelimethen Tayyibethen keşecerthin Tayyibethin eSluhê jêbitun vefer'Uhê fí ssemê~i
(014!024)SNo 258

(014!025) tù¹'tî ukulehê kulle Hînin biiJni rabbihê veyeDribu llähu ¹l'emjêle li|nnêsi leAllehum yeteJekkerûne
(014!026) vemejlu kelimethin Xabîjethin keşecerathin Xabîjethin ¹ctujjet min' fevGi ¹l'erDi mê lehê min' Garârin
(014!027) yujebbitu llähu ¹lleJîne ëmenû¹ bi¹lGavli jjêbiti fí ¹lHayë`thi ddunyê vefí ¹l'ëXirathi veyuDillu llähu ZZâlimîne veyef'Alu llähu mê yeşê~u
(014!028) elem tera ilé ¹lleJîne beddelû¹ niİ'mete llähi kufrân veeHallû¹ Gavmehum dêra ¹lbevêri
(014!029) cehenneme yeSlevnehê vebi'se ¹lGarâru
(014!030) veceAlû¹ lillëhi endêdên liyuDillû¹ An' sebîlihï Gul temetteÛ¹ feinne meSîrakum ilé nnêri
(014!031) Gul liİbêdiye ¹lleJîne ëmenû¹ yuGîmù SSalë`the veyunfiGû¹ mimmê razeGnêhum sirrân veAlêniyethen min' Gabli en' ye¹'tiye yevmun lê bey'Un fîhi velê Xilêlun
(014!032) e|llähu ¹lleJî XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa veenzele mine ssemê~i mê~en feeXrace bihï mine jjemerâti rizGân lekum veseXXara lekumu ¹lfulke litecriye fí ¹lbeHri biemrihï veseXXara lekumu ¹l'enhêra
(014!033) veseXXara lekumu şşemse ve¹lGamera dê~ibeyni veseXXara lekumu ¹lleyle ve¦nnehêra
(014!033)SNo 259

(014!034) veëtë´kum min' kulli mê seeltumûhu vein' teUddû¹ niİ'mete llähi lê tuHSûhê inne ¹l'insêne leZalûmun keffêrun
(014!035) veiJ Gâle ibrähîmu rabbi ¹c'Al hëJe¹ ¹lbelede ëminên ve¹cnubnî vebeniyye en' neA'bude ¹l'eSnême
(014!036) rabbi innehunne eDlelne kejîrân mine nnêsi femen' tebiAnî feinnehu minnî vemen' ASânî feinneke Ğafûrun raHîmun
(014!037) rabbenê innî eskentu min' Jurriyyetî bivêdin Ğayri Jî zer'İn İnde beytike ¹lmuHarrami rabbenê liyuGîmù SSalë`the fe¹c'Al ef'idethen mine nnêsi tehvî ileyhim ve¹rzuGhum mine jjemerâti leAllehum yeşkurûne
(014!038) rabbenê inneke teA'lemu mê nuXfî vemê nuU'linu vemê yeXfë´ Alé llähi min' şey'in fí ¹l'erDi velê fí ssemê~i
(014!039) elHamdu lillëhi ¹lleJî vehebe lî Alé ¹lkiberi ismëÎle veisHäGa inne rabbî lesemîU dduÂ~i
(014!040) rabbi ¹c'Alnî muGîme SSalë`thi vemin' Jurriyyetî rabbenê veteGabbel duÂ~i
(014!041) rabbene¹ ¹lĞfir lî velivêlideyye velilmù¹'minîne yevme yeGûmu ¹lHisêbu
(014!042) velê teHsebenne llähe Ğâfilên Ammê yeA'melu ZZâlimûne innemê yû~eXXiruhum liyevmin teşXaSu fîhi ¹l'ebSâru
(014!042)SNo 260

(014!043) muhTiÎne muGniÎ ruûsihim lê yerteddu ileyhim Tarfuhum veef'idetuhum hevê~un
(014!044) veenJiri nnêse yevme ye¹'tîhimu ¹l'AJêbu feyeGûlu ¹lleJîne Zalemû¹ rabbenê eXXirnê ilë´ ecelin Garîbin nucib deA'veteke venettebiİ rrusule evelem tekûnû¹ eGsemtum min' Gablu mê lekum min' zevêlin
(014!045) vesekentum fî mesêkini ¹lleJîne Zalemû¹ enfusehum vetebeyyene lekum keyfe feAlnê bihim veDarabnê lekumu ¹l'emjêle
(014!046) veGad mekerû¹ mekrahum veİnde llähi mekruhum vein' kêne mekruhum litezûle minhu ¹lcibêlu
(014!047) felê teHsebenne llähe muXlife veA'dihï rusulehu inne llähe Azîzun Jû ¹ntiGâmin
(014!048) yevme tubeddelu ¹l'erDu Ğayra ¹l'erDi ve¦ssemëvêtu veberazû¹ lillëhi ¹lvêHidi ¹lGahhêri
(014!049) veterá ¹lmucrimîne yevmeiJin muGarranîne fí ¹l'eSfêdi
(014!050) serâbîluhum min' GaTirânin veteĞşë´ vucûhehumu nnêru
(014!051) liyecziye llähu kulle nefsin mê kesebet inne llähe serîU ¹lHisêbi
(014!052) hëJê belêĞun li|nnêsi veliyunJerû¹ bihï veliyeA'lemû¹ ennemê huve ilëhun vêHidun veliyeJJekkera ûlù¹ ¹l'elbêbi
(015 HİCR SURESİ
(015!001) ¹lr tilke ëyêtu ¹lkitêbi veGur'ënin mubînin
(015!002) rubemê yeveddu ¹lleJîne keferû¹ lev kênû¹ muslimîne
(015!003) Jerhum ye¹'kulû¹ veyetemetteÛ¹ veyulhihimu ¹l'emelu fesevfe yeA'lemûne
(015!004) vemê ehleknê min' Garyethin illê velehê kitêbun meA'lûmun
(015!005) mê tesbiGu min' ummethin ecelehê vemê yeste¹'Xirûne
(015!006) veGâlû¹ yê eyyuhe¹ lleJî nuzzile Aleyhi JJikru inneke lemecnûnun
(015!007) lev mê te¹'tînê bi¹lmelë~ikethi in' kunte mine SSâdiGîne
(015!008) mê nunezzilu ¹lmelë~ikethe illê bi¹lHaGGi vemê kênû¹ iJên munZarîne
(015!009) innê neHnu nezzelnê JJikra veinnê lehu leHâfiZûne
(015!010) veleGad erselnê min' Gablike fî şiyeİ ¹l'evvelîne
(015!011) vemê ye¹'tîhim min' rasûlin illê kênû¹ bihï yestehziûne
(015!012) keJëlike neslukuhu fî Gulûbi ¹lmucrimîne
(015!013) lê yù¹'minûne bihï veGad Xalet sunnethu ¹l'evvelîne
(015!014) velev feteHnê Aleyhim bêbên mine ssemê~i feZallû¹ fîhi yeA'rucûne
(015!015) leGâlû¹ innemê sukkirat ebSârunê bel neHnu Gavmun mesHûrûne
(015!015)SNo 262

(015!016) veleGad ceAlnê fí ssemê~i burûcên vezeyyennêhê li|nnêZirîne
(015!017) veHafiZnêhê min' kulli şeyTânin racîmin
(015!018) illê meni ¹steraGa ssem'A feetbeAhu şihêbun mubînun
(015!019) ve¹l'erDa medednêhê veelGaynê fîhê ravêsiye veenbetnê fîhê min' kulli şey'in mevzûnin
(015!020) veceAlnê lekum fîhê meÂyişe vemen' lestum lehu birâziGîne
(015!021) vein' min' şey'in illê İndenê Xazê~inuhu vemê nunezziluhu illê biGaderin meA'lûmin
(015!022) veerselnê rriyêHa levêGiHa feenzelnê mine ssemê~i mê~en feesGaynêkumûhu vemê entum lehu biXâzinîne
(015!023) veinnê leneHnu nuHyî venumîtu veneHnu ¹lvêrijûne
(015!024) veleGad Alimne¹ ¹lmusteGdimîne minkum veleGad Alimne¹ ¹lmuste¹'Xirîne
(015!025) veinne rabbeke huve yeHşuruhum innehu Hakîmun Alîmun
(015!026) veleGad XaleGne¹ ¹l'insêne min' SalSâlin min' Hamein mesnûnin
(015!027) ve¹lcê~nne XaleGnêhu min' Gablu min' nêri ssemûmi
(015!028) veiJ Gâle rabbuke lilmelë~ikethi innî XâliGun beşerân min' SalSâlin min' Hamein mesnûnin
(015!029) feiJê sevveytuhu venefeXtu fîhi min' rûHî feGaÛ¹ lehu sêcidîne
(015!030) fesecede ¹lmelë~ikethu kulluhum ecmeÛne
(015!031) illê iblîse ebë´ en' yekûne meA ssêcidîne
(015!031)SNo 263

(015!032) Gâle yê iblîsu mê leke ellê tekûne meA ssêcidîne
(015!033) Gâle lem ekun' liescude libeşerin XaleGtehu min' SalSâlin min' Hamein mesnûnin
(015!034) Gâle fe¹Xruc minhê feinneke racîmun
(015!035) veinne Aleyke lleA'nethe ilë´ yevmi ddîni
(015!036) Gâle rabbi feenZirnî ilë´ yevmi yub'Ajûne
(015!037) Gâle feinneke mine ¹lmunZarîne
(015!038) ilë´ yevmi ¹lveGti ¹lmeA'lûmi
(015!039) Gâle rabbi bimê eĞveytenî leuzeyyinenne lehum fí ¹l'erDi veleuĞviyennehum ecmeÎne
(015!040) illê İbêdeke minhumu ¹lmuXleSîne
(015!041) Gâle hëJê SirâTun Aleyye musteGîmun
(015!042) inne İbêdî leyse leke Aleyhim sulTânun illê meni ¹ttebeAke mine ¹lĞâvîne
(015!043) veinne cehenneme lemev'İduhum ecmeÎne
(015!044) lehê seb'Athu ebvêbin likulli bêbin minhum cuz'un meGsûmun
(015!045) inne ¹lmutteGîne fî cennêtin veUyûnin
(015!046) udXulûhê biselêmin ëminîne
(015!047) venezeA'nê mê fî Sudûrihim min' Ğillin iXvênên Alë´ sururin muteGâbilîne
(015!048) lê yemessuhum fîhê neSabun vemê hum minhê bimuXracîne
(015!049) nebbi' İbêdî ennî ene¹ ¹lĞafûru rraHîmu
(015!050) ve enne AJêbî huve ¹l'AJêbu ¹l'elîmu
(015!051) venebbi'hum An' Dayfi ibrähîme
(015!051)SNo 264

(015!052) iJ deXalû¹ Aleyhi feGâlû¹ selêmên Gâle innê minkum vecilûne
(015!052)SNo 261

(015!053) Gâlû¹ lê tevcel innê nubeşşiruke biĞulêmin Alîmin
(015!054) Gâle ebeşşertumûnî Alë´ en' messeniye ¹lkiberu febime tubeşşirûne
(015!055) Gâlû¹ beşşernêke bi¹lHaGGi felê tekun' mine ¹lGâniTîne
(015!056) Gâle vemen' yeGneTu min' raHmethi rabbihï illê DDâ~llûne
(015!057) Gâle femê XaTbukum eyyuhe¹ ¹lmurselûne
(015!058) Gâlû¹ innê ursilnê ilë´ Gavmin mucrimîne
(015!059) illê ële lûTin innê lemuneccûhum ecmeÎne
(015!060) ille¹ ¹lmraetehu Gaddernê innehê lemine ¹lĞâbirîne
(015!061) felemmê cê~e ële lûTin ¹lmurselûne
(015!062) Gâle innekum Gavmun munkerûne
(015!063) Gâlû¹ bel ci'nêke bimê kênû¹ fîhi yemterûne
(015!064) veeteynêke bi¹lHaGGi veinnê leSâdiGûne
(015!065) feesri biehlike biGiT'İn mine ¹lleyli ve¹ttebiİ' edbêrahum velê yeltefit minkum eHadun ve¹mDû¹ Hayju tù¹'merûne
(015!066) veGaDaynê ileyhi Jëlike ¹l'emra enne dêbira hëùlê~i meGTûUn muSbiHîne
(015!067) vecê~e ehlu ¹lmedînethi yestebşirûne
(015!068) Gâle inne hëùlê~i Dayfî felê tefDaHûni
(015!069) ve¹tteGù¹ llähe velê tuXzûni
(015!070) Gâlû¹ evelem nenheke Ani ¹l'Âlemîne
(015!070)SNo 265

(015!071) Gâle hëùlê~i benêtî in' kuntum fe¹İlîne
(015!072) leAmruke innehum lefî sekratihim yeA'mehûne
(015!073) feeXaJethumu SSayHathu muşriGîne
(015!074) feceAlnê Âliyehê sêfilehê veemTarnê Aleyhim Hicêrathen min' siccîlin
(015!075) inne fî Jëlike leëyêtin lilmutevessimîne
(015!076) veinnehê lebisebîlin muGîmin
(015!077) inne fî Jëlike leëyethen lilmù¹'minîne
(015!078) vein' kêne eSHâbu ¹l'eykethi leZâlimîne
(015!079) fe¹nteGamnê minhum veinnehumê lebiimêmin mubînin
(015!080) veleGad keJJebe eSHâbu ¹lHicri ¹lmurselîne
(015!081) veëteynêhum ëyêtinê fekênû¹ Anhê muU'riDîne
(015!082) vekênû¹ yenHitûne mine ¹lcibêli buyûtên ëminîne
(015!083) feeXaJethumu SSayHathu muSbiHîne
(015!084) femê eĞnë´ Anhum mê kênû¹ yeksibûne
(015!085) vemê XaleGnê ssemëvêti ve¹l'erDa vemê beynehumê illê bi¹lHaGGi veinne ssêAthe leëtiyethun fe¹SfeHi SSafHa ¹lcemîle
(015!086) inne rabbeke huve ¹lXallêGu ¹l'Alîmu
(015!087) veleGad ëteynêke seb'Ân mine ¹lmejênî ve¹lGur'ëne ¹l'AZîme
(015!088) lê temuddenne Ayneyke ilë´ mê metteA'nê bihï ezvêcên minhum velê teHzen' Aleyhim ve¹XfiD cenêHake lilmù¹'minîne
(015!089) veGul innî enê nneJîru ¹lmubînu
(015!090) kemê enzelnê Alé ¹lmuGtesimîne
(015!090)SNo 266

(015!091) elleJîne ceAlù¹ ¹lGur'ëne İDîne
(015!092) feverabbike lenes'elennehum ecmeÎne
(015!093) Ammê kênû¹ yeA'melûne
(015!094) fe¹SdeA' bimê tù¹'meru veeA'riD Ani ¹lmuşrikîne
(015!095) innê kefeynêke ¹lmustehziîne
(015!096) elleJîne yec'Alûne meA llëhi ilëhên ëXara fesevfe yeA'melûne
(015!097) veleGad neA'lemu enneke yeDîGu Sadruke bimê yeGûlûne
(015!098) fesebbiH biHamdi rabbike vekun' mine ssêcidîne
(015!099) ve¹A'bud rabbeke Hattë´ ye¹'tiyeke ¹lyeGînu

(012 YÚSUF SURESİ
(012!001) ¹lr tilke ëyêtu ¹lkitêbi ¹lmubîni
(012!002) innê enzelnêhu Gur'ënên Arabiyyên leAllekum teA'Gilûne
(012!003) neHnu neGuSSu Aleyke eHsene ¹lGaSaSi bimê evHaynê ileyke hëJe¹ ¹lGur'ëne vein' kunte min' Gablihï lemine ¹lĞâfilîne
(012!004) iJ Gâle yûsufu liebîhi yê ebeti innî raeytu eHade Aşera kevkebên ve¦şşemse ve¹lGamera raeytuhum lî sêcidîne
(012!004)SNo 235

(012!005) Gâle yê buneyye lê teGSuS ru'yêke Alë´ iXvetike feyekîdû¹ leke keydên inne şşeyTâne lil'insêni Aduvvun mubînun
(012!006) vekeJëlike yectebîke rabbuke veyuAllimuke min' te¹'vîli ¹l'eHâdîji veyutimmu niİ'metehu Aleyke veAlë´ ëli yeA'Gûbe kemê etemmehê Alë´ ebeveyke min' Gablu ibrähîme veisHäGa inne rabbeke Alîmun Hakîmun
(012!007) leGad kêne fî yûsufe veiXvetihi ëyêtun li|ssê~ilîne
(012!008) iJ Gâlû¹ leyûsufu veeXûhu eHabbu ilë´ ebînê minnê veneHnu USbethun inne ebênê lefî Dalêlin mubînin
(012!009) uGtulû¹ yûsufe evi ¹TraHûhu erDân yeXlu lekum vechu ebîkum vetekûnû¹ min' beA'dihï Gavmên SâliHîne
(012!010) Gâle Gâ~ilun minhum lê teGtulû¹ yûsufe veelGûhu fî Ğayêbeti ¹lcubbi yelteGiThu beA'Du sseyyêrathi in' kuntum fe¹İlîne
(012!011) Gâlû¹ yê ebênê mê leke lê te¹'mennê Alë´ yûsufe veinnê lehu lenêSiHûne
(012!012) ersilhu meAnê Ğadên yerteA' veyel'Ab veinnê lehu leHâfiZûne
(012!013) Gâle innî leyeHzununî en' teJhebû¹ bihï veeXâfu en' ye¹'kulehu JJi'bu veentum Anhu Ğâfilûne
(012!014) Gâlû¹ lein' ekelehu JJi'bu veneHnu USbethun innê iJên leXâsirûne
(012!014)SNo 236

(012!015) felemmê Jehebû¹ bihï veecmeÛ¹ en' yec'Alûhu fî Ğayêbeti ¹lcubbi veevHaynê ileyhi letunebbiennehum biemrihim hëJê vehum lê yeş'Urûne
(012!016) vecê~û ebêhum İşê~en yebkûne
(012!017) Gâlû¹ yê ebênê innê Jehebnê nestebiGu veteraknê yûsufe İnde metêİnê feekelehu JJi'bu vemê ente bimù¹'minin lenê velev kunnê SâdiGîne
(012!018) vecê~û Alë´ GamîSihï bidemin keJibin Gâle bel sevvelet lekum enfusukum emrân feSabrun cemîlun ve¦llähu ¹lmusteÂnu Alë´ mê teSifûne
(012!019) vecê~et seyyêrathun feerselû¹ vêridehum feedlë´ delvehu Gâle yê buşrä´ hëJê Ğulêmun veeserrûhu biDâAthen ve¦llähu Alîmun bimê yeA'melûne
(012!020) veşeravhu bijemenin beXsin derâhime meA'dûdethin vekênû¹ fîhi mine zzêhidîne
(012!021) veGâle ¹lleJí ¹şterä´hu min' miSra limraetihï ekrimî mejvë´hu Asë´ en' yenfeAnê ev netteXiJehu veledên vekeJëlike mekkennê liyûsufe fí ¹l'erDi velinuAllimehu min' te¹'vîli ¹l'eHâdîji ve¦llähu Ğâlibun Alë´ emrihï velëkinne ekjera nnêsi lê yeA'lemûne
(012!022) velemmê beleĞa eşuddehu ëteynêhu Hukmên veİlmên vekeJëlike neczí ¹lmuHsinîne
(012!022)SNo 237

(012!023) verâvedethu ¹lletî huve fî beytihê An' nefsihï veĞalleGati ¹l'ebvêbe veGâlet heyte leke Gâle meÂJe llähi innehu rabbî eHsene mejvêye innehu lê yufliHu ZZâlimûne
(012!024) veleGad hemmet bihï vehemme bihê levlê en' raë burhêne rabbihï keJëlike lineSrife Anhu ssû~e ve¹lfeHşê~e innehu min' İbêdine¹ ¹lmuXleSîne
(012!025) ve¹stebeGa¹ ¹lbêbe veGaddet GamîSahu min' duburin veelfeyê seyyidehê lede¹ ¹lbêbi Gâlet mê cezê~u men' erâde biehlike sû~ên illê en' yuscene ev AJêbun elîmun
(012!026) Gâle hiye râvedetnî An' nefsî veşehide şêhidun min' ehlihê in' kêne GamîSuhu Gudde min' Gubulin feSadeGat vehuve mine ¹lkêJibîne
(012!027) vein' kêne GamîSuhu Gudde min' duburin fekeJebet vehuve mine SSâdiGîne
(012!028) felemmê raë GamîSahu Gudde min' duburin Gâle innehu min' keydikunne inne keydekunne AZîmun
(012!029) yûsufu eA'riD An' hëJê ve¹steĞfirî liJenbiki inneki kunti mine ¹lXâTiîne
(012!030) veGâle nisvethun fí ¹lmedînethi ¹mraetu ¹l'Azîzi turâvidu fetë´hê An' nefsihï Gad şeĞafehê Hubbên innê lenerä´hê fî Dalêlin mubînin
(012!030)SNo 238

(012!031) felemmê semiAt bimekrihinne erselet ileyhinne veeA'tedet lehunne muttekeen veëtet kulle vêHidethin minhunne sikkînên veGâleti ¹Xruc Aleyhinne felemmê raeynehu ekbernehu veGaTTaA'ne eydiyehunne veGulne Hâşe lillëhi mê hëJê beşerân in' hëJê illê melekun kerîmun
(012!032) Gâlet feJëlikunne ¹lleJî lumtunnenî fîhi veleGad râvedtuhu An' nefsihï fe¹steA'Same velein' lem yef'Al mê ëmuruhu leyuscenenne veleyekûnên mine SSâĞirîne
(012!033) Gâle rabbi ssicnu eHabbu ileyye mimmê yed'Ûnenî ileyhi veillê teSrif Annî keydehunne eSbu ileyhinne veekun' mine ¹lcêhilîne
(012!034) fe¹stecêbe lehu rabbuhu feSarafe Anhu keydehunne innehu huve ssemîU ¹l'Alîmu
(012!035) jumme bedê lehum min' beA'di mê raevu¹ ¹l'ëyêti leyescununnehu Hattë´ Hînin
(012!036) vedeXale meAhu ssicne feteyêni Gâle eHaduhumê innî erä´nî eA'Siru Xamrân veGâle ¹l'ëXaru innî erä´nî eHmilu fevGa ra¹'sî Xubzên te¹'kulu TTayru minhu nebbi'nê bite¹'vîlihï innê nerä´ke mine ¹lmuHsinîne
(012!037) Gâle lê ye¹'tîkumê TaÂmun turzeGânihï illê nebbe¹'tukumê bite¹'vîlihï Gable en' ye¹'tiyekumê Jëlikumê mimmê Allemenî rabbî innî teraktu millethe Gavmin lê yù¹'minûne bi¦llëhi vehum bi¹l'ëXirathi hum kêfirûne
(012!037)SNo 239

(012!038) ve¹ttebeA'tu millethe ëbê~î ibrähîme veisHäGa veyeA'Gûbe mê kêne lenê en' nuşrike bi¦llëhi min' şey'in Jëlike min' feDli llëhi Aleynê veAlé nnêsi velëkinne ekjera nnêsi lê yeşkurûne
(012!039) yê SâHibeyi ssicni eerbêbun muteferriGûne Xayrun emi llëhu ¹lvêHidu ¹lGahhêru
(012!040) mê teA'budûne min' dûnihï illê esmê~en semmeytumûhê entum veëbê~ùkum mê enzele llähu bihê min' sulTânin ini ¹lHukmu illê lillëhi emera ellê teA'budû¹ illê iyyêhu Jëlike ddînu ¹lGayyimu velëkinne ekjera nnêsi lê yeA'lemûne
(012!041) yê SâHibeyi ssicni emmê eHadukumê feyesGî rabbehu Xamrân veemme¹ ¹l'ëXaru feyuSlebu fete¹'kulu TTayru min' ra¹'sihï GuDiye ¹l'emru ¹lleJî fîhi testeftiyêni
(012!042) veGâle lilleJî Zanne ennehu nêcin minhume¹ ¹lJkurnî İnde rabbike feensë´hu şşeyTânu Jikra rabbihï felebije fí ssicni biD'A sinîne
(012!043) veGâle ¹lmeliku innî erä´ seb'A beGarâtin simênin ye¹'kuluhunne seb'Un İcêfun veseb'A sunbulêtin XuDrin veuXara yêbisêtin yê eyyuhe¹ ¹lmeleu eftûnî fî ru'yêye in' kuntum li|rru'yê teA'burûne
(012!043)SNo 240

(012!044) Gâlû¹ eDĞâju eHlêmin vemê neHnu bite¹'vîli ¹l'eHlë¹mi biÂlimîne
(012!045) veGâle ¹lleJî necê minhumê ve¹ddekera beA'de ummethin enê unebbiukum bite¹'vîlihï feersilûni
(012!046) yûsufu eyyuhê SSiddîGu eftinê fî seb'İ beGarâtin simênin ye¹'kuluhunne seb'Un İcêfun veseb'İ sunbulêtin XuDrin veuXara yêbisêtin leAllî erciU ilé nnêsi leAllehum yeA'lemûne
(012!047) Gâle tezraÛne seb'A sinîne deebên femê HaSadtum feJerûhu fî sunbulihï illê Galîlên mimmê te¹'kulûne
(012!048) jumme ye¹'tî min' beA'di Jëlike seb'Un şidêdun ye¹'kulne mê Gaddemtum lehunne illê Galîlên mimmê tuHSinûne
(012!049) jumme ye¹'tî min' beA'di Jëlike Âmun fîhi yuĞâju nnêsu vefîhi yeA'Sirûne
(012!050) veGâle ¹lmeliku ¹'tûnî bihï felemmê cê~ehu rrasûlu Gâle ¹rciİ' ilë´ rabbike fes'elhu mê bêlu nnisvethi ¹llëtî GaTTaA'ne eydiyehunne inne rabbî bikeydihinne Alîmun
(012!051) Gâle mê XaTbukunne iJ râvedtunne yûsufe An' nefsihï Gulne Hâşe lillëhi mê Alimnê Aleyhi min' sû~in Gâleti ¹mraetu ¹l'Azîzi ¹l'ëne HaSHaSa ¹lHaGGu enê râvedtuhu An' nefsihï veinnehu lemine SSâdiGîne
(012!052) Jëlike liyeA'leme ennî lem eXunhu bi¹lĞaybi veenne llähe lê yehdî keyde ¹lXâ~inîne
(012!052)SNo 241

(012!053) vemê uberriu nefsî inne nnefse leemmêrathun bi¦ssû~i illê mê raHime rabbî inne rabbî Ğafûrun raHîmun
(012!054) veGâle ¹lmeliku ¹'tûnî bihï esteXliShu linefsî felemmê kellemehu Gâle inneke ¹lyevme ledeynê mekînun emînun
(012!055) Gâle ¹c'Alnî Alë´ Xazê~ini ¹l'erDi innî HafîZun Alîmun
(012!056) vekeJëlike mekkennê liyûsufe fí ¹l'erDi yetebevveu minhê Hayju yeşê~u nuSîbu biraHmetinê men' neşê~u velê nuDîU ecra ¹lmuHsinîne
(012!057) veleecru ¹l'ëXirathi Xayrun lilleJîne ëmenû¹ vekênû¹ yetteGûne
(012!058) vecê~e iXvethu yûsufe fedeXalû¹ Aleyhi feArafehum vehum lehu munkirûne
(012!059) velemmê cehhezehum bicehêzihim Gâle ¹'tûnî bieXin lekum min' ebîkum elê teravne ennî ûfí ¹lkeyle veenê Xayru ¹lmunzilîne
(012!060) fein' lem te¹'tûnî bihï felê keyle lekum İndî velê teGrabûni
(012!061) Gâlû¹ senurâvidu Anhu ebêhu veinnê lefêİlûne
(012!062) veGâle lifityênihi ¹c'Alû¹ biDâAtehum fî riHâlihim leAllehum yeA'rifûnehê iJe¹ ¹lnGalebû¹ ilë´ ehlihim leAllehum yerciÛne
(012!063) felemmê raceÛ¹ ilë´ ebîhim Gâlû¹ yê ebênê muniA minne¹ ¹lkeylu feersil meAnê eXânê nektel veinnê lehu leHâfiZûne
(012!063)SNo 242

(012!064) Gâle hel ëmenukum Aleyhi illê kemê emintukum Alë´ eXîhi min' Gablu fe¦llähu Xayrun HâfiZân vehuve erHamu rrâHimîne
(012!065) velemmê feteHû¹ metêAhum vecedû¹ biDâAtehum ruddet ileyhim Gâlû¹ yê ebênê mê nebĞî hëJihï biDâAtunê ruddet ileynê venemîru ehlenê veneHfeZu eXânê venezdêdu keyle beÎrin Jëlike keylun yesîrun
(012!066) Gâle len' ursilehu meAkum Hattë´ tù¹'tûni mevjiGân mine llähi lete¹'tunnenî bihï illê en' yuHâTa bikum felemmê ëtevhu mevjiGahum Gâle llähu Alë´ mê neGûlu vekîlun
(012!067) veGâle yê beniyye lê tedXulû¹ min' bêbin vêHidin ve¹dXulû¹ min' ebvêbin muteferriGathin vemê uĞnî Ankum mine llähi min' şey'in ini ¹lHukmu illê lillëhi Aleyhi tevekkeltu veAleyhi felyetevekkeli ¹lmutevekkilûne
(012!068) velemmê deXalû¹ min' Hayju emerahum ebûhum mê kêne yuĞnî Anhum mine llähi min' şey'in illê Hâcethen fî nefsi yeA'Gûbe GaDä´hê veinnehu leJû İlmin limê Allemnêhu velëkinne ekjera nnêsi lê yeA'lemûne
(012!069) velemmê deXalû¹ Alë´ yûsufe ëvë´ ileyhi eXâhu Gâle innî enê eXûke felê tebteis bimê kênû¹ yeA'melûne
(012!069)SNo 243

(012!070) felemmê cehhezehum bicehêzihim ceAle ssiGâyethe fî raHli eXîhi jumme eJJene mû~eJJinun eyyetuhe¹ ¹l'Îru innekum lesêriGûne
(012!071) Gâlû¹ veeGbelû¹ Aleyhim mêJê tefGidûne
(012!072) Gâlû¹ nefGidu SuvêA ¹lmeliki velimen' cê~e bihï Himlu beÎrin veenê bihï zeÎmun
(012!073) Gâlû¹ te¦llähi leGad Alimtum mê ci'nê linufside fí ¹l'erDi vemê kunnê sêriGîne
(012!074) Gâlû¹ femê cezê~ùhu in' kuntum kêJibîne
(012!075) Gâlû¹ cezê~ùhu men' vucide fî raHlihi fehuve cezê~ùhu keJëlike neczí ZZâlimîne
(012!076) febedee biev'İyetihim Gable viÂ~i eXîhi jumme ¹steXracehê min' viÂ~i eXîhi keJëlike kidnê liyûsufe mê kêne liye¹'XuJe eXâhu fî dîni ¹lmeliki illê en' yeşê~e llähu nerfeU deracêtin men' neşê~u vefevGa kulli Jî İlmin Alîmun
(012!077) Gâlû¹ in' yesriG feGad seraGa eXun lehu min' Gablu feeserrahê yûsufu fî nefsihï velem yubdihê lehum Gâle entum şerrun mekênên ve¦llähu eA'lemu bimê teSifûne
(012!078) Gâlû¹ yê eyyuhe¹ ¹l'Azîzu inne lehu ebên şeyXân kebîrân feXuJ eHadenê mekênehu innê nerä´ke mine ¹lmuHsinîne
(012!078)SNo 244

(012!079) Gâle meÂJe llähi en' ne¹'XuJe illê men' vecednê metêAnê İndehu innê iJên leZâlimûne
(012!080) felemme¹ ¹lstey'esû¹ minhu XaleSû¹ neciyyên Gâle kebîruhum elem teA'lemû¹ enne ebêkum Gad eXaJe Aleykum mevjiGân mine llähi vemin' Gablu mê ferraTtum fî yûsufe felen' ebraHa ¹l'erDa Hattë´ ye¹'Jene lî ebî ev yeHkume llähu lî vehuve Xayru ¹lHâkimîne
(012!081) irciÛ¹ ilë´ ebîkum feGûlû¹ yê ebênê inne ¹bneke seraGa vemê şehidnê illê bimê Alimnê vemê kunnê lilĞaybi HâfiZîne
(012!082) ves'eli ¹lGaryethe ¹lletî kunnê fîhê ve¹l'Îra ¹lletî eGbelnê fîhê veinnê leSâdiGûne
(012!083) Gâle bel sevvelet lekum enfusukum emrân feSabrun cemîlun Asé llähu en' ye¹'tiyenî bihim cemîÂn innehu huve ¹l'Alîmu ¹lHakîmu
(012!084) vetevellë´ Anhum veGâle yê esefë´ Alë´ yûsufe ve¹byeDDat Aynêhu mine ¹lHuzni fehuve keZîmun
(012!085) Gâlû¹ te¦llähi tefteù teJkuru yûsufe Hattë´ tekûne HaraDân ev tekûne mine ¹lhêlikîne
(012!086) Gâle innemê eşkû¹ bejjî veHuznî ilé llähi veeA'lemu mine llähi mê lê teA'lemûne
(012!086)SNo 245

(012!087) yê beniyye ¹Jhebû¹ feteHassesû¹ min' yûsufe veeXîhi velê te¹y'esû¹ min' ravHi llëhi innehu lê yê~y'esu min' ravHi llëhi ille¹ ¹lGavmu ¹lkêfirûne
(012!088) felemmê deXalû¹ Aleyhi Gâlû¹ yê eyyuhe¹ ¹l'Azîzu messenê veehlenê DDurru veci'nê bibiDâAthin muzcë´thin feevfi lene¹ ¹lkeyle veteSaddeG Aleynê inne llähe yeczí ¹lmuteSaddiGîne
(012!089) Gâle hel Alimtum mê feAltum biyûsufe veeXîhi iJ entum cêhilûne
(012!090) Gâlû¹ einneke leente yûsufu Gâle enê yûsufu vehëJê eXî Gad menne llähu Aleynê innehu men' yetteGi veyeSbir feinne llähe lê yuDîU ecra ¹lmuHsinîne
(012!091) Gâlû¹ te¦llähi leGad ëjerake llähu Aleynê vein' kunnê leXâTiîne
(012!092) Gâle lê tejrîbe Aleykumu ¹lyevme yeĞfiru llähu lekum vehuve erHamu rrâHimîne
(012!093) iJhebû¹ biGamîSî hëJê feelGûhu Alë´ vechi ebî ye¹'ti beSîrân ve¹'tûnî biehlikum ecmeÎne
(012!094) velemmê feSaleti ¹l'Îru Gâle ebûhum innî leecidu rîHa yûsufe levlê en' tufennidûni
(012!095) Gâlû¹ te¦llähi inneke lefî Dalêlike ¹lGadîmi
(012!095)SNo 246

(012!096) felemmê en' cê~e ¹lbeşîru elGä´hu Alë´ vechihï fe¹rtedde beSîrân Gâle elem eGul lekum innî eA'lemu mine llähi mê lê teA'lemûne
(012!097) Gâlû¹ yê ebêne¹ ¹lsteĞfir lenê Junûbenê innê kunnê XâTiîne
(012!098) Gâle sevfe esteĞfiru lekum rabbî innehu huve ¹lĞafûru rraHîmu
(012!099) felemmê deXalû¹ Alë´ yûsufe ëvë´ ileyhi ebeveyhi veGâle ¹dXulû¹ miSra in' şê~e llähu ëminîne
(012!100) verafeA ebeveyhi Alé ¹l'Arşi veXarrû¹ lehu succedên veGâle yê ebeti hëJê te¹'vîlu ru'yêye min' Gablu Gad ceAlehê rabbî HaGGân veGad eHsene bî iJ eXracenî mine ssicni vecê~e bikum mine ¹lbedvi min' beA'di en' nezeĞa şşeyTânu beynî vebeyne iXvetî inne rabbî leTîfun limê yeşê~u innehu huve ¹l'Alîmu ¹lHakîmu
(012!101) rabbi Gad ëteytenî mine ¹lmulki veAllemtenî min' te¹'vîli ¹l'eHâdîji fêTira ssemëvêti ve¹l'erDi ente veliyyï fí ddunyê ve¹l'ëXirathi teveffenî muslimên veelHiGnî bi¦SSâliHîne
(012!102) Jëlike min' enbê~i ¹lĞaybi nûHîhi ileyke vemê kunte ledeyhim iJ ecmeÛ¹ emrahum vehum yemkurûne
(012!103) vemê ekjeru nnêsi velev HaraSte bimù¹'minîne
(012!103)SNo 247

(012!104) vemê tes'eluhum Aleyhi min' ecrin in' huve illê Jikrun lil'Âlemîne
(012!105) vekeeyyin' min' ëyethin fí ssemëvêti ve¹l'erDi yemurrûne Aleyhê vehum Anhê muU'riDûne
(012!106) vemê yù¹'minu ekjeruhum bi¦llëhi illê vehum muşrikûne
(012!107) efeeminû¹ en' te¹'tiyehum Ğâşiyethun min' AJêbi llëhi ev te¹'tiyehumu ssêAthu beĞtethen vehum lê yeş'Urûne
(012!108) Gul hëJihï sebîlî ed'Û¹ ilé llähi Alë´ beSîrathin enê vemeni ¹ttebeAnî vesubHâne llähi vemê enê mine ¹lmuşrikîne
(012!109) vemê erselnê min' Gablike illê ricêlên nûHî ileyhim min' ehli ¹lGurä´ efelem yesîrû¹ fí ¹l'erDi feyenZurû¹ keyfe kêne ÂGibethu ¹lleJîne min' Gablihim veledêru ¹l'ëXirathi Xayrun lilleJîne ¹tteGav'¹ efelê teA'Gilûne
(012!110) Hattë´ iJe¹ ¹lstey'ese rrusulu veZannû¹ ennehum Gad kuJibû¹ cê~ehum neSrunê fenucciye men' neşê~u velê yuraddu be¹'sunê Ani ¹lGavmi ¹lmucrimîne
(012!111) leGad kêne fî GaSaSihim İbrathun liûlí ¹l'elbêbi mê kêne Hadîjên yufterä´ velëkin' teSdîGa ¹lleJî beyne yedeyhi vetefSîle kulli şey'in vehudén veraHmethen liGavmin yù¹'minûne
(012!111)SNo 248

(011 HUD SURESİ
(011!001) Elif Lâ~m Ra~ kitêbun uHkimet ëyêtuhu jumme fuSSilet min' ledun' Hakîmin Xabîrin
(011!002) ellê teA'budû¹ illê llähe innenî lekum minhu neJîrun vebeşîrun
(011!003) veeni ¹steĞfirû¹ rabbekum jumme tûbû¹ ileyhi yumettiİ'kum metêÂn Hasenên ilë´ ecelin musemmén veyù¹'ti kulle Jî feDlin feDlehu vein' tevellev'¹ feinnî eXâfu Aleykum AJêbe yevmin kebîrin
(011!004) ilé llähi merciUkum vehuve Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(011!005) elê innehum yejnûne Sudûrahum liyesteXfû¹ minhu elê Hîne yesteĞşûne jiyêbehum yeA'lemu mê yusirrûne vemê yuU'linûne innehu Alîmun biJêti SSudûri
(011!005)SNo 221

(011!006) vemê min' dê~bbethin fí ¹l'erDi illê Alé llähi rizGuhê veyeA'lemu musteGarrahê vemustevdeAhê kullun fî kitêbin mubînin
(011!007) vehuve ¹lleJî XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa fî sittethi eyyêmin vekêne Arşuhu Alé ¹lmê~i liyebluvekum eyyukum eHsenu Amelên velein' Gulte innekum meb'Ûjûne min' beA'di ¹lmevti leyeGûlenne ¹lleJîne keferû¹ in' hëJê illê siHrun mubînun
(011!008) velein' eXXarnê Anhumu ¹l'AJêbe ilë´ ummethin meA'dûdethin leyeGûlunne mê yeHbisuhu elê yevme ye¹'tîhim leyse meSrûfên Anhum veHâGa bihim mê kênû¹ bihï yestehziûne
(011!009) velein' eJeGne¹ ¹l'insêne minnê raHmethen jumme nezeA'nêhê minhu innehu leye~ûsun kefûrun
(011!010) velein' eJeGnêhu neA'mê~e beA'de Darrâ~e messethu leyeGûlenne Jehebe sseyyietu Annî innehu leferiHun feXûrun
(011!011) ille¹ lleJîne Saberû¹ veAmilù SSâliHâti ùlë~ike lehum meĞfirathun veecrun kebîrun
(011!012) feleAlleke têrikun beA'Da mê yûHä´ ileyke veDâ~iGun bihï Sadruke en' yeGûlû¹ levlê unzile Aleyhi kenzun ev cê~e meAhu melekun innemê ente neJîrun ve¦llähu Alë´ kulli şey'in vekîlun
(011!012)SNo 222

(011!013) em yeGûlûne ¹fterä´hu Gul fe¹'tû¹ biAşri suverin mijlihï mufterayêtin ve¹d'Û¹ meni ¹steTaA'tum min' dûni llëhi in' kuntum SâdiGîne
(011!014) feillem yestecîbû¹ lekum fe¹A'lemû¹ ennemê unzile biİlmi llëhi veen' lê ilëhe illê huve fehel entum muslimûne
(011!015) men' kêne yurîdu ¹lHayë`the ddunyê vezînetehê nuveffi ileyhim eA'mêlehum fîhê vehum fîhê lê yubXasûne
(011!016) ùlë~ike ¹lleJîne leyse lehum fí ¹l'ëXirathi illê nnêru veHabiTa mê SaneÛ¹ fîhê vebêTilun mê kênû¹ yeA'melûne
(011!017) efemen' kêne Alë´ beyyinethin min' rabbihï veyetlûhu şêhidun minhu vemin' Gablihï kitêbu mûsë´ imêmên veraHmethen ùlë~ike yù¹'minûne bihï vemen' yekfur bihï mine ¹l'eHzêbi fe¦nnêru mev'İduhu felê teku fî miryethin minhu innehu ¹lHaGGu min' rabbike velëkinne ekjera nnêsi lê yù¹'minûne
(011!018) vemen' eZlemu mimmeni ¹fterä´ Alé llähi keJibên ùlë~ike yuU'raDûne Alë´ rabbihim veyeGûlu ¹l'eşhêdu hëùlê~i ¹lleJîne keJebû¹ Alë´ rabbihim elê leA'nethu llähi Alé ZZâlimîne
(011!019) elleJîne yeSuddûne An' sebîli llëhi veyebĞûnehê İvecên vehum bi¹l'ëXirathi hum kêfirûne
(011!019)SNo 223

(011!020) ùlë~ike lem yekûnû¹ muU'cizîne fí ¹l'erDi vemê kêne lehum min' dûni llëhi min' evliyê~e yuDâAfu lehumu ¹l'AJêbu mê kênû¹ yesteTîÛne ssem'A vemê kênû¹ yubSirûne
(011!021) ùlë~ike ¹lleJîne Xasirû¹ enfusehum veDalle Anhum mê kênû¹ yefterûne
(011!022) lê cerame ennehum fí ¹l'ëXirathi humu ¹l'eXserûne
(011!023) inne ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti veeXbetû¹ ilë´ rabbihim ùlë~ike eSHâbu ¹lcennethi hum fîhê Xâlidûne
(011!024) mejelu ¹lferîGayni ke¹l'eA'më´ ve¹l'eSammi ve¹lbeSîri ve¦ssemîİ hel yesteviyêni mejelên efelê teJekkerûne
(011!025) veleGad erselnê nûHân ilë´ Gavmihï innî lekum neJîrun mubînun
(011!026) en' lê teA'budû¹ illê llähe innî eXâfu Aleykum AJêbe yevmin elîmin
(011!027) feGâle ¹lmeleu ¹lleJîne keferû¹ min' Gavmihï mê nerä´ke illê beşerân mijlenê vemê nerä´ke ¹ttebeAke ille¹ lleJîne hum erâJilunê bêdiye rra¹'yi vemê nerä´ lekum Aleynê min' feDlin bel neZunnukum kêJibîne
(011!028) Gâle yê Gavmi eraeytum in' kuntu Alë´ beyyinethin min' rabbî veëtë´nî raHmethen min' İndihï feUmmiyet Aleykum enulzimukumûhê veentum lehê kêrihûne
(011!028)SNo 224

(011!029) veyê Gavmi lê es'elukum Aleyhi mêlên in' ecriye illê Alé llähi vemê enê biTâridi ¹lleJîne ëmenû¹ innehum mulêGû¹ rabbihim velëkinnî erä´kum Gavmên techelûne
(011!030) veyê Gavmi men' yenSurunî mine llähi in' Taradtuhum efelê teJekkerûne
(011!031) velê eGûlu lekum İndî Xazê~inu llähi velê eA'lemu ¹lĞaybe velê eGûlu innî melekun velê eGûlu lilleJîne tezderî eA'yunukum len' yù¹'tiyehumu llähu Xayrân e|llähu eA'lemu bimê fî enfusihim innî iJên lemine ZZâlimîne
(011!032) Gâlû¹ yê nûHu Gad cêdeltenê feekjerte cidêlenê fe¹'tinê bimê teİdunê in' kunte mine SSâdiGîne
(011!033) Gâle innemê ye¹'tîkum bihi llëhu in' şê~e vemê entum bimuU'cizîne
(011!034) velê yenfeUkum nuSHî in' eradtu en' enSaHa lekum in' kêne llähu yurîdu en' yuĞviyekum huve rabbukum veileyhi turceÛne
(011!035) em yeGûlûne ¹fterä´hu Gul ini ¹fteraytuhu feAleyye icrâmî veenê berî~un mimmê tucrimûne
(011!036) veûHiye ilë´ nûHin ennehu len' yù¹'mine min' Gavmike illê men' Gad ëmene felê tebteis bimê kênû¹ yef'Alûne
(011!037) ve¹Sneİ ¹lfulke bieA'yuninê veveHyinê velê tuXâTibnî fí ¹lleJîne Zalemû¹ innehum muĞraGûne
(011!037)SNo 225

(011!038) veyeSneU ¹lfulke vekullemê merra Aleyhi meleun min' Gavmihï seXirû¹ minhu Gâle in' tesXarû¹ minnê feinnê nesXaru minkum kemê tesXarûne
(011!039) fesevfe teA'lemûne men' ye¹'tîhi AJêbun yuXzîhi veyeHillu Aleyhi AJêbun muGîmun
(011!040) Hattë´ iJê cê~e emrunê vefêra ttennûru Gulne¹ ¹lHmil fîhê min' kullin zevceyni ¹jneyni veehleke illê men' sebeGa Aleyhi ¹lGavlu vemen' ëmene vemê ëmene meAhu illê Galîlun
(011!041) veGâle ¹rkebû¹ fîhê bismi llëhi mecrä´hê vemursë´hê inne rabbî leĞafûrun raHîmun
(011!042) vehiye tecrî bihim fî mevcin ke¹lcibêli venêdë´ nûHun ¹bnehu vekêne fî meA'zilin yê buneyye ¹rkeb meAnê velê tekun' meA ¹lkêfirîne
(011!043) Gâle seëvî ilë´ cebelin yeA'Simunî mine ¹lmê~i Gâle lê ÂSime ¹lyevme min' emri llëhi illê men' raHime veHâle beynehume¹ ¹lmevcu fekêne mine ¹lmuĞraGîne
(011!044) veGîle yê erDu ¹bleÎ mê~eki veyê semê~u eGliÎ veĞîDa ¹lmê~u veGuDiye ¹l'emru ve¹stevet Alé ¹lcûdiyyi veGîle buU'dên lilGavmi ZZâlimîne
(011!045) venêdë´ nûHun rabbehu feGâle rabbi inne ¹bnî min' ehlî veinne veA'deke ¹lHaGGu veente eHkemu ¹lHâkimîne
(011!045)SNo 226

(011!046) Gâle yê nûHu innehu leyse min' ehlike innehu Amelun Ğayru SâliHin felê tes'elni mê leyse leke bihï İlmun innî eİZuke en' tekûne mine ¹lcêhilîne
(011!047) Gâle rabbi innî eÛJu bike en' es'eleke mê leyse lî bihï İlmun veillê teĞfir lî veterHamnî ekun' mine ¹lXâsirîne
(011!048) Gîle yê nûHu ¹hbiT biselêmin minnê veberakêtin Aleyke veAlë´ umemin mimmen' meAke veumemun senumettiUhum jumme yemessuhum minnê AJêbun elîmun
(011!049) tilke min' enbê~i ¹lĞaybi nûHîhê ileyke mê kunte teA'lemuhê ente velê Gavmuke min' Gabli hëJê fe¹Sbir inne ¹l'ÂGibethe lilmutteGîne
(011!050) veilë´ Âdin eXâhum hûdên Gâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu in' entum illê mufterûne
(011!051) yê Gavmi lê es'elukum Aleyhi ecrân in' ecriye illê Alé ¹lleJî feTaranî efelê teA'Gilûne
(011!052) veyê Gavmi ¹steĞfirû¹ rabbekum jumme tûbû¹ ileyhi yursili ssemê~e Aleykum midrârân veyezidkum Guvvethen ilë´ Guvvetikum velê tetevellev'¹ mucrimîne
(011!053) Gâlû¹ yê hûdu mê ci'tenê bibeyyinethin vemê neHnu bitêrikî ëlihetinê An' Gavlike vemê neHnu leke bimù¹'minîne
(011!053)SNo 227

(011!054) in' neGûlu illê ¹A'terä´ke beA'Du ëlihetinê bisû~in Gâle innî uşhidu llähe ve¹şhedû¹ ennî berî~un mimmê tuşrikûne
(011!055) min' dûnihï fekîdûnî cemîÂn jumme lê tunZirûni
(011!056) innî tevekkeltu Alé llähi rabbî verabbikum mê min' dê~bbethin illê huve ëXiJun binêSiyetihê inne rabbî Alë´ SirâTin musteGîmin
(011!057) fein' tevellev'¹ feGad ebleĞtukum mê ursiltu bihï ileykum veyesteXlifu rabbî Gavmên Ğayrakum velê teDurrûnehu şey'en inne rabbî Alë´ kulli şey'in HafîZun
(011!058) velemmê cê~e emrunê necceynê hûdên ve¹lleJîne ëmenû¹ meAhu biraHmethin minnê venecceynêhum min' AJêbin ĞalîZin
(011!059) vetilke Âdun ceHadû¹ biëyêti rabbihim veASav'¹ rusulehu ve¹ttebeÛ¹ emra kulli cebbêrin Anîdin
(011!060) veutbiÛ¹ fî hëJihi ddunyê leA'nethen veyevme ¹lGiyëmethi elê inne Âdên keferû¹ rabbehum elê buU'dên liÂdin Gavmi hûdin
(011!061) veilë´ jemûde eXâhum SâliHân Gâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu huve enşeekum mine ¹l'erDi ve¹steA'merakum fîhê fe¹steĞfirûhu jumme tûbû¹ ileyhi inne rabbî Garîbun mucîbun
(011!062) Gâlû¹ yê SâliHu Gad kunte fînê mercuvvên Gable hëJê etenhë´nê en' neA'bude mê yeA'budu ëbê~ùnê veinnenê lefî şekkin mimmê ted'Ûnê ileyhi murîbin
(011!062)SNo 228

(011!063) Gâle yê Gavmi eraeytum in' kuntu Alë´ beyyinethin min' rabbî veëtë´nî minhu raHmethen femen' yenSurunî mine llähi in' ASaytuhu femê tezîdûnenî Ğayra teXsîrin
(011!064) veyê Gavmi hëJihï nêGathu llähi lekum ëyethen feJerûhê te¹'kul fî erDi llëhi velê temessûhê bisû~in feye¹'XuJekum AJêbun Garîbun
(011!065) feAGarûhê feGâle temetteÛ¹ fî dêrikum jelëjethe eyyêmin Jëlike veA'dun Ğayru mekJûbin
(011!066) felemmê cê~e emrunê necceynê SâliHân ve¹lleJîne ëmenû¹ meAhu biraHmethin minnê vemin' Xizyi yevmiiJin inne rabbeke huve ¹lGaviyyu ¹l'Azîzu
(011!067) veeXaJe ¹lleJîne Zalemù SSayHathu feeSbeHû¹ fî diyêrihim cêjimîne
(011!068) keen' lem yeĞnev'¹ fîhê elê inne jemûdê keferû¹ rabbehum elê buU'dên lijemûde
(011!069) veleGad cê~et rusulunê ibrähîme bi¹lbuşrä´ Gâlû¹ selêmên Gâle selêmun femê lebije en' cê~e biİclin HanîJin
(011!070) felemmê raë eydiyehum lê teSilu ileyhi nekirahum veevcese minhum Xîfethen Gâlû¹ lê teXaf innê ursilnê ilë´ Gavmi lûTin
(011!071) ve¹mraetuhu Gâ~imethun feDaHiket febeşşernêhê biisHäGa vemin' verâ~i isHäGa yeA'Gûbe
(011!071)SNo 229

(011!072) Gâlet yê veyletë´ eelidu veenê Acûzun vehëJê beA'lî şeyXân inne hëJê leşey'un Acîbun
(011!073) Gâlû¹ eteA'cebîne min' emri llëhi raHmetu llähi veberakêtuhu Aleykum ehle ¹lbeyti innehu Hamîdun mecîdun
(011!074) felemmê Jehebe An' ibrähîme rrav'U vecê~ethu ¹lbuşrä´ yucêdilunê fî Gavmi lûTin
(011!075) inne ibrähîme leHalîmun evvêhun munîbun
(011!076) yê ibrähîmu eA'riD An' hëJê innehu Gad cê~e emru rabbike veinnehum ëtîhim AJêbun Ğayru merdûdin
(011!077) velemmê cê~et rusulunê lûTân sî~e bihim veDâGa bihim Jer'Ân veGâle hëJê yevmun ASîbun
(011!078) vecê~ehu Gavmuhu yuhraÛne ileyhi vemin' Gablu kênû¹ yeA'melûne sseyyieti Gâle yê Gavmi hëùlê~i benêtî hunne eTheru lekum fe¹tteGù¹ llähe velê tuXzûni fî Dayfî eleyse minkum raculun raşîdun
(011!079) Gâlû¹ leGad Alimte mê lenê fî benêtike min' HaGGin veinneke leteA'lemu mê nurîdu
(011!080) Gâle lev enne lî bikum Guvvethen ev ëvî ilë´ ruknin şedîdin
(011!081) Gâlû¹ yê lûTu innê rusulu rabbike len' yeSilû¹ ileyke feesri biehlike biGiT'İn mine ¹lleyli velê yeltefit minkum eHadun ille¹ ¹lmraeteke innehu muSîbuhê mê eSâbehum inne mev'İdehumu SSubHu eleyse SSubHu biGarîbin
(011!081)SNo 230

(011!082) felemmê cê~e emrunê ceAlnê Âliyehê sêfilehê veemTarnê Aleyhê Hicêrathen min' siccîlin menDûdin
(011!083) musevvemethen İnde rabbike vemê hiye mine ZZâlimîne bibeÎdin
(011!084) veilë´ medyene eXâhum şuAybên Gâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu velê tenGuSù¹ ¹lmikyêle ve¹lmîzêne innî erä´kum biXayrin veinnî eXâfu Aleykum AJêbe yevmin muHîTin
(011!085) veyê Gavmi evfù¹ ¹lmikyêle ve¹lmîzêne bi¹lGisTi velê tebXasù nnêse eşyê~ehum velê teA'jev'¹ fí ¹l'erDi mufsidîne
(011!086) beGiyyetu llähi Xayrun lekum in' kuntum mù¹'minîne vemê enê Aleykum biHafîZin
(011!087) Gâlû¹ yê şuAybu eSalë`tuke te¹'muruke en' netruke mê yeA'budu ëbê~ùnê ev en' nef'Ale fî emvêlinê mê neşë~ù inneke leente ¹lHalîmu rraşîdu
(011!088) Gâle yê Gavmi eraeytum in' kuntu Alë´ beyyinethin min' rabbî verazeGanî minhu rizGân Hasenên vemê urîdu en' uXâlifekum ilë´ mê enhë´kum Anhu in' urîdu ille¹ ¹l'iSlêHa me¹ ¹lsteTaA'tu vemê tevfîGî illê bi¦llëhi Aleyhi tevekkeltu veileyhi unîbu
(011!088)SNo 231

(011!089) veyê Gavmi lê yecrimennekum şiGâGî en' yuSîbekum mijlu mê eSâbe Gavme nûHin ev Gavme hûdin ev Gavme SâliHin vemê Gavmu lûTin minkum bibeÎdin
(011!090) ve¹steĞfirû¹ rabbekum jumme tûbû¹ ileyhi inne rabbî raHîmun vedûdun
(011!091) Gâlû¹ yê şuAybu mê nefGahu kejîrân mimmê teGûlu veinnê lenerä´ke fînê DaÎfên velevlê rahTuke leracemnêke vemê ente Aleynê biAzîzin
(011!092) Gâle yê Gavmi erahTî eAzzu Aleykum mine llähi ve¹tteXaJtumûhu verâ~ekum Zihriyyên inne rabbî bimê teA'melûne muHîTun
(011!093) veyê Gavmi ¹İ'melû¹ Alë´ mekênetikum innî Âmilun sevfe teA'lemûne men' ye¹'tîhi AJêbun yuXzîhi vemen' huve kêJibun ve¹rteGibû¹ innî meAkum raGîbun
(011!094) velemmê cê~e emrunê necceynê şuAybên ve¹lleJîne ëmenû¹ meAhu biraHmethin minnê veeXaJeti ¹lleJîne Zalemù SSayHathu feeSbeHû¹ fî diyêrihim cêjimîne
(011!095) keen' lem yeĞnev'¹ fîhê elê buU'dên limedyene kemê beİdet jemûdu
(011!096) veleGad erselnê mûsë´ biëyêtinê vesulTânin mubînin
(011!097) ilë´ fir'Avne vemelê~ihï fe¹ttebeÛ¹ emra fir'Avne vemê emru fir'Avne biraşîdin
(011!097)SNo 232

(011!098) yeGdumu Gavmehu yevme ¹lGiyëmethi feevradehumu nnêra vebi'se ¹lvirdu ¹lmevrûdu
(011!099) veutbiÛ¹ fî hëJihï leA'nethen veyevme ¹lGiyëmethi bi'se rrifdu ¹lmerfûdu
(011!100) Jëlike min' enbê~i ¹lGurä´ neGuSSuhu Aleyke minhê Gâ~imun veHaSîdun
(011!101) vemê Zalemnêhum velëkin' Zalemû¹ enfusehum femê eĞnet Anhum ëlihetuhumu ¹lletî yed'Ûne min' dûni llëhi min' şey'in lemmê cê~e emru rabbike vemê zêdûhum Ğayra tetbîbin
(011!102) vekeJëlike eXJu rabbike iJê eXaJe ¹lGurä´ vehiye Zâlimethun inne eXJehu elîmun şedîdun
(011!103) inne fî Jëlike leëyethen limen' Xâfe AJêbe ¹l'ëXirathi Jëlike yevmun mecmûUn lehu nnêsu veJëlike yevmun meşhûdun
(011!104) vemê nû~eXXiruhu illê liecelin meA'dûdin
(011!105) yevme ye¹'ti lê tekellemu nefsun illê biiJnihï feminhum şeGiyyun veseÎdun
(011!106) feemme¹ ¹lleJîne şeGû¹ fefí nnêri lehum fîhê zefîrun veşehîGun
(011!107) Xâlidîne fîhê mê dêmeti ssemëvêtu ve¹l'erDu illê mê şê~e rabbuke inne rabbeke feA'Âlun limê yurîdu
(011!108) veemme¹ ¹lleJîne suİdû¹ fefí ¹lcennethi Xâlidîne fîhê mê dêmeti ssemëvêtu ve¹l'erDu illê mê şê~e rabbuke ATâ~en Ğayra mecJûJin
(011!108)SNo 233

(011!109) felê teku fî miryethin mimmê yeA'budu hëùlê~i mê yeA'budûne illê kemê yeA'budu ëbê~ùhum min' Gablu veinnê lemuveffûhum neSîbehum Ğayra menGûSin
(011!110) veleGad ëteynê mûsé ¹lkitêbe fe¹Xtulife fîhi velevlê kelimethun sebeGat min' rabbike leGuDiye beynehum veinnehum lefî şekkin minhu murîbin
(011!111) veinne kullên lemmê leyuveffiyennehum rabbuke eA'mêlehum innehu bimê yeA'melûne Xabîrun
(011!112) fe¹steGim kemê umirte vemen' têbe meAke velê teTĞav'¹ innehu bimê teA'melûne beSîrun
(011!113) velê terkenû¹ ilé ¹lleJîne Zalemû¹ fetemessekumu nnêru vemê lekum min' dûni llëhi min' evliyê~e jumme lê tunSarûne
(011!114) veeGimi SSalë`the Tarafeyi nnehêri vezulefên mine ¹lleyli inne ¹lHasenêti yuJhibne sseyyieti Jëlike Jikrä´ li|JJêkirîne
(011!115) ve¹Sbir feinne llähe lê yuDîU ecra ¹lmuHsinîne
(011!116) felevlê kêne mine ¹lGurûni min' Gablikum ûlû¹ beGiyyethin yenhevne Ani ¹lfesêdi fí ¹l'erDi illê Galîlên mimmen' enceynê minhum ve¹ttebeA ¹lleJîne Zalemû¹ mê utrifû¹ fîhi vekênû¹ mucrimîne
(011!117) vemê kêne rabbuke liyuhlike ¹lGurä´ biZulmin veehluhê muSliHûne
(011!117)SNo 234

(011!118) velev şê~e rabbuke leceAle nnêse ummethen vêHidethen velê yezêlûne muXtelifîne
(011!119) illê men' raHime rabbuke veliJëlike XaleGahum vetemmet kelimethu rabbike leemleenne cehenneme mine ¹lcinnethi ve¦nnêsi ecmeÎne
(011!120) vekullên neGuSSu Aleyke min' enbê~i rrusuli mê nujebbitu bihï fùê¹deke vecê~eke fî hëJihi ¹lHaGGu vemev'İZathun veJikrä´ lilmù¹'minîne
(011!121) veGul lilleJîne lê yù¹'minûne ¹A'melû¹ Alë´ mekênetikum innê Âmilûne
(011!122) ve¹nteZirû¹ innê munteZirûne
(011!123) velillëhi Ğaybu ssemëvêti ve¹l'erDi veileyhi yurceU ¹l'emru kulluhu fe¹A'budhu vetevekkel Aleyhi vemê rabbuke biĞâfilin Ammê teA'melûne

(010 YÚNUS SURESİ
(010!001) ¹lr tilke ëyêtu ¹lkitêbi ¹lHakîmi
(010!002) ekêne li|nnêsi Acebên en' evHaynê ilë´ raculin minhum en' enJiri nnêse vebeşşiri ¹lleJîne ëmenû¹ enne lehum Gademe SidGin İnde rabbihim Gâle ¹lkêfirûne inne hëJê lesêHirun mubînun
(010!003) inne rabbekumu llähu ¹lleJî XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa fî sittethi eyyêmin jumme ¹stevë´ Alé ¹l'Arşi yudebbiru ¹l'emra mê min' şefîİn illê min' beA'di iJnihï Jëlikumu llähu rabbukum fe¹A'budûhu efelê teJekkerûne
(010!004) ileyhi merciUkum cemîÂn veA'de llähi HaGGân innehu yebdeù ¹lXalGa jumme yuÎduhu liyecziye ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti bi¹lGisTi ve¹lleJîne keferû¹ lehum şerâbun min' Hamîmin veAJêbun elîmun bimê kênû¹ yekfurûne
(010!005) huve ¹lleJî ceAle şşemse Diyê~en ve¹lGamera nûrân veGadderahu menêzile liteA'lemû¹ Adede ssinîne ve¹lHisêbe mê XaleGa llähu Jëlike illê bi¹lHaGGi yufeSSilu ¹l'ëyêti liGavmin yeA'lemûne
(010!006) inne fí ¹Xtilêfi ¹lleyli ve¦nnehêri vemê XaleGa llähu fí ssemëvêti ve¹l'erDi leëyêtin liGavmin yetteGûne
(010!006)SNo 208

(010!007) inne ¹lleJîne lê yercûne liGâ~enê veraDû¹ bi¹lHayë`thi ddunyê ve¹Tmeennû¹ bihê ve¹lleJîne hum An' ëyêtinê Ğâfilûne
(010!008) ùlë~ike me¹'vë´humu nnu¹ru bimê kênû¹ yeksibûne
(010!009) inne ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti yehdîhim rabbuhum biîmênihim tecrî min' teHtihimu ¹l'enhêru fî cennêti nneÎmi
(010!010) deA'vë´hum fîhê subHâneke llähumme veteHiyyetuhum fîhê selêmun veëXiru deA'vë´hum eni ¹lHamdu lillëhi rabbi ¹l'Âlemîne
(010!011) velev yuAccilu llähu li|nnêsi şşerra ¹stiİ'cêlehum bi¹lXayri leGuDiye ileyhim eceluhum feneJeru ¹lleJîne lê yercûne liGâ~enê fî TuĞyênihim yeA'mehûne
(010!012) veiJê messe ¹l'insêne DDurru deÂnê licenbihï ev Gâİdên ev Gâ~imên felemmê keşefnê Anhu Durrahu merra keen' lem yed'Unê ilë´ Durrin messehu keJëlike zuyyine lilmusrifîne mê kênû¹ yeA'melûne
(010!013) veleGad ehlekne¹ ¹lGurûne min' Gablikum lemmê Zalemû¹ vecê~ethum rusuluhum bi¹lbeyyinêti vemê kênû¹ liyù¹'minû¹ keJëlike neczí ¹lGavme ¹lmucrimîne
(010!014) jumme ceAlnêkum Xalê~ife fí ¹l'erDi min' beA'dihim linenZura keyfe teA'melûne
(010!014)SNo 209

(010!015) veiJê tutlë´ Aleyhim ëyêtunê beyyinêtin Gâle ¹lleJîne lê yercûne liGâ~ene¹ ¹l'ti biGur'ënin Ğayri hëJê ev beddilhu Gul mê yekûnu lî en' ubeddilehu min' tilGâ~í nefsî in' ettebiU illê mê yûHä´ ileyye innî eXâfu in' ASaytu rabbî AJêbe yevmin AZîmin
(010!016) Gul lev şê~e llähu mê televtuhu Aleykum velê edrä´kum bihï feGad lebijtu fîkum Umurân min' Gablihï efelê teA'Gilûne
(010!017) femen' eZlemu mimmeni ¹fterä´ Alé llähi keJibên ev keJJebe biëyêtihï innehu lê yufliHu ¹lmucrimûne
(010!018) veyeA'budûne min' dûni llëhi mê lê yeDurruhum velê yenfeUhum veyeGûlûne hëùlê~i şufeÂùnê İnde llähi Gul etunebbiûne llähe bimê lê yeA'lemu fí ssemëvêti velê fí ¹l'erDi subHânehu veteÂlë´ Ammê yuşrikûne
(010!019) vemê kêne nnêsu illê ummethen vêHidethen fe¹Xtelefû¹ velevlê kelimethun sebeGat min' rabbike leGuDiye beynehum fîmê fîhi yeXtelifûne
(010!020) veyeGûlûne levlê unzile Aleyhi ëyethun min' rabbihï feGul inneme¹ ¹lĞaybu lillëhi fe¹nteZirû¹ innî meAkum mine ¹lmunteZirîne
(010!020)SNo 210

(010!021) veiJê eJeGnê nnêse raHmethen min' beA'di Darrâ~e messethum iJê lehum mekrun fî ëyêtinê Guli llëhu esraU mekrân inne rusulenê yektubûne mê temkurûne
(010!022) huve ¹lleJî yuseyyirukum fí ¹lberri ve¹lbeHri Hattë´ iJê kuntum fí ¹lfulki vecerayne bihim birîHin Tayyibethin veferiHû¹ bihê cê~ethê rîHun ÂSifun vecê~ehumu ¹lmevcu min' kulli mekênin veZannû¹ ennehum uHîTa bihim deAvu¹ llähe muXliSîne lehu ddîne lein' enceytenê min' hëJihï lenekûnenne mine şşêkirîne
(010!023) felemmê encë´hum iJê hum yebĞûne fí ¹l'erDi biĞayri ¹lHaGGi yê eyyuhê nnêsu innemê beĞyukum Alë´ enfusikum metêA ¹lHayë`thi ddunyê jumme ileynê merciUkum fenunebbiukum bimê kuntum teA'melûne
(010!024) innemê mejelu ¹lHayë`thi ddunyê kemê~in enzelnêhu mine ssemê~i fe¹XteleTa bihï nebêtu ¹l'erDi mimmê ye¹'kulu nnêsu ve¹l'en'Âmu Hattë´ iJê eXaJeti ¹l'erDu zuXrufehê ve¹zzeyyenet veZanne ehluhê ennehum Gâdirûne Aleyhê etë´hê emrunê leylên ev nehêrân feceAlnêhê HaSîdên keen' lem teĞne bi¹l'emsi keJëlike nufeSSilu ¹l'ëyêti liGavmin yetefekkerûne
(010!025) ve¦llähu yed'Û¹ ilë´ dêri sselêmi veyehdî men' yeşê~u ilë´ SirâTin musteGîmin
(010!025)SNo 211

(010!026) lilleJîne eHsenù¹ ¹lHusnë´ veziyêdethun velê yerheGu vucûhehum Gaterun velê Jillethun ùlë~ike eSHâbu ¹lcennethi hum fîhê Xâlidûne
(010!027) ve¹lleJîne kesebù sseyyieti cezê~u seyyiethin bimijlihê veterheGuhum Jillethun mê lehum mine llähi min' ÂSimin keennemê uĞşiyet vucûhuhum GiTaÂn mine ¹lleyli muZlimên ùlë~ike eSHâbu nnêri hum fîhê Xâlidûne
(010!028) veyevme neHşuruhum cemîÂn jumme neGûlu lilleJîne eşrakû¹ mekênekum entum veşurakê~ùkum fezeyyelnê beynehum veGâle şurakê~ùhum mê kuntum iyyênê teA'budûne
(010!029) fekefë´ bi¦llëhi şehîdên beynenê vebeynekum in' kunnê An' İbêdetikum leĞâfilîne
(010!030) hunêlike teblû¹ kullu nefsin mê eslefet veruddû¹ ilé llähi mevlë´humu ¹lHaGGi veDalle Anhum mê kênû¹ yefterûne
(010!031) Gul men' yerzuGukum mine ssemê~i ve¹l'erDi emmen' yemliku ssem'A ve¹l'ebSâra vemen' yuXricu ¹lHayye mine ¹lmeyyiti veyuXricu ¹lmeyyite mine ¹lHayyi vemen' yudebbiru ¹l'emra feseyeGûlûne llähu feGul efelê tetteGûne
(010!032) feJëlikumu llähu rabbukumu ¹lHaGGu femêJê beA'de ¹lHaGGi illê DDalêlu feennë´ tuSrafûne
(010!033) keJëlike HaGGat kelimetu rabbike Alé ¹lleJîne feseGû¹ ennehum lê yù¹'minûne
(010!033)SNo 212

(010!034) Gul hel min' şurakê~ikum men' yebdeù ¹lXalGa jumme yuÎduhu Guli llëhu yebdeù ¹lXalGa jumme yuÎduhu feennë´ tù¹'fekûne
(010!035) Gul hel min' şurakê~ikum men' yehdî ilé ¹lHaGGi Guli llëhu yehdî lilHaGGi efemen' yehdî ilé ¹lHaGGi eHaGGu en' yuttebeA emmen' lê yehiddî illê en' yuhdë´ femê lekum keyfe teHkumûne
(010!036) vemê yettebiU ekjeruhum illê Zannên inne ZZanne lê yuĞnî mine ¹lHaGGi şey'en inne llähe Alîmun bimê yef'Alûne
(010!037) vemê kêne hëJe¹ ¹lGur'ënu en' yufterä´ min' dûni llëhi velëkin' teSdîGa ¹lleJî beyne yedeyhi vetefSîle ¹lkitêbi lê raybe fîhi min' rabbi ¹l'Âlemîne
(010!038) em yeGûlûne ¹fterä´hu Gul fe¹'tû¹ bisûrathin mijlihï ve¹d'Û¹ meni ¹steTaA'tum min' dûni llëhi in' kuntum SâdiGîne
(010!039) bel keJJebû¹ bimê lem yuHîTû¹ biİlmihï velemmê ye¹'tihim te¹'vîluhu keJëlike keJJebe ¹lleJîne min' Gablihim fe¹nZur keyfe kêne ÂGibethu ZZâlimîne
(010!040) veminhum men' yù¹'minu bihï veminhum men' lê yù¹'minu bihï verabbuke eA'lemu bi¹lmufsidîne
(010!041) vein' keJJebûke feGul lî Amelî velekum Amelukum entum berî~ûne mimmê eA'melu veenê berî~un mimmê teA'melûne
(010!042) veminhum men' yestemiÛne ileyke efeente tusmiU SSumme velev kênû¹ lê yeA'Gilûne
(010!042)SNo 213

(010!043) veminhum men' yenZuru ileyke efeente tehdí ¹l'Umye velev kênû¹ lê yubSirûne
(010!044) inne llähe lê yeZlimu nnêse şey'en velëkinne nnêse enfusehum yeZlimûne
(010!045) veyevme yeHşuruhum keen' lem yelbejû¹ illê sêAthen mine nnehêri yeteÂrafûne beynehum Gad Xasira ¹lleJîne keJJebû¹ biliGâ~i llëhi vemê kênû¹ muhtedîne
(010!046) veimmê nuriyenneke beA'Da ¹lleJî neİduhum ev neteveffeyenneke feileynê merciUhum jumme llähu şehîdun Alë´ mê yef'Alûne
(010!047) velikulli ummethin rasûlun feiJê cê~e rasûluhum GuDiye beynehum bi¹lGisTi vehum lê yuZlemûne
(010!048) veyeGûlûne metë´ hëJe¹ ¹lveA'du in' kuntum SâdiGîne
(010!049) Gul lê emliku linefsî Darrân velê nef'Ân illê mê şê~e llähu likulli ummethin ecelun iJê cê~e eceluhum felê yeste¹'Xirûne sêAthen velê yesteGdimûne
(010!050) Gul eraeytum in' etë´kum AJêbuhu beyêtên ev nehêrân mêJê yesteA'cilu minhu ¹lmucrimûne
(010!051) ejumme iJê mê veGaA ëmentum bihï ël'ëne veGad kuntum bihï testeA'cilûne
(010!052) jumme Gîle lilleJîne Zalemû¹ JûGû¹ AJêbe ¹lXuldi hel tuczevne illê bimê kuntum teksibûne
(010!053) veyestenbiûneke eHaGGun huve Gul î verabbî innehu leHaGGun vemê entum bimuU'cizîne
(010!053)SNo 214

(010!054) velev enne likulli nefsin Zalemet mê fí ¹l'erDi lêftedet bihï veeserrù nnedêmethe lemmê raevu¹ ¹l'AJêbe veGuDiye beynehum bi¹lGisTi vehum lê yuZlemûne
(010!055) elê inne lillëhi mê fí ssemëvêti ve¹l'erDi elê inne veA'de llähi HaGGun velëkinne ekjerahum lê yeA'lemûne
(010!056) huve yuHyî veyumîtu veileyhi turceÛne
(010!057) yê eyyuhê nnêsu Gad cê~etkum mev'İZathun min' rabbikum veşifê~un limê fí SSudûri vehudén veraHmethun lilmù¹'minîne
(010!058) Gul bifeDli llëhi vebiraHmetihï febiJëlike felyefraHû¹ huve Xayrun mimmê yecmeÛne
(010!059) Gul eraeytum mê enzele llähu lekum min' rizGin feceAltum minhu Harâmên veHalêlên Gul ë|llähu eJine lekum em Alé llähi tefterûne
(010!060) vemê Zannu ¹lleJîne yefterûne Alé llähi ¹lkeJibe yevme ¹lGiyëmethi inne llähe leJû feDlin Alé nnêsi velëkinne ekjerahum lê yeşkurûne
(010!061) vemê tekûnu fî şe¹'nin vemê tetlû¹ minhu min' Gur'ënin velê teA'melûne min' Amelin illê kunnê Aleykum şuhûdên iJ tufîDûne fîhi vemê yeA'zubu An' rabbike min' mijGâli Jerrathin fí ¹l'erDi velê fí ssemê~i velê eSĞara min' Jëlike velê ekbera illê fî kitêbin mubînin
(010!061)SNo 215

(010!062) elê inne evliyê~e llähi lê Xavfun Aleyhim velê hum yeHzenûne
(010!063) elleJîne ëmenû¹ vekênû¹ yetteGûne
(010!064) lehumu ¹lbuşrä´ fí ¹lHayë`thi ddunyê vefí ¹l'ëXirathi lê tebdîle likelimêti llëhi Jëlike huve ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(010!065) velê yeHzunke Gavluhum inne ¹l'İzzethe lillëhi cemîÂn huve ssemîU ¹l'Alîmu
(010!066) elê inne lillëhi men' fí ssemëvêti vemen' fí ¹l'erDi vemê yettebiU ¹lleJîne yed'Ûne min' dûni llëhi şurakê~e in' yettebiÛne illê ZZanne vein' hum illê yeXruSûne
(010!067) huve ¹lleJî ceAle lekumu ¹lleyle liteskunû¹ fîhi ve¦nnehêra mubSirân inne fî Jëlike leëyêtin liGavmin yesmeÛne
(010!068) Gâlù¹ ¹tteXaJe llähu veledên subHânehu huve ¹lĞaniyyu lehu mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi in' İndekum min' sulTânin bihëJê eteGûlûne Alé llähi mê lê teA'lemûne
(010!069) Gul inne ¹lleJîne yefterûne Alé llähi ¹lkeJibe lê yufliHûne
(010!070) metêUn fí ddunyê jumme ileynê merciUhum jumme nuJîGuhumu ¹l'AJêbe şşedîde bimê kênû¹ yekfurûne
(010!070)SNo 216

(010!071) ve¹tlu Aleyhim nebee nûHin iJ Gâle liGavmihï yê Gavmi in' kêne kebura Aleykum meGâmî veteJkîrî biëyêti llëhi feAlé llähi tevekkeltu feecmiÛ¹ emrakum veşurakê~ekum jumme lê yekun' emrukum Aleykum Ğummethen jumme ¹GDû¹ ileyye velê tunZirûni
(010!072) fein' tevelleytum femê seeltukum min' ecrin in' ecriye illê Alé llähi veumirtu en' ekûne mine ¹lmuslimîne
(010!073) fekeJJebûhu fenecceynêhu vemen' meAhu fí ¹lfulki veceAlnêhum Xalê~ife veeĞraGne¹ lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê fe¹nZur keyfe kêne ÂGibethu ¹lmunJerîne
(010!074) jumme beAjnê min' beA'dihï rusulên ilë´ Gavmihim fecê~ûhum bi¹lbeyyinêti femê kênû¹ liyù¹'minû¹ bimê keJJebû¹ bihï min' Gablu keJëlike neTbeU Alë´ Gulûbi ¹lmuU'tedîne
(010!075) jumme beAjnê min' beA'dihim mûsë´ vehërûne ilë´ fir'Avne vemelê~ihï biëyêtinê fe¹stekberû¹ vekênû¹ Gavmên mucrimîne
(010!076) felemmê cê~ehumu ¹lHaGGu min' İndinê Gâlû¹ inne hëJê lesiHrun mubînun
(010!077) Gâle mûsë´ eteGûlûne lilHaGGi lemmê cê~ekum esiHrun hëJê velê yufliHu ssêHirûne
(010!078) Gâlû¹ eci'tenê litelfitenê Ammê vecednê Aleyhi ëbê~enê vetekûne lekume¹ ¹lkibriyê~u fí ¹l'erDi vemê neHnu lekumê bimù¹'minîne
(010!078)SNo 217

(010!079) veGâle fir'Avnu ¹'tûnî bikulli sêHirin Alîmin
(010!080) felemmê cê~e sseHarathu Gâle lehum mûsë´ elGû¹ mê entum mulGûne
(010!081) felemmê elGav'¹ Gâle mûsë´ mê ci'tum bihi ssiHru inne llähe seyubTiluhu inne llähe lê yuSliHu Amele ¹lmufsidîne
(010!082) veyuHiGGu llähu ¹lHaGGa bikelimêtihï velev kerihe ¹lmucrimûne
(010!083) femê ëmene limûsë´ illê Jurriyyethun min' Gavmihï Alë´ Xavfin min' fir'Avne vemelê~ihim en' yeftinehum veinne fir'Avne leÂlin fí ¹l'erDi veinnehu lemine ¹lmusrifîne
(010!084) veGâle mûsë´ yê Gavmi in' kuntum ëmentum bi¦llëhi feAleyhi tevekkelû¹ in' kuntum muslimîne
(010!085) feGâlû¹ Alé llähi tevekkelnê rabbenê lê tec'Alnê fitnethen lilGavmi ZZâlimîne
(010!086) veneccinê biraHmetike mine ¹lGavmi ¹lkêfirîne
(010!087) veevHaynê ilë´ mûsë´ veeXîhi en' tebevveë liGavmikumê bimiSra buyûtên ve¹c'Alû¹ buyûtekum Giblethen veeGîmù SSalë`the vebeşşiri ¹lmù¹'minîne
(010!088) veGâle mûsë´ rabbenê inneke ëteyte fir'Avne vemele¹ehu zînethen veemvêlên fí ¹lHayë`thi ddunyê rabbenê liyuDillû¹ An' sebîlike rabbene¹ ¹lTmis Alë´ emvêlihim ve¹şdud Alë´ Gulûbihim felê yù¹'minû¹ Hattë´ yeravu¹ ¹l'AJêbe ¹l'elîme
(010!088)SNo 218

(010!089) Gâle Gad ucîbet deA'vetukumê fe¹steGîmê velê tettebiÂnni sebîle ¹lleJîne lê yeA'lemûne
(010!090) vecêveznê bibenî isrâ~île ¹lbeHra feetbeAhum fir'Avnu vecunûduhu beĞyên veAdvên Hattë´ iJê edrakehu ¹lĞaraGu Gâle ëmentu ennehu lê ilëhe ille¹ lleJî ëmenet bihï benû¹ isrâ~île veenê mine ¹lmuslimîne
(010!091) ël'ëne veGad ASayte Gablu vekunte mine ¹lmufsidîne
(010!092) fe¹lyevme nuneccîke bibedenike litekûne limen' Xalfeke ëyethen veinne kejîrân mine nnêsi An' ëyêtinê leĞâfilûne
(010!093) veleGad bevve¹'nê benî isrâ~île mubevvee SidGin verazeGnêhum mine TTayyibêti feme¹ ¹lXtelefû¹ Hattë´ cê~ehumu ¹l'İlmu inne rabbeke yeGDî beynehum yevme ¹lGiyëmethi fîmê kênû¹ fîhi yeXtelifûne
(010!094) fein' kunte fî şekkin mimmê enzelnê ileyke fes'eli ¹lleJîne yeGraûne ¹lkitêbe min' Gablike leGad cê~eke ¹lHaGGu min' rabbike felê tekûnenne mine ¹lmumterîne
(010!095) velê tekûnenne mine ¹lleJîne keJJebû¹ biëyêti llëhi fetekûne mine ¹lXâsirîne
(010!096) inne ¹lleJîne HaGGat Aleyhim kelimetu rabbike lê yù¹'minûne
(010!097) velev cê~ethum kullu ëyethin Hattë´ yeravu¹ ¹l'AJêbe ¹l'elîme
(010!097)SNo 219

(010!098) felevlê kênet Garyethun ëmenet fenefeAhê îmênuhê illê Gavme yûnuse lemmê ëmenû¹ keşefnê Anhum AJêbe ¹lXizyi fí ¹lHayë`thi ddunyê vemetteA'nêhum ilë´ Hînin
(010!099) velev şê~e rabbuke leëmene men' fí ¹l'erDi kulluhum cemîÂn efeente tukrihu nnêse Hattë´ yekûnû¹ mù¹'minîne
(010!100) vemê kêne linefsin en' tù¹'mine illê biiJni llëhi veyec'Alu rricse Alé ¹lleJîne lê yeA'Gilûne
(010!101) Guli ¹nZurû¹ mêJê fí ssemëvêti ve¹l'erDi vemê tuĞní ¹l'ëyêtu ve¦nnuJuru An' Gavmin lê yù¹'minûne
(010!102) fehel yenteZirûne illê mijle eyyêmi ¹lleJîne Xalev'¹ min' Gablihim Gul fe¹nteZirû¹ innî meAkum mine ¹lmunteZirîne
(010!103) jumme nuneccî rusulenê ve¹lleJîne ëmenû¹ keJëlike HaGGân Aleynê nunci ¹lmù¹'minîne
(010!104) Gul yê eyyuhê nnêsu in' kuntum fî şekkin min' dînî felê eA'budu ¹lleJîne teA'budûne min' dûni llëhi velëkin' eA'budu llähe ¹lleJî yeteveffë´kum veumirtu en' ekûne mine ¹lmù¹'minîne
(010!105) veen' eGim vecheke li|ddîni Hanîfên velê tekûnenne mine ¹lmuşrikîne
(010!106) velê ted'U min' dûni llëhi mê lê yenfeUke velê yeDurruke fein' feAlte feinneke iJên mine ZZâlimîne
(010!106)SNo 220

(010!107) vein' yemseske llähu biDurrin felê kêşife lehu illê huve vein' yuridke biXayrin felê râ~dde lifeDlihï yuSîbu bihï men' yeşê~u min' İbêdihï vehuve ¹lĞafûru rraHîmu
(010!108) Gul yê eyyuhê nnêsu Gad cê~ekumu ¹lHaGGu min' rabbikum femeni ¹htedë´ feinnemê yehtedî linefsihï vemen' Dalle feinnemê yeDillu Aleyhê vemê enê Aleykum bivekîlin
(010!109) ve¹ttebiİ' mê yûHä´ ileyke ve¹Sbir Hattë´ yeHkume llähu vehuve Xayru ¹lHâkimîne

(009 TEVBE SURESİ
(009!001) berâ~ethun mine llähi verasûlihï ilé ¹lleJîne Âhedtum mine ¹lmuşrikîne
(009!002) fesîHû¹ fí ¹l'erDi erbeAthe eşhurin ve¹A'lemû¹ ennekum Ğayru muU'cizí llëhi veenne llähe muXzí ¹lkêfirîne
(009!003) veeJênun mine llähi verasûlihï ilé nnêsi yevme ¹lHacci ¹l'ekberi enne llähe berî~un mine ¹lmuşrikîne verasûluhu fein' tubtum fehuve Xayrun lekum vein' tevelleytum fe¹A'lemû¹ ennekum Ğayru muU'cizí llëhi vebeşşiri ¹lleJîne keferû¹ biAJêbin elîmin
(009!004) ille¹ lleJîne Âhedtum mine ¹lmuşrikîne jumme lem yenGuSûkum şey'en velem yuZâhirû¹ Aleykum eHadên feetimmû¹ ileyhim Ahdehum ilë´ muddetihim inne llähe yuHibbu ¹lmutteGîne
(009!005) feiJe¹ ¹lnseleXa ¹l'eşhuru ¹lHurumu fe¹Gtulù¹ ¹lmuşrikîne Hayju vecedtumûhum veXuJûhum ve¹HSurûhum ve¹G'Udû¹ lehum kulle merSadin fein' têbû¹ veeGâmù SSalë`the veëtevu¹ zzekë`the feXallû¹ sebîlehum inne llähe Ğafûrun raHîmun
(009!006) vein' eHadun mine ¹lmuşrikîne ¹stecêrake feecirhu Hattë´ yesmeA kelême llähi jumme ebliĞhu me¹'menehu Jëlike biennehum Gavmun lê yeA'lemûne
(009!006)SNo 187

(009!007) keyfe yekûnu lilmuşrikîne Ahdun İnde llähi veİnde rasûlihï ille¹ lleJîne Âhedtum İnde ¹lmescidi ¹lHarâmi feme¹ ¹lsteGâmû¹ lekum fe¹steGîmû¹ lehum inne llähe yuHibbu ¹lmutteGîne
(009!008) keyfe vein' yeZherû¹ Aleykum lê yerGubû¹ fîkum illên velê Jimmethen yurDûnekum biefvêhihim vete¹'bë´ Gulûbuhum veekjeruhum fêsiGûne
(009!009) işterav'¹ biëyêti llëhi jemenên Galîlên feSaddû¹ An' sebîlihï innehum sê~e mê kênû¹ yeA'melûne
(009!010) lê yerGubûne fî mù¹'minin illên velê Jimmethen veùlë~ike humu ¹lmuU'tedûne
(009!011) fein' têbû¹ veeGâmù SSalë`the veëtevu¹ zzekë`the feiXvênukum fí ddîni venufeSSilu ¹l'ëyêti liGavmin yeA'lemûne
(009!012) vein' nekejû¹ eymênehum min' beA'di Ahdihim veTaAnû¹ fî dînikum feGâtilû¹ eimmethe ¹lkufri innehum lê eymêne lehum leAllehum yentehûne
(009!013) elê tuGâtilûne Gavmên nekejû¹ eymênehum vehemmû¹ biiXrâci rrasûli vehum bedeûkum evvele merrathin eteXşevnehum fe¦llähu eHaGGu en' teXşevhu in' kuntum mù¹'minîne
(009!013)SNo 188

(009!014) Gâtilûhum yuAJJibhumu llähu bieydîkum veyuXzihim veyenSurkum Aleyhim veyeşfi Sudûra Gavmin mù¹'minîne
(009!015) veyuJhib ĞayZa Gulûbihim veyetûbu llähu Alë´ men' yeşê~u ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(009!016) em Hasibtum en' tutrakû¹ velemmê yeA'lemi llëhu ¹lleJîne cêhedû¹ minkum velem yetteXiJû¹ min' dûni llëhi velê rasûlihï vele¹ ¹lmù¹'minîne velîcethen ve¦llähu Xabîrun bimê teA'melûne
(009!017) mê kêne lilmuşrikîne en' yeA'murû¹ mesêcide llähi şêhidîne Alë´ enfusihim bi¹lkufri ùlë~ike HabiTat eA'mêluhum vefí nnêri hum Xâlidûne
(009!018) innemê yeA'muru mesêcide llähi men' ëmene bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri veeGâme SSalë`the veëté zzekë`the velem yeXşe illê llähe feAsë´ ùlë~ike en' yekûnû¹ mine ¹lmuhtedîne
(009!019) eceAltum siGâyethe ¹lHâ~cci veİmêrathe ¹lmescidi ¹lHarâmi kemen' ëmene bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri vecêhede fî sebîli llëhi lê yestevûne İnde llähi ve¦llähu lê yehdí ¹lGavme ZZâlimîne
(009!020) elleJîne ëmenû¹ vehêcerû¹ vecêhedû¹ fî sebîli llëhi biemvêlihim veenfusihim eA'Zamu deracethen İnde llähi veùlë~ike humu ¹lfê~izûne
(009!020)SNo 189

(009!021) yubeşşiruhum rabbuhum biraHmethin minhu veriDvênin vecennêtin lehum fîhê neÎmun muGîmun
(009!022) Xâlidîne fîhê ebedên inne llähe İndehu ecrun AZîmun
(009!023) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tetteXiJû¹ ëbê~ekum veiXvênekum evliyê~e ini ¹steHabbù¹ ¹lkufra Alé ¹l'îmêni vemen' yetevellehum minkum feùlë~ike humu ZZâlimûne
(009!024) Gul in' kêne ëbê~ùkum veebnê~ùkum veiXvênukum veezvêcukum veAşîratukum veemvêlun ¹Gteraftumûhê veticêrathun teXşevne kesêdehê vemesêkinu terDavnehê eHabbe ileykum mine llähi verasûlihï vecihêdin fî sebîlihï feterabbeSû¹ Hattë´ ye¹'tiye llähu biemrihï ve¦llähu lê yehdí ¹lGavme ¹lfêsiGîne
(009!025) leGad neSarakumu llähu fî mevêTine kejîrathin veyevme Huneynin iJ eA'cebetkum kejratukum felem tuĞni Ankum şey'en veDâGat Aleykumu ¹l'erDu bimê raHubet jumme velleytum mudbirîne
(009!026) jumme enzele llähu sekînetehu Alë´ rasûlihï veAlé ¹lmù¹'minîne veenzele cunûdên lem teravhê veAJJebe ¹lleJîne keferû¹ veJëlike cezê~u ¹lkêfirîne
(009!026)SNo 190

(009!027) jumme yetûbu llähu min' beA'di Jëlike Alë´ men' yeşê~u ve¦llähu Ğafûrun raHîmun
(009!028) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ inneme¹ ¹lmuşrikûne necesun felê yeGrabù¹ ¹lmescide ¹lHarâme beA'de Âmihim hëJê vein' Xiftum Aylethen fesevfe yuĞnîkumu llähu min' feDlihï in' şê~e inne llähe Alîmun Hakîmun
(009!029) Gâtilù¹ ¹lleJîne lê yù¹'minûne bi¦llëhi velê bi¹lyevmi ¹l'ëXiri velê yuHarrimûne mê Harrame llähu verasûluhu velê yedînûne dîne ¹lHaGGi mine ¹lleJîne ûtù¹ ¹lkitêbe Hattë´ yuU'Tù¹ ¹lcizyethe An' yedin vehum SâĞirûne
(009!030) veGâleti ¹lyehûdu Uzeyrun ¹bnu llähi veGâleti nneSârá ¹lmesîHu ¹bnu llähi Jëlike Gavluhum biefvêhihim yuDâhiûne Gavle ¹lleJîne keferû¹ min' Gablu Gâtelehumu llähu ennë´ yù¹'fekûne
(009!031) itteXaJû¹ eHbêrahum veruhbênehum erbêbên min' dûni llëhi ve¹lmesîHa ¹bne meryeme vemê umirû¹ illê liyeA'budû¹ ilëhên vêHidên lê ilëhe illê huve subHânehu Ammê yuşrikûne
(009!031)SNo 191

(009!032) yurîdûne en' yuTfiû¹ nûra llähi biefvêhihim veye¹'bé llähu illê en' yutimme nûrahu velev kerihe ¹lkêfirûne
(009!033) huve ¹lleJî ersele rasûlehu bi¹lhudë´ vedîni ¹lHaGGi liyuZhirahu Alé ddîni kullihï velev kerihe ¹lmuşrikûne
(009!034) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ inne kejîrân mine ¹l'eHbêri ve¦rruhbêni leye¹'kulûne emvêle nnêsi bi¹lbêTili veyeSuddûne An' sebîli llëhi ve¹lleJîne yeknizûne JJehebe ve¹lfiDDathe velê yunfiGûnehê fî sebîli llëhi febeşşirhum biAJêbin elîmin
(009!035) yevme yuHmë´ Aleyhê fî nêri cehenneme fetukvë´ bihê cibêhuhum vecunûbuhum veZuhûruhum hëJê mê keneztum lienfusikum feJûGû¹ mê kuntum teknizûne
(009!036) inne İddethe şşuhûri İnde llähi ¹jnê Aşera şehrân fî kitêbi llëhi yevme XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa minhê erbeAthun Hurumun Jëlike ddînu ¹lGayyimu felê teZlimû¹ fîhinne enfusekum veGâtilù¹ ¹lmuşrikîne ke¹ffethen kemê yuGâtilûnekum ke¹ffethen ve¹A'lemû¹ enne llähe meA ¹lmutteGîne
(009!036)SNo 192

(009!037) innemê nnesî~u ziyêdethun fí ¹lkufri yuDallu bihi ¹lleJîne keferû¹ yuHillûnehu Âmên veyuHarrimûnehu Âmên liyuvêTiû¹ İddethe mê Harrame llähu feyuHillû¹ mê Harrame llähu zuyyine lehum sû~u eA'mêlihim ve¦llähu lê yehdí ¹lGavme ¹lkêfirîne
(009!038) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ mê lekum iJê Gîle lekumu ¹nfirû¹ fî sebîli llëhi ¹jjêGaltum ilé ¹l'erDi eraDîtum bi¹lHayë`thi ddunyê mine ¹l'ëXirathi femê metêU ¹lHayë`thi ddunyê fí ¹l'ëXirathi illê Galîlun
(009!039) illê tenfirû¹ yuAJJibkum AJêbên elîmên veyestebdil Gavmên Ğayrakum velê teDurrûhu şey'en ve¦llähu Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(009!040) illê tenSurûhu feGad neSarahu llähu iJ eXracehu ¹lleJîne keferû¹ jêniye ¹jneyni iJ humê fí ¹lĞâri iJ yeGûlu liSâHibihï lê teHzen' inne llähe meAnê feenzele llähu sekînetehu Aleyhi veeyyedehu bicunûdin lem teravhê veceAle kelimethe ¹lleJîne keferù ssuflë´ vekelimethu llähi hiye ¹l'Ulyê ve¦llähu Azîzun Hakîmun
(009!040)SNo 193

(009!041) infirû¹ Xifêfên vejiGâlên vecêhidû¹ biemvêlikum veenfusikum fî sebîli llëhi Jëlikum Xayrun lekum in' kuntum teA'lemûne
(009!042) lev kêne AraDân Garîbên veseferân GâSidên le¹ttebeÛke velëkin' beUdet Aleyhimu şşuGGathu veseyeHlifûne bi¦llëhi levi ¹steTaA'nê leXaracnê meAkum yuhlikûne enfusehum ve¦llähu yeA'lemu innehum lekêJibûne
(009!043) Afê llähu Anke lime eJinte lehum Hattë´ yetebeyyene leke ¹lleJîne SadeGû¹ veteA'leme ¹lkêJibîne
(009!044) lê yeste¹'Jinuke ¹lleJîne yù¹'minûne bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri en' yucêhidû¹ biemvêlihim veenfusihim ve¦llähu Alîmun bi¹lmutteGîne
(009!045) innemê yeste¹'Jinuke ¹lleJîne lê yù¹'minûne bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri ve¹rtêbet Gulûbuhum fehum fî raybihim yeteraddedûne
(009!046) velev erâdù¹ ¹lXurûce leeAddû¹ lehu Uddethen velëkin' kerihe llähu ¹nbiÂjehum fejebbeTahum veGîle ¹G'Udû¹ meA ¹lGâİdîne
(009!047) lev Xaracû¹ fîkum mê zêdûkum illê Xabêlên velê~evDaÛ¹ Xilêlekum yebĞûnekumu ¹lfitnethe vefîkum semmêÛne lehum ve¦llähu Alîmun bi¦ZZâlimîne
(009!047)SNo 194

(009!048) leGadi ¹bteĞavu¹ ¹lfitnethe min' Gablu veGallebû¹ leke ¹l'umûra Hattë´ cê~e ¹lHaGGu veZahera emru llähi vehum kêrihûne
(009!049) veminhum men' yeGûlu ¹'Jen' lî velê teftinnî elê fí ¹lfitnethi seGaTû¹ veinne cehenneme lemuHîTathun bi¹lkêfirîne
(009!050) in' tuSibke Hasenethun tesù¹'hum vein' tuSibke muSîbethun yeGûlû¹ Gad eXaJnê emranê min' Gablu veyetevellev'¹ vehum feriHûne
(009!051) Gul len' yuSîbenê illê mê ketebe llähu lenê huve mevlë´nê veAlé llähi felyetevekkeli ¹lmù¹'minûne
(009!052) Gul hel terabbeSûne binê illê iHdé ¹lHusneyeyni veneHnu neterabbeSu bikum en' yuSîbekumu llähu biAJêbin min' İndihï ev bieydînê feterabbeSû¹ innê meAkum muterabbiSûne
(009!053) Gul enfiGû¹ Tav'Ân ev kerhên len' yuteGabbele minkum innekum kuntum Gavmên fêsiGîne
(009!054) vemê meneAhum en' tuGbele minhum nefeGâtuhum illê ennehum keferû¹ bi¦llëhi vebirasûlihï velê ye¹'tûne SSalë`the illê vehum kusêlë´ velê yunfiGûne illê vehum kêrihûne
(009!054)SNo 195

(009!055) felê tuU'cibke emvêluhum velê evlêduhum innemê yurîdu llähu liyuAJJibehum bihê fí ¹lHayë`thi ddunyê vetezheGa enfusuhum vehum kêfirûne
(009!056) veyeHlifûne bi¦llëhi innehum leminkum vemê hum minkum velëkinnehum Gavmun yefraGûne
(009!057) lev yecidûne melceen ev meĞârâtin ev muddeXalên levellev'¹ ileyhi vehum yecmeHûne
(009!058) veminhum men' yelmizuke fí SSadeGâti fein' uA'Tû¹ minhê raDû¹ vein' lem yuU'Tav'¹ minhê iJê hum yesXaTûne
(009!059) velev ennehum raDû¹ mê ëtë´humu llähu verasûluhu veGâlû¹ Hasbunê llähu seyù¹'tînê llähu min' feDlihï verasûluhu innê ilé llähi râĞibûne
(009!060) innemê SSadeGâtu lilfuGarâ~i ve¹lmesêkîni ve¹l'Âmilîne Aleyhê ve¹lmû~ellefethi Gulûbuhum vefí rriGâbi ve¹lĞârimîne vefî sebîli llëhi ve¹bni ssebîli ferîDathen mine llähi ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(009!061) veminhumu ¹lleJîne yù¹'Jûne nnebiyye veyeGûlûne huve uJunun Gul uJunu Xayrin lekum yù¹'minu bi¦llëhi veyù¹'minu lilmù¹'minîne veraHmethun lilleJîne ëmenû¹ minkum ve¹lleJîne yù¹'Jûne rasûle llähi lehum AJêbun elîmun
(009!061)SNo 196

(009!062) yeHlifûne bi¦llëhi lekum liyurDûkum ve¦llähu verasûluhu eHaGGu en' yurDûhu in' kênû¹ mù¹'minîne
(009!063) elem yeA'lemû¹ ennehu men' yuHâdidi llëhe verasûlehu feenne lehu nêra cehenneme Xâlidên fîhê Jëlike ¹lXizyu ¹l'AZîmu
(009!064) yeHJeru ¹lmunêfiGûne en' tunezzele Aleyhim sûrathun tunebbiuhum bimê fî Gulûbihim Guli ¹stehziû¹ inne llähe muXricun mê teHJerûne
(009!065) velein' seeltehum leyeGûlunne innemê kunnê neXûDu venel'Abu Gul ebi¦llëhi veëyêtihï verasûlihï kuntum testehziûne
(009!066) lê teA'teJirû¹ Gad kefertum beA'de îmênikum in' neA'fu An' Tâ~ifethin minkum nuAJJib Tâ~ifethen biennehum kênû¹ mucrimîne
(009!067) elmunêfiGûne ve¹lmunêfiGâtu beA'Duhum min' beA'Din ye¹'murûne bi¹lmunkeri veyenhevne Ani ¹lmeA'rûfi veyeGbiDûne eydiyehum nesù¹ llähe fenesiyehum inne ¹lmunêfiGîne humu ¹lfêsiGûne
(009!068) veAde llähu ¹lmunêfiGîne ve¹lmunêfiGâti ve¹lkuffêra nêra cehenneme Xâlidîne fîhê hiye Hasbuhum veleAnehumu llähu velehum AJêbun muGîmun
(009!068)SNo 197

(009!069) ke¹lleJîne min' Gablikum kênû¹ eşedde minkum Guvvethen veekjera emvêlên veevlêdên fe¹stemteÛ¹ biXalêGihim fe¹stemteA'tum biXalêGikum keme¹ ¹lstemteA ¹lleJîne min' Gablikum biXalêGihim veXuDtum ke¹lleJî XâDû¹ ùlë~ike HabiTat eA'mêluhum fí ddunyê ve¹l'ëXirathi veùlë~ike humu ¹lXâsirûne
(009!070) elem ye¹'tihim nebeu ¹lleJîne min' Gablihim Gavmi nûHin veÂdin vejemûde veGavmi ibrähîme veeSHâbi medyene ve¹lmù¹'tefikêti etethum rusuluhum bi¹lbeyyinêti femê kêne llähu liyeZlimehum velëkin' kênû¹ enfusehum yeZlimûne
(009!071) ve¹lmù¹'minûne ve¹lmù¹'minêtu beA'Duhum evliyê~u beA'Din ye¹'murûne bi¹lmeA'rûfi veyenhevne Ani ¹lmunkeri veyuGîmûne SSalë`the veyù¹'tûne zzekë`the veyuTîÛne llähe verasûlehu ùlë~ike seyerHamuhumu llähu inne llähe Azîzun Hakîmun
(009!072) veAde llähu ¹lmù¹'minîne ve¹lmù¹'minêti cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê vemesêkine Tayyibethen fî cennêti Adnin veriDvênun mine llähi ekberu Jëlike huve ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(009!072)SNo 198

(009!073) yê eyyuhê nnebiyyu cêhidi ¹lkuffêra ve¹lmunêfiGîne ve¹ĞluZ Aleyhim veme¹'vë´hum cehennemu vebi'se ¹lmeSîru
(009!074) yeHlifûne bi¦llëhi mê Gâlû¹ veleGad Gâlû¹ kelimethe ¹lkufri vekeferû¹ beA'de islêmihim vehemmû¹ bimê lem yenêlû¹ vemê neGamû¹ illê en' eĞnë´humu llähu verasûluhu min' feDlihï fein' yetûbû¹ yeku Xayrân lehum vein' yetevellev'¹ yuAJJibhumu llähu AJêbên elîmên fí ddunyê ve¹l'ëXirathi vemê lehum fí ¹l'erDi min' veliyyin velê neSîrin
(009!075) veminhum men' Âhede llähe lein' ëtë´nê min' feDlihï leneSSaddeGanne velenekûnenne mine SSâliHîne
(009!076) felemmê ëtë´hum min' feDlihï beXilû¹ bihï vetevellev'¹ vehum muU'riDûne
(009!077) feeA'Gabehum nifêGân fî Gulûbihim ilë´ yevmi yelGavnehu bimê eXlefù¹ llähe mê veAdûhu vebimê kênû¹ yekJibûne
(009!078) elem yeA'lemû¹ enne llähe yeA'lemu sirrahum venecvë´hum veenne llähe Allêmu ¹lĞuyûbi
(009!079) elleJîne yelmizûne ¹lmuTTavviÎne mine ¹lmù¹'minîne fí SSadeGâti ve¹lleJîne lê yecidûne illê cuhdehum feyesXarûne minhum seXira llähu minhum velehum AJêbun elîmun
(009!079)SNo 199

(009!080) isteĞfir lehum ev lê testeĞfir lehum in' testeĞfir lehum seb'Îne merrathen felen' yeĞfira llähu lehum Jëlike biennehum keferû¹ bi¦llëhi verasûlihï ve¦llähu lê yehdí ¹lGavme ¹lfêsiGîne
(009!081) feriHa ¹lmuXallefûne bimeG'Adihim Xilêfe rasûli llëhi vekerihû¹ en' yucêhidû¹ biemvêlihim veenfusihim fî sebîli llëhi veGâlû¹ lê tenfirû¹ fí ¹lHarri Gul nêru cehenneme eşeddu Harrân lev kênû¹ yefGahûne
(009!082) felyeDHakû¹ Galîlên velyebkû¹ kejîrân cezê~en bimê kênû¹ yeksibûne
(009!083) fein' raceAke llähu ilë´ Tâ~ifethin minhum fe¹ste¹'Jenûke lilXurûci feGul len' teXrucû¹ meİye ebedên velen' tuGâtilû¹ meİye Aduvvên innekum raDîtum bi¹lGuÛdi evvele merrathin fe¹G'Udû¹ meA ¹lXâlifîne
(009!084) velê tuSalli Alë´ eHadin minhum mête ebedên velê teGum Alë´ Gabrihï innehum keferû¹ bi¦llëhi verasûlihï vemêtû¹ vehum fêsiGûne
(009!085) velê tuU'cibke emvêluhum veevlêduhum innemê yurîdu llähu en' yuAJJibehum bihê fí ddunyê vetezheGa enfusuhum vehum kêfirûne
(009!086) veiJê unzilet sûrathun en' ëminû¹ bi¦llëhi vecêhidû¹ meA rasûlihi ¹ste¹'Jeneke ûlù TTavli minhum veGâlû¹ Jernê nekun' meA ¹lGâİdîne
(009!086)SNo 200

(009!087) raDû¹ bien' yekûnû¹ meA ¹lXavêlifi veTubiA Alë´ Gulûbihim fehum lê yefGahûne
(009!088) lëkini rrasûlu ve¹lleJîne ëmenû¹ meAhu cêhedû¹ biemvêlihim veenfusihim veùlë~ike lehumu ¹lXayrâtu veùlë~ike humu ¹lmufliHûne
(009!089) eAdde llähu lehum cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê Jëlike ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(009!090) vecê~e ¹lmuAJJirûne mine ¹l'eA'râbi liyù¹'Jene lehum veGaAde ¹lleJîne keJebù¹ llähe verasûlehu seyuSîbu ¹lleJîne keferû¹ minhum AJêbun elîmun
(009!091) leyse Alé DDuAfê~i velê Alé ¹lmerDä´ velê Alé ¹lleJîne lê yecidûne mê yunfiGûne Haracun iJê neSaHû¹ lillëhi verasûlihï mê Alé ¹lmuHsinîne min' sebîlin ve¦llähu Ğafûrun raHîmun
(009!092) velê Alé ¹lleJîne iJê mê etevke liteHmilehum Gulte lê ecidu mê eHmilukum Aleyhi tevellev'¹ veeA'yunuhum tefîDu mine ddem'İ Hazenên ellê yecidû¹ mê yunfiGûne
(009!093) innemê ssebîlu Alé ¹lleJîne yeste¹'Jinûneke vehum eĞniyê~u raDû¹ bien' yekûnû¹ meA ¹lXavêlifi veTabeA llëhu Alë´ Gulûbihim fehum lê yeA'lemûne
(009!093)SNo 201

(009!094) yeA'teJirûne ileykum iJê raceA'tum ileyhim Gul lê teA'teJirû¹ len' nù¹'mine lekum Gad nebbeenê llähu min' eXbêrikum veseyerá llëhu Amelekum verasûluhu jumme turaddûne ilë´ Âlimi ¹lĞaybi ve¦şşehêdethi feyunebbiukum bimê kuntum teA'melûne
(009!095) seyeHlifûne bi¦llëhi lekum iJe¹ ¹lnGalebtum ileyhim lituU'riDû¹ Anhum feeA'riDû¹ Anhum innehum ricsun veme¹'vë´hum cehennemu cezê~en bimê kênû¹ yeksibûne
(009!096) yeHlifûne lekum literDav'¹ Anhum fein' terDav'¹ Anhum feinne llähe lê yerDä´ Ani ¹lGavmi ¹lfêsiGîne
(009!097) el'eA'râbu eşeddu kufrân venifêGân veecderu ellê yeA'lemû¹ Hudûde mê enzele llähu Alë´ rasûlihï ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(009!098) vemine ¹l'eA'râbi men' yetteXiJu mê yunfiGu meĞramên veyeterabbeSu bikumu ddevê~ira Aleyhim dê~irathu ssev'i ve¦llähu semîUn Alîmun
(009!099) vemine ¹l'eA'râbi men' yù¹'minu bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri veyetteXiJu mê yunfiGu Gurubêtin İnde llähi veSalevêti rrasûli elê innehê Gurbethun lehum seyudXiluhumu llähu fî raHmetihï inne llähe Ğafûrun raHîmun
(009!099)SNo 202

(009!100) ve¦ssêbiGûne ¹l'evvelûne mine ¹lmuhêcirîne ve¹l'enSâri ve¹lleJîne ¹ttebeÛhum biiHsênin raDiye llähu Anhum veraDû¹ Anhu veeAdde lehum cennêtin tecrî teHtehe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê ebedên Jëlike ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(009!101) vemimmen' Havlekum mine ¹l'eA'râbi munêfiGûne vemin' ehli ¹lmedînethi meradû¹ Alé nnifêGi lê teA'lemuhum neHnu neA'lemuhum senuAJJibuhum merrateyni jumme yuraddûne ilë´ AJêbin AZîmin
(009!102) veëXarûne ¹A'terafû¹ biJunûbihim XaleTû¹ Amelên SâliHân veëXara seyyiën Asé llähu en' yetûbe Aleyhim inne llähe Ğafûrun raHîmun
(009!103) XuJ min' emvêlihim SadeGathen tuTahhiruhum vetuzekkîhim bihê veSalli Aleyhim inne Salë`teke sekenun lehum ve¦llähu semîUn Alîmun
(009!104) elem yeA'lemû¹ enne llähe huve yeGbelu ttevbethe An' İbêdihï veye¹'XuJu SSadeGâti veenne llähe huve ttevvêbu rraHîmu
(009!105) veGuli ¹İ'melû¹ feseyerá llëhu Amelekum verasûluhu ve¹lmù¹'minûne veseturaddûne ilë´ Âlimi ¹lĞaybi ve¦şşehêdethi feyunebbiukum bimê kuntum teA'melûne
(009!106) veëXarûne murcevne liemri llëhi immê yuAJJibuhum veimmê yetûbu Aleyhim ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(009!106)SNo 203

(009!107) ve¹lleJîne ¹tteXaJû¹ mescidên Dirârân vekufrân vetefrîGân beyne ¹lmù¹'minîne veirSâdên limen' Hârabe llähe verasûlehu min' Gablu veleyeHlifunne in' eradnê ille¹ ¹lHusnë´ ve¦llähu yeşhedu innehum lekêJibûne
(009!108) lê teGum fîhi ebedên lemescidun ussise Alé tteGvë´ min' evveli yevmin eHaGGu en' teGûme fîhi fîhi ricêlun yuHibbûne en' yeteTahherû¹ ve¦llähu yuHibbu ¹lmuTTahhirîne
(009!109) efemen' essese bunyênehu Alë´ teGvë´ mine llähi veriDvênin Xayrun em men' essese bunyênehu Alë´ şefê curufin hêrin fe¹nhêra bihï fî nêri cehenneme ve¦llähu lê yehdí ¹lGavme ZZâlimîne
(009!110) lê yezêlu bunyênuhumu ¹lleJî benev'¹ rîbethen fî Gulûbihim illê en' teGaTTaA Gulûbuhum ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(009!111) inne llähe ¹şterä´ mine ¹lmù¹'minîne enfusehum veemvêlehum bienne lehumu ¹lcennethe yuGâtilûne fî sebîli llëhi feyeGtulûne veyuGtelûne veA'dên Aleyhi HaGGân fí ttevrä´thi ve¹l'incîli ve¹lGur'ëni vemen' evfë´ biAhdihï mine llähi fe¹stebşirû¹ bibey'İkumu ¹lleJî bêyeA'tum bihï veJëlike huve ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(009!111)SNo 204

(009!112) e|ttê~ibûne ¹l'Âbidûne ¹lHâmidûne ssê~iHûne rrâkiÛne ssêcidûne ¹l'ëmirûne bi¹lmeA'rûfi ve¦nnêhûne Ani ¹lmunkeri ve¹lHâfiZûne liHudûdi llëhi vebeşşiri ¹lmù¹'minîne
(009!113) mê kêne li|nnebiyyi ve¹lleJîne ëmenû¹ en' yesteĞfirû¹ lilmuşrikîne velev kênû¹ ûlî Gurbë´ min' beA'di mê tebeyyene lehum ennehum eSHâbu ¹lceHîmi
(009!114) vemê kêne ¹stiĞfêru ibrähîme liebîhi illê An' mev'İdethin veAdehê iyyêhu felemmê tebeyyene lehu ennehu Aduvvun lillëhi teberrae minhu inne ibrähîme leevvêhun Halîmun
(009!115) vemê kêne llähu liyuDille Gavmên beA'de iJ hedë´hum Hattë´ yubeyyine lehum mê yetteGûne inne llähe bikulli şey'in Alîmun
(009!116) inne llähe lehu mulku ssemëvêti ve¹l'erDi yuHyï veyumîtu vemê lekum min' dûni llëhi min' veliyyin velê neSîrin
(009!117) leGad têbe llähu Alé nnebiyyi ve¹lmuhêcirîne ve¹l'enSâri ¹lleJîne ¹ttebeÛhu fî sêAthi ¹l'Usrathi min' beA'di mê kêde yezîĞu Gulûbu ferîGin minhum jumme têbe Aleyhim innehu bihim raûfun raHîmun
(009!117)SNo 205

(009!118) veAlé jjelëjethi ¹lleJîne Xullifû¹ Hattë´ iJê DâGat Aleyhimu ¹l'erDu bimê raHubet veDâGat Aleyhim enfusuhum veZannû¹ en' lê melcee mine llähi illê ileyhi jumme têbe Aleyhim liyetûbû¹ inne llähe huve ttevvêbu rraHîmu
(009!119) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenù¹ ¹tteGù¹ llähe vekûnû¹ meA SSâdiGîne
(009!120) mê kêne liehli ¹lmedînethi vemen' Havlehum mine ¹l'eA'râbi en' yeteXallefû¹ An' rasûli llëhi velê yerĞabû¹ bienfusihim An' nefsihï Jëlike biennehum lê yuSîbuhum Zameun velê neSabun velê meXmeSathun fî sebîli llëhi velê yeTaûne mevTiën yeĞîZu ¹lkuffêra velê yenêlûne min' Aduvvin neylên illê kutibe lehum bihï Amelun SâliHun inne llähe lê yuDîU ecra ¹lmuHsinîne
(009!121) velê yunfiGûne nefeGathen SaĞîrathen velê kebîrathen velê yeGTaÛne vêdiyên illê kutibe lehum liyecziyehumu llähu eHsene mê kênû¹ yeA'melûne
(009!122) vemê kêne ¹lmù¹'minûne liyenfirû¹ ke¹ffethen felevlê nefera min' kulli firGathin minhum Tâ~ifethun liyetefeGGahû¹ fí ddîni veliyunJirû¹ Gavmehum iJê raceÛ¹ ileyhim leAllehum yeHJerûne
(009!122)SNo 206

(009!123) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ Gâtilù¹ ¹lleJîne yelûnekum mine ¹lkuffêri velyecidû¹ fîkum ĞilZathen ve¹A'lemû¹ enne llähe meA ¹lmutteGîne
(009!124) veiJê mê unzilet sûrathun feminhum men' yeGûlu eyyukum zêdethu hëJihï îmênên feemme¹ ¹lleJîne ëmenû¹ fezêdethum îmênên vehum yestebşirûne
(009!125) veemme¹ ¹lleJîne fî Gulûbihim meraDun fezêdethum ricsên ilë´ ricsihim vemêtû¹ vehum kêfirûne
(009!126) evelê yeravne ennehum yuftenûne fî kulli Âmin merrathen ev merrateyni jumme lê yetûbûne velê hum yeJJekkerûne
(009!127) veiJê mê unzilet sûrathun neZara beA'Duhum ilë´ beA'Din hel yerä´kum min' eHadin jumme ¹nSarafû¹ Sarafe llähu Gulûbehum biennehum Gavmun lê yefGahûne
(009!128) leGad cê~ekum rasûlun min' enfusikum Azîzun Aleyhi mê Anittum HarîSun Aleykum bi¹lmù¹'minîne raûfun raHîmun
(009!129) fein' tevellev'¹ feGul Hasbiye llähu lê ilëhe illê huve Aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu ¹l'Arşi ¹l'AZîmi
(009!129)SNo 207

(008 ENFÂL SURESİ
(008!000)SNo 176

(008!001) yes'elûneke Ani ¹l'enfêli Guli ¹l'enfêlu lillëhi ve¦rrasûli fe¹tteGù¹ llähe veeSliHû¹ Jête beynikum veeTîÛ¹ llähe verasûlehu in' kuntum mù¹'minîne
(008!002) inneme¹ ¹lmù¹'minûne ¹lleJîne iJê Jukira llähu vecilet Gulûbuhum veiJê tuliyet Aleyhim ëyêtuhu zêdethum îmênên veAlë´ rabbihim yetevekkelûne
(008!003) elleJîne yuGîmûne SSalë`the vemimmê razeGnêhum yunfiGûne
(008!004) ùlë~ike humu ¹lmù¹'minûne HaGGân lehum deracêtun İnde rabbihim vemeĞfirathun verizGun kerîmun
(008!005) kemê eXraceke rabbuke min' beytike bi¹lHaGGi veinne ferîGân mine ¹lmù¹'minîne lekêrihûne
(008!006) yucêdilûneke fí ¹lHaGGi beA'de mê tebeyyene keennemê yusêGûne ilé ¹lmevti vehum yenZurûne
(008!007) veiJ yeİdukumu llähu iHdé TTâ~ifeteyni ennehê lekum veteveddûne enne Ğayra Jêti şşevkethi tekûnu lekum veyurîdu llähu en' yuHiGGa ¹lHaGGa bikelimêtihï veyeGTaA dêbira ¹lkêfirîne
(008!008) liyuHiGGa ¹lHaGGa veyubTile ¹lbêTile velev kerihe ¹lmucrimûne
(008!008)SNo 177

(008!009) iJ testeĞîjûne rabbekum fe¹stecêbe lekum ennî mumiddukum bielfin mine ¹lmelë~ikethi murdifîne
(008!010) vemê ceAlehu llähu illê buşrä´ veliteTmeinne bihï Gulûbukum vemê nneSru illê min' İndi llëhi inne llähe Azîzun Hakîmun
(008!011) iJ yuĞaşşîkumu nnuÂse emenethen minhu veyunezzilu Aleykum mine ssemê~i mê~en liyuTahhirakum bihï veyuJhibe Ankum ricze şşeyTâni veliyerbiTa Alë´ Gulûbikum veyujebbite bihi ¹l'eGdême
(008!012) iJ yûHî rabbuke ilé ¹lmelë~ikethi ennî meAkum fejebbitù¹ ¹lleJîne ëmenû¹ seulGî fî Gulûbi ¹lleJîne keferù rruU'be fe¹Dribû¹ fevGa ¹l'eA'nêGi ve¹Dribû¹ minhum kulle benênin
(008!013) Jëlike biennehum şê~GGù¹ llähe verasûlehu vemen' yuşêGiGi llëhe verasûlehu feinne llähe şedîdu ¹l'İGâbi
(008!014) Jëlikum feJûGûhu veenne lilkêfirîne AJêbe nnêri
(008!015) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ iJê leGîtumu ¹lleJîne keferû¹ zeHfên felê tuvellûhumu ¹l'edbêra
(008!016) vemen' yuvellihim yevmeiJin duburahu illê muteHarrifên liGitêlin ev muteHayyizên ilë´ fiethin feGad bê~e biĞaDabin mine llähi veme¹'vë´hu cehennemu vebi'se ¹lmeSîru
(008!016)SNo 178

(008!017) felem teGtulûhum velëkinne llähe Gatelehum vemê rameyte iJ rameyte velëkinne llähe ramë´ veliyubliye ¹lmù¹'minîne minhu belê~en Hasenên inne llähe semîUn Alîmun
(008!018) Jëlikum veenne llähe mûhinu keydi ¹lkêfirîne
(008!019) in' testeftiHû¹ feGad cê~ekumu ¹lfetHu vein' tentehû¹ fehuve Xayrun lekum vein' teÛdû¹ neUd velen' tuĞniye Ankum fietukum şey'en velev kejurat veenne llähe meA ¹lmù¹'minîne
(008!020) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ eTîÛ¹ llähe verasûlehu velê tevellev'¹ Anhu veentum tesmeÛne
(008!021) velê tekûnû¹ ke¹lleJîne Gâlû¹ semiİ'nê vehum lê yesmeÛne
(008!022) inne şerra ddevê~bbi İnde llähi SSummu ¹lbukmu ¹lleJîne lê yeA'Gilûne
(008!023) velev Alime llähu fîhim Xayrân leesmeAhum velev esmeAhum letevellev'¹ vehum muU'riDûne
(008!024) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenù¹ ¹stecîbû¹ lillëhi veli|rrasûli iJê deÂkum limê yuHyîkum ve¹A'lemû¹ enne llähe yeHûlu beyne ¹lmer'i veGalbihï veennehu ileyhi tuHşerûne
(008!025) ve¹tteGû¹ fitnethen lê tuSîbenne ¹lleJîne Zalemû¹ minkum Xâ~SSathen ve¹A'lemû¹ enne llähe şedîdu ¹l'İGâbi
(008!025)SNo 179

(008!026) ve¹Jkurû¹ iJ entum Galîlun musteD'Afûne fí ¹l'erDi teXâfûne en' yeteXaTTafekumu nnêsu feëvë´kum veeyyedekum bineSrihï verazeGakum mine TTayyibêti leAllekum teşkurûne
(008!027) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê teXûnù¹ llähe ve¦rrasûle veteXûnû¹ emênêtikum veentum teA'lemûne
(008!028) ve¹A'lemû¹ ennemê emvêlukum veevlêdukum fitnethun veenne llähe İndehu ecrun AZîmun
(008!029) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ in' tetteGù¹ llähe yec'Al lekum furGânên veyukeffir Ankum seyyietikum veyeĞfir lekum ve¦llähu Jû ¹lfeDli ¹l'AZîmi
(008!030) veiJ yemkuru bike ¹lleJîne keferû¹ liyujbitûke ev yeGtulûke ev yuXricûke veyemkurûne veyemkuru llähu ve¦llähu Xayru ¹lmêkirîne
(008!031) veiJê tutlë´ Aleyhim ëyêtunê Gâlû¹ Gad semiİ'nê lev neşê~u leGulnê mijle hëJê in' hëJê illê esêTîru ¹l'evvelîne
(008!032) veiJ Gâlù¹ llähumme in' kêne hëJê huve ¹lHaGGa min' İndike feemTir Aleynê Hicêrathen mine ssemê~i evi ¹'tinê biAJêbin elîmin
(008!033) vemê kêne llähu liyuAJJibehum veente fîhim vemê kêne llähu muAJJibehum vehum yesteĞfirûne
(008!033)SNo 180

(008!034) vemê lehum ellê yuAJJibehumu llähu vehum yeSuddûne Ani ¹lmescidi ¹lHarâmi vemê kênû¹ evliyê~ehu in' evliyêùhu ille¹ ¹lmutteGûne velëkinne ekjerahum lê yeA'lemûne
(008!035) vemê kêne Salêtuhum İnde ¹lbeyti illê mukê~en veteSdiyethen feJûGù¹ ¹l'AJêbe bimê kuntum tekfurûne
(008!036) inne ¹lleJîne keferû¹ yunfiGûne emvêlehum liyeSuddû¹ An' sebîli llëhi feseyunfiGûnehê jumme tekûnu Aleyhim Hasrathen jumme yuĞlebûne ve¹lleJîne keferû¹ ilë´ cehenneme yuHşerûne
(008!037) liyemîze llähu ¹lXabîje mine TTayyibi veyec'Ale ¹lXabîje beA'Dahu Alë´ beA'Din feyerkumehu cemîÂn feyec'Alehu fî cehenneme ùlë~ike humu ¹lXâsirûne
(008!038) Gul lilleJîne keferû¹ in' yentehû¹ yuĞfer lehum mê Gad selefe vein' yeÛdû¹ feGad meDat sunnetu ¹l'evvelîne
(008!039) veGâtilûhum Hattë´ lê tekûne fitnethun veyekûne ddînu kulluhu lillëhi feini ¹ntehev'¹ feinne llähe bimê yeA'melûne beSîrun
(008!040) vein' tevellev'¹ fe¹A'lemû¹ enne llähe mevlë´kum niİ'me ¹lmevlë´ veniİ'me nneSîru
(008!040)SNo 181

(008!041) ve¹A'lemû¹ ennemê Ğanimtum min' şey'in feenne lillëhi Xumusehu veli|rrasûli veliJí ¹lGurbë´ ve¹lyetêmë´ ve¹lmesêkîni ve¹bni ssebîli in' kuntum ëmentum bi¦llëhi vemê enzelnê Alë´ Abdinê yevme ¹lfurGâni yevme ¹lteGá ¹lcem'Âni ve¦llähu Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(008!042) iJ entum bi¹l'Udvethi ddunyê vehum bi¹l'Udvethi ¹lGuSvë´ ve¦rrakbu esfele minkum velev tevêAdtum lêXteleftum fí ¹lmîÂdi velëkin' liyeGDiye llähu emrân kêne mef'Ûlên liyehlike men' heleke An' beyyinethin veyeHyë´ men' Hayye An' beyyinethin veinne llähe lesemîUn Alîmun
(008!043) iJ yurîkehumu llähu fî menêmike Galîlên velev erä´kehum kejîrân lefeşiltum veletenêzeA'tum fí ¹l'emri velëkinne llähe selleme innehu Alîmun biJêti SSudûri
(008!044) veiJ yurîkumûhum iJi ¹lteGaytum fî eA'yunikum Galîlên veyuGallilukum fî eA'yunihim liyeGDiye llähu emrân kêne mef'Ûlên veilé llähi turceU ¹l'umûru
(008!045) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ iJê leGîtum fiethen fe¹jbutû¹ ve¹Jkurù¹ llähe kejîrân leAllekum tufliHûne
(008!045)SNo 182

(008!046) veeTîÛ¹ llähe verasûlehu velê tenêzeÛ¹ fetefşelû¹ veteJhebe rîHukum ve¹Sbirû¹ inne llähe meA SSâbirîne
(008!047) velê tekûnû¹ ke¹lleJîne Xaracû¹ min' diyêrihim beTarân verie¹e nnêsi veyeSuddûne An' sebîli llëhi ve¦llähu bimê yeA'melûne muHîTun
(008!048) veiJ zeyyene lehumu şşeyTânu eA'mêlehum veGâle lê Ğâlibe lekumu ¹lyevme mine nnêsi veinnî cêrun lekum felemmê terâ~eti ¹lfietêni nekeSa Alë´ AGibeyhi veGâle innî berî~un minkum innî erä´ mê lê teravne innî eXâfu llähe ve¦llähu şedîdu ¹l'İGâbi
(008!049) iJ yeGûlu ¹lmunêfiGûne ve¹lleJîne fî Gulûbihim meraDun Ğarra hëùlê~i dînuhum vemen' yetevekkel Alé llähi feinne llähe Azîzun Hakîmun
(008!050) velev terä´ iJ yeteveffé ¹lleJîne keferù¹ ¹lmelë~ikethu yeDribûne vucûhehum veedbêrahum veJûGû¹ AJêbe ¹lHarîGi
(008!051) Jëlike bimê Gaddemet eydîkum veenne llähe leyse biZallë¹min lil'Abîdi
(008!052) kede¹'bi ëli fir'Avne ve¹lleJîne min' Gablihim keferû¹ biëyêti llëhi feeXaJehumu llähu biJunûbihim inne llähe Gaviyyun şedîdu ¹l'İGâbi
(008!052)SNo 183

(008!053) Jëlike bienne llähe lem yeku muĞayyirân niİ'methen en'Amehê Alë´ Gavmin Hattë´ yuĞayyirû¹ mê bienfusihim veenne llähe semîUn Alîmun
(008!054) kede¹'bi ëli fir'Avne ve¹lleJîne min' Gablihim keJJebû¹ biëyêti rabbihim feehleknêhum biJunûbihim veeĞraGnê ële fir'Avne vekullun kênû¹ Zâlimîne
(008!055) inne şerra ddevê~bbi İnde llähi ¹lleJîne keferû¹ fehum lê yù¹'minûne
(008!056) elleJîne Âhedte minhum jumme yenGuDûne Ahdehum fî kulli merrathin vehum lê yetteGûne
(008!057) feimmê tejGafennehum fí ¹lHarbi feşerrid bihim men' Xalfehum leAllehum yeJJekkerûne
(008!058) veimmê teXâfenne min' Gavmin Xiyênethen fe¹nbiJ ileyhim Alë´ sevê~in inne llähe lê yuHibbu ¹lXâ~inîne
(008!059) velê yeHsebenne ¹lleJîne keferû¹ sebeGû¹ innehum lê yuU'cizûne
(008!060) veeİddû¹ lehum me¹ ¹lsteTaA'tum min' Guvvethin vemin' ribêTi ¹lXayli turhibûne bihï Aduvve llähi veAduvvekum veëXarîne min' dûnihim lê teA'lemûnehum e|llähu yeA'lemuhum vemê tunfiGû¹ min' şey'in fî sebîli llëhi yuveffe ileykum veentum lê tuZlemûne
(008!061) vein' ceneHû¹ li|sselmi fe¹cneH lehê vetevekkel Alé llähi innehu huve ssemîU ¹l'Alîmu
(008!061)SNo 184

(008!062) vein' yurîdû¹ en' yeXdeÛke feinne Hasbeke llähu huve ¹lleJî eyyedeke bineSrihï vebi¹lmù¹'minîne
(008!063) veellefe beyne Gulûbihim lev enfeGte mê fí ¹l'erDi cemîÂn mê ellefte beyne Gulûbihim velëkinne llähe ellefe beynehum innehu Azîzun Hakîmun
(008!064) yê eyyuhê nnebiyyu Hasbuke llähu vemeni ¹ttebeAke mine ¹lmù¹'minîne
(008!065) yê eyyuhê nnebiyyu HarriDi ¹lmù¹'minîne Alé ¹lGitêli in' yekun' minkum İşrûne Sâbirûne yeĞlibû¹ mi¹eteyni vein' yekun' minkum mi¹ethun yeĞlibû¹ elfên mine ¹lleJîne keferû¹ biennehum Gavmun lê yefGahûne
(008!066) el'ëne Xaffefe llähu Ankum veAlime enne fîkum DaA'fên fein' yekun' minkum mi¹ethun Sâbirathun yeĞlibû¹ mi¹eteyni vein' yekun' minkum elfun yeĞlibû¹ elfeyni biiJni llëhi ve¦llähu meA SSâbirîne
(008!067) mê kêne linebiyyin en' yekûne lehu esrä´ Hattë´ yujXine fí ¹l'erDi turîdûne AraDa ddunyê ve¦llähu yurîdu ¹l'ëXirathe ve¦llähu Azîzun Hakîmun
(008!068) levlê kitêbun mine llähi sebeGa lemessekum fîmê eXaJtum AJêbun AZîmun
(008!069) fekulû¹ mimmê Ğanimtum Halêlên Tayyibên ve¹tteGù¹ llähe inne llähe Ğafûrun raHîmun
(008!069)SNo 185

(008!070) yê eyyuhê nnebiyyu Gul limen' fî eydîkum mine ¹l'esrä´ in' yeA'lemi llëhu fî Gulûbikum Xayrân yù¹'tikum Xayrân mimmê uXiJe minkum veyeĞfir lekum ve¦llähu Ğafûrun raHîmun
(008!071) vein' yurîdû¹ Xiyêneteke feGad Xânù¹ llähe min' Gablu feemkene minhum ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(008!072) inne ¹lleJîne ëmenû¹ vehêcerû¹ vecêhedû¹ biemvêlihim veenfusihim fî sebîli llëhi ve¹lleJîne ëvev'¹ veneSarû¹ ùlë~ike beA'Duhum evliyê~u beA'Din ve¹lleJîne ëmenû¹ velem yuhêcirû¹ mê lekum min' velêyetihim min' şey'in Hattë´ yuhêcirû¹ veini ¹stenSarûkum fí ddîni feAleykumu nneSru illê Alë´ Gavmin beynekum vebeynehum mîjêGun ve¦llähu bimê teA'melûne beSîrun
(008!073) ve¹lleJîne keferû¹ beA'Duhum evliyê~u beA'Din illê tef'Alûhu tekun' fitnethun fí ¹l'erDi vefesêdun kebîrun
(008!074) ve¹lleJîne ëmenû¹ vehêcerû¹ vecêhedû¹ fî sebîli llëhi ve¹lleJîne ëvev'¹ veneSarû¹ ùlë~ike humu ¹lmù¹'minûne HaGGân lehum meĞfirathun verizGun kerîmun
(008!075) ve¹lleJîne ëmenû¹ min' beA'du vehêcerû¹ vecêhedû¹ meAkum feùlë~ike minkum veùlù¹ ¹l'erHâmi beA'Duhum evlë´ bibeA'Din fî kitêbi llëhi inne llähe bikulli şey'in Alîmun
(008!075)SNo 186

(007 ARAF SURESİ
(007!001) ¹lmS
(007!002) kitêbun unzile ileyke felê yekun' fî Sadrike Haracun minhu litunJira bihï veJikrä´ lilmù¹'minîne
(007!003) ittebiÛ¹ mê unzile ileykum min' rabbikum velê tettebiÛ¹ min' dûnihï evliyê~e Galîlên mê teJekkerûne
(007!004) vekem min' Garyethin ehleknêhê fecê~ehê be¹'sunê beyêtên ev hum Gâ~ilûne
(007!005) femê kêne deA'vë´hum iJ cê~ehum be¹'sunê illê en' Gâlû¹ innê kunnê Zâlimîne
(007!006) felenes'elenne ¹lleJîne ursile ileyhim velenes'elenne ¹lmurselîne
(007!007) feleneGuSSanne Aleyhim biİlmin vemê kunnê Ğâ~ibîne
(007!008) ve¹lveznu yevmeiJin ¹lHaGGu femen' jeGulet mevêzînuhu feùlë~ike humu ¹lmufliHûne
(007!009) vemen' Xaffet mevêzînuhu feùlë~ike ¹lleJîne Xasirû¹ enfusehum bimê kênû¹ biëyêtinê yeZlimûne
(007!010) veleGad mekkennêkum fí ¹l'erDi veceAlnê lekum fîhê meÂyişe Galîlên mê teşkurûne
(007!011) veleGad XaleGnêkum jumme Savvernêkum jumme Gulnê lilmelë~ikethi ¹scudû¹ liëdeme fesecedû¹ illê iblîse lem yekun' mine ssêcidîne
(007!011)SNo 151

(007!012) Gâle mê meneAke ellê tescude iJ emertuke Gâle enê Xayrun minhu XaleGtenî min' nêrin veXaleGtehu min' Tînin
(007!013) Gâle fe¹hbiT minhê femê yekûnu leke en' tetekebbera fîhê fe¹Xruc inneke mine SSâĞirîne
(007!014) Gâle enZirnî ilë´ yevmi yub'Ajûne
(007!015) Gâle inneke mine ¹lmunZarîne
(007!016) Gâle febimê eĞveytenî leeG'Udenne lehum SirâTake ¹lmusteGîme
(007!017) jumme leëtiyennehum min' beyni eydîhim vemin' Xalfihim veAn' eymênihim veAn' şemê~ilihim velê tecidu ekjerahum şêkirîne
(007!018) Gâle ¹Xruc minhê meJûmên medHûrân lemen' tebiAke minhum leemleenne cehenneme minkum ecmeÎne
(007!019) veyê ëdemu ¹skun' ente vezevcuke ¹lcennethe fekulê min' Hayju şi'tumê velê teGrabê hëJihi şşecerathe fetekûnê mine ZZâlimîne
(007!020) fevesvese lehumê şşeyTânu liyubdiye lehumê mê vüriye Anhumê min' sev'ëtihimê veGâle mê nehë´kumê rabbukumê An' hëJihi şşecerathi illê en' tekûnê melekeyni ev tekûnê mine ¹lXâlidîne
(007!021) veGâsemehumê innî lekumê lemine nnêSiHîne
(007!022) fedellë´humê biĞurûrin felemmê JêGâ şşecerathe bedet lehumê sev'ëtuhumê veTafiGâ yeXSifêni Aleyhimê min' veraGi ¹lcennethi venêdë´humê rabbuhumê elem enhekumê An' tilkumê şşecerathi veeGul lekumê inne şşeyTâne lekumê Aduvvun mubînun
(007!022)SNo 152

(007!023) Gâlê rabbenê Zalemnê enfusenê vein' lem teĞfir lenê veterHamnê lenekûnenne mine ¹lXâsirîne
(007!024) Gâle ¹hbiTû¹ beA'Dukum libeA'Din Aduvvun velekum fí ¹l'erDi musteGarrun vemetêUn ilë´ Hînin
(007!025) Gâle fîhê teHyevne vefîhê temûtûne veminhê tuXracûne
(007!026) yê benî ëdeme Gad enzelnê Aleykum libêsên yuvêrî sev'ëtikum verîşên velibêsu tteGvë´ Jëlike Xayrun Jëlike min' ëyêti llëhi leAllehum yeJJekkerûne
(007!027) yê benî ëdeme lê yeftinennekumu şşeyTânu kemê eXrace ebeveykum mine ¹lcennethi yenziU Anhumê libêsehumê liyuriyehumê sev'ëtihimê innehu yerä´kum huve veGabîluhu min' Hayju lê teravnehum innê ceAlnê şşeyêTîne evliyê~e lilleJîne lê yù¹'minûne
(007!028) veiJê feAlû¹ fêHişethen Gâlû¹ vecednê Aleyhê ëbê~enê ve¦llähu emeranê bihê Gul inne llähe lê ye¹'muru bi¹lfeHşê~i eteGûlûne Alé llähi mê lê teA'lemûne
(007!029) Gul emera rabbî bi¹lGisTi veeGîmû¹ vucûhekum İnde kulli mescidin ve¹d'Ûhu muXliSîne lehu ddîne kemê bedeekum teÛdûne
(007!030) ferîGân hedë´ veferîGân HaGGa Aleyhimu DDalêlethu innehumu ¹tteXaJù şşeyêTîne evliyê~e min' dûni llëhi veyeHsebûne ennehum muhtedûne
(007!030)SNo 153

(007!031) yê benî ëdeme XuJû¹ zînetekum İnde kulli mescidin vekulû¹ ve¹şrabû¹ velê tusrifû¹ innehu lê yuHibbu ¹lmusrifîne
(007!032) Gul men' Harrame zînethe llähi ¹lletî eXrace liİbêdihï ve¦TTayyibêti mine rrizGi Gul hiye lilleJîne ëmenû¹ fí ¹lHayë`thi ddunyê XâliSathen yevme ¹lGiyëmethi keJëlike nufeSSilu ¹l'ëyêti liGavmin yeA'lemûne
(007!033) Gul innemê Harrame rabbiye ¹lfevêHişe mê Zahera minhê vemê beTane ve¹l'ijme ve¹lbeĞye biĞayri ¹lHaGGi veen' tuşrikû¹ bi¦llëhi mê lem yunezzil bihï sulTânên veen' teGûlû¹ Alé llähi mê lê teA'lemûne
(007!034) velikulli ummethin ecelun feiJê cê~e eceluhum lê yeste¹'Xirûne sêAthen velê yesteGdimûne
(007!035) yê benî ëdeme immê ye¹'tiyennekum rusulun minkum yeGuSSûne Aleykum ëyêtî femeni ¹tteGä´ veeSleHa felê Xavfun Aleyhim velê hum yeHzenûne
(007!036) ve¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê ve¹stekberû¹ Anhê ùlë~ike eSHâbu nnêri hum fîhê Xâlidûne
(007!037) femen' eZlemu mimmeni ¹fterä´ Alé llähi keJibên ev keJJebe biëyêtihï ùlë~ike yenêluhum neSîbuhum mine ¹lkitêbi Hattë´ iJê cê~ethum rusulunê yeteveffevnehum Gâlû¹ eyne mê kuntum ted'Ûne min' dûni llëhi Gâlû¹ Dallû¹ Annê veşehidû¹ Alë´ enfusihim ennehum kênû¹ kêfirîne
(007!037)SNo 154

(007!038) Gâle ¹dXulû¹ fî umemin Gad Xalet min' Gablikum mine ¹lcinni ve¹l'insi fí nnêri kullemê deXalet ummethun leAnet uXtehê Hattë´ iJe¹ ddêrakû¹ fîhê cemîÂn Gâlet uXrä´hum liûlë´hum rabbenê hëùlê~i eDallûnê feëtihim AJêbên Diİ'fên mine nnêri Gâle likullin Diİ'fun velëkin' lê teA'lemûne
(007!039) veGâlet ûlë´hum liuXrä´hum femê kêne lekum Aleynê min' feDlin feJûGù¹ ¹l'AJêbe bimê kuntum teksibûne
(007!040) inne ¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê ve¹stekberû¹ Anhê lê tufetteHu lehum ebvêbu ssemê~i velê yedXulûne ¹lcennethe Hattë´ yelice ¹lcemelu fî semmi ¹lXiyêTi vekeJëlike neczí ¹lmucrimîne
(007!041) lehum min' cehenneme mihêdun vemin' fevGihim Ğavêşin vekeJëlike neczí ZZâlimîne
(007!042) ve¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti lê nukellifu nefsên illê vus'Ahê ùlë~ike eSHâbu ¹lcennethi hum fîhê Xâlidûne
(007!043) venezeA'nê mê fî Sudûrihim min' Ğillin tecrî min' teHtihimu ¹l'enhêru veGâlù¹ ¹lHamdu lillëhi ¹lleJî hedë´nê lihëJê vemê kunnê linehtediye levlê en' hedë´nê llähu leGad cê~et rusulu rabbinê bi¹lHaGGi venûdû¹ en' tilkumu ¹lcennethu ûrijtumûhê bimê kuntum teA'melûne
(007!043)SNo 155

(007!044) venêdë´ eSHâbu ¹lcennethi eSHâbe nnêri en' Gad vecednê mê veAdenê rabbunê HaGGân fehel vecedtum mê veAde rabbukum HaGGân Gâlû¹ neAm feeJJene mû~eJJinun beynehum en' leA'nethu llähi Alé ZZâlimîne
(007!045) elleJîne yeSuddûne An' sebîli llëhi veyebĞûnehê İvecên vehum bi¹l'ëXirathi kêfirûne
(007!046) vebeynehumê Hicêbun veAlé ¹l'eA'râfi ricêlun yeA'rifûne kullên bisîmë´hum venêdev'¹ eSHâbe ¹lcennethi en' selêmun Aleykum lem yedXulûhê vehum yeTmeÛne
(007!047) veiJê Surifet ebSâruhum tilGâ~e eSHâbi nnêri Gâlû¹ rabbenê lê tec'Alnê meA ¹lGavmi ZZâlimîne
(007!048) venêdë´ eSHâbu ¹l'eA'râfi ricêlên yeA'rifûnehum bisîmë´hum Gâlû¹ mê eĞnë´ Ankum cem'Ukum vemê kuntum testekbirûne
(007!049) ehëùlê~i ¹lleJîne eGsemtum lê yenêluhumu llähu biraHmethin udXulù¹ ¹lcennethe lê Xavfun Aleykum velê entum teHzenûne
(007!050) venêdë´ eSHâbu nnêri eSHâbe ¹lcennethi en' efîDû¹ Aleynê mine ¹lmê~i ev mimmê razeGakumu llähu Gâlû¹ inne llähe Harramehumê Alé ¹lkêfirîne
(007!051) elleJîne ¹tteXaJû¹ dînehum lehvên veleİbên veĞarrathumu ¹lHayë`thu ddunyê fe¹lyevme nensë´hum kemê nesû¹ liGâ~e yevmihim hëJê vemê kênû¹ biëyêtinê yecHadûne
(007!051)SNo 156

(007!052) veleGad ci'nêhum bikitêbin feSSalnêhu Alë´ İlmin hudén veraHmethen liGavmin yù¹'minûne
(007!053) hel yenZurûne illê te¹'vîlehu yevme ye¹'tî te¹'vîluhu yeGûlu ¹lleJîne nesûhu min' Gablu Gad cê~et rusulu rabbinê bi¹lHaGGi fehel lenê min' şufeÂ~e feyeşfeÛ¹ lenê ev nuraddu feneA'mele Ğayra ¹lleJî kunnê neA'melu Gad Xasirû¹ enfusehum veDalle Anhum mê kênû¹ yefterûne
(007!054) inne rabbekumu llähu ¹lleJî XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa fî sittethi eyyêmin jumme ¹stevë´ Alé ¹l'Arşi yuĞşí ¹lleyle nnehêra yeTlubuhu Hajîjên ve¦şşemse ve¹lGamera ve¦nnucûme museXXarâtin biemrihï elê lehu ¹lXalGu ve¹l'emru tebêrake llähu rabbu ¹l'Âlemîne
(007!055) ud'Û¹ rabbekum teDarruÂn veXufyethen innehu lê yuHibbu ¹lmuU'tedîne
(007!056) velê tufsidû¹ fí ¹l'erDi beA'de iSlêHihê ve¹d'Ûhu Xavfên veTameÂn inne raHmete llähi Garîbun mine ¹lmuHsinîne
(007!057) vehuve ¹lleJî yursilu rriyêHa buşrân beyne yedey raHmetihï Hattë´ iJê eGallet seHâbên jiGâlên suGnêhu libeledin meyyitin feenzelnê bihi ¹lmê~e feeXracnê bihï min' kulli jjemerâti keJëlike nuXricu ¹lmevtë´ leAllekum teJekkerûne
(007!057)SNo 157

(007!058) ve¹lbeledu TTayyibu yeXrucu nebêtuhu biiJni rabbihï ve¹lleJî Xabuje lê yeXrucu illê nekidên keJëlike nuSarrifu ¹l'ëyêti liGavmin yeşkurûne
(007!059) leGad erselnê nûHân ilë´ Gavmihï feGâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu innî eXâfu Aleykum AJêbe yevmin AZîmin
(007!060) Gâle ¹lmeleu min' Gavmihï innê lenerä´ke fî Dalêlin mubînin
(007!061) Gâle yê Gavmi leyse bî Dalêlethun velëkinnî rasûlun min' rabbi ¹l'Âlemîne
(007!062) ubelliĞukum risêlêti rabbî veenSaHu lekum veeA'lemu mine llähi mê lê teA'lemûne
(007!063) eveAcibtum en' cê~ekum Jikrun min' rabbikum Alë´ raculin minkum liyunJirakum velitetteGû¹ veleAllekum turHamûne
(007!064) fekeJJebûhu feenceynêhu ve¹lleJîne meAhu fí ¹lfulki veeĞraGne¹ lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê innehum kênû¹ Gavmên Amîne
(007!065) veilë´ Âdin eXâhum hûdên Gâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu efelê tetteGûne
(007!066) Gâle ¹lmeleu ¹lleJîne keferû¹ min' Gavmihï innê lenerä´ke fî sefêhethin viinnê leneZunnuke mine ¹lkêJibîne
(007!067) Gâle yê Gavmi leyse bî sefêhethun velëkinnî rasûlun min' rabbi ¹l'Âlemîne
(007!067)SNo 158

(007!068) ubelliĞukum risêlêti rabbî veenê lekum nêSiHun emînun
(007!069) eveAcibtum en' cê~ekum Jikrun min' rabbikum Alë´ raculin minkum liyunJirakum ve¹Jkurû¹ iJ ceAlekum Xulefê~e min' beA'di Gavmi nûHin vezêdekum fí ¹lXalGi beSTathen fe¹Jkurû¹ ëlê~e llähi leAllekum tufliHûne
(007!070) Gâlû¹ eci'tenê lineA'bude llähe veHdehu veneJera mê kêne yeA'budu ëbê~ùnê fe¹'tinê bimê teİdunê in' kunte mine SSâdiGîne
(007!071) Gâle Gad veGaA Aleykum min' rabbikum ricsun veĞaDabun etucêdilûnenî fî esmê~in semmeytumûhê entum veëbê~ùkum mê nezzele llähu bihê min' sulTânin fe¹nteZirû¹ innî meAkum mine ¹lmunteZirîne
(007!072) feenceynêhu ve¹lleJîne meAhu biraHmethin minnê veGaTaA'nê dêbira ¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê vemê kênû¹ mù¹'minîne
(007!073) veilë´ jemûde eXâhum SâliHân Gâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu Gad cê~etkum beyyinethun min' rabbikum hëJihï nêGathu llähi lekum ëyethen feJerûhê te¹'kul fî erDi llëhi velê temessûhê bisû~in feye¹'XuJekum AJêbun elîmun
(007!073)SNo 159

(007!074) ve¹Jkurû¹ iJ ceAlekum Xulefê~e min' beA'di Âdin vebevveekum fí ¹l'erDi tetteXiJûne min' suhûlihê GuSûrân vetenHitûne ¹lcibêle buyûtên fe¹Jkurû¹ ëlê~e llähi velê teA'jev'¹ fí ¹l'erDi mufsidîne
(007!075) Gâle ¹lmeleu ¹lleJîne ¹stekberû¹ min' Gavmihï lilleJîne ¹stuD'İfû¹ limen' ëmene minhum eteA'lemûne enne SâliHân murselun min' rabbihï Gâlû¹ innê bimê ursile bihï mù¹'minûne
(007!076) Gâle ¹lleJîne ¹stekberû¹ innê bi¹lleJî ëmentum bihï kêfirûne
(007!077) feAGarù nnêGathe veAtev'¹ An' emri rabbihim veGâlû¹ yê SâliHu ¹'tinê bimê teİdunê in' kunte mine ¹lmurselîne
(007!078) feeXaJethumu rracfethu feeSbeHû¹ fî dêrihim cêjimîne
(007!079) fetevellë´ Anhum veGâle yê Gavmi leGad ebleĞtukum risêlethe rabbî veneSaHtu lekum velëkin' lê tuHibbûne nnêSiHîne
(007!080) velûTân iJ Gâle liGavmihï ete¹'tûne ¹lfêHişethe mê sebeGakum bihê min' eHadin mine ¹l'Âlemîne
(007!081) innekum lete¹'tûne rricêle şehvethen min' dûni nnisê~i bel entum Gavmun musrifûne
(007!081)SNo 160

(007!082) vemê kêne cevêbe Gavmihï illê en' Gâlû¹ eXricûhum min' Garyetikum innehum unêsun yeteTahherûne
(007!083) feenceynêhu veehlehu ille¹ ¹lmraetehu kênet mine ¹lĞâbirîne
(007!084) veemTarnê Aleyhim meTarân fe¹nZur keyfe kêne ÂGibethu ¹lmucrimîne
(007!085) veilë´ medyene eXâhum şuAybên Gâle yê Gavmi ¹İ'budù¹ llähe mê lekum min' ilëhin Ğayruhu Gad cê~etkum beyyinethun min' rabbikum feevfù¹ ¹lkeyle ve¹lmîzêne velê tebXasù nnêse eşyê~ehum velê tufsidû¹ fí ¹l'erDi beA'de iSlêHihê Jëlikum Xayrun lekum in' kuntum mù¹'minîne
(007!086) velê teG'Udû¹ bikulli SirâTin tûİdûne veteSuddûne An' sebîli llëhi men' ëmene bihï vetebĞûnehê İvecên ve¹Jkurû¹ iJ kuntum Galîlên fekejjerakum ve¹nZurû¹ keyfe kêne ÂGibethu ¹lmufsidîne
(007!087) vein' kêne Tâ~ifethun minkum ëmenû¹ bi¹lleJî ursiltu bihï veTâ~ifethun lem yù¹'minû¹ fe¹Sbirû¹ Hattë´ yeHkume llähu beynenê vehuve Xayru ¹lHâkimîne
(007!087)SNo 161

(007!088) Gâle ¹lmeleu ¹lleJîne ¹stekberû¹ min' Gavmihï lenuXricenneke yê şuAybu ve¹lleJîne ëmenû¹ meAke min' Garyetinê ev leteÛdunne fî milletinê Gâle evelev kunnê kêrihîne
(007!089) Gadi ¹fteraynê Alé llähi keJibên in' Udnê fî milletikum beA'de iJ neccë´nê llähu minhê vemê yekûnu lenê en' neÛde fîhê illê en' yeşê~e llähu rabbunê vesiA rabbunê kulle şey'in İlmên Alé llähi tevekkelnê rabbene¹ ¹lfteH beynenê vebeyne Gavminê bi¹lHaGGi veente Xayru ¹lfêtiHîne
(007!090) veGâle ¹lmeleu ¹lleJîne keferû¹ min' Gavmihï leini ¹ttebeA'tum şuAybên innekum iJên leXâsirûne
(007!091) feeXaJethumu rracfethu feeSbeHû¹ fî dêrihim cêjimîne
(007!092) elleJîne keJJebû¹ şuAybên keen' lem yeĞnev'¹ fîhê elleJîne keJJebû¹ şuAybên kênû¹ humu ¹lXâsirîne
(007!093) fetevellë´ Anhum veGâle yê Gavmi leGad ebleĞtukum risêlêti rabbî veneSaHtu lekum fekeyfe ësë´ Alë´ Gavmin kêfirîne
(007!094) vemê erselnê fî Garyethin min' nebiyyin illê eXaJnê ehlehê bi¹lbe¹'sê~i ve¦DDarrâ~i leAllehum yeDDarraÛne
(007!095) jumme beddelnê mekêne sseyyiethi ¹lHasenethe Hattë´ Afev'¹ veGâlû¹ Gad messe ëbê~enê DDarrâ~u ve¦sserrâ~u feeXaJnêhum beĞtethen vehum lê yeş'Urûne
(007!095)SNo 162

(007!096) velev enne ehle ¹lGurä´ ëmenû¹ ve¹tteGav'¹ lefeteHnê Aleyhim berakêtin mine ssemê~i ve¹l'erDi velëkin' keJJebû¹ feeXaJnêhum bimê kênû¹ yeksibûne
(007!097) efeemine ehlu ¹lGurä´ en' ye¹'tiyehum be¹'sunê beyêtên vehum nê~imûne
(007!098) eve emine ehlu ¹lGurä´ en' ye¹'tiyehum be¹'sunê DuHán vehum yel'Abûne
(007!099) efeeminû¹ mekra llähi felê ye¹'menu mekra llähi ille¹ ¹lGavmu ¹lXâsirûne
(007!100) evelem yehdi lilleJîne yerijûne ¹l'erDa min' beA'di ehlihê en' lev neşê~u eSabnêhum biJunûbihim veneTbeU Alë´ Gulûbihim fehum lê yesmeÛne
(007!101) tilke ¹lGurä´ neGuSSu Aleyke min' enbê~ihê veleGad cê~ethum rusuluhum bi¹lbeyyinêti femê kênû¹ liyù¹'minû¹ bimê keJJebû¹ min' Gablu keJëlike yeTbeU llëhu Alë´ Gulûbi ¹lkêfirîne
(007!102) vemê vecednê liekjerihim min' Ahdin vein' vecednê ekjerahum lefêsiGîne
(007!103) jumme beAjnê min' beA'dihim mûsë´ biëyêtinê ilë´ fir'Avne vemelê~ihï feZalemû¹ bihê fe¹nZur keyfe kêne ÂGibethu ¹lmufsidîne
(007!104) veGâle mûsë´ yê fir'Avnu innî rasûlun min' rabbi ¹l'Âlemîne
(007!104)SNo 163

(007!105) HaGîGun Alë´ en' lê eGûle Alé llähi ille¹ ¹lHaGGa Gad ci'tukum bibeyyinethin min' rabbikum feersil meİye benî isrâ~île
(007!106) Gâle in' kunte ci'te biëyethin fe¹'ti bihê in' kunte mine SSâdiGîne
(007!107) feelGä´ ASâhu feiJê hiye juU'bênun mubînun
(007!108) venezeA yedehu feiJê hiye beyDâ~u li|nnêZirîne
(007!109) Gâle ¹lmeleu min' Gavmi fir'Avne inne hëJê lesêHirun Alîmun
(007!110) yurîdu en' yuXricekum min' erDikum femêJê te¹'murûne
(007!111) Gâlû¹ ercih veeXâhu veersil fí ¹lmedê~ini Hâşirîne
(007!112) ye¹'tûke bikulli sêHirin Alîmin
(007!113) vecê~e sseHarathu fir'Avne Gâlû¹ inne lenê leecrân in' kunnê neHnu ¹lĞâlibîne
(007!114) Gâle neAm veinnekum lemine ¹lmuGarrabîne
(007!115) Gâlû¹ yê mûsë´ immê en' tulGiye veimmê en' nekûne neHnu ¹lmulGîne
(007!116) Gâle elGû¹ felemmê elGav'¹ seHarû¹ eA'yune nnêsi ve¹sterhebûhum vecê~û bisiHrin AZîmin
(007!117) veevHaynê ilë´ mûsë´ en' elGi ASâke feiJê hiye telGafu mê ye¹'fikûne
(007!118) feveGaA ¹lHaGGu vebeTale mê kênû¹ yeA'melûne
(007!119) feĞulibû¹ hunêlike ve¹nGalebû¹ SâĞirîne
(007!120) veulGiye sseHarathu sêcidîne
(007!120)SNo 164

(007!121) Gâlû¹ ëmennê birabbi ¹l'Âlemîne
(007!122) rabbi mûsë´ vehërûne
(007!123) Gâle fir'Avnu ëmentum bihï Gable en' ëJene lekum inne hëJê lemekrun mekertumûhu fí ¹lmedînethi lituXricû¹ minhê ehlehê fesevfe teA'lemûne
(007!124) leuGaTTiAnne eydiyekum veerculekum min' Xilêfin jumme leuSallibennekum ecmeÎne
(007!125) Gâlû¹ innê ilë´ rabbinê munGalibûne
(007!126) vemê tenGimu minnê illê en' ëmennê biëyêti rabbinê lemmê cê~etnê rabbenê efriĞ Aleynê Sabrân veteveffenê muslimîne
(007!127) veGâle ¹lmeleu min' Gavmi fir'Avne eteJeru mûsë´ veGavmehu liyufsidû¹ fí ¹l'erDi veyeJerake veëliheteke Gâle senuGattilu ebnê~ehum venesteHyî nisê~ehum veinnê fevGahum Gâhirûne
(007!128) Gâle mûsë´ liGavmihi ¹steÎnû¹ bi¦llëhi ve¹Sbirû¹ inne ¹l'erDa lillëhi yûrijuhê men' yeşê~u min' İbêdihï ve¹l'ÂGibethu lilmutteGîne
(007!129) Gâlû¹ ûJînê min' Gabli en' te¹'tiyenê vemin' beA'di mê ci'tenê Gâle Asë´ rabbukum en' yuhlike Aduvvekum veyesteXlifekum fí ¹l'erDi feyenZura keyfe teA'melûne
(007!130) veleGad eXaJnê ële fir'Avne bi¦ssinîne veneGSin mine jjemerâti leAllehum yeJJekkerûne
(007!130)SNo 165

(007!131) feiJê cê~ethumu ¹lHasenethu Gâlû¹ lenê hëJihï vein' tuSibhum seyyiethun yeTTayyerû¹ bimûsë´ vemen' meAhu elê innemê Tâ~iruhum İnde llähi velëkinne ekjerahum lê yeA'lemûne
(007!132) veGâlû¹ mehmê te¹'tinê bihï min' ëyethin litesHaranê bihê femê neHnu leke bimù¹'minîne
(007!133) feerselnê Aleyhimu TTûfêne ve¹lcerâde ve¹lGummele ve¦DDafêdiA ve¦ddeme ëyêtin mufeSSalêtin fe¹stekberû¹ vekênû¹ Gavmên mucrimîne
(007!134) velemmê veGaA Aleyhimu rriczu Gâlû¹ yê mûsé ¹d'U lenê rabbeke bimê Ahide İndeke lein' keşefte Annê rricze lenù¹'minenne leke velenursilenne meAke benî isrâ~île
(007!135) felemmê keşefnê Anhumu rricze ilë´ ecelin hum bêliĞûhu iJê hum yenkujûne
(007!136) fe¹nteGamnê minhum feeĞraGnêhum fí ¹lyemmi biennehum keJJebû¹ biëyêtinê vekênû¹ Anhê Ğâfilîne
(007!137) veevrajne¹ ¹lGavme ¹lleJîne kênû¹ yusteD'Afûne meşêriGa ¹l'erDi vemeĞâribehe¹ lletî bêraknê fîhê vetemmet kelimetu rabbike ¹lHusnë´ Alë´ benî isrâ~île bimê Saberû¹ vedemmernê mê kêne yeSneU fir'Avnu veGavmuhu vemê kênû¹ yeA'rişûne
(007!137)SNo 166

(007!138) vecêveznê bibenî isrâ~île ¹lbeHra feetev'¹ Alë´ Gavmin yeA'kufûne Alë´ eSnêmin lehum Gâlû¹ yê mûsé ¹c'Al lenê ilëhên kemê lehum ëlihethun Gâle innekum Gavmun techelûne
(007!139) inne hëùlê~i mutebberun mê hum fîhi vebêTilun mê kênû¹ yeA'melûne
(007!140) Gâle eĞayra llähi ebĞîkum ilëhên vehuve feDDalekum Alé ¹l'Âlemîne
(007!141) veiJ enceynêkum min' ëli fir'Avne yesûmûnekum sû~e ¹l'AJêbi yuGattilûne ebnê~ekum veyesteHyûne nisê~ekum vefî Jëlikum belê~un min' rabbikum AZîmun
(007!142) vevëAdnê mûsë´ jelëjîne leylethen veetmemnêhê biAşrin fetemme mîGâtu rabbihï erbeÎne leylethen veGâle mûsë´ lieXîhi hërûne ¹Xlufnî fî Gavmî veeSliH velê tettebiİ' sebîle ¹lmufsidîne
(007!143) velemmê cê~e mûsë´ limîGâtinê vekellemehu rabbuhu Gâle rabbi erinî enZur ileyke Gâle len' terä´nî velëkini ¹nZur ilé ¹lcebeli feini ¹steGarra mekênehu fesevfe terä´nî felemmê tecellë´ rabbuhu lilcebeli ceAlehu dekkên veXarra mûsë´ SaİGân felemmê efêGa Gâle subHâneke tubtu ileyke veenê evvelu ¹lmù¹'minîne
(007!143)SNo 167

(007!144) Gâle yê mûsë´ inní ¹STafeytuke Alé nnêsi birisêlêtî vebikelêmî feXuJ mê ëteytuke vekun' mine şşêkirîne
(007!145) veketebnê lehu fí ¹l'elvêHi min' kulli şey'in mev'İZathen vetefSîlên likulli şey'in feXuJhê biGuvvethin ve¹'mur Gavmeke ye¹'XuJû¹ bieHsenihê seurîkum dêra ¹lfêsiGîne
(007!146) seeSrifu An' ëyêtiye ¹lleJîne yetekebberûne fí ¹l'erDi biĞayri ¹lHaGGi vein' yerav'¹ kulle ëyethin lê yù¹'minû¹ bihê vein' yerav'¹ sebîle rruşdi lê yetteXiJûhu sebîlên vein' yerav'¹ sebîle ¹lĞayyi yetteXiJûhu sebîlên Jëlike biennehum keJJebû¹ biëyêtinê vekênû¹ Anhê Ğâfilîne
(007!147) ve¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê veliGâ~i ¹l'ëXirathi HabiTat eA'mêluhum hel yuczevne illê mê kênû¹ yeA'melûne
(007!148) ve¹tteXaJe Gavmu mûsë´ min' beA'dihï min' Huliyyihim İclên cesedên lehu Xuvêrun elem yerav'¹ ennehu lê yukellimuhum velê yehdîhim sebîlên itteXaJûhu vekênû¹ Zâlimîne
(007!149) velemmê suGiTa fî eydîhim veraev'¹ ennehum Gad Dallû¹ Gâlû¹ lein' lem yerHamnê rabbunê veyeĞfir lenê lenekûnenne mine ¹lXâsirîne
(007!149)SNo 168

(007!150) velemmê raceA mûsë´ ilë´ Gavmihï ĞaDbêne esifên Gâle bi'semê Xaleftumûnî min' beA'dî eAciltum emra rabbikum veelGá ¹l'elvêHa veeXaJe bira¹'si eXîhi yecurruhu ileyhi Gâle ¹bne umme inne ¹lGavme ¹steD'Afûnî vekêdû¹ yeGtulûnenî felê tuşmit biye ¹l'eA'dê~e velê tec'Alnî meA ¹lGavmi ZZâlimîne
(007!151) Gâle rabbi ¹Ğfir lî velieXî veedXilnê fî raHmetike veente erHamu rrâHimîne
(007!152) inne ¹lleJîne ¹tteXaJù¹ ¹l'İcle seyenêluhum ĞaDabun min' rabbihim veJillethun fí ¹lHayë`thi ddunyê vekeJëlike neczí ¹lmufterîne
(007!153) ve¹lleJîne Amilù sseyyieti jumme têbû¹ min' beA'dihê veëmenû¹ inne rabbeke min' beA'dihê leĞafûrun raHîmun
(007!154) velemmê sekete An' mûsé ¹lĞaDabu eXaJe ¹l'elvêHa vefî nusXatihê hudén veraHmethun lilleJîne hum lirabbihim yerhebûne
(007!155) ve¹Xtêra mûsë´ Gavmehu seb'Îne raculên limîGâtinê felemmê eXaJethumu rracfethu Gâle rabbi lev şi'te ehlektehum min' Gablu veiyyêye etuhlikunê bimê feAle ssufehê~u minnê in' hiye illê fitnetuke tuDillu bihê men' teşê~u vetehdî men' teşê~u ente veliyyunê fe¹Ğfir lenê ve¹rHamnê veente Xayru ¹lĞâfirîne
(007!155)SNo 169

(007!156) ve¹ktub lenê fî hëJihi ddunyê Hasenethen vefí ¹l'ëXirathi innê hudnê ileyke Gâle AJêbî uSîbu bihï men' eşê~u veraHmetî vesiAt kulle şey'in feseektubuhê lilleJîne yetteGûne veyù¹'tûne zzekë`the ve¹lleJîne hum biëyêtinê yù¹'minûne
(007!157) elleJîne yettebiÛne rrasûle nnebiyye ¹l'ummiyye ¹lleJî yecidûnehu mektûbên İndehum fí ttevrä´thi ve¹l'incîli ye¹'muruhum bi¹lmeA'rûfi veyenhë´hum Ani ¹lmunkeri veyuHillu lehumu TTayyibêti veyuHarrimu Aleyhimu ¹lXabê~ije veyeDaU Anhum iSrahum ve¹l'eĞlêle ¹lletî kênet Aleyhim fe¹lleJîne ëmenû¹ bihï veAzzerûhu veneSarûhu ve¹ttebeÛ¹ nnûra ¹lleJî unzile meAhu ùlë~ike humu ¹lmufliHûne
(007!158) Gul yê eyyuhê nnêsu innî rasûlu llähi ileykum cemîÂn ¹lleJî lehu mulku ssemëvêti ve¹l'erDi lê ilëhe illê huve yuHyï veyumîtu feëminû¹ bi¦llëhi verasûlihi nnebiyyi ¹l'ummiyyi ¹lleJî yù¹'minu bi¦llëhi vekelimêtihï ve¹ttebiÛhu leAllekum tehtedûne
(007!159) vemin' Gavmi mûsë´ ummethun yehdûne bi¹lHaGGi vebihï yeA'dilûne
(007!159)SNo 170

(007!160) veGaTTaA'nêhumu ¹jnetey Aşrathe esbêTân umemên veevHaynê ilë´ mûsë´ iJi ¹stesGä´hu Gavmuhu eni ¹Drib biASâke ¹lHacera fe¹nbeceset minhu ¹jnetê Aşrathe Aynên Gad Alime kullu unêsin meşrabehum veZallelnê Aleyhimu ¹lĞamême veenzelnê Aleyhimu ¹lmenne ve¦sselvë´ kulû¹ min' Tayyibêti mê razeGnêkum vemê Zalemûnê velëkin' kênû¹ enfusehum yeZlimûne
(007!161) veiJ Gîle lehumu ¹skunû¹ hëJihi ¹lGaryethe vekulû¹ minhê Hayju şi'tum veGûlû¹ HiTTathun ve¹dXulù¹ ¹lbêbe succedên neĞfir lekum XaTî~etikum senezîdu ¹lmuHsinîne
(007!162) febeddele ¹lleJîne Zalemû¹ minhum Gavlên Ğayra ¹lleJî Gîle lehum feerselnê Aleyhim riczên mine ssemê~i bimê kênû¹ yeZlimûne
(007!163) ves'elhum Ani ¹lGaryethi ¹lletî kênet HâDirathe ¹lbeHri iJ yeA'dûne fí ssebti iJ te¹'tîhim Hîtênuhum yevme sebtihim şurraÂn veyevme lê yesbitûne lê te¹'tîhim keJëlike neblûhum bimê kênû¹ yefsuGûne
(007!163)SNo 171

(007!164) veiJ Gâlet ummethun minhum lime teİZûne Gavmên llëhu muhlikuhum ev muAJJibuhum AJêbên şedîdên Gâlû¹ meA'Jirathen ilë´ rabbikum veleAllehum yetteGûne
(007!165) felemmê nesû¹ mê Jukkirû¹ bihï enceyne¹ lleJîne yenhevne Ani ssû~i veeXaJne¹ lleJîne Zalemû¹ biAJêbin bê~îsin bimê kênû¹ yefsuGûne
(007!166) felemmê Atev'¹ An' mê nuhû¹ Anhu Gulnê lehum kûnû¹ Giradethen Xâsiîne
(007!167) veiJ teeJJene rabbuke leyeb'Ajenne Aleyhim ilë´ yevmi ¹lGiyëmethi men' yesûmuhum sû~e ¹l'AJêbi inne rabbeke leserîU ¹l'İGâbi veinnehu leĞafûrun raHîmun
(007!168) veGaTTaA'nêhum fí ¹l'erDi umemên minhumu SSâliHûne veminhum dûne Jëlike vebelevnêhum bi¹lHasenêti ve¦sseyyieti leAllehum yerciÛne
(007!169) feXalefe min' beA'dihim Xalfun verijù¹ ¹lkitêbe ye¹'XuJûne AraDa hëJe¹ ¹l'ednë´ veyeGûlûne seyuĞferu lenê vein' ye¹'tihim AraDun mijluhu ye¹'XuJûhu elem yù¹'XaJ Aleyhim mîjêGu ¹lkitêbi en' lê yeGûlû¹ Alé llähi ille¹ ¹lHaGGa vederasû¹ mê fîhi ve¦ddêru ¹l'ëXirathu Xayrun lilleJîne yetteGûne efelê teA'Gilûne
(007!170) ve¹lleJîne yumessikûne bi¹lkitêbi veeGâmù SSalë`the innê lê nuDîU ecra ¹lmuSliHîne
(007!170)SNo 172

(007!171) veiJ neteGne¹ ¹lcebele fevGahum keennehu Zullethun veZannû¹ ennehu vêGiUn bihim XuJû¹ mê ëteynêkum biGuvvethin ve¹Jkurû¹ mê fîhi leAllekum tetteGûne
(007!172) veiJ eXaJe rabbuke min' benî ëdeme min' Zuhûrihim Jurriyyetehum veeşhedehum Alë´ enfusihim elestu birabbikum Gâlû¹ belë´ şehidnê en' teGûlû¹ yevme ¹lGiyëmethi innê kunnê An' hëJê Ğâfilîne
(007!173) ev teGûlû¹ innemê eşrake ëbê~ùnê min' Gablu vekunnê Jurriyyethen min' beA'dihim efetuhlikunê bimê feAle ¹lmubTilûne
(007!174) vekeJëlike nufeSSilu ¹l'ëyêti veleAllehum yerciÛne
(007!175) ve¹tlu Aleyhim nebee ¹lleJî ëteynêhu ëyêtinê fe¹nseleXa minhê feetbeAhu şşeyTânu fekêne mine ¹lĞâvîne
(007!176) velev şi'nê lerafeA'nêhu bihê velëkinnehu eXlede ilé ¹l'erDi ve¹ttebeA hevë´hu femejeluhu kemejeli ¹lkelbi in' teHmil Aleyhi yelhej ev tetrukhu yelhej Jëlike mejelu ¹lGavmi ¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê fe¹GSuSi ¹lGaSaSa leAllehum yetefekkerûne
(007!177) sê~e mejelên ¹lGavmu ¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê veenfusehum kênû¹ yeZlimûne
(007!178) men' yehdi llëhu fehuve ¹lmuhtedî vemen' yuDlil feùlë~ike humu ¹lXâsirûne
(007!178)SNo 173

(007!179) veleGad Jera¹'nê licehenneme kejîrân mine ¹lcinni ve¹l'insi lehum Gulûbun lê yefGahûne bihê velehum eA'yunun lê yubSirûne bihê velehum ëJênun lê yesmeÛne bihê ùlë~ike ke¹l'en'Âmi bel hum eDallu ùlë~ike humu ¹lĞâfilûne
(007!180) velillëhi ¹l'esmê~u ¹lHusnë´ fe¹d'Ûhu bihê veJerù¹ ¹lleJîne yulHidûne fî esmê~ihï seyuczevne mê kênû¹ yeA'melûne
(007!181) vemimmen' XaleGnê ummethun yehdûne bi¹lHaGGi vebihï yeA'dilûne
(007!182) ve¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê senestedricuhum min' Hayju lê yeA'lemûne
(007!183) veumlî lehum inne keydî metînun
(007!184) evelem yetefekkerû¹ mê biSâHibihim min' cinnethin in' huve illê neJîrun mubînun
(007!185) evelem yenZurû¹ fî melekûti ssemëvêti ve¹l'erDi vemê XaleGa llähu min' şey'in veen' Asë´ en' yekûne Gadi ¹Gterabe eceluhum febieyyi Hadîjin beA'dehu yù¹'minûne
(007!186) men' yuDlili llëhu felê hêdiye lehu veyeJeruhum fî TuĞyênihim yeA'mehûne
(007!187) yes'elûneke Ani ssêAthi eyyêne mursë´hê Gul innemê İlmuhê İnde rabbî lê yucellîhê liveGtihê illê huve jeGulet fí ssemëvêti ve¹l'erDi lê te¹'tîkum illê beĞtethen yes'elûneke keenneke Hafiyyun Anhê Gul innemê İlmuhê İnde llähi velëkinne ekjera nnêsi lê yeA'lemûne
(007!187)SNo 174

(007!188) Gul lê emliku linefsî nef'Ân velê Darrân illê mê şê~e llähu velev kuntu eA'lemu ¹lĞaybe lêstekjertu mine ¹lXayri vemê messeniye ssû~u in' enê illê neJîrun vebeşîrun liGavmin yù¹'minûne
(007!189) huve ¹lleJî XaleGakum min' nefsin vêHidethin veceAle minhê zevcehê liyeskune ileyhê felemmê teĞaşşë´hê Hamelet Hamlên Xafîfên femerrat bihï felemmê ejGalet deAvê llähe rabbehumê lein' ëteytenê SâliHân lenekûnenne mine şşêkirîne
(007!190) felemmê ëtë´humê SâliHân ceAlê lehu şurakê~e fîmê ëtë´humê feteÂlé llähu Ammê yuşrikûne
(007!191) eyuşrikûne mê lê yeXluGu şey'en vehum yuXleGûne
(007!192) velê yesteTîÛne lehum neSrân velê enfusehum yenSurûne
(007!193) vein' ted'Ûhum ilé ¹lhudë´ lê yettebiÛkum sevê~un Aleykum edeAvtumûhum em entum Sâmitûne
(007!194) inne ¹lleJîne ted'Ûne min' dûni llëhi İbêdun emjêlukum fe¹d'Ûhum felyestecîbû¹ lekum in' kuntum SâdiGîne
(007!195) elehum erculun yemşûne bihê em lehum eydin yebTişûne bihê em lehum eA'yunun yubSirûne bihê em lehum ëJênun yesmeÛne bihê Guli ¹d'Û¹ şurakê~ekum jumme kîdûni felê tunZirûni
(007!195)SNo 175

(007!196) inne veliyyiye llähu ¹lleJî nezzele ¹lkitêbe vehuve yetevellé SSâliHîne
(007!197) ve¹lleJîne ted'Ûne min' dûnihï lê yesteTîÛne neSrakum velê enfusehum yenSurûne
(007!198) vein' ted'Ûhum ilé ¹lhudë´ lê yesmeÛ¹ veterä´hum yenZurûne ileyke vehum lê yubSirûne
(007!199) XuJi ¹l'Afve ve¹'mur bi¹l'Urfi veeA'riD Ani ¹lcêhilîne
(007!200) veimmê yenzeĞanneke mine şşeyTâni nezĞun fe¹steİJ bi¦llëhi innehu semîUn Alîmun
(007!201) inne ¹lleJîne ¹tteGav'¹ iJê messehum Tâ~ifun mine şşeyTâni teJekkerû¹ feiJê hum mubSirûne
(007!202) veiXvênuhum yemuddûnehum fí ¹lĞayyi jumme lê yuGSirûne
(007!203) veiJê lem te¹'tihim biëyethin Gâlû¹ levle¹ ¹lctebeytehê Gul innemê ettebiU mê yûHä´ ileyye min' rabbî hëJê beSâ~iru min' rabbikum vehudén veraHmethun liGavmin yù¹'minûne
(007!204) veiJê Gurie ¹lGur'ënu fe¹stemiÛ¹ lehu veenSitû¹ leAllekum turHamûne
(007!205) ve¹Jkur rabbeke fî nefsike teDarruÂn veXîfethen vedûne ¹lcehri mine ¹lGavli bi¹lĞuduvvi ve¹l'ëSâli velê tekun' mine ¹lĞâfilîne
(007!206) inne ¹lleJîne İnde rabbike lê yestekbirûne An' İbêdetihï veyusebbiHûnehu velehu yescudûne

(006 ENÂM SURESİ
(006!001) elHamdu lillëhi ¹lleJî XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa veceAle ZZulumêti ve¦nnûra jumme ¹lleJîne keferû¹ birabbihim yeA'dilûne
(006!002) huve ¹lleJî XaleGakum min' Tînin jumme GaDä´ ecelên veecelun musemmén İndehu jumme entum temterûne
(006!003) vehuve llähu fí ssemëvêti vefí ¹l'erDi yeA'lemu sirrakum vecehrakum veyeA'lemu mê teksibûne
(006!004) vemê te¹'tîhim min' ëyethin min' ëyêti rabbihim illê kênû¹ Anhê muU'riDîne
(006!005) feGad keJJebû¹ bi¹lHaGGi lemmê cê~ehum fesevfe ye¹'tîhim enbë~ù mê kênû¹ bihï yestehziûne
(006!006) elem yerav'¹ kem ehleknê min' Gablihim min' Garnin mekkennêhum fí ¹l'erDi mê lem numekkin' lekum veerselnê ssemê~e Aleyhim midrârân veceAlne¹ ¹l'enhêra tecrî min' teHtihim feehleknêhum biJunûbihim veenşe¹'nê min' beA'dihim Garnên ëXarîne
(006!007) velev nezzelnê Aleyke kitêbên fî GirTâsin felemesûhu bieydîhim leGâle ¹lleJîne keferû¹ in' hëJê illê siHrun mubînun
(006!008) veGâlû¹ levlê unzile Aleyhi melekun velev enzelnê melekên leGuDiye ¹l'emru jumme lê yunZarûne
(006!008)SNo 128

(006!009) velev ceAlnêhu melekên leceAlnêhu raculên velelebesnê Aleyhim mê yelbisûne
(006!010) veleGadi ¹stuhzie birusulin min' Gablike feHâGa bi¹lleJîne seXirû¹ minhum mê kênû¹ bihï yestehziûne
(006!011) Gul sîrû¹ fí ¹l'erDi jumme ¹nZurû¹ keyfe kêne ÂGibethu ¹lmukeJJibîne
(006!012) Gul limen' mê fí ssemëvêti ve¹l'erDi Gul lillëhi ketebe Alë´ nefsihi rraHmethe leyecmeAnnekum ilë´ yevmi ¹lGiyëmethi lê raybe fîhi elleJîne Xasirû¹ enfusehum fehum lê yù¹'minûne
(006!013) velehu mê sekene fí ¹lleyli ve¦nnehêri vehuve ssemîU ¹l'Alîmu
(006!014) Gul eĞayra llähi etteXiJu veliyyên fêTiri ssemëvêti ve¹l'erDi vehuve yuT'İmu velê yuT'Amu Gul innî umirtu en' ekûne evvele men' esleme velê tekûnenne mine ¹lmuşrikîne
(006!015) Gul innî eXâfu in' ASaytu rabbî AJêbe yevmin AZîmin
(006!016) men' yuSraf Anhu yevmeiJin feGad raHimehu veJëlike ¹lfevzu ¹lmubînu
(006!017) vein' yemseske llähu biDurrin felê kêşife lehu illê huve vein' yemseske biXayrin fehuve Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(006!018) vehuve ¹lGâhiru fevGa İbêdihï vehuve ¹lHakîmu ¹lXabîru
(006!018)SNo 129

(006!019) Gul eyyu şey'in ekberu şehêdethen Guli llëhu şehîdun beynî vebeynekum veûHiye ileyye hëJe¹ ¹lGur'ënu liunJirakum bihï vemen' beleĞa einnekum leteşhedûne enne meA llëhi ëlihethen uXrä´ Gul lê eşhedu Gul innemê huve ilëhun vêHidun veinnenî berî~un mimmê tuşrikûne
(006!020) elleJîne ëteynêhumu ¹lkitêbe yeA'rifûnehu kemê yeA'rifûne ebnê~ehum elleJîne Xasirû¹ enfusehum fehum lê yù¹'minûne
(006!021) vemen' eZlemu mimmeni ¹fterä´ Alé llähi keJibên ev keJJebe biëyêtihï innehu lê yufliHu ZZâlimûne
(006!022) veyevme neHşuruhum cemîÂn jumme neGûlu lilleJîne eşrakû¹ eyne şurakê~ùkumu ¹lleJîne kuntum tez'Umûne
(006!023) jumme lem tekun' fitnetuhum illê en' Gâlû¹ ve¦llähi rabbinê mê kunnê muşrikîne
(006!024) unZur keyfe keJebû¹ Alë´ enfusihim veDalle Anhum mê kênû¹ yefterûne
(006!025) veminhum men' yestemiU ileyke veceAlnê Alë´ Gulûbihim ekinnethen en' yefGahûhu vefî ëJênihim veGrân vein' yerav'¹ kulle ëyethin lê yù¹'minû¹ bihê Hattë´ iJê cê~ûke yucêdilûneke yeGûlu ¹lleJîne keferû¹ in' hëJê illê esêTîru ¹l'evvelîne
(006!026) vehum yenhevne Anhu veyen'evne Anhu vein' yuhlikûne illê enfusehum vemê yeş'Urûne
(006!027) velev terä´ iJ vuGifû¹ Alé nnêri feGâlû¹ yê leytenê nuraddu velê nukeJJibe biëyêti rabbinê venekûne mine ¹lmù¹'minîne
(006!027)SNo 130

(006!028) bel bedê lehum mê kênû¹ yuXfûne min' Gablu velev ruddû¹ leÂdû¹ limê nuhû¹ Anhu veinnehum lekêJibûne
(006!029) veGâlû¹ in' hiye illê Hayêtunê ddunyê vemê neHnu bimeb'Ûjîne
(006!030) velev terä´ iJ vuGifû¹ Alë´ rabbihim Gâle eleyse hëJê bi¹lHaGGi Gâlû¹ belë´ verabbinê Gâle feJûGù¹ ¹l'AJêbe bimê kuntum tekfurûne
(006!031) Gad Xasira ¹lleJîne keJJebû¹ biliGâ~i llëhi Hattë´ iJê cê~ethumu ssêAthu beĞtethen Gâlû¹ yê Hasratenê Alë´ mê ferraTnê fîhê vehum yeHmilûne evzêrahum Alë´ Zuhûrihim elê sê~e mê yezirûne
(006!032) veme¹ ¹lHayë`thu ddunyê illê leİbun velehvun vele|ddêru ¹l'ëXirathu Xayrun lilleJîne yetteGûne efelê teA'Gilûne
(006!033) Gad neA'lemu innehu leyeHzunuke ¹lleJî yeGûlûne feinnehum lê yukeJJibûneke velëkinne ZZâlimîne biëyêti llëhi yecHadûne
(006!034) veleGad kuJJibet rusulun min' Gablike feSaberû¹ Alë´ mê kuJJibû¹ veùJû¹ Hattë´ etë´hum neSrunê velê mubeddile likelimêti llëhi veleGd cê~eke min' nebe¹í ¹lmurselîne
(006!035) vein' kêne kebura Aleyke iA'râDuhum feini ¹steTaA'te en' tebteĞiye nefeGân fí ¹l'erDi ev sullemên fí ssemê~i fete¹'tiyehum biëyethin velev şê~e llähu lecemeAhum Alé ¹lhudë´ felê tekûnenne mine ¹lcêhilîne
(006!035)SNo 131

(006!036) innemê yestecîbu ¹lleJîne yesmeÛne ve¹lmevtë´ yeb'Ajuhumu llähu jumme ileyhi yurceÛne
(006!037) veGâlû¹ levlê nuzzile Aleyhi ëyethun min' rabbihï Gul inne llähe Gâdirun Alë´ en' yunezzile ëyethen velëkinne ekjerahum lê yeA'lemûne
(006!038) vemê min' dê~bbethin fí ¹l'erDi velê Tâ~irin yeTîru bicenêHayhi illê umemun emjêlukum mê ferraTnê fí ¹lkitêbi min' şey'in jumme ilë´ rabbihim yuHşerûne
(006!039) ve¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê Summun vebukmun fí ZZulumêti men' yeşei llëhu yuDlilhu vemen' yeşe¹' yec'Alhu Alë´ SirâTin musteGîmin
(006!040) Gul eraeytekum in' etë´kum AJêbu llähi ev etetkumu ssêAthu eĞayra llähi ted'Ûne in' kuntum SâdiGîne
(006!041) bel iyyêhu ted'Ûne feyekşifu mê ted'Ûne ileyhi in' şê~e vetensevne mê tuşrikûne
(006!042) veleGad erselnê ilë´ umemin min' Gablike feeXaJnêhum bi¹lbe¹'sê~i ve¦DDarrâ~i leAllehum yeteDarraÛne
(006!043) felevlê iJ cê~ehum be¹'sunê teDarraÛ¹ velëkin' Gaset Gulûbuhum vezeyyene lehumu şşeyTânu mê kênû¹ yeA'melûne
(006!044) felemmê nesû¹ mê Jukkirû¹ bihï feteHnê Aleyhim ebvêbe kulli şey'in Hattë´ iJê feriHû¹ bimê ûtû¹ eXaJnêhum beĞtethen feiJê hum mublisûne
(006!044)SNo 132

(006!045) feGuTiA dêbiru ¹lGavmi ¹lleJîne Zalemû¹ ve¹lHamdu lillëhi rabbi ¹l'Âlemîne
(006!046) Gul eraeytum in' eXaJe llähu sem'Akum veebSârakum veXateme Alë´ Gulûbikum men' ilëhun Ğayru llähi ye¹'tîkum bihi unZur keyfe nuSarrifu ¹l'ëyêti jumme hum yeSdifûne
(006!047) Gul eraeytekum in' etë´kum AJêbu llähi beĞtethen ev cehrathen hel yuhleku ille¹ ¹lGavmu ZZâlimûne
(006!048) vemê nursilu ¹lmurselîne illê mubeşşirîne vemunJirîne femen' ëmene veeSleHa felê Xavfun Aleyhim velê hum yeHzenûne
(006!049) ve¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê yemessuhumu ¹l'AJêbu bimê kênû¹ yefsuGûne
(006!050) Gul lê eGûlu lekum İndî Xazê~inu llähi velê eA'lemu ¹lĞaybe velê eGûlu lekum innî melekun in' ettebiU illê mê yûHä´ ileyye Gul hel yesteví ¹l'eA'më´ ve¹lbeSîru efelê tetefekkerûne
(006!051) veenJir bihi ¹lleJîne yeXâfûne en' yuHşerû¹ ilë´ rabbihim leyse lehum min' dûnihï veliyyun velê şefîUn leAllehum yetteGûne
(006!052) velê teTrudi ¹lleJîne yed'Ûne rabbehum bi¹lĞadë`thi ve¹l'Aşiyyi yurîdûne vechehu mê Aleyke min' Hisêbihim min' şey'in vemê min' Hisêbike Aleyhim min' şey'in feteTrudehum fetekûne mine ZZâlimîne
(006!052)SNo 133

(006!053) vekeJëlike fetennê beA'Dahum bibeA'Din liyeGûlû¹ ehëùlê~i menne llähu Aleyhim min' beyninê eleyse llähu bieA'leme bi¦şşêkirîne
(006!054) veiJê cê~eke ¹lleJîne yù¹'minûne biëyêtinê feGul selêmun Aleykum ketebe rabbukum Alë´ nefsihi rraHmethe ennehu men' Amile minkum sû~ên bicehêlethin jumme têbe min' beA'dihï veeSleHa feennehu Ğafûrun raHîmun
(006!055) vekeJëlike nfeSSilu ¹l'ëyêti velitestebîne sebîlu ¹lmucrimîne
(006!056) Gul innî nuhîtu en' eA'bude ¹lleJîne ted'Ûne min' dûni llëhi Gul lê ettebiU ehvê~ekum Gad Daleltu iJên vemê enê mine ¹lmuhtedîne
(006!057) Gul innî Alë´ beyyinethin min' rabbî vekeJJebtum bihï mê İndî mê testeA'cilûne bihï ini ¹lHukmu illê lillëhi yeGuSSu ¹lHaGGa vehuve Xayru ¹lfêSilîne
(006!058) Gul lev enne İndî mê testeA'cilûne bihï leGuDiye ¹l'emru beynî vebeynekum ve¦llähu eA'lemu bi¦ZZâlimîne
(006!059) veİndehu mefêtiHu ¹lĞaybi lê yeA'lemuhê illê huve veyeA'lemu mê fí ¹lberri ve¹lbeHri vemê tesGuTu min' veraGathin illê yeA'lemuhê velê Habbethin fî Zulumêti ¹l'erDi velê raTbin velê yêbisin illê fî kitêbin mubînin
(006!059)SNo 134

(006!060) vehuve ¹lleJî yeteveffë´kum bi¹lleyli veyeA'lemu mê ceraHtum bi¦nnehêri jumme yeb'Ajukum fîhi liyuGDä´ ecelun musemmén jumme ileyhi merciUkum jumme yunebbiukum bimê kuntum teA'melûne
(006!061) vehuve ¹lGâhiru fevGa İbêdihï veyursilu Aleykum HafeZathen Hattë´ iJê cê~e eHadekumu ¹lmevtu teveffethu rusulunê vehum lê yuferriTûne
(006!062) jumme ruddû¹ ilé llähi mevlë´humu ¹lHaGGi elê lehu ¹lHukmu vehuve esraU ¹lHâsibîne
(006!063) Gul men' yuneccîkum min' Zulumêti ¹lberri ve¹lbeHri ted'Ûnehu teDarruÂn veXufyethen lein' encë´nê min' hëJihï lenekûnenne mine şşêkirîne
(006!064) Guli llëhu yuneccîkum minhê vemin' kulli kerbin jumme entum tuşrikûne
(006!065) Gul huve ¹lGâdiru Alë´ en' yeb'Aje Aleykum AJêbên min' fevGikum ev min' teHti erculikum ev yelbisekum şiyeÂn veyuJîGa beA'Dakum be¹'se beA'Din unZur keyfe nuSarrifu ¹l'ëyêti leAllehum yefGahûne
(006!066) vekeJJebe bihï Gavmuke vehuve ¹lHaGGu Gul lestu Aleykum bivekîlin
(006!067) likulli nebein musteGarrun vesevfe teA'lemûne
(006!068) veiJê raeyte ¹lleJîne yeXûDûne fî ëyêtinê feeA'riD Anhum Hattë´ yeXûDû¹ fî Hadîjin Ğayrihï veimmê yunsiyenneke şşeyTânu felê teG'Ud beA'de JJikrä´ meA ¹lGavmi ZZâlimîne
(006!068)SNo 135

(006!069) vemê Alé ¹lleJîne yetteGûne min' Hisêbihim min' şey'in velëkin' Jikrä´ leAllehum yetteGûne
(006!070) veJeri ¹lleJîne ¹tteXaJû¹ dînehum leİbên velehvên veĞarrathumu ¹lHayë`thu ddunyê veJekkir bihï en' tubsele nefsun bimê kesebet leyse lehê min' dûni llëhi veliyyun velê şefîUn vein' teA'dil kulle Adlin lê yù¹'XaJ minhê ùlë~ike ¹lleJîne ubsilû¹ bimê kesebû¹ lehum şerâbun min' Hamîmin veAJêbun elîmun bimê kênû¹ yekfurûne
(006!071) Gul ened'Û¹ min' dûni llëhi mê lê yenfeUnê velê yeDurrunê venuraddu Alë´ eA'Gâbinê beA'de iJ hedë´nê llähu ke¹lleJí ¹stehvethu şşeyêTînu fí ¹l'erDi Hayrâne lehu eSHâbun yed'Ûnehu ilé ¹lhudé ¹'tinê Gul inne hudé llähi huve ¹lhudë´ veumirnê linuslime lirabbi ¹l'Âlemîne
(006!072) veen' eGîmù SSalë`the ve¹tteGûhu vehuve ¹lleJî ileyhi tuHşerûne
(006!073) vehuve ¹lleJî XaleGa ssemëvêti ve¹l'erDa bi¹lHaGGi veyevme yeGûlu kun' feyekûnu Gavluhu ¹lHaGGu velehu ¹lmulku yevme yunfeXu fí SSûri Âlimu ¹lĞaybi ve¦şşehêdethi vehuve ¹lHakîmu ¹lXabîru
(006!073)SNo 136

(006!074) veiJ Gâle ibrähîmu liebîhi ëzera etetteXiJu eSnêmên ëlihethen innî erä´ke veGavmeke fî Dalêlin mubînin
(006!075) vekeJëlike nurî ibrähîme melekûte ssemëvêti ve¹l'erDi veliyekûne mine ¹lmûGinîne
(006!076) felemmê cenne Aleyhi lleylu raë kevkebên Gâle hëJê rabbî felemmê efele Gâle lê uHibbu ¹l'ëfilîne
(006!077) felemmê rae ¹lGamera bêziĞân Gâle hëJê rabbî felemmê efele Gâle lein' lem yehdinî rabbî leekûnenne mine ¹lGavmi DDâ~llîne
(006!078) felemmê rae şşemse bêziĞathen Gâle hëJê rabbî hëJê ekberu felemmê efelet Gâle yê Gavmi innî berî~un mimmê tuşrikûne
(006!079) innî veccehtu vechiye lilleJî feTara ssemëvêti ve¹l'erDa Hanîfên vemê enê mine ¹lmuşrikîne
(006!080) veHâ~ccehu Gavmuhu Gâle etuHâ~ccûnnî fí llëhi veGad hedë´ni velê eXâfu mê tuşrikûne bihï illê en' yeşê~e rabbî şey'en vesiA rabbî kulle şey'in İlmên efelê teteJekkerûne
(006!081) vekeyfe eXâfu mê eşraktum velê teXâfûne ennekum eşraktum bi¦llëhi mê lem yunezzil bihï Aleykum sulTânên feeyyu ¹lferîGayni eHaGGu bi¹l'emni in' kuntum teA'lemûne
(006!081)SNo 137

(006!082) elleJîne ëmenû¹ velem yelbisû¹ îmênehum biZulmin ùlë~ike lehumu ¹l'emnu vehum muhtedûne
(006!083) vetilke Huccetunê ëteynêhê ibrähîme Alë´ Gavmihï nerfeU deracêtin men' neşê~u inne rabbeke Hakîmun Alîmun
(006!084) vevehebnê lehu isHäGa veyeA'Gûbe kullên hedeynê venûHân hedeynê min' Gablu vemin' Jurriyyetihï dêvude vesuleymëne veeyyûbe veyûsufe vemûsë´ vehërûne vekeJëlike neczí ¹lmuHsinîne
(006!085) vezekeriyyê veyeHyë´ veÎsë´ veilyêse kullun mine SSâliHîne
(006!086) veismëÎle ve¹lyeseA veyûnuse velûTân vekul¹en feDDalnê Alé ¹l'Âlemîne
(006!087) vemin' ëbê~ihim veJurriyyêtihim veiXvênihim ve¹ctebeynêhum vehedeynêhum ilë´ SirâTin musteGîmin
(006!088) Jëlike hudé llähi yehdî bihï men' yeşê~u min' İbêdihï velev eşrakû¹ leHabiTa Anhum mê kênû¹ yeA'melûne
(006!089) ùlë~ike ¹lleJîne ëteynêhumu ¹lkitêbe ve¹lHukme ve¦nnubuvvethe fein' yekfur bihê hëùlê~i feGad vekkelnê bihê Gavmên leysû¹ bihê bikêfirîne
(006!090) ùlë~ike ¹lleJîne hedé llähu febihudë´humu ¹Gtedih Gul lê es'elukum Aleyhi ecrân in' huve illê Jikrä´ lil'Âlemîne
(006!090)SNo 138

(006!091) vemê Gaderù¹ llähe HaGGa Gadrihï iJ Gâlû¹ mê enzele llähu Alë´ beşerin min' şey'in Gul men' enzele ¹lkitêbe ¹lleJî cê~e bihï mûsë´ nûrân vehudén li|nnêsi tec'Alûnehu GarâTîse tubdûnehê vetuXfûne kejîrân veUllimtum mê lem teA'lemû¹ entum velê ëbê~ùkum Guli llëhu jumme Jerhum fî XavDihim yel'Abûne
(006!092) vehëJê kitêbun enzelnêhu mubêrakun muSaddiGu ¹lleJî beyne yedeyhi velitunJira umme ¹lGurä´ vemen' Havlehê ve¹lleJîne yù¹'minûne bi¹l'ëXirathi yù¹'minûne bihï vehum Alë´ Salêtihim yuHâfiZûne
(006!093) vemen' eZlemu mimmeni ¹fterä´ Alé llähi keJibên ev Gâle ûHiye ileyye velem yûHa ileyhi şey'un vemen' Gâle seunzilu mijle mê enzele llähu velev terä´ iJi ZZâlimûne fî Ğamerâti ¹lmevti ve¹lmelë~ikethu bêsiTû¹ eydîhim eXricû¹ enfusekum elyevme tuczevne AJêbe ¹lhûni bimê kuntum teGûlûne Alé llähi Ğayra ¹lHaGGi vekuntum An' ëyêtihï testekbirûne
(006!094) veleGad ci'tumûnê furâdë´ kemê XaleGnêkum evvele merrathin veteraktum mê Xavvelnêkum verâ~e Zuhûrikum vemê nerä´ meAkum şufeÂ~ekumu ¹lleJîne zeAmtum ennehum fîkum şurakë~ù leGad teGaTTaA beynekum veDalle Ankum mê kuntum tez'Umûne
(006!094)SNo 139

(006!095) inne llähe fêliGu ¹lHabbi ve¦nnevë´ yuXricu ¹lHayye mine ¹lmeyyiti vemuXricu ¹lmeyyiti mine ¹lHayyi Jëlikumu llähu feennë´ tù¹'fekûne
(006!096) fêliGu ¹l'iSbêHi veceAle ¹lleyle sekenên ve¦şşemse ve¹lGamera Husbênên Jëlike teGdîru ¹l'Azîzi ¹l'Alîmi
(006!097) vehuve ¹lleJî ceAle lekumu nnucûme litehtedû¹ bihê fî Zulumêti ¹lberri ve¹lbeHri Gad feSSalne¹ ¹l'ëyêti liGavmin yeA'lemûne
(006!098) vehuve ¹lleJî enşeekum min' nefsin vêHidethin femusteGarrun vemustevdeUn Gad feSSalne¹ ¹l'ëyêti liGavmin yefGahûne
(006!099) vehuve ¹lleJî enzele mine ssemê~i mê~en feeXracnê bihï nebête kulli şey'in feeXracnê minhu XaDirân nuXricu minhu Habbên muterâkibên vemine nneXli min' Tal'İhê Ginvênun dêniyethun vecennêtin min' eA'nêbin ve¦zzeytûne ve¦rrummêne muştebihên veĞayra muteşêbihin unZurû¹ ilë´ jemerihï iJê ejmera veyen'İhï inne fî Jëlikum leëyêtin liGavmin yù¹'minûne
(006!100) veceAlû¹ lillëhi şurakê~e ¹lcinne veXaleGahum veXaraGû¹ lehu benîne vebenêtin biĞayri İlmin subHânehu veteÂlë´ Ammê yeSifûne
(006!101) bedîU ssemëvêti ve¹l'erDi ennë´ yekûnu lehu veledun velem tekun' lehu SâHibethun veXaleGa kulle şey'in vehuve bikulli şey'in Alîmun
(006!101)SNo 140

(006!102) Jëlikumu llähu rabbukum lê ilëhe illê huve XâliGu kulli şey'in fe¹A'budûhu vehuve Alë´ kulli şey'in vekîlun
(006!103) lê tudrikuhu ¹l'ebSâru vehuve yudriku ¹l'ebSâra vehuve lleTîfu ¹lXabîru
(006!104) Gad cê~ekum beSâ~iru min' rabbikum femen' ebSara felinefsihï vemen' Amiye feAleyhê vemê enê Aleykum biHafîZin
(006!105) vekeJëlike nuSarrifu ¹l'ëyêti veliyeGûlû¹ deraste velinubeyyinehu liGavmin yeA'lemûne
(006!106) ittebiİ' mê ûHiye ileyke min' rabbike lê ilëhe illê huve veeA'riD Ani ¹lmuşrikîne
(006!107) velev şê~e llähu mê eşrakû¹ vemê ceAlnêke Aleyhim HafîZân vemê ente Aleyhim bivekîlin
(006!108) velê tesubbù¹ ¹lleJîne yed'Ûne min' dûni llëhi feyesubbù¹ llähe Advên biĞayri İlmin keJëlike zeyyennê likulli ummethin Amelehum jumme ilë´ rabbihim merciUhum feyunebbiuhum bimê kênû¹ yeA'melûne
(006!109) veeGsemû¹ bi¦llëhi cehde eymênihim lein' cê~ethum ëyethun leyù¹'minunne bihê Gul inneme¹ ¹l'ëyêtu İnde llähi vemê yuş'İrukum ennehê iJê cê~et lê yù¹'minûne
(006!110) venuGallibu ef'idetehum veebSârahum kemê lem yù¹'minû¹ bihï evvele merrathin veneJeruhum fî TuĞyênihim yeA'mehûne
(006!110)SNo 141

(006!111) velev ennenê nezzelnê ileyhimu ¹lmelë~ikethe vekellemehumu ¹lmevtë´ veHaşernê Aleyhim kulle şey'in Gubulên mê kênû¹ liyù¹'minû¹ illê en' yeşê~e llähu velëkinne ekjerahum yechelûne
(006!112) vekeJëlike ceAlnê likulli nebiyyin Aduvvên şeyêTîne ¹l'insi ve¹lcinni yûHî beA'Duhum ilë´ beA'Din zuXrufe ¹lGavli Ğurûrân velev şê~e rabbuke mê feAlûhu feJerhum vemê yefterûne
(006!113) veliteSĞä´ ileyhi ef'idethu ¹lleJîne lê yù¹'minûne bi¹l'ëXirathi veliyerDavhu veliyeGterifû¹ mê hum muGterifûne
(006!114) efeĞayra llähi ebteĞî Hakemên vehuve ¹lleJî enzele ileykumu ¹lkitêbe mufeSSalên ve¹lleJîne ëteynêhumu ¹lkitêbe yeA'lemûne ennehu munezzelun min' rabbike bi¹lHaGGi felê tekûnenne mine ¹lmumterîne
(006!115) vetemmet kelimetu rabbike SidGân veAdlên lê mubeddile likelimêtihï vehuve ssemîU ¹l'Alîmu
(006!116) vein' tuTiİ' ekjera men' fí ¹l'erDi yuDillûke An' sebîli llëhi in' yettebiÛne illê ZZanne vein' hum illê yeXruSûne
(006!117) inne rabbeke huve eA'lemu men' yeDillu An' sebîlihï vehuve eA'lemu bi¹lmuhtedîne
(006!118) fekulû¹ mimmê Jukira ¹smu llähi Aleyhi in' kuntum biëyêtihï mù¹'minîne
(006!118)SNo 142

(006!119) vemê lekum ellê te¹'kulû¹ mimmê Jukira ¹smu llähi Aleyhi veGad feSSale lekum mê Harrame Aleykum illê me¹ ¹lDTurirtum ileyhi veinne kejîrân leyuDillûne biehvê~ihim biĞayri İlmin inne rabbeke huve eA'lemu bi¹lmuU'tedîne
(006!120) veJerû¹ Zâhira ¹l'ijmi vebêTinehu inne ¹lleJîne yeksibûne ¹l'ijme seyuczevne bimê kênû¹ yeGterifûne
(006!121) velê te¹'kulû¹ mimmê lem yuJkeri ¹smu llähi Aleyhi veinnehu lefisGun veinne şşeyêTîne leyûHûne ilë´ evliyê~ihim liyucêdilûkum vein' eTaA'tumûhum innekum lemuşrikûne
(006!122) eve men' kêne meytên feeHyeynêhu veceAlnê lehu nûrân yemşî bihï fí nnêsi kemen' mejeluhu fí ZZulumêti leyse biXâricin minhê keJëlike zuyyine lilkêfirîne mê kênû¹ yeA'melûne
(006!123) vekeJëlike ceAlnê fî kulli Garyethin ekêbira mucrimîhê liyemkurû¹ fîhê vemê yemkurûne illê bienfusihim vemê yeş'Urûne
(006!124) veiJê cê~ethum ëyethun Gâlû¹ len' nù¹'mine Hattë´ nù¹'të´ mijle mê ûtiye rusulu llähi e|llähu eA'lemu Hayju yec'Alu risêletehu seyuSîbu ¹lleJîne ecramû¹ SaĞârun İnde llähi veAJêbun şedîdun bimê kênû¹ yemkurûne
(006!124)SNo 143

(006!125) femen' yuridi llëhu en' yehdiyehu yeşraH Sadrahu lil'islêmi vemen' yurid en' yuDillehu yec'Al Sadrahu DayyiGân Haracên keennemê yeSSaA'Adu fí ssemê~i keJëlike yec'Alu llähu rricse Alé ¹lleJîne lê yù¹'minûne
(006!126) vehëJê SirâTu rabbike musteGîmên Gad feSSalne¹ ¹l'ëyêti liGavmin yeJJekkerûne
(006!127) lehum dêru sselêmi İnde rabbihim vehuve veliyyuhum bimê kênû¹ yeA'melûne
(006!128) veyevme yeHşuruhum cemîÂn yê meA'şera ¹lcinni Gadi ¹stekjertum mine ¹linsi veGâle evliyê~ùhum mine ¹l'insi rabbene¹ ¹lstemteA beA'Dunê bibeA'Din vebeleĞnê ecelene¹ lleJî eccelte lenê Gâle nnêru mejvë´kum Xâlidîne fîhê illê mê şê~e llähu inne rabbeke Hakîmun Alîmun
(006!129) vekeJëlike nuvellî beA'Da ZZâlimîne beA'Dân bimê kênû¹ yeksibûne
(006!130) yê meA'şera ¹lcinni ve¹l'insi elem ye¹'tikum rusulun minkum yeGuSSûne Aleykum ëyêtî veyunJirûnekum liGâ~e yevmikum hëJê Gâlû¹ şehidnê Alë´ enfusinê veĞarrathumu ¹lHayë`thu ddunyê veşehidû¹ Alë´ enfusihim ennehum kênû¹ kêfirîne
(006!131) Jëlike en' lem yekun' rabbuke muhlike ¹lGurä´ biZulmin veehluhê Ğâfilûne
(006!131)SNo 144

(006!132) velikullin deracêtun mimmê Amilû¹ vemê rabbuke biĞâfilin Ammê yeA'melûne
(006!133) verabbuke ¹lĞaniyyu Jû rraHmethi in' yeşe¹' yuJhibkum veyesteXlif min' beA'dikum mê yeşê~u kemê enşeekum min' Jurriyyethi Gavmin ëXarîne
(006!134) inne mê tûAdûne leëtin vemê entum bimuU'cizîne
(006!135) Gul yê Gavmi ¹İ'melû¹ Alë´ mekênetikum innî Âmilun fesevfe teA'lemûne men' tekûnu lehu ÂGibethu ddêri innehu lê yufliHu ZZâlimûne
(006!136) veceAlû¹ lillëhi mimmê Jerae mine ¹lHarji ve¹l'en'Âmi neSîbên feGâlû¹ hëJê lillëhi bizeA'mihim vehëJê lişurakê~inê femê kêne lişurakê~ihim felê yeSilu ilé llähi vemê kêne lillëhi fehuve yeSilu ilë´ şurakê~ihim sê~e mê yeHkumûne
(006!137) vekeJëlike zeyyene likejîrin mine ¹lmuşrikîne Gatle evlêdihim şurakê~ùhum liyurdûhum veliyelbisû¹ Aleyhim dînehum velev şê~e llähu mê feAlûhu feJerhum vemê yefterûne
(006!137)SNo 145

(006!138) veGâlû¹ hëJihï en'Âmun veHarjun Hicrun lê yeT'Amuhê illê men' neşê~u bizeA'mihim veen'Âmun Hurrimet Zuhûruhê veen'Âmun lê yeJkurûne ¹sme llähi Aleyhe¹ ¹lftirâ~en Aleyhi seyeczîhim bimê kênû¹ yefterûne
(006!139) veGâlû¹ mê fî buTûni hëJihi ¹l'en'Âmi XâliSathun liJukûrinê vemuHarramun Alë´ ezvêcinê vein' yekun' meytethen fehum fîhi şurakê~u seyeczîhim veSfehum innehu Hakîmun Alîmun
(006!140) Gad Xasira ¹lleJîne Gatelû¹ evlêdehum sefehên biĞayri İlmin veHarramû¹ mê razeGahumu llähu ¹ftirâ~en Alé llähi Gad Dallû¹ vemê kênû¹ muhtedîne
(006!141) vehuve ¹lleJî enşee cennêtin meA'rûşêtin veĞayra meA'rûşêtin ve¦nneXle ve¦zzer'A muXtelifên ukuluhu ve¦zzeytûne ve¦rrummêne muteşêbihên veĞayra muteşêbihin kulû¹ min' jemerihï iJê ejmera veëtû¹ HaGGahu yevme HaSâdihï velê tusrifû¹ innehu lê yuHibbu ¹lmusrifîne
(006!142) vemine ¹l'en'Âmi Hamûlethen veferşên kulû¹ mimmê razeGakumu llähu velê tettebiÛ¹ XuTuvêti şşeyTâni innehu lekum Aduvvun mubînun
(006!142)SNo 146

(006!143) jemêniyethe ezvêcin mine DDa¹'ni ¹jneyni vemine ¹lmeA'zi ¹jneyni Gul ë|JJekerayni Harrame emi ¹l'unjeyeyni emme¹ ¹lştemelet Aleyhi erHâmu ¹l'unjeyeyni nebbiûnî biİlmin in' kuntum SâdiGîne
(006!144) vemine ¹l'ibili ¹jneyni vemine ¹lbeGari ¹jneyni Gul ë|JJekerayni Harrame emi ¹l'unjeyeyni emme¹ ¹lştemelet Aleyhi erHâmu ¹l'unjeyeyni em kuntum şuhedê~e iJ veSSä´kumu llähu bihëJê femen' eZlemu mimmeni ¹fterä´ Alé llähi keJibên liyuDille nnêse biĞayri İlmin inne llähe lê yehdí ¹lGavme ZZâlimîne
(006!145) Gul lê ecidu fî mê ûHiye ileyye muHarramên Alë´ Tâİmin yeT'Amuhu illê en' yekûne meytethen ev demên mesfûHân ev leHme Xinzîrin feinnehu ricsun ev fisGân uhille liĞayri llëhi bihï femeni ¹DTurra Ğayra bêĞin velê Âdin feinne rabbeke Ğafûrun raHîmun
(006!146) veAlé ¹lleJîne hêdû¹ Harramnê kulle Jî Zufurin vemine ¹lbeGari ve¹lĞanemi Harramnê Aleyhim şuHûmehumê illê mê Hamelet Zuhûruhumê evi ¹lHavêyê ev me¹ ¹lXteleTa biAZmin Jëlike cezeynêhum bibeĞyihim veinnê leSâdiGûne
(006!146)SNo 147

(006!147) fein' keJJebûke feGul rabbukum Jû raHmethin vêsiAthin velê yuraddu be¹'suhu Ani ¹lGavmi ¹lmucrimîne
(006!148) seyeGûlu ¹lleJîne eşrakû¹ lev şê~e llähu mê eşraknê velê ëbê~ùnê velê Harramnê min' şey'in keJëlike keJJebe ¹lleJîne min' Gablihim Hattë´ JêGû¹ be¹'senê Gul hel İndekum min' İlmin fetuXricûhu lenê in' tettebiÛne illê ZZanne vein' entum illê teXruSûne
(006!149) Gul felillëhi ¹lHuccethu ¹lbêliĞathu felev şê~e lehedë´kum ecmeÎne
(006!150) Gul helumme şuhedê~ekumu ¹lleJîne yeşhedûne enne llähe Harrame hëJê fein' şehidû¹ felê teşhed meAhum velê tettebiİ' ehvê~e ¹lleJîne keJJebû¹ biëyêtinê ve¹lleJîne lê yù¹'minûne bi¹l'ëXirathi vehum birabbihim yeA'dilûne
(006!151) Gul teÂlev'¹ etlu mê Harrame rabbukum Aleykum ellê tuşrikû¹ bihï şey'en vebi¹lvêlideyni iHsênên velê teGtulû¹ evlêdekum min' imlêGin neHnu nerzuGukum veiyyêhum velê teGrabù¹ ¹lfevêHişe mê Zahera minhê vemê beTane velê teGtulù nnefse ¹lletî Harrame llähu illê bi¹lHaGGi Jëlikum veSSä´kum bihï leAllekum teA'Gilûne
(006!151)SNo 148

(006!152) velê teGrabû¹ mêle ¹lyetîmi illê bi¹lletî hiye eHsenu Hattë´ yebluĞa eşuddehu veevfù¹ ¹lkeyle ve¹lmîzêne bi¹lGisTi lê nukellifu nefsên illê vus'Ahê veiJê Gultum fe¹A'dilû¹ velev kêne Jê Gurbë´ vebiAhdi llëhi evfû¹ Jëlikum veSSä´kum bihï leAllekum teJekkerûne
(006!153) veenne hëJê SirâTî musteGîmên fe¹ttebiÛhu velê tettebiÛ¹ ssubule feteferraGa bikum An' sebîlihï Jëlikum veSSä´kum bihï leAllekum tetteGûne
(006!154) jumme ëteynê mûsé ¹lkitêbe temêmên Alé ¹lleJî eHsene vetefSîlên likulli şey'in vehudén veraHmethen leAllehum biliGâ~i rabbihim yù¹'minûne
(006!155) vehëJê kitêbun enzelnêhu mubêrakun fe¹ttebiÛhu ve¹tteGû¹ leAllekum turHamûne
(006!156) en' teGûlû¹ innemê unzile ¹lkitêbu Alë´ Tâ~ifeteyni min' Gablinê vein' kunnê An' dirâsetihim leĞâfilîne
(006!157) ev teGûlû¹ lev ennê unzile Aleyne¹ ¹lkitêbu lekunnê ehdë´ minhum feGad cê~ekum beyyinethun min' rabbikum vehudén veraHmethun femen' eZlemu mimmen' keJJebe biëyêti llëhi veSadefe Anhê seneczí ¹lleJîne yeSdifûne An' ëyêtinê sû~e ¹l'AJêbi bimê kênû¹ yeSdifûne
(006!157)SNo 149

(006!158) hel yenZurûne illê en' te¹'tiyehumu ¹lmelë~ikethu ev ye¹'tiye rabbuke ev ye¹'tiye beA'Du ëyêti rabbike yevme ye¹'tî beA'Du ëyêti rabbike lê yenfeU nefsên îmênuhê lem tekun' ëmenet min' Gablu ev kesebet fî îmênihê Xayrân Guli ¹nteZirû¹ innê munteZirûne
(006!159) inne ¹lleJîne ferraGû¹ dînehum vekênû¹ şiyeÂn leste minhum fî şey'in innemê emruhum ilé llähi jumme yunebbiuhum bimê kênû¹ yef'Alûne
(006!160) men' cê~e bi¹lHasenethi felehu Aşru emjêlihê vemen' cê~e bi¦sseyyiethi felê yuczë´ illê mijlehê vehum lê yuZlemûne
(006!161) Gul innenî hedë´nî rabbî ilë´ SirâTin musteGîmin dînên Giyemên millethe ibrähîme Hanîfên vemê kêne mine ¹lmuşrikîne
(006!162) Gul inne Salêtî venusukî vemeHyêye vememêtî lillëhi rabbi ¹l'Âlemîne
(006!163) lê şerîke lehu vebiJëlike umirtu veenê evvelu ¹lmuslimîne
(006!164) Gul eĞayra llähi ebĞî rabbên vehuve rabbu kulli şey'in velê teksibu kullu nefsin illê Aleyhê velê teziru vêzirathun vizra uXrä´ jumme ilë´ rabbikum merciUkum feyunebbiukum bimê kuntum fîhi teXtelifûne
(006!165) vehuve ¹lleJî ceAlekum Xalê~ife ¹l'erDi verafeA beA'Dakum fevGa beA'Din deracêtin liyebluvekum fî mê ëtë´kum inne rabbeke serîU ¹l'İGâbi veinnehu leĞafûrun raHîmun
(006!165)SNo 150

(005 MÂİDE SURESİ
(005!001) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ evfû¹ bi¹l'UGûdi uHillet lekum behîmethu ¹l'en'Âmi illê mê yutlë´ Aleykum Ğayra muHillí SSaydi veentum Hurumun inne llähe yeHkumu mê yurîdu
(005!002) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tuHillû¹ şeÂ~ira llähi velê şşehra ¹lHarâme vele¹ ¹lhedye vele¹ ¹lGalê~ide velê ë~mmîne ¹lbeyte ¹lHarâme yebteĞûne feDlên min' rabbihim veriDvênên veiJê Haleltum fe¹STâdû¹ velê yecrimennekum şeneënu Gavmin en' Saddûkum Ani ¹lmescidi ¹lHarâmi en' teA'tedû¹ veteÂvenû¹ Alé ¹lbirri ve¦tteGvë´ velê teÂvenû¹ Alé ¹l'ijmi ve¹l'Udvêni ve¹tteGù¹ llähe inne llähe şedîdu ¹l'İGâbi
(005!002)SNo 106

(005!003) Hurrimet Aleykumu ¹lmeytethu ve¦ddemu veleHmu ¹lXinzîri vemê uhille liĞayri llëhi bihï ve¹lmunXaniGathu ve¹lmevGûJethu ve¹lmuteraddiyethu ve¦nneTîHathu vemê ekele ssebuU illê mê Jekkeytum vemê JubiHa Alé nnuSubi veen' testeGsimû¹ bi¹l'ezlêmi Jëlikum fisGun elyevme yeise ¹lleJîne keferû¹ min' dînikum felê teXşevhum ve¹Xşevni elyevme ekmeltu lekum dînekum veetmemtu Aleykum niİ'metî veraDîtu lekumu ¹l'islême dînên femeni ¹DTurra fî meXmeSathin Ğayra mutecênifin liijmin feinne llähe Ğafûrun raHîmun
(005!004) yes'elûneke mêJê uHille lehum Gul uHille lekumu TTayyibêtu vemê Allemtum mine ¹lcevêriHi mukellibîne tuAllimûnehunne mimmê Allemekumu llähu fekulû¹ mimmê emsekne Aleykum ve¹Jkurù¹ ¹sme llähi Aleyhi ve¹tteGù¹ llähe inne llähe serîU ¹lHisêbi
(005!005) elyevme uHille lekumu TTayyibêtu veTaÂmu ¹lleJîne ûtù¹ ¹lkitêbe Hillun lekum veTaÂmukum Hillun lehum ve¹lmuHSanêtu mine ¹lmù¹'minêti ve¹lmuHSanêtu mine ¹lleJîne ûtù¹ ¹lkitêbe min' Gablikum iJê ëteytumûhunne ucûrahunne muHSinîne Ğayra musêfiHîne velê mutteXiJî eXdênin vemen' yekfur bi¹l'îmêni feGad HabiTa Ameluhu vehuve fí ¹l'ëXirathi mine ¹lXâsirîne
(005!005)SNo 107

(005!006) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ iJê Gumtum ilé SSalë`thi fe¹Ğsilû¹ vucûhekum veeydiyekum ilé ¹lmerâfiGi ve¹mseHû¹ birû~usikum veerculekum ilé ¹lkeA'beyni vein' kuntum cunubên fe¹TTahherû¹ vein' kuntum merDä´ ev Alë´ seferin ev cê~e eHadun minkum mine ¹lĞâ~iTi ev lëmestumu nnisê~e felem tecidû¹ mê~en feteyemmemû¹ SaÎdên Tayyibên fe¹mseHû¹ bivucûhikum veeydîkum minhu mê yurîdu llähu liyec'Ale Aleykum min' Haracin velëkin' yurîdu liyuTahhirakum veliyutimme niİ'metehu Aleykum leAllekum teşkurûne
(005!007) ve¹Jkurû¹ niİ'methe llähi Aleykum vemîjêGahu ¹lleJî vêjeGakum bihï iJ Gultum semiİ'nê veeTaA'nê ve¹tteGù¹ llähe inne llähe Alîmun biJêti SSudûri
(005!008) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ kûnû¹ Gavvêmîne lillëhi şuhedê~e bi¹lGisTi velê yecrimennekum şeneënu Gavmin Alë´ ellê teA'dilû¹ iA'dilû¹ huve eGrabu li|tteGvë´ ve¹tteGù¹ llähe inne llähe Xabîrun bimê teA'melûne
(005!009) veAde llähu ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti lehum meĞfirathun veecrun AZîmun
(005!009)SNo 108

(005!010) ve¹lleJîne keferû¹ vekeJJebû¹ biëyêtinê ùlë~ike eSHâbu ¹lceHîmi
(005!011) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenù¹ ¹Jkurû¹ niİ'mete llähi Aleykum iJ hemme Gavmun en' yebsuTû¹ ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum Ankum ve¹tteGù¹ llähe veAlé llähi felyetevekkeli ¹lmù¹'minûne
(005!012) veleGad eXaJe llähu mîjêGa benî isrâ~île vebeAjnê minhumu ¹jney Aşera neGîbên veGâle llähu innî meAkum lein' eGamtumu SSalë`the veëteytumu zzekë`the veëmentum birusulî veAzzertumûhum veeGraDtumu llähe GarDân Hasenên leukeffiranne Ankum seyyietikum veleudXilennekum cennêtin tecrî min' teHtihê l'enhêru femen' kefera beA'de Jëlike minkum feGad Dalle sevê~e ssebîli
(005!013) febimê neGDihim mîjêGahum leAnnêhum veceAlnê Gulûbehum Gâsiyethen yuHarrifûne ¹lkelime An' mevêDiİhï venesû¹ HaZZân mimmê Jukkirû¹ bihï velê tezêlu teTTaliU Alë´ Xâ~inethin minhum illê Galîlên minhum fe¹A'fu Anhum ve¹SfeH inne llähe yuHibbu ¹lmuHsinîne
(005!013)SNo 109

(005!014) vemine ¹lleJîne Gâlû¹ innê neSârä´ eXaJnê mîjêGahum fenesû¹ HaZZân mimmê Jukkirû¹ bihï feeĞraynê beynehumu ¹l'Adêvethe ve¹lbeĞDâ~e ilë´ yevmi ¹lGiyëmethi vesevfe yunebbiuhumu llähu bimê kênû¹ yeSneÛne
(005!015) yê ehle ¹lkitêbi Gad cê~ekum rasûlunê yubeyyinu lekum kejîrân mimmê kuntum tuXfûne mine ¹lkitêbi veyeA'fû¹ An' kejîrin Gad cê~ekum mine llähi nûrun vekitêbun mubînun
(005!016) yehdî bihi llëhu meni ¹ttebeA riDvênehu subule sselêmi veyuXricuhum mine ZZulumêti ilé nnûri biiJnihï veyehdîhim ilë´ SirâTin musteGîmin
(005!017) leGad kefera ¹lleJîne Gâlû¹ inne llähe huve ¹lmesîHu ¹bnu meryeme Gul femen' yemliku mine llähi şey'en in' erâde en' yuhlike ¹lmesîHa ¹bne meryeme veummehu vemen' fí ¹l'erDi cemîÂn velillëhi mulku ssemëvêti ve¹l'erDi vemê beynehumê yeXluGu mê yeşê~u ve¦llähu Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(005!017)SNo 110

(005!018) veGâleti ¹lyehûdu ve¦nneSârä´ neHnu ebnê~u llähi veeHibbê~ùhu Gul felime yuAJJibukum biJunûbikum bel entum beşerun mimmen' XaleGa yeĞfiru limen' yeşê~u veyuAJJibu men' yeşê~u velillëhi mulku ssemëvêti ve¹l'erDi vemê beynehumê veileyhi ¹lmeSîru
(005!019) yê ehle ¹lkitêbi Gad cê~ekum rasûlunê yubeyyinu lekum Alë´ fetrathin mine rrusuli en' teGûlû¹ mê cê~enê min' beşîrin velê neJîrin feGad cê~ekum beşîrun veneJîrun ve¦llähu Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(005!020) veiJ Gâle mûsë´ liGavmihï yê Gavmi ¹Jkurû¹ niİ'methe llähi Aleykum iJ ceAle fîkum enbiyê~e veceAlekum mulûkên veëtë´kum mê lem yù¹'ti eHadên mine ¹l'Âlemîne
(005!021) yê Gavmi ¹dXulù¹ ¹l'erDa ¹lmuGaddesethe ¹lletî ketebe llähu lekum velê terteddû¹ Alë´ edbêrikum fetenGalibû¹ Xâsirîne
(005!022) Gâlû¹ yê mûsë´ inne fîhê Gavmên cebbêrîne veinnê len' nedXulehê Hattë´ yeXrucû¹ minhê fein' yeXrucû¹ minhê feinnê dêXilûne
(005!023) Gâle raculêni mine ¹lleJîne yeXâfûne en'Ame llähu Aleyhime¹ ¹ldXulû¹ Aleyhimu ¹lbêbe feiJê deXaltumûhu feinnekum Ğâlibûne veAlé llähi fetevekkelû¹ in' kuntum mù¹'minîne
(005!023)SNo 111

