ഇതെന്താ സംഭവം ? എന്തെങ്കിലും മാനസിക വൈകൃതമാകുമോ? തുണിയും പഞ്ഞിയും വച്ചുണ്ടാക്കിയ പുരുഷ ലൈംഗികാവയവം ഉപയോഗിച്ച്‌ പീഡിപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ട്‌ ചിരി വരുന്നു.. http://ml.naradanews.com/category/kerala/woman-arrested-for-sexually-assaulting-a-teenager-with-dildo-made-of-cotton-and-cloth-125902
Shared publiclyView activity