Profile

Cover photo
Alireza Tajfirouz
Attended Khayyam Mashhad
Lives in Mashhad
61 followers|34,984 views
AboutPosts

Stream

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
ﺑﺴﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﯾﻘﯿﻦ
ﺍﻟﻬﺎﻣﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺧﺪﺍﯾﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ 31 ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼ
ﺑﺎﮐﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1361
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ، ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ
ﮐﻨﺪ ، ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ :
ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﯿﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺩﯼ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺩﻕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺲ ،
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺻﺎﻝ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ ، ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﺰﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺳﺨﺖ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ .
ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﮐﺮﯼ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﯿﺾ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺕ – ﻣﯿﺎﻧﺪﻭﺁﺏ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﻻﺩﺕ – 30/1/1333
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻬﺎﺩﺕ –25/12/1363
ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺕ – ﺷﺮﻕ ﺩﺟﻠﻪ
ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ – ﺑﺎﻍ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ
نقل وقول واست ازشهیدگرانقدر
 ·  Translate
5 comments on original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
دیدم که صلابت تو پابر جاماند
انگشت تحیر به لب دنیاماند
والله به تاریخ نخواهند نوشت
سید علی خامنه ای تنها ماند
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ

ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ - ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ

ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ

ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺳﺖ

ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﯼ ﻏﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ؟!

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺷﺖ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮﻡ ﺁﯾﺎ؟!

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ

ﺍﯼ ﻋﺸﻖ !... ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﻤﯿﺮﺍﻥ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ
_پ.ن: تقدیم به همسر شهید زنده ﺳﯿﺪﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﻮﺳﻮﯼ که شش سال است به دلیل درگیری با تروریستها و اثابت گلوله به سر در حالت کما بسر می برد_
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
تأدیب نفس
به یاد سردار شهید مهدی زین الدین

 همه ی رزمندگان با شور و سر و صدا دنبالش می دویدند و روی دست بلندش می کردند و شعار " فرمانده ی آزاده" سر می دادند. آقا مهدی به سختی توانست خودش را از چنگ بچه ها نجات دهد، اندکی بعد، با چشمانی اشک آلود در گوشه ای نشسته بود و با تشر به نفس خود می گفت: « مهدی! خیال نکنی آدم مهمی شده ای که اینها اینقدر به تو اهمیت می دهند، تو هیچی نیستی، تو خاک کف پای بسیجیان هستی .....» همینطور می گفت و آرام آرام می گریست. 
صلوات به روح بزرگش
 ·  Translate
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
واى بر تو اى سعودى
رضايت آمريكا را به خشم پرودگارت خريدى
به دنبال اشغال يمن هستيد،غافل از اينكه يهود شما را اشغال كرده.

ويحكم يا آل سعود
اشتريتم رضا الولايات المتحدة بسخط الله
تريدون أن تحتلوا اليمن و اليهود احتلكم

English:
Fie on you, So'oud Dynasty.
 You sought America's satisfaction at the cost of receiving Allah's wrath.
 You seek to occupy Yemen and are heedless that Jews have indwelled you!

خلبان سعودی تصویر خود در حال بوسیدن فرزندش را پیش از حمله هوایی به یمن منتشر نموده است
متن عکس: خلبان سعودی با پسرش وداع می کند
تا این اطفال را بکشد

#عاصفة_الحزم
#yemen #عربستان #flag #saudi #یمن
#عاصفه_حزم #عاصفة_الحزم #السعودية #عاصفة_الخيانة
#عاصفة_الحزم_السعودية
#عاصفةالحزم
#عربستان_سعودي#سعودی#الحوثي #حوثي
#انصارالله_اليمن#یمن#اليمن#حزبالله
#عراق #داعش #غزة #فلسطين#حماس #حزب_الله_لبنان #حزب_الله #عبدالملك_الحوثي
#سلمان_بن_عبدالعزيز #
 ·  Translate
2 comments on original post
2
1
Aliakbar Raefipoor Fans's profile photo
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
باریکِلاااا ، باریكِلااااا......!!
پیرمرد نجار اصفهانی برای ساخت تابوت جهت شهدا به معراج شهدای اهواز آمده بود.
هر روز شهید می آوردند ....
پیرمرد ، دست تنها بود اما سخت کار میکرد و کمتر وقتی برای استراحت داشت .
روزی از روزها همین که داشت از لابلای پیکر مطهر شهدا عبور میکرد،
شهیدی نظرش را جلب کرد ؛
کمی بالای سر شهید نشست
رو به شهید کرد و با همان لهجه ی شیرین اصفهانی گفت :
باریکِلاااا ، باریكِلااااا
و بلند شد و به كارش ادامه داد .
یك نفر كه شاهد این قضیه بود ، سراغ پیرمرد رفت و جویا شد.
پیرمرد نجار تمایلی به صحبت كردن نداشت.
همان یك نفر ، سماجت كرد تا ببیند قضیه ی باریكلا گفتنهای پیرمد چه بوده است.
پیرمرد با همان آرامش گفت : پسرم بود ...
به یاد پدران شهدا که همچون المومن كالجبل الراسخ بودند
 ·  Translate
92 comments on original post
2
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
 با شروع جنگ، خانم تلخابی پسرانش را به دفاع از مرزها تشويق كرد. احمد و ابوالقاسم هر دو به جبهه رفتند. احمد در سال 1361 حين عمليات والفجر مقدماتي در منطقه فكه به شهادت رسيد. پس از او ابوالقاسم در حین