(005!024) Gâlû¹ yê mûsë´ innê len' nedXulehê ebedên mê dêmû¹ fîhê fe¹Jheb ente verabbuke feGâtilê innê hëhunê Gâİdûne
(005!025) Gâle rabbi innî lê emliku illê nefsî veeXî fe¹fruG beynenê vebeyne ¹lGavmi ¹lfêsiGîne
(005!026) Gâle feinnehê muHarramethun Aleyhim erbeÎne senethen yetîhûne fí ¹l'erDi felê te¹'se Alé ¹lGavmi ¹lfêsiGîne
(005!027) ve¹tlu Aleyhim nebee ¹bney ëdeme bi¹lHaGGi iJ Garrabê Gurbênên fetuGubbile min' eHadihimê velem yuteGabbel mine ¹l'ëXari Gâle leeGtulenneke Gâle innemê yeteGabbelu llähu mine ¹lmutteGîne
(005!028) lein' beseTte ileyye yedeke liteGtulenî mê enê bibêsiTin yediye ileyke leeGtuleke innî eXâfu llähe rabbe ¹l'Âlemîne
(005!029) innî urîdu en' tebû~e biijmî veijmike fetekûne min' eSHâbi nnêri veJëlike cezë~ù ZZâlimîne
(005!030) feTavveAt lehu nefsuhu Gatle eXîhi feGatelehu feeSbeHa mine ¹lXâsirîne
(005!031) febeAje llähu Ğurâbên yebHaju fí ¹l'erDi liyuriyehu keyfe yuvêrî sev'ethe eXîhi Gâle yê veyletë´ eAceztu en' ekûne mijle hëJe¹ ¹lĞurâbi feuvêriye sev'ethe eXî feeSbeHa mine nnêdimîne
(005!031)SNo 112

(005!032) min' ecli Jëlike ketebnê Alë´ benî isrâ~île ennehu men' Gatele nefsên biĞayri nefsin ev fesêdin fí ¹l'erDi fekeennemê Gatele nnêse cemîÂn vemen' eHyêhê fekeennemê eHyê nnêse cemîÂn veleGad cê~ethum rusulunê bi¹lbeyyinêti jumme inne kejîrân minhum beA'de Jëlike fí ¹l'erDi lemusrifûne
(005!033) innemê cezë~ù ¹lleJîne yuHâribûne llähe verasûlehu veyes'Avne fí ¹l'erDi fesêdên en' yuGattelû¹ ev yuSallebû¹ ev tuGaTTaA eydîhim veerculuhum min' Xilêfin ev yunfev'¹ mine ¹l'erDi Jëlike lehum Xizyun fí ddunyê velehum fí ¹l'ëXirathi AJêbun AZîmun
(005!034) ille¹ lleJîne têbû¹ min' Gabli en' teGdirû¹ Aleyhim fe¹A'lemû¹ enne llähe Ğafûrun raHîmun
(005!035) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenù¹ ¹tteGù¹ llähe ve¹bteĞû¹ ileyhi ¹lvesîlethe vecêhidû¹ fî sebîlihï leAllekum tufliHûne
(005!036) inne ¹lleJîne keferû¹ lev enne lehum mê fí ¹l'erDi cemîÂn vemijlehu meAhu liyeftedû¹ bihï min' AJêbi yevmi ¹lGiyëmethi mê tuGubbile minhum velehum AJêbun elîmun
(005!036)SNo 113

(005!037) yurîdûne en' yeXrucû¹ mine nnêri vemê hum biXâricîne minhê velehum AJêbun muGîmun
(005!038) ve¦ssêriGu ve¦ssêriGathu fe¹GTaÛ¹ eydiyehumê cezê~en bimê kesebê nekêlên mine llähi ve¦llähu Azîzun Hakîmun
(005!039) femen' têbe min' beA'di Zulmihï veeSleHa feinne llähe yetûbu Aleyhi inne llähe Ğafûrun raHîmun
(005!040) elem teA'lem enne llähe lehu mulku ssemëvêti ve¹l'erDi yuAJJibu men' yeşê~u veyeĞfiru limen' yeşê~u ve¦llähu Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(005!041) yê eyyuhê rrasûlu lê yeHzunke ¹lleJîne yusêriÛne fí ¹lkufri mine ¹lleJîne Gâlû¹ ëmennê biefvêhihim velem tù¹'min' Gulûbuhum vemine ¹lleJîne hêdû¹ semmêÛne lilkeJibi semmêÛne liGavmin ëXarîne lem ye¹'tûke yuHarrifûne ¹lkelime min' beA'di mevêDiİhï yeGûlûne in' ûtîtum hëJê feXuJûhu vein' lem tù¹'tevhu fe¹HJerû¹ vemen' yuridi llëhu fitnetehu felen' temlike lehu mine llähi şey'en ùlë~ike ¹lleJîne lem yuridi llëhu en' yuTahhira Gulûbehum lehum fí ddunyê Xizyun velehum fí ¹l'ëXirathi AJêbun AZîmun
(005!041)SNo 114

(005!042) semmêÛne lilkeJibi ekkêlûne li|ssuHti fein' cê~ûke fe¹Hkum beynehum ev eA'riD Anhum vein' tuU'riD Anhum felen' yeDurrûke şey'en vein' Hakemte fe¹Hkum beynehum bi¹lGisTi inne llähe yuHibbu ¹lmuGsiTîne
(005!043) vekeyfe yuHakkimûneke veİndehumu ttevrä´thu fîhê Hukmu llähi jumme yetevellevne min' beA'di Jëlike vemê ùlë~ike bi¹lmù¹'minîne
(005!044) innê enzelnê ttevrä´the fîhê hudén venûrun yeHkumu bihê nnebiyyûne ¹lleJîne eslemû¹ lilleJîne hêdû¹ ve¦rrabbêniyyûne vel'eHbêru bime¹ ¹lstuHfiZû¹ min' kitêbi llëhi vekênû¹ Aleyhi şuhedê~e felê teXşevu¹ nnêse ve¹Xşevni velê teşterû¹ biëyêtî jemenên Galîlên vemen' lem yeHkum bimê enzele llähu feùlë~ike humu ¹lkêfirûne
(005!045) veketebnê Aleyhim fîhê enne nnefse bi¦nnefsi ve¹l'Ayne bi¹l'Ayni ve¹l'enfe bi¹l'enfi ve¹l'uJune bi¹l'uJuni ve¦ssinne bi¦ssinni ve¹lcurûHa GiSâSun femen' teSaddeGa bihï fehuve keffêrathun lehu vemen' lem yeHkum bimê enzele llähu feùlë~ike humu ZZâlimûne
(005!045)SNo 115

(005!046) veGaffeynê Alë´ ëjêrihim biÎsé ¹bni meryeme muSaddiGân limê beyne yedeyhi mine ttevrä´thi veëteynêhu ¹l'incîle fîhi hudén venûrun vemuSaddiGân limê beyne yedeyhi mine ttevrä´thi vehudén vemev'İZathen lilmutteGîne
(005!047) velyeHkum ehlu ¹l'incîli bimê enzele llähu fîhi vemen' lem yeHkum bimê enzele llähu feùlë~ike humu ¹lfêsiGûne
(005!048) veenzelnê ileyke ¹lkitêbe bi¹lHaGGi muSaddiGân limê beyne yedeyhi mine ¹lkitêbi vemuheyminên Aleyhi fe¹Hkum beynehum bimê enzele llähu velê tettebiİ' ehvê~ehum Ammê cê~eke mine ¹lHaGGi likullin ceAlnê minkum şir'Athen veminhêcên velev şê~e llähu leceAlekum ummethen vêHidethen velëkin' liyebluvekum fî mê ëtë´kum fe¹stebiGù¹ ¹lXayrâti ilé llähi merciUkum cemîÂn feyunebbiukum bimê kuntum fîhi teXtelifûne
(005!049) veeni ¹Hkum beynehum bimê enzele llähu velê tettebiİ' ehvê~ehum ve¹HJerhum en' yeftinûke An' beA'Di mê enzele llähu ileyke fein' tevellev'¹ fe¹A'lem ennemê yurîdu llähu en' yuSîbehum bibeA'Di Junûbihim veinne kejîrân mine nnêsi lefêsiGûne
(005!050) efeHukme ¹lcêhiliyyethi yebĞûne vemen' eHsenu mine llähi Hukmên liGavmin yûGinûne
(005!050)SNo 116

(005!051) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tetteXiJù¹ ¹lyehûde ve¦nneSârä´ evliyê~e beA'Duhum evliyê~u beA'Din vemen' yetevellehum minkum feinnehu minhum inne llähe lê yehdí ¹lGavme ZZâlimîne
(005!052) feterá ¹lleJîne fî Gulûbihim meraDun yusêriÛne fîhim yeGûlûne neXşë´ en' tuSîbenê dê~irathun feAsé llähu en' ye¹'tiye bi¹lfetHi ev emrin min' İndihï feyuSbiHû¹ Alë´ mê eserrû¹ fî enfusihim nêdimîne
(005!053) veyeGûlu ¹lleJîne ëmenû¹ ehëùlê~i ¹lleJîne eGsemû¹ bi¦llëhi cehde eymênihim innehum lemeAkum HabiTat eA'mêluhum feeSbeHû¹ Xâsirîne
(005!054) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ men' yertedde minkum An' dînihï fesevfe ye¹'tí llëhu biGavmin yuHibbuhum veyuHibbûnehu eJillethin Alé ¹lmù¹'minîne eİzzethin Alé ¹lkêfirîne yucêhidûne fî sebîli llëhi velê yeXâfûne levmethe lê~imin Jëlike feDlu llähi yù¹'tîhi men' yeşê~u ve¦llähu vêsiUn Alîmun
(005!055) innemê veliyyukumu llähu verasûluhu ve¹lleJîne ëmenù¹ ¹lleJîne yuGîmûne SSalë`the veyù¹'tûne zzekë`the vehum râkiÛne
(005!056) vemen' yetevelle llähe verasûlehu ve¹lleJîne ëmenû¹ feinne Hizbe llähi humu ¹lĞâlibûne
(005!057) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tetteXiJù¹ ¹lleJîne ¹tteXaJû¹ dînekum huzuvên veleİbên mine ¹lleJîne ûtù¹ ¹lkitêbe min' Gablikum ve¹lkuffêra evliyê~e ve¹tteGù¹ llähe in' kuntum mù¹'minîne
(005!057)SNo 117

(005!058) veiJê nêdeytum ilé SSalë`thi ¹tteXaJûhê huzuvên veleİbên Jëlike biennehum Gavmun lê yeA'Gilûne
(005!059) Gul yê ehle ¹lkitêbi hel tenGimûne minnê illê en' ëmennê bi¦llëhi vemê unzile ileynê vemê unzile min' Gablu veenne ekjerakum fêsiGûne
(005!060) Gul hel unebbiukum bişerrin min' Jëlike mejûbethen İnde llähi men' leAnehu llähu veĞaDibe Aleyhi veceAle minhumu ¹lGiradethe ve¹lXanêzîra veAbede TTâĞûte ùlë~ike şerrun mekênên veeDallu An' sevê~i ssebîli
(005!061) veiJê cê~ûkum Gâlû¹ ëmennê veGad deXalû¹ bi¹lkufri vehum Gad Xaracû¹ bihï ve¦llähu eA'lemu bimê kênû¹ yektumûne
(005!062) veterä´ kejîrân minhum yusêriÛne fí ¹l'ijmi ve¹l'Udvêni veeklihimu ssuHte lebi'se mê kênû¹ yeA'melûne
(005!063) levlê yenhë´humu rrabbêniyyûne ve¹l'eHbêru An' Gavlihimu ¹l'ijme veeklihimu ssuHte lebi'se mê kênû¹ yeSneÛne
(005!064) veGâleti ¹lyehûdu yedu llähi meĞlûlethun Ğullet eydîhim veluİnû¹ bimê Gâlû¹ bel yedêhu mebsûTatêni yunfiGu keyfe yeşê~u veleyezîdenne kejîrân minhum mê unzile ileyke min' rabbike TuĞyênên vekufrân veelGaynê beynehumu ¹l'Adêvethe ve¹lbeĞDâ~e ilë´ yevmi ¹lGiyëmethi kullemê evGadû¹ nêrân lilHarbi eTfeehê llähu veyes'Avne fí ¹l'erDi fesêdên ve¦llähu lê yuHibbu ¹lmufsidîne
(005!064)SNo 118

(005!065) velev enne ehle ¹lkitêbi ëmenû¹ ve¹tteGav'¹ lekeffernê Anhum seyyietihim veleedXalnêhum cennêti nneÎmi
(005!066) velev ennehum eGâmù ttevrä´the ve¹l'incîle vemê unzile ileyhim min' rabbihim leekelû¹ min' fevGihim vemin' teHti erculihim minhum ummethun muGteSidethun vekejîrun minhum sê~e mê yeA'melûne
(005!067) yê eyyuhê rrasûlu belliĞ mê unzile ileyke min' rabbike vein' lem tef'Al femê belleĞte risêletehu ve¦llähu yeA'Simuke mine nnêsi inne llähe lê yehdí ¹lGavme ¹lkêfirîne
(005!068) Gul yê ehle ¹lkitêbi lestum Alë´ şey'in Hattë´ tuGîmù ttevrä´the ve¹l'incîle vemê unzile ileykum min' rabbikum veleyezîdenne kejîrân minhum mê unzile ileyke min' rabbike TuĞyênên vekufrân felê te¹'se Alé ¹lGavmi ¹lkêfirîne
(005!069) inne ¹lleJîne ëmenû¹ ve¹lleJîne hêdû¹ ve¦SSâbiûne ve¦nneSârä´ men' ëmene bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri veAmile SâliHân felê Xavfun Aleyhim velê hum yeHzenûne
(005!070) leGad eXaJnê mîjêGa benî isrâ~île veerselnê ileyhim rusulên kullemê cê~ehum rasûlun bimê lê tehvë´ enfusuhum ferîGân keJJebû¹ veferîGân yeGtulûne
(005!070)SNo 119

(005!071) veHasibû¹ ellê tekûne fitnethun feAmû¹ veSammû¹ jumme têbe llähu Aleyhim jumme Amû¹ veSammû¹ kejîrun minhum ve¦llähu beSîrun bimê yeA'melûne
(005!072) leGad kefera ¹lleJîne Gâlû¹ inne llähe huve ¹lmesîHu ¹bnu meryeme veGâle ¹lmesîHu yê benî isrâ~île ¹A'budù¹ llähe rabbî verabbekum innehu men' yuşrik bi¦llëhi feGad Harrame llähu Aleyhi ¹lcennethe veme¹'vë´hu nnêru vemê li|ZZâlimîne min' enSârin
(005!073) leGad kefera ¹lleJîne Gâlû¹ inne llähe jêliju jelëjethin vemê min' ilëhin illê ilëhun vêHidun vein' lem yentehû¹ Ammê yeGûlûne leyemessenne ¹lleJîne keferû¹ minhum AJêbun elîmun
(005!074) efelê yetûbûne ilé llähi veyesteĞfirûnehu ve¦llähu Ğafûrun raHîmun
(005!075) me¹ ¹lmesîHu ¹bnu meryeme illê rasûlun Gad Xalet min' Gablihi rrusulu veummuhu SiddîGathun kênê ye¹'kulêni TTaÂme unZur keyfe nubeyyinu lehumu ¹l'ëyêti jumme ¹nZur ennë´ yù¹'fekûne
(005!076) Gul eteA'budûne min' dûni llëhi mê lê yemliku lekum Darrân velê nef'Ân ve¦llähu huve ssemîU ¹l'Alîmu
(005!076)SNo 120

(005!077) Gul yê ehle ¹lkitêbi lê teĞlû¹ fî dînikum Ğayra ¹lHaGGi velê tettebiÛ¹ ehvê~e Gavmin Gad Dallû¹ min' Gablu veeDallû¹ kejîrân veDallû¹ An' sevê~i ssebîli
(005!078) luİne ¹lleJîne keferû¹ min' benî isrâ~île Alë´ lisêni dêvude veÎsé ¹bni meryeme Jëlike bimê ASav'¹ vekênû¹ yeA'tedûne
(005!079) kênû¹ lê yetenêhevne An' munkerin feAlûhu lebi'se mê kênû¹ yef'Alûne
(005!080) terä´ kejîrân minhum yetevellevne ¹lleJîne keferû¹ lebi'se mê Gaddemet lehum enfusuhum en' seXiTa llähu Aleyhim vefí ¹l'AJêbi hum Xâlidûne
(005!081) velev kênû¹ yù¹'minûne bi¦llëhi ve¦nnebiyyi vemê unzile ileyhi me¹ tteXaJûhum evliyê~e velëkinne kejîrân minhum fêsiGûne
(005!082) letecidenne eşedde nnêsi Adêvethen lilleJîne ëmenù¹ ¹lyehûde ve¹lleJîne eşrakû¹ veletecidenne eGrabehum meveddethen lilleJîne ëmenù¹ ¹lleJîne Gâlû¹ innê neSârä´ Jëlike bienne minhum Gissîsîne veruhbênên veennehum lê yestekbirûne
(005!082)SNo 121

(005!083) veiJê semiÛ¹ mê unzile ilé rrasûli terä´ eA'yunehum tefîDu mine ddem'İ mimmê Arafû¹ mine ¹lHaGGi yeGûlûne rabbenê ëmennê fe¹ktubnê meA şşêhidîne
(005!084) vemê lenê lê nù¹'minu bi¦llëhi vemê cê~enê mine ¹lHaGGi veneTmeU en' yudXilenê rabbunê meA ¹lGavmi SSâliHîne
(005!085) feejêbehumu llähu bimê Gâlû¹ cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê veJëlike cezê~u ¹lmuHsinîne
(005!086) ve¹lleJîne keferû¹ vekeJJebû¹ biëyêtinê ùlë~ike eSHâbu ¹lceHîmi
(005!087) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tuHarrimû¹ Tayyibêti mê eHalle llähu lekum velê teA'tedû¹ inne llähe lê yuHibbu ¹lmuU'tedîne
(005!088) vekulû¹ mimmê razeGakumu llähu Halêlên Tayyibên ve¹tteGù¹ llähe ¹lleJî entum bihï mù¹'minûne
(005!089) lê yùêXiJukumu llähu bi¦lleĞvi fî eymênikum velëkin' yùêXiJukum bimê AGGadtumu ¹l'eymêne fekeffêratuhu iT'Âmu Aşerathi mesêkîne min' evseTi mê tuT'İmûne ehlîkum ev kisvetuhum ev teHrîru raGabethin femen' lem yecid feSiyêmu jelëjethi eyyêmin Jëlike keffêrathu eymênikum iJê Haleftum ve¹HfeZû¹ eymênekum keJëlike yubeyyinu llähu lekum ëyêtihï leAllekum teşkurûne
(005!089)SNo 122

(005!090) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ inneme¹ ¹lXamru ve¹lmeysiru ve¹l'enSâbu ve¹l'ezlêmu ricsun min' Ameli şşeyTâni fe¹ctenibûhu leAllekum tufliHûne
(005!091) innemê yurîdu şşeyTânu en' yûGiA beynekumu ¹l'Adêvethe ve¹lbeĞDâ~e fí ¹lXamri ve¹lmeysiri veyeSuddekum An' Jikri llëhi veAni SSalë`thi fehel entum muntehûne
(005!092) veeTîÛ¹ llähe veeTîÛ¹ rrasûle ve¹HJerû¹ fein' tevelleytum fe¹A'lemû¹ ennemê Alë´ rasûline¹ ¹lbelêĞu ¹lmubînu
(005!093) leyse Alé ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti cunêHun fîmê Taİmû¹ iJê me¹ tteGav'¹ veëmenû¹ veAmilù SSâliHâti jumme ¹tteGav'¹ veëmenû¹ jumme ¹tteGav'¹ veeHsenû¹ ve¦llähu yuHibbu ¹lmuHsinîne
(005!094) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ leyebluvennekumu llähu bişey'in mine SSaydi tenêluhu eydîkum verimêHukum liyeA'leme llähu men' yeXâfuhu bi¹lĞaybi femeni ¹İ'tedë´ beA'de Jëlike felehu AJêbun elîmun
(005!095) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê teGtulù SSayde veentum Hurumun vemen' Gatelehu minkum muteAmmidên fecezê~un mijlu mê Gatele mine nneAmi yeHkumu bihï Jevê Adlin minkum hedyên bêliĞa ¹lkeA'bethi ev keffêrathun TaÂmu mesêkîne ev Adlu Jëlike Siyêmên liyeJûGa vebêle emrihï Afê llähu Ammê selefe vemen' Âde feyenteGimu llähu minhu ve¦llähu Azîzun Jû ¹ntiGâmin
(005!095)SNo 123

(005!096) uHille lekum Saydu ¹lbeHri veTaÂmuhu metêÂn lekum veli|sseyyêrathi veHurrime Aleykum Saydu ¹lberri mê dumtum Hurumên ve¹tteGù¹ llähe ¹lleJî ileyhi tuHşerûne
(005!097) ceAle llähu ¹lkeA'bethe ¹lbeyte ¹lHarâme Giyêmên li|nnêsi ve¦şşehra ¹lHarâme ve¹lhedye ve¹lGalê~ide Jëlike liteA'lemû¹ enne llähe yeA'lemu mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi veenne llähe bikulli şey'in Alîmun
(005!098) iA'lemû¹ enne llähe şedîdu ¹l'İGâbi veenne llähe Ğafûrun raHîmun
(005!099) mê Alé rrasûli ille¹ ¹lbelêĞu ve¦llähu yeA'lemu mê tubdûne vemê tektumûne
(005!100) Gul lê yesteví ¹lXabîju ve¦TTayyibu velev eA'cebeke kejrathu ¹lXabîji fe¹tteGù¹ llähe yê ûlí ¹l'elbêbi leAllekum tufliHûne
(005!101) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tes'elû¹ An' eşyê~e in' tubde lekum tesù¹'kum vein' tes'elû¹ Anhê Hîne yunezzelu ¹lGur'ënu tubde lekum Afê llähu Anhê ve¦llähu Ğafûrun Halîmun
(005!102) Gad seelehê Gavmun min' Gablikum jumme eSbeHû¹ bihê kêfirîne
(005!103) mê ceAle llähu min' beHîrathin velê sê~ibethin velê veSîlethin velê Hâmin velëkinne ¹lleJîne keferû¹ yefterûne Alé llähi ¹lkeJibe veekjeruhum lê yeA'Gilûne
(005!103)SNo 124

(005!104) veiJê Gîle lehum teÂlev'¹ ilë´ mê enzele llähu veilé rrasûli Gâlû¹ Hasbunê mê vecednê Aleyhi ëbê~enê evelev kêne ëbê~ùhum lê yeA'lemûne şey'en velê yehtedûne
(005!105) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ Aleykum enfusekum lê yeDurrukum men' Dalle iJe¹ ¹lhtedeytum ilé llähi merciUkum cemîÂn feyunebbiukum bimê kuntum teA'melûne
(005!106) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ şehêdethu beynikum iJê HaDara eHadekumu ¹lmevtu Hîne ¹lveSiyyethi ¹jnêni Jevê Adlin minkum ev ëXarâni min' Ğayrikum in' entum Darabtum fí ¹l'erDi feeSâbetkum muSîbethu ¹lmevti teHbisûnehumê min' beA'di SSalë`thi feyuGsimêni bi¦llëhi ini ¹rtebtum lê neşterî bihï jemenên velev kêne Jê Gurbë´ velê nektumu şehêdethe llähi innê iJên lemine ¹l'ëjimîne
(005!107) fein' Ujira Alë´ ennehume¹ ¹lsteHaGGâ ijmên feëXarâni yeGûmêni meGâmehumê mine ¹lleJîne ¹steHaGGa Aleyhimu ¹l'evleyêni feyuGsimêni bi¦llëhi leşehêdetunê eHaGGu min' şehêdetihimê vemê ¹A'tedeynê innê iJên lemine ZZâlimîne
(005!108) Jëlike ednë´ en' ye¹'tû¹ bi¦şşehêdethi Alë´ vechihê ev yeXâfû¹ en' turadde eymênun beA'de eymênihim ve¹tteGù¹ llähe ve¹smeÛ¹ ve¦llähu lê yehdí ¹lGavme ¹lfêsiGîne
(005!108)SNo 125

(005!109) yevme yecmeU llëhu rrusule feyeGûlu mêJê ucibtum Gâlû¹ lê İlme lenê inneke ente Allêmu ¹lĞuyûbi
(005!110) iJ Gâle llähu yê Îsé ¹bne meryeme ¹Jkur niİ'metî Aleyke veAlë´ vêlidetike iJ eyyedtuke birûHi ¹lGudusi tukellimu nnêse fí ¹lmehdi vekehlên veiJ Allemtuke ¹lkitêbe ve¹lHikmethe ve¦ttevrä´the ve¹l'incîle veiJ teXluGu mine TTîni kehey'ethi TTayri biiJnî fetenfuXu fîhê fetekûnu Tayrân biiJnî vetubriu ¹l'ekmehe ve¹l'ebraSa biiJnî veiJ tuXricu ¹lmevtë´ biiJnî veiJ kefeftu benî isrâ~île Anke iJ ci'tehum bi¹lbeyyinêti feGâle ¹lleJîne keferû¹ minhum in' hëJê illê siHrun mubînun
(005!111) veiJ evHaytu ilé ¹lHavêriyyïne en' ëminû¹ bî vebirasûlî Gâlû¹ ëmennê ve¹şhed biennenê muslimûne
(005!112) iJ Gâle ¹lHavêriyyûne yê Îsé ¹bne meryeme hel yesteTîU rabbuke en' yunezzile Aleynê mê~idethen mine ssemê~i Gâle ¹tteGù¹ llähe in' kuntum mù¹'minîne
(005!113) Gâlû¹ nurîdu en' ne¹'kule minhê veteTmeinne Gulûbunê veneA'leme en' Gad SadeGtenê venekûne Aleyhê mine şşêhidîne
(005!113)SNo 126

(005!114) Gâle Îsé ¹bnu meryeme llähumme rabbenê enzil Aleynê mê~idethen mine ssemê~i tekûnu lenê Îdên lievvelinê veëXirinê veëyethen minke ve¹rzuGnê veente Xayru rrâziGîne
(005!115) Gâle llähu innî munezziluhê Aleykum femen' yekfur beA'du minkum feinnî uAJJibuhu AJêbên lê uAJJibuhu eHadên mine ¹l'Âlemîne
(005!116) veiJ Gâle llähu yê Îsé ¹bne meryeme eente Gulte li|nnêsi ¹tteXiJûnî veummiye ilëheyni min' dûni llëhi Gâle subHâneke mê yekûnu lî en' eGûle mê leyse lî biHaGGin in' kuntu Gultuhu feGad Alimtehu teA'lemu mê fî nefsî velê eA'lemu mê fî nefsike inneke ente Allêmu ¹lĞuyûbi
(005!117) mê Gultu lehum illê mê emertenî bihï eni ¹İ'budù¹ llähe rabbî verabbekum vekuntu Aleyhim şehîdên mê dumtu fîhim felemmê teveffeytenî kunte ente rraGîbe Aleyhim veente Alë´ kulli şey'in şehîdun
(005!118) in' tuAJJibhum feinnehum İbêduke vein' teĞfir lehum feinneke ente ¹l'Azîzu ¹lHakîmu
(005!119) Gâle llähu hëJê yevmu yenfeU SSâdiGîne SidGuhum lehum cennêtun tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê ebedên raDiye llähu Anhum veraDû¹ Anhu Jëlike ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(005!120) lillëhi mulku ssemëvêti ve¹l'erDi vemê fîhinne vehuve Alë´ kulli şey'in Gadîrun
(005!120)SNo 127

(004 NİSA SURESİ
(004!001) yê eyyuhê nnêsu ¹tteGû¹ rabbekumu ¹lleJî XaleGakum min' nefsin vêHidethin veXaleGa minhê zevcehê vebejje minhumê ricêlên kejîrân venisê~en ve¹tteGù¹ llähe ¹lleJî tesê~elûne bihï ve¹l'erHâme inne llähe kêne Aleykum raGîbên
(004!002) veëtù¹ ¹lyetêmë´ emvêlehum velê tetebeddelù¹ ¹lXabîje bi¦TTayyibi velê te¹'kulû¹ emvêlehum ilë´ emvêlikum innehu kêne Hûbên kebîrân
(004!003) vein' Xiftum ellê tuGsiTû¹ fí ¹lyetêmë´ fe¹nkiHû¹ mê Tâbe lekum mine nnisê~i mejnë´ vejulëje verubêA fein' Xiftum ellê teA'dilû¹ fevêHidethen ev mê meleket eymênukum Jëlike ednë´ ellê teÛlû¹
(004!004) veëtù nnisê~e SaduGâtihinne niHlethen fein' Tibne lekum An' şey'in minhu nefsên fekulûhu henî~en merî~en
(004!005) velê tù¹'tù ssufehê~e emvêlekumu ¹lletî ceAle llähu lekum Giyêmên ve¹rzuGûhum fîhê ve¹ksûhum veGûlû¹ lehum Gavlên meA'rûfên
(004!006) ve¹btelù¹ ¹lyetêmë´ Hattë´ iJê beleĞù nnikêHa fein' ënestum minhum ruşdên fe¹dfeÛ¹ ileyhim emvêlehum velê te¹'kulûhê isrâfên vebidêrân en' yekberû¹ vemen' kêne Ğaniyyên felyesteA'fif vemen' kêne feGîrân felye¹'kul bi¹lmeA'rûfi feiJê defeA'tum ileyhim emvêlehum feeşhidû¹ Aleyhim vekefë´ bi¦llëhi Hasîbên
(004!006)SNo 77

(004!007) li|rricêli neSîbun mimmê terake ¹lvêlidêni ve¹l'eGrabûne veli|nnisê~i neSîbun mimmê terake ¹lvêlidêni ve¹l'eGrabûne mimmê Galle minhu ev kejura neSîbên mefrûDân
(004!008) veiJê HaDara ¹lGismethe ûlù¹ ¹lGurbë´ ve¹lyetêmë´ ve¹lmesêkînu fe¹rzuGûhum minhu veGûlû¹ lehum Gavlên meA'rûfên
(004!009) velyeXşe ¹lleJîne lev terakû¹ min' Xalfihim Jurriyyethen DiÂfên Xâfû¹ Aleyhim felyetteGù¹ llähe velyeGûlû¹ Gavlên sedîdên
(004!010) inne ¹lleJîne ye¹'kulûne emvêle ¹lyetêmë´ Zulmên innemê ye¹'kulûne fî buTûnihim nêrân veseyeSlevne seÎrân
(004!011) yûSîkumu llähu fî evlêdikum li|JJekeri mijlu HaZZi ¹l'unjeyeyni fein' kunne nisê~en fevGa ¹jneteyni felehunne julujê mê terake vein' kênet vêHidethen felehê nniSfu veliebeveyhi likulli vêHidin minhumê ssudusu mimmê terake in' kêne lehu veledun fein' lem yekun' lehu veledun veverijehu ebevêhu feliummihi jjuluju fein' kêne lehu iXvethun feliummihi ssudusu min' beA'di veSiyyethin yûSî bihê ev deynin ëbê~ùkum veebnê~ùkum lê tedrûne eyyuhum eGrabu lekum nef'Ân ferîDathen mine llähi inne llähe kêne Alîmên Hakîmên
(004!011)SNo 78

(004!012) velekum niSfu mê terake ezvêcukum in' lem yekun' lehunne veledun fein' kêne lehunne veledun felekumu rrubuU mimmê terakne min' beA'di veSiyyethin yûSîne bihê ev deynin velehunne rrubuU mimmê teraktum in' lem yekun' lekum veledun fein' kêne lekum veledun felehunne jjumunu mimmê teraktum min' beA'di veSiyyethin tûSûne bihê ev deynin vein' kêne raculun yûraju kelêlethen evi ¹mraethun velehu eXun ev uXtun felikulli vêHidin minhumê ssudusu fein' kênû¹ ekjera min' Jëlike fehum şurakê~u fí jjuluji min' beA'di veSiyyethin yûSä´ bihê ev deynin Ğayra muDâ~rrin veSiyyethen mine llähi ve¦llähu Alîmun Halîmun
(004!013) tilke Hudûdu llähi vemen' yuTiİ llëhe verasûlehu yudXilhu cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê veJëlike ¹lfevzu ¹l'AZîmu
(004!014) vemen' yeA'Si llëhe verasûlehu veyeteAdde Hudûdehu yudXilhu nêrân Xâlidên fîhê velehu AJêbun muhînun
(004!014)SNo 79

(004!015) ve¹llëtî ye¹'tîne ¹lfêHişethe min' nisê~ikum fe¹steşhidû¹ Aleyhinne erbeAthen minkum fein' şehidû¹ feemsikûhunne fí ¹lbuyûti Hattë´ yeteveffë´hunne ¹lmevtu ev yec'Ale llähu lehunne sebîlên
(004!016) ve¹lleJë¹ni ye¹'tiyênihê minkum feëJûhumê fein' têbê veeSleHâ feeA'riDû¹ Anhumê inne llähe kêne tevvêbên raHîmên
(004!017) innemê ttevbethu Alé llähi lilleJîne yeA'melûne ssû~e bicehêlethin jumme yetûbûne min' Garîbin feùlë~ike yetûbu llähu Aleyhim vekêne llähu Alîmên Hakîmên
(004!018) veleyseti ttevbethu lilleJîne yeA'melûne sseyyieti Hattë´ iJê HaDara eHadehumu ¹lmevtu Gâle innî tubtu ¹l'ëne vele¹ lleJîne yemûtûne vehum kuffêrun ùlë~ike eA'tednê lehum AJêbên elîmên
(004!019) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê yeHillu lekum en' terijù nnisê~e kerhên velê teA'Dulûhunne liteJhebû¹ bibeA'Di mê ëteytumûhunne illê en' ye¹'tîne bifêHişethin mubeyyinethin veÂşirûhunne bi¹lmeA'rûfi fein' kerihtumûhunne feAsë´ en' tekrahû¹ şey'en veyec'Ale llähu fîhi Xayrân kejîrân
(004!019)SNo 80

(004!020) vein' eradtumu ¹stibdêle zevcin mekêne zevcin veëteytum iHdë´hunne GinTârân felê te¹'XuJû¹ minhu şey'en ete¹'XuJûnehu buhtênên veijmên mubînên
(004!021) vekeyfe te¹'XuJûnehu veGad efDä´ beA'Dukum ilë´ beA'Din veeXaJne minkum mîjêGân ĞalîZân
(004!022) velê tenkiHû¹ mê nekeHa ëbê~ùkum mine nnisê~i illê mê Gad selefe innehu kêne fêHişethen vemeGtên vesê~e sebîlên
(004!023) Hurrimet Aleykum ummehêtukum vebenêtukum veeXavêtukum veAmmêtukum veXâlêtukum vebenêtu ¹l'eXi vebenêtu ¹l'uXti veummehêtukumu ¹llëtî erDaA'nekum veeXavêtukum mine rraDâAthi veummehêtu nisê~ikum verabê~ibukumu ¹llëtî fî Hucûrikum min' nisê~ikumu ¹llëtî deXaltum bihinne fein' lem tekûnû¹ deXaltum bihinne felê cunêHa Aleykum veHalê~ilu ebnê~ikumu ¹lleJîne min' eSlêbikum veen' tecmeÛ¹ beyne ¹l'uXteyni illê mê Gad selefe inne llähe kêne Ğafûrân raHîmên
(004!023)SNo 81

(004!024) ve¹lmuHSanêtu mine nnisê~i illê mê meleket eymênukum kitêbe llähi Aleykum veuHille lekum mê verâ~e Jëlikum en' tebteĞû¹ biemvêlikum muHSinîne Ğayra musêfiHîne feme¹ ¹lstemteA'tum bihï minhunne feëtûhunne ucûrahunne ferîDathen velê cunêHa Aleykum fîmê terâDaytum bihï min' beA'di ¹lferîDathi inne llähe kêne Alîmên Hakîmên
(004!025) vemen' lem yesteTiİ' minkum Tavlên en' yenkiHa ¹lmuHSanêti ¹lmù¹'minêti femin' mê meleket eymênukum min' feteyêtikumu ¹lmù¹'minêti ve¦llähu eA'lemu biîmênikum beA'Dukum min' beA'Din fe¹nkiHûhunne biiJni ehlihinne veëtûhunne ucûrahunne bi¹lmeA'rûfi muHSanêtin Ğayra musêfiHâtin velê mutteXiJêti eXdênin feiJê uHSinne fein' eteyne bifêHişethin feAleyhinne niSfu mê Alé ¹lmuHSanêti mine ¹l'AJêbi Jëlike limen' Xaşiye ¹l'Anete minkum veen' teSbirû¹ Xayrun lekum ve¦llähu Ğafûrun raHîmun
(004!026) yurîdu llähu liyubeyyine lekum veyehdiyekum sunene ¹lleJîne min' Gablikum veyetûbe Aleykum ve¦llähu Alîmun Hakîmun
(004!026)SNo 82

(004!027) ve¦llähu yurîdu en' yetûbe Aleykum veyurîdu ¹lleJîne yettebiÛne şşehevêti en' temîlû¹ meylên AZîmên
(004!028) yurîdu llähu en' yuXaffife Ankum veXuliGa ¹l'insênu DaÎfên
(004!029) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê te¹'kulû¹ emvêlekum beynekum bi¹lbêTili illê en' tekûne ticêrathen An' terâDin minkum velê teGtulû¹ enfusekum inne llähe kêne bikum raHîmên
(004!030) vemen' yef'Al Jëlike Udvênên veZulmên fesevfe nuSlîhi nêrân vekêne Jëlike Alé llähi yesîrân
(004!031) in' tectenibû¹ kebê~ira mê tunhevne Anhu nukeffir Ankum seyyietikum venudXilkum mudXalên kerîmên
(004!032) velê tetemennev'¹ mê feDDale llähu bihï beA'Dakum Alë´ beA'Din li|rricêli neSîbun mimme¹ ¹lktesebû¹ veli|nnisê~i neSîbun mimme¹ ¹lktesebne ves'elù¹ llähe min' feDlihï inne llähe kêne bikulli şey'in Alîmên
(004!033) velikullin ceAlnê mevêliye mimmê terake ¹lvêlidêni ve¹l'eGrabûne ve¹lleJîne AGadet eymênukum feëtûhum neSîbehum inne llähe kêne Alë´ kulli şey'in şehîdên
(004!033)SNo 83

(004!034) e|rricêlu Gavvêmûne Alé nnisê~i bimê feDDale llähu beA'Dahum Alë´ beA'Din vebimê enfeGû¹ min' emvêlihim fe¦SSâliHâtu Gânitêtun HâfiZâtun lilĞaybi bimê HafiZa llähu ve¹llëtî teXâfûne nuşûzehunne feİZûhunne ve¹hcurûhunne fí ¹lmeDâciİ ve¹Dribûhunne fein' eTaA'nekum felê tebĞû¹ Aleyhinne sebîlên inne llähe kêne Aliyyên kebîrân
(004!035) vein' Xiftum şiGâGa beynihimê fe¹b'Ajû¹ Hakemên min' ehlihï veHakemên min' ehlihê in' yurîdê iSlêHân yuveffiGi llëhu beynehumê inne llähe kêne Alîmên Xabîrân
(004!036) ve¹A'budù¹ llähe velê tuşrikû¹ bihï şey'en vebi¹lvêlideyni iHsênên vebiJí ¹lGurbë´ ve¹lyetêmë´ ve¹lmesêkîni ve¹lcêri Jí ¹lGurbë´ ve¹lcêri ¹lcunubi ve¦SSâHibi bi¹lcenbi ve¹bni ssebîli vemê meleket eymênukum inne llähe lê yuHibbu men' kêne muXtêlên feXûrân
(004!037) elleJîne yebXalûne veye¹'murûne nnêse bi¹lbuXli veyektumûne mê ëtë´humu llähu min' feDlihï veeA'tednê lilkêfirîne AJêbên muhînên
(004!037)SNo 84

(004!038) ve¹lleJîne yunfiGûne emvêlehum rie¹e nnêsi velê yù¹'minûne bi¦llëhi velê bi¹lyevmi ¹l'ëXiri vemen' yekuni şşeyTânu lehu Garînên fesê~e Garînên
(004!039) vemêJê Aleyhim lev ëmenû¹ bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri veenfeGû¹ mimmê razeGahumu llähu vekêne llähu bihim Alîmên
(004!040) inne llähe lê yeZlimu mijGâle Jerrathin vein' teku Hasenethen yuDâİfhê veyù¹'ti min' ledunhu ecrân AZîmên
(004!041) fekeyfe iJê ci'nê min' kulli ummethin bişehîdin veci'nê bike Alë´ hëùlê~i şehîdên
(004!042) yevmeiJin yeveddu ¹lleJîne keferû¹ veASavu¹ rrasûle lev tusevvë´ bihimu ¹l'erDu velê yektumûne llähe Hadîjên
(004!043) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê teGrabù SSalë`the veentum sukêrä´ Hattë´ teA'lemû¹ mê teGûlûne velê cunubên illê Âbirî sebîlin Hattë´ teĞtesilû¹ vein' kuntum merDä´ ev Alë´ seferin ev cê~e eHadun minkum mine ¹lĞâ~iTi ev lëmestumu nnisê~e felem tecidû¹ mê~en feteyemmemû¹ SaÎdên Tayyibên fe¹mseHû¹ bivucûhikum veeydîkum inne llähe kêne Afuvvên Ğafûrân
(004!044) elem tera ilé ¹lleJîne ûtû¹ neSîbên mine ¹lkitêbi yeşterûne DDalêlethe veyurîdûne en' teDillù ssebîle
(004!044)SNo 85

(004!045) ve¦llähu eA'lemu bieA'dê~ikum vekefë´ bi¦llëhi veliyyên vekefë´ bi¦llëhi neSîrân
(004!046) mine ¹lleJîne hêdû¹ yuHarrifûne ¹lkelime An' mevêDiİhï veyeGûlûne semiİ'nê veASaynê ve¹smeA' Ğayra musmeİn verâİnê leyyên bielsinetihim veTaA'nên fí ddîni velev ennehum Gâlû¹ semiİ'nê veeTaA'nê ve¹smeA' ve¹nZurnê lekêne Xayrân lehum veeGveme velëkin' leAnehumu llähu bikufrihim felê yù¹'minûne illê Galîlên
(004!047) yê eyyuhe¹ lleJîne ûtù¹ ¹lkitêbe ëminû¹ bimê nezzelnê muSaddiGân limê meAkum min' Gabli en' neTmise vucûhên feneruddehê Alë´ edbêrihê ev nel'Anehum kemê leAnnê eSHâbe ssebti vekêne emru llähi mef'Ûlên
(004!048) inne llähe lê yeĞfiru en' yuşrake bihï veyeĞfiru mê dûne Jëlike limen' yeşê~u vemen' yuşrik bi¦llëhi feGadi ¹fterä´ ijmên AZîmên
(004!049) elem tera ilé ¹lleJîne yuzekkûne enfusehum beli llëhu yuzekkî men' yeşê~u velê yuZlemûne fetîlên
(004!050) unZur keyfe yefterûne Alé llähi ¹lkeJibe vekefë´ bihï ijmên mubînên
(004!051) elem tera ilé ¹lleJîne ûtû¹ neSîbên mine ¹lkitêbi yù¹'minûne bi¹lcibti ve¦TTâĞûti veyeGûlûne lilleJîne keferû¹ hëùlê~i ehdë´ mine ¹lleJîne ëmenû¹ sebîlên
(004!051)SNo 86

(004!052) ùlë~ike ¹lleJîne leAnehumu llähu vemen' yel'Ani llëhu felen' tecide lehu neSîrân
(004!053) em lehum neSîbun mine ¹lmulki feiJên lê yù¹'tûne nnêse neGîrân
(004!054) em yeHsudûne nnêse Alë´ mê ëtë´humu llähu min' feDlihï feGad ëteynê ële ibrähîme ¹lkitêbe ve¹lHikmethe veëteynêhum mulkên AZîmên
(004!055) feminhum men' ëmene bihï veminhum men' Sadde Anhu vekefë´ bicehenneme seÎrân
(004!056) inne ¹lleJîne keferû¹ biëyêtinê sevfe nuSlîhim nêrân kullemê neDicet culûduhum beddelnêhum culûdên Ğayrahê liyeJûGù¹ ¹l'AJêbe inne llähe kêne Azîzên Hakîmên
(004!057) ve¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti senudXiluhum cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê ebedên lehum fîhê ezvêcun muTahherathun venudXiluhum Zillên Zalîlên
(004!058) inne llähe ye¹'murukum en' tû~eddù¹ ¹l'emênêti ilë´ ehlihê veiJê Hakemtum beyne nnêsi en' teHkumû¹ bi¹l'Adli inne llähe niİmmê yeİZukum bihï inne llähe kêne semîÂn beSîrân
(004!059) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ eTîÛ¹ llähe veeTîÛ¹ rrasûle veûlí ¹l'emri minkum fein' tenêzeA'tum fî şey'in feruddûhu ilé llähi ve¦rrasûli in' kuntum tù¹'minûne bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri Jëlike Xayrun veeHsenu te¹'vîlên
(004!059)SNo 87

(004!060) elem tera ilé ¹lleJîne yez'Umûne ennehum ëmenû¹ bimê unzile ileyke vemê unzile min' Gablike yurîdûne en' yeteHâkemû¹ ilé TTâĞûti veGad umirû¹ en' yekfurû¹ bihï veyurîdu şşeyTânu en' yuDillehum Dalêlên beÎdên
(004!061) veiJê Gîle lehum teÂlev'¹ ilë´ mê enzele llähu veilé rrasûli raeyte ¹lmunêfiGîne yeSuddûne Anke Sudûdên
(004!062) fekeyfe iJê eSâbethum muSîbethun bimê Gaddemet eydîhim jumme cê~ûke yeHlifûne bi¦llëhi in' eradnê illê iHsênên vetevfîGân
(004!063) ùlë~ike ¹lleJîne yeA'lemu llähu mê fî Gulûbihim feeA'riD Anhum veİZhum veGul lehum fî enfusihim Gavlên belîĞân
(004!064) vemê erselnê min' rasûlin illê liyuTâA biiJni llëhi velev ennehum iJ Zalemû¹ enfusehum cê~ûke fe¹steĞferù¹ llähe ve¹steĞfera lehumu rrasûlu levecedù¹ llähe tevvêbên raHîmên
(004!065) felê verabbike lê yù¹'minûne Hattë´ yuHakkimûke fîmê şecera beynehum jumme lê yecidû¹ fî enfusihim Haracên mimmê GaDayte veyusellimû¹ teslîmên
(004!065)SNo 88

(004!066) velev ennê ketebnê Aleyhim eni ¹Gtulû¹ enfusekum evi ¹Xrucû¹ min' diyêrikum mê feAlûhu illê Galîlun minhum velev ennehum feAlû¹ mê yûAZûne bihï lekêne Xayrân lehum veeşedde tejbîtên
(004!067) veiJên leëteynêhum min' ledunnê ecrân AZîmên
(004!068) velehedeynêhum SirâTân musteGîmên
(004!069) vemen' yuTiİ llëhe ve¦rrasûle feùlë~ike meA ¹lleJîne en'Ame llähu Aleyhim mine nnebiyyïne ve¦SSiddîGîne ve¦şşuhedê~i ve¦SSâliHîne veHasune ùlë~ike rafîGân
(004!070) Jëlike ¹lfeDlu mine llähi vekefë´ bi¦llëhi Alîmên
(004!071) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ XuJû¹ HiJrakum fe¹nfirû¹ jubêtin evi ¹nfirû¹ cemîÂn
(004!072) veinne minkum lemen' leyubeTTienne fein' eSâbetkum muSîbethun Gâle Gad en'Ame llähu Aleyye iJ lem ekun' meAhum şehîdên
(004!073) velein' eSâbekum feDlun mine llähi leyeGûlenne keen' lem tekun' beynekum vebeynehu meveddethun yê leytenî kuntu meAhum feefûze fevzên AZîmên
(004!074) felyuGâtil fî sebîli llëhi ¹lleJîne yeşrûne ¹lHayë`the ddunyê bi¹l'ëXirathi vemen' yuGâtil fî sebîli llëhi feyuGtel ev yeĞlib fesevfe nù¹'tîhi ecrân AZîmên
(004!074)SNo 89

(004!075) vemê lekum lê tuGâtilûne fî sebîli llëhi ve¹lmusteD'Afîne mine rricêli ve¦nnisê~i ve¹lvildêni ¹lleJîne yeGûlûne rabbenê eXricnê min' hëJihi ¹lGaryethi ZZâlimi ehluhê ve¹c'Al lenê min' ledunke veliyyên ve¹c'Al lenê min' ledunke neSîrân
(004!076) elleJîne ëmenû¹ yuGâtilûne fî sebîli llëhi ve¹lleJîne keferû¹ yuGâtilûne fî sebîli TTâĞûti feGâtilû¹ evliyê~e şşeyTâni inne keyde şşeyTâni kêne DaÎfên
(004!077) elem tera ilé ¹lleJîne Gîle lehum kuffû¹ eydiyekum veeGîmù SSalë`the veëtù zzekë`the felemmê kutibe Aleyhimu ¹lGitêlu iJê ferîGun minhum yeXşevne nnêse keXaşyethi llëhi ev eşedde Xaşyethen veGâlû¹ rabbenê lime ketebte Aleyne¹ ¹lGitêle levlê eXXartenê ilë´ ecelin Garîbin Gul metêU ddunyê Galîlun ve¹l'ëXirathu Xayrun limeni ¹tteGä´ velê tuZlemûne fetîlên
(004!078) eyne mê tekûnû¹ yudrikkumu ¹lmevtu velev kuntum fî burûcin muşeyyedethin vein' tuSibhum Hasenethun yeGûlû¹ hëJihï min' İndi llëhi vein' tuSibhum seyyiethun yeGûlû¹ hëJihï min' İndike Gul kullun min' İndi llëhi femêli hëùlê~i ¹lGavmi lê yekêdûne yefGahûne Hadîjên
(004!079) mê eSâbeke min' Hasenethin femine llähi vemê eSâbeke min' seyyiethin femin' nefsike veerselnêke li|nnêsi rasûlên vekefë´ bi¦llëhi şehîdên
(004!079)SNo 90

(004!080) men' yuTiİ rrasûle feGad eTâA llähe vemen' tevellë´ femê erselnêke Aleyhim HafîZân
(004!081) veyeGûlûne TâAthun feiJê berazû¹ min' İndike beyyete Tâ~ifethun minhum Ğayra ¹lleJî teGûlu ve¦llähu yektubu mê yubeyyitûne feeA'riD Anhum vetevekkel Alé llähi vekefë´ bi¦llëhi vekîlên
(004!082) efelê yetedebberûne ¹lGur'ëne velev kêne min' İndi Ğayri llëhi levecedû¹ fîhi ¹Xtilêfên kejîrân
(004!083) veiJê cê~ehum emrun mine ¹l'emni evi ¹lXavfi eJêÛ¹ bihï velev raddûhu ilé rrasûli veilë´ ûlí ¹l'emri minhum leAlimehu ¹lleJîne yestenbiTûnehu minhum velevlê feDlu llähi Aleykum veraHmetuhu le¹ttebeA'tumu şşeyTâne illê Galîlên
(004!084) feGâtil fî sebîli llëhi lê tukellefu illê nefseke veHarriDi ¹lmù¹'minîne Asé llähu en' yekuffe be¹'se ¹lleJîne keferû¹ ve¦llähu eşeddu be¹'sên veeşeddu tenkîlên
(004!085) men' yeşfeA' şefêAthen Hasenethen yekun' lehu neSîbun minhê vemen' yeşfeA' şefêAthen seyyiethen yekun' lehu kiflun minhê vekêne llähu Alë´ kulli şey'in muGîtên
(004!086) veiJê Huyyîtum biteHiyyethin feHayyû¹ bieHsene minhê ev ruddûhê inne llähe kêne Alë´ kulli şey'in Hasîbên
(004!086)SNo 91

(004!087) e|llähu lê ilëhe illê huve leyecmeAnnekum ilë´ yevmi ¹lGiyëmethi lê raybe fîhi vemen' eSdeGu mine llähi Hadîjên
(004!088) femê lekum fí ¹lmunêfiGîne fieteyni ve¦llähu erkesehum bimê kesebû¹ eturîdûne en' tehdû¹ men' eDalle llähu vemen' yuDlili llëhu felen' tecide lehu sebîlên
(004!089) veddû¹ lev tekfurûne kemê keferû¹ fetekûnûne sevê~en felê tetteXiJû¹ minhum evliyê~e Hattë´ yuhêcirû¹ fî sebîli llëhi fein' tevellev'¹ feXuJûhum ve¹Gtulûhum Hayju vecedtumûhum velê tetteXiJû¹ minhum veliyyên velê neSîrân
(004!090) ille¹ lleJîne yeSilûne ilë´ Gavmin beynekum vebeynehum mîjêGun ev cê~ûkum HaSirat Sudûruhum en' yuGâtilûkum ev yuGâtilû¹ Gavmehum velev şê~e llähu leselleTahum Aleykum feleGâtelûkum feini ¹İ'tezelûkum felem yuGâtilûkum veelGav'¹ ileykumu sseleme femê ceAle llähu lekum Aleyhim sebîlên
(004!091) setecidûne ëXarîne yurîdûne en' ye¹'menûkum veye¹'menû¹ Gavmehum kullemê ruddû¹ ilé ¹lfitnithi urkisû¹ fîhê fein' lem yeA'tezilûkum veyulGû¹ ileykumu sseleme veyekuffû¹ eydiyehum feXuJûhum ve¹Gtulûhum Hayju jeGiftumûhum veùlë~ikum ceAlnê lekum Aleyhim sulTânên mubînên
(004!091)SNo 92

(004!092) vemê kêne limù¹'minin en' yeGtule mù¹'minên illê XaTaen vemen' Gatele mù¹'minên XaTaen feteHrîru raGabethin mù¹'minethin vediyethun musellemethun ilë´ ehlihï illê en' yeSSaddeGû¹ fein' kêne min' Gavmin Aduvvin lekum vehuve mù¹'minun feteHrîru raGabethin mù¹'minethin vein' kêne min' Gavmin beynekum vebeynehum mîjêGun fediyethun musellemethun ilë´ ehlihï veteHrîru raGabethin mù¹'minethin femen' lem yecid feSiyêmu şehrayni mutetêbiAyni tevbethen mine llähi vekêne llähu Alîmên Hakîmên
(004!093) vemen' yeGtul mù¹'minên muteAmmidên fecezê~ùhu cehennemu Xâlidên fîhê veĞaDibe llähu Aleyhi veleAnehu veeAdde lehu AJêbên AZîmên
(004!094) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ iJê Darabtum fî sebîli llëhi fetebeyyenû¹ velê teGûlû¹ limen' elGä´ ileykumu sselême leste mù¹'minên tebteĞûne AraDa ¹lHayë`thi ddunyê feİnde llähi meĞânimu kejîrathun keJëlike kuntum min' Gablu femenne llähu Aleykum fetebeyyenû¹ inne llähe kêne bimê teA'melûne Xabîrân
(004!094)SNo 93

(004!095) lê yesteví ¹lGâİdûne mine ¹lmù¹'minîne Ğayru ûlí DDarari ve¹lmucêhidûne fî sebîli llëhi biemvêlihim veenfusihim feDDale llähu ¹lmucêhidîne biemvêlihim veenfusihim Alé ¹lGâİdîne deracethen vekullên veAde llähu ¹lHusnë´ vefeDDale llähu ¹lmucêhidîne Alé ¹lGâİdîne ecrân AZîmên
(004!096) deracêtin minhu vemeĞfirathen veraHmethen vekêne llähu Ğafûrân raHîmên
(004!097) inne ¹lleJîne teveffë´humu ¹lmelë~ikethu Zâlimî enfusihim Gâlû¹ fîme kuntum Gâlû¹ kunnê musteD'Afîne fí ¹l'erDi Gâlû¹ elem tekun' erDu llähi vêsiAthen fetuhêcirû¹ fîhê feùlë~ike me¹'vë´hum cehennemu vesê~et meSîrân
(004!098) ille¹ ¹lmusteD'Afîne mine rricêli ve¦nnisê~i ve¹lvildêni lê yesteTîÛne Hîlethen velê yehtedûne sebîlên
(004!099) feùlë~ike Asé llähu en' yeA'fuve Anhum vekêne llähu Afuvvên Ğafûrân
(004!100) vemen' yuhêcir fî sebîli llëhi yecid fí ¹l'erDi murâĞamên kejîrân veseAthen vemen' yeXruc min' beytihï muhêcirân ilé llähi verasûlihï jumme yudrikhu ¹lmevtu feGad veGaA ecruhu Alé llähi vekêne llähu Ğafûrân raHîmên
(004!101) veiJê Darabtum fí ¹l'erDi feleyse Aleykum cunêHun en' teGSurû¹ mine SSalë`thi in' Xiftum en' yeftinekumu ¹lleJîne keferû¹ inne ¹lkêfirîne kênû¹ lekum Aduvvên mubînên
(004!101)SNo 94

(004!102) veiJê kunte fîhim feeGamte lehumu SSalë`the felteGum Tâ~ifethun minhum meAke velye¹'XuJû¹ esliHatehum feiJê secedû¹ felyekûnû¹ min' verâ~ikum velte¹'ti Tâ~ifethun uXrä´ lem yuSallû¹ felyuSallû¹ meAke velye¹'XuJû¹ HiJrahum veesliHatehum vedde ¹lleJîne keferû¹ lev teĞfulûne An' esliHatikum veemtiAtikum feyemîlûne Aleykum meylethen vêHidethen velê cunêHa Aleykum in' kêne bikum eJén min' meTarin ev kuntum merDä´ en' teDaÛ¹ esliHatekum veXuJû¹ HiJrakum inne llähe eAdde lilkêfirîne AJêbên muhînên
(004!103) feiJê GaDaytumu SSalë`the fe¹Jkurù¹ llähe Giyêmên veGuÛdên veAlë´ cunûbikum feiJe¹ ¹lTme¹'nentum feeGîmù SSalë`the inne SSalë`the kênet Alé ¹lmù¹'minîne kitêbên mevGûtên
(004!104) velê tehinû¹ fí ¹btiĞâ~i ¹lGavmi in' tekûnû¹ te¹'lemûne feinnehum ye¹'lemûne kemê te¹'lemûne vetercûne mine llähi mê lê yercûne vekêne llähu Alîmên Hakîmên
(004!105) innê enzelnê ileyke ¹lkitêbe bi¹lHaGGi liteHkume beyne nnêsi bimê erä´ke llähu velê tekun' lilXâ~inîne XaSîmên
(004!105)SNo 95

(004!106) ve¹steĞfiri llëhe inne llähe kêne Ğafûrân raHîmên
(004!107) velê tucêdil Ani ¹lleJîne yeXtênûne enfusehum inne llähe lê yuHibbu men' kêne Xavvênên ejîmên
(004!108) yesteXfûne mine nnêsi velê yesteXfûne mine llähi vehuve meAhum iJ yubeyyitûne mê lê yerDä´ mine ¹lGavli vekêne llähu bimê yeA'melûne muHîTân
(004!109) hê entum hëùlê~i cêdeltum Anhum fí ¹lHayë`thi ddunyê femen' yucêdilu llähe Anhum yevme ¹lGiyëmethi em men' yekûnu Aleyhim vekîlên
(004!110) vemen' yeA'mel sû~ên ev yeZlim nefsehu jumme yesteĞfiri llëhe yecidi llëhe Ğafûrân raHîmên
(004!111) vemen' yeksib ijmên feinnemê yeksibuhu Alë´ nefsihï vekêne llähu Alîmên Hakîmên
(004!112) vemen' yeksib XaTî~ethen ev ijmên jumme yermi bihï berî~en feGadi ¹Htemele buhtênên veijmên mubînên
(004!113) velevlê feDlu llähi Aleyke veraHmetuhu lehemmet Tâ~ifethun minhum en' yuDillûke vemê yuDillûne illê enfusehum vemê yeDurrûneke min' şey'in veenzele llähu Aleyke ¹lkitêbe ve¹lHikmethe veAllemeke mê lem tekun' teA'lemu vekêne feDlu llähi Aleyke AZîmên
(004!113)SNo 96

(004!114) lê Xayra fî kejîrin min' necvë´hum illê men' emera biSadeGathin ev meA'rûfin ev iSlêHin beyne nnêsi vemen' yef'Al Jëlike ¹btiĞâ~e merDâti llëhi fesevfe nù¹'tîhi ecrân AZîmên
(004!115) vemen' yuşêGiGi rrasûle min' beA'di mê tebeyyene lehu ¹lhudë´ veyettebiİ' Ğayra sebîli ¹lmù¹'minîne nuvellihï mê tevellë´ venuSlihï cehenneme vesê~et meSîrân
(004!116) inne llähe lê yeĞfiru en' yuşrake bihï veyeĞfiru mê dûne Jëlike limen' yeşê~u vemen' yuşrik bi¦llëhi feGad Dalle Dalêlên beÎdên
(004!117) in' yed'Ûne min' dûnihï illê inêjên vein' yed'Ûne illê şeyTânên merîdên
(004!118) leAnehu llähu veGâle leetteXiJenne min' İbêdike neSîbên mefrûDân
(004!119) veleuDillennehum veleumenniyennehum veleëmurannehum feleyubettikunne ëJêne ¹l'en'Âmi veleëmurannehum feleyuĞayyirunne XalGa llähi vemen' yetteXiJi şşeyTâne veliyyên min' dûni llëhi feGad Xasira Xusrânên mubînên
(004!120) yeİduhum veyumennîhim vemê yeİduhumu şşeyTânu illê Ğurûrân
(004!121) ùlë~ike me¹'vë´hum cehennemu velê yecidûne Anhê meHîSân
(004!121)SNo 97

(004!122) ve¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti senudXiluhum cennêtin tecrî min' teHtihe¹ ¹l'enhêru Xâlidîne fîhê ebedên veA'de llähi HaGGân vemen' eSdeGu mine llähi Gîlên
(004!123) leyse biemêniyyikum velê emêniyyi ehli ¹lkitêbi men' yeA'mel sû~ên yucze bihï velê yecid lehu min' dûni llëhi veliyyên velê neSîrân
(004!124) vemen' yeA'mel mine SSâliHâti min' Jekerin ev unjë´ vehuve mù¹'minun feùlë~ike yedXulûne ¹lcennethe velê yuZlemûne neGîrân
(004!125) vemen' eHsenu dînên mimmen' esleme vechehu lillëhi vehuve muHsinun ve¹ttebeA millethe ibrähîme Hanîfên ve¹tteXaJe llähu ibrähîme Xalîlên
(004!126) velillëhi mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi vekêne llähu bikulli şey'in muHîTân
(004!127) veyesteftûneke fí nnisê~i Guli llëhu yuftîkum fîhinne vemê yutlë´ Aleykum fí ¹lkitêbi fî yetêmé nnisê~i ¹llëtî lê tù¹'tûnehunne mê kutibe lehunne veterĞabûne en' tenkiHûhunne ve¹lmusteD'Afîne mine ¹lvildêni veen' teGûmû¹ lilyetêmë´ bi¹lGisTi vemê tef'Alû¹ min' Xayrin feinne llähe kêne bihï Alîmên
(004!127)SNo 98

(004!128) veini ¹mraethun Xâfet min' beA'lihê nuşûzên ev iA'râDân felê cunêHa Aleyhimê en' yuSliHâ beynehumê SulHân ve¦SSulHu Xayrun veuHDirati ¹l'enfusu şşuHHa vein' tuHsinû¹ vetetteGû¹ feinne llähe kêne bimê teA'melûne Xabîrân
(004!129) velen' testeTîÛ¹ en' teA'dilû¹ beyne nnisê~i velev HaraStum felê temîlû¹ kulle ¹lmeyli feteJerûhê ke¹lmuAlleGathi vein' tuSliHû¹ vetetteGû¹ feinne llähe kêne Ğafûrân raHîmên
(004!130) vein' yeteferraGâ yuĞni llëhu kullên min' seAtihï vekêne llähu vêsiÂn Hakîmên
(004!131) velillëhi mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi veleGad veSSayne¹ lleJîne ûtù¹ ¹lkitêbe min' Gablikum veiyyêkum eni ¹tteGù¹ llähe vein' tekfurû¹ feinne lillëhi mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi vekêne llähu Ğaniyyên Hamîdên
(004!132) velillëhi mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi vekefë´ bi¦llëhi vekîlên
(004!133) in' yeşe¹' yuJhibkum eyyuhê nnêsu veye¹'ti biëXarîne vekêne llähu Alë´ Jëlike Gadîrân
(004!134) men' kêne yurîdu jevêbe ddunyê feİnde llähi jevêbu ddunyê ve¹l'ëXirathi vekêne llähu semîÂn beSîrân
(004!134)SNo 99

(004!135) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ kûnû¹ Gavvêmîne bi¹lGisTi şuhedê~e lillëhi velev Alë´ enfusikum evi ¹lvêlideyni ve¹l'eGrabîne in' yekun' Ğaniyyên ev feGîrân fe¦llähu evlë´ bihimê felê tettebiÛ¹ ¹lhevë´ en' teA'dilû¹ vein' telvü¹ ev tuU'riDû¹ feinne llähe kêne bimê teA'melûne Xabîrân
(004!136) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ ëminû¹ bi¦llëhi verasûlihï ve¹lkitêbi ¹lleJî nezzele Alë´ rasûlihï ve¹lkitêbi ¹lleJî enzele min' Gablu vemen' yekfur bi¦llëhi vemelë~iketihï vekutubihï verusulihï ve¹lyevmi ¹l'ëXiri feGad Dalle Dalêlên beÎdên
(004!137) inne ¹lleJîne ëmenû¹ jumme keferû¹ jumme ëmenû¹ jumme keferû¹ jumme ¹zdêdû¹ kufrân lem yekuni llëhu liyeĞfira lehum velê liyehdiyehum sebîlên
(004!138) beşşiri ¹lmunêfiGîne bienne lehum AJêbên elîmên
(004!139) elleJîne yetteXiJûne ¹lkêfirîne evliyê~e min' dûni ¹lmù¹'minîne eyebteĞûne İndehumu ¹l'İzzethe feinne ¹l'İzzethe lillëhi cemîÂn
(004!140) veGad nezzele Aleykum fí ¹lkitêbi en' iJê semiİ'tum ëyêti llëhi yukferu bihê veyustehzeu bihê felê teG'Udû¹ meAhum Hattë´ yeXûDû¹ fî Hadîjin Ğayrihï innekum iJên mijluhum inne llähe cêmiU ¹lmunêfiGîne ve¹lkêfirîne fî cehenneme cemîÂn
(004!140)SNo 100

(004!141) elleJîne yeterabbeSûne bikum fein' kêne lekum fetHun mine llähi Gâlû¹ elem nekun' meAkum vein' kêne lilkêfirîne neSîbun Gâlû¹ elem nesteHviJ Aleykum venemneA'kum mine ¹lmù¹'minîne fe¦llähu yeHkumu beynekum yevme ¹lGiyëmethi velen' yec'Ale llähu lilkêfirîne Alé ¹lmù¹'minîne sebîlên
(004!142) inne ¹lmunêfiGîne yuXâdiÛne llähe vehuve XâdiUhum veiJê Gâmû¹ ilé SSalë`thi Gâmû¹ kusêlë´ yurâ~ûne nnêse velê yeJkurûne llähe illê Galîlên
(004!143) muJebJebîne beyne Jëlike lê ilë´ hëùlê~i velê ilë´ hëùlê~i vemen' yuDlili llëhu felen' tecide lehu sebîlên
(004!144) yê eyyuhe¹ lleJîne ëmenû¹ lê tetteXiJù¹ ¹lkêfirîne evliyê~e min' dûni ¹lmù¹'minîne eturîdûne en' tec'Alû¹ lillëhi Aleykum sulTânên mubînên
(004!145) inne ¹lmunêfiGîne fí dderki ¹l'esfeli mine nnêri velen' tecide lehum neSîrân
(004!146) ille¹ lleJîne têbû¹ veeSleHû¹ ve¹A'teSamû¹ bi¦llëhi veeXleSû¹ dînehum lillëhi feùlë~ike meA ¹lmù¹'minîne vesevfe yù¹'ti llëhu ¹lmù¹'minîne ecrân AZîmên
(004!147) mê yef'Alu llähu biAJêbikum in' şekertum veëmentum vekêne llähu şêkirân Alîmên
(004!147)SNo 101

(004!148) lê yuHibbu llähu ¹lcehra bi¦ssû~i mine ¹lGavli illê men' Zulime vekêne llähu semîÂn Alîmên
(004!149) in' tubdû¹ Xayrân ev tuXfûhu ev teA'fû¹ An' sû~in feinne llähe kêne Afuvvên Gadîrân
(004!150) inne ¹lleJîne yekfurûne bi¦llëhi verusulihï veyurîdûne en' yuferriGû¹ beyne llähi verusulihï véGûlûne nù¹'minu bibeA'Din venekfuru bibeA'Din veyurîdûne en' yetteXiJû¹ beyne Jëlike sebîlên
(004!151) ùlë~ike humu ¹lkêfirûne HaGGân veeA'tednê lilkêfirîne AJêbên muhînên
(004!152) ve¹lleJîne ëmenû¹ bi¦llëhi verusulihï velem yuferriGû¹ beyne eHadin minhum ùlë~ike sevfe yù¹'tîhim ucûrahum vekêne llähu Ğafûrân raHîmên
(004!153) yes'eluke ehlu ¹lkitêbi en' tunezzile Aleyhim kitêbên mine ssemê~i feGad seelû¹ mûsë´ ekbera min' Jëlike feGâlû¹ erinê llähe cehrathen feeXaJethumu SSâİGathu biZulmihim jumme ¹tteXaJù¹ ¹l'İcle min' beA'di mê cê~ethumu ¹lbeyyinêtu feAfevnê An' Jëlike veëteynê mûsë´ sulTânên mubînên
(004!154) verafeA'nê fevGahumu TTûra bimîjêGihim veGulnê lehumu ¹dXulù¹ ¹lbêbe succedên veGulnê lehum lê teA'dû¹ fí ssebti veeXaJnê minhum mîjêGân ĞalîZân
(004!154)SNo 102

(004!155) febimê neGDihim mîjêGahum vekufrihim biëyêti llëhi veGatlihimu ¹l'enbiyê~e biĞayri HaGGin veGavlihim Gulûbunê Ğulfun bel TabeA llëhu Aleyhê bikufrihim felê yù¹'minûne illê Galîlên
(004!156) vebikufrihim veGavlihim Alë´ meryeme buhtênên AZîmên
(004!157) veGavlihim innê Gatelne¹ ¹lmesîHa Îsé ¹bne meryeme rasûle llähi vemê Gatelûhu vemê Salebûhu velëkin' şubbihe lehum veinne ¹lleJîne ¹Xtelefû¹ fîhi lefî şekkin minhu mê lehum bihï min' İlmin ille¹ ttibêA ZZanni vemê Gatelûhu yeGînên
(004!158) bel rafeAhu llähu ileyhi vekêne llähu Azîzên Hakîmên
(004!159) vein' min' ehli ¹lkitêbi illê leyù¹'minenne bihï Gable mevtihï veyevme ¹lGiyëmethi yekûnu Aleyhim şehîdên
(004!160) febiZulmin mine ¹lleJîne hêdû¹ Harramnê Aleyhim Tayyibêtin uHillet lehum vebiSaddihim An' sebîli llëhi kejîrân
(004!161) veeXJihimu rribê¹ veGad nuhû¹ Anhu veeklihim emvêle nnêsi bi¹lbêTili veeA'tednê lilkêfirîne minhum AJêbên elîmên
(004!162) lëkini rrâsiXûne fí ¹l'İlmi minhum ve¹lmù¹'minûne yù¹'minûne bimê unzile ileyke vemê unzile min' Gablike ve¹lmuGîmîne SSalë`the ve¹lmù¹'tûne zzekë`the ve¹lmù¹'minûne bi¦llëhi ve¹lyevmi ¹l'ëXiri ùlë~ike senù¹'tîhim ecrân AZîmên
(004!162)SNo 103

(004!163) innê evHaynê ileyke kemê evHaynê ilë´ nûHin ve¦nnebiyyïne min' beA'dihï veevHaynê ilë´ ibrähîme veismëÎle veisHäGa veyeA'Gûbe ve¹l'esbêTi veÎsë´ veeyyûbe veyûnuse vehërûne vesuleymëne veëteynê dêvude zebûrân
(004!164) verusulên Gad GaSaSnêhum Aleyke min' Gablu verusulên lem neGSuShum Aleyke vekelleme llähu mûsë´ teklîmên
(004!165) rusulên mubeşşirîne vemunJirîne liellê yekûne li|nnêsi Alé llähi Huccethun beA'de rrusuli vekêne llähu Azîzên Hakîmên
(004!166) lëkini llëhu yeşhedu bimê enzele ileyke enzelehu biİlmihï ve¹lmelë~ikethu yeşhedûne vekefë´ bi¦llëhi şehîdên
(004!167) inne ¹lleJîne keferû¹ veSaddû¹ An' sebîli llëhi Gad Dallû¹ Dalêlên beÎdên
(004!168) inne ¹lleJîne keferû¹ veZalemû¹ lem yekuni llëhu liyeĞfira lehum velê liyehdiyehum TarîGân
(004!169) illê TarîGa cehenneme Xâlidîne fîhê ebedên vekêne Jëlike Alé llähi yesîrân
(004!170) yê eyyuhê nnêsu Gad cê~ekumu rrasûlu bi¹lHaGGi min' rabbikum feëminû¹ Xayrân lekum vein' tekfurû¹ feinne lillëhi mê fí ssemëvêti ve¹l'erDi vekêne llähu Alîmên Hakîmên
(004!170)SNo 104

(004!171) yê ehle ¹lkitêbi lê teĞlû¹ fî dînikum velê teGûlû¹ Alé llähi ille¹ ¹lHaGGa inneme¹ ¹lmesîHu Îsé ¹bnu meryeme rasûlu llähi vekelimetuhu elGä´hê ilë´ meryeme verûHun minhu feëminû¹ bi¦llëhi verusulihï velê teGûlû¹ jelëjethun intehû¹ Xayrân lekum innemê llähu ilëhun vêHidun subHânehu en' yekûne lehu veledun lehu mê fí ssemëvêti vemê fí ¹l'erDi vekefë´ bi¦llëhi vekîlên
(004!172) len' yestenkife ¹lmesîHu en' yekûne Abdên lillëhi vele¹ ¹lmelë~ikethu ¹lmuGarrabûne vemen' yestenkif An' İbêdetihï veyestekbir feseyeHşuruhum ileyhi cemîÂn
(004!173) feemme¹ ¹lleJîne ëmenû¹ veAmilù SSâliHâti feyuveffîhim ucûrahum veyezîduhum min' feDlihï veemme¹ ¹lleJîne ¹stenkefû¹ ve¹stekberû¹ feyuAJJibuhum AJêbên elîmên velê yecidûne lehum min' dûni llëhi veliyyên velê neSîrân
(004!174) yê eyyuhê nnêsu Gad cê~ekum burhênun min' rabbikum veenzelnê ileykum nûrân mubînên
(004!175) feemme¹ ¹lleJîne ëmenû¹ bi¦llëhi ve¹A'teSamû¹ bihï feseyudXiluhum fî raHmethin minhu vefeDlin veyehdîhim ileyhi SirâTân musteGîmên
(004!175)SNo 105

(004!176) yesteftûneke Guli llëhu yuftîkum fí ¹lkelêlethi ini ¹mrû~¹ùn heleke leyse lehu veledun velehu uXtun felehê niSfu mê terake vehuve yerijuhê in' lem yekun' lehê veledun fein' kênete¹ ¹ljneteyni felehumê jjulujêni mimmê terake vein' kênû¹ iXvethen ricêlên venisê~en feli|JJekeri mijlu HaZZi ¹l'unjeyeyni yubeyyinu llähu lekum en' teDillû¹ ve¦llähu bikulli şey'in Alîmun
Wait while more posts are being loaded