  عمليات بدر و در «هورالعظيم» به شهادت رسيد. این مادر در تشيع پيكر دوشهیدش پيشاپيش جمعيت گام بر مي داشت

خانم تلخابی پس از شهادت پسرانش، همسرش ر ا هم روانه جبهه ها کرد و این پدر شهیدان در عملیات والفجر 8 به فیض شهادت نایل شد

 خواب ديده بود راه كربلا باز شده، اما او در گروه هاي عازم كربلا نيست. در نماز جمعه شنيد كه جبهه به نيرو احتياج دارد. ثبت نام كرد و چند روز بعد به جبهه رفت. در عمليات والفجر هشت كه به آزاد سازي شهر فاو منجر شد، به شهادت رسيد.

حالا نوبت خود او بود که دینش را به انقلاب ادعا کند .در حج خونین در روز براءت از مشرکان در جلوی صف شعار میداد که مورد هجوم آل یهود قرار گرفت و به شهادت رسید
وقتی این همه ایثار را در یک خانواده که همگی شهید شدند می بینم فقط و فقط احساس شرمندگی میکنم ...شادی روح خانواده شهید کبری تلخابی صلوات
 ·  Translate
26 comments on original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
هرکس که به وقتـــ یـاری رهــبـرش درخوابــــ بـاشـد
بــا لـگدمــال دشمــنــش از خـوابــــ بیـــدار مـیشـود
امـام علـی عَلَيْهِ اَلسَلام
غررالحکم صفحه ۴۲۲ 
 ·  Translate
2 comments on original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ، ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ‏) ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ...ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ؟ !

ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ‏) ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﺳﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻟﻮﺍﯼ ﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ‏) ﺣﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﮐﻮﺛﺮ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾد و ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ ‏) ﺳﺎﻗﯽ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺩﻭﺯﺥ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ‏) ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .

ﻭ ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺳﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ ‏) ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ! ﺍﻭ ﭘﺴﺮ ﻋﻤّﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﻭ ﺍﻭ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ‏(ﺱ‏) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﭼﻮﻥ ﺣﺴﻦ ‏( ﻉ ‏) ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ‏) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ .

ﺍﻟﻠﻬـــــــــﻢ ﺻﻠــــــﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﻭ ﺁﻟہ ﻣﺤﻤـــــــﺪ

ﻣﻨﺒﻊ:ﺑﺤﺎﺭ، ﺝ 39 ، ﺹ 90

 ·  Translate
38 comments on original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 

نترس...!!!
دست یک باباست شاید،که قراربود نوازش کندموهای لخت ومشکی دخترک نازش را...اما...
نترس...!!!
دست نامزدی است شاید،که قراربود پشت گرمی دخترمردم باشد تاآخرعمروخوشبختش کند...اما...
نترس...!!!
دست است دیگر...دست نان آوری شایدکه بانبودش حالا فقط ۵سرعایله یتیمند...اما...
نترس...!!!
دست است دیگر...شایددست عمویی که قراربود قهرمان قصه های برادرزاده ی سه ساله باشد...اما...
.
.
‌.
اما...بترس!!!!!!
شایدهمان دستی است که قراراست جلویت رابگیرد فردا وبپرسد،بعداز ما چه کردید....؟؟؟ نترس!!!
شهدا دستگیری میکنند،دستگیرت نمی کنند... حالاکه فهمیدی ترس ندارد،چشمهایت راببند،دست روی سنگ عقیق مزار یکیشان بکش...گمنام باشد بهتراست...وآهسته اشک ببار وببار وببار..‌.
دیدی چه سبک شدی!!!
حالا دست به دستش بده و بعد«دست علی»بده که نگذاری دستهایش ازدستت جداشود...
حالا باخیال راحت پرواز کن..‌نه !!!نه!!!
پرباز کن...
«دست »علی به همراهت.....
 ·  Translate
56 comments on original post
1
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
2
‫حسن کرمی‬‎'s profile photo
 
با مدرک تقلبی شاید وزیری وکیلی چیزی بشه
 ·  Translate
Add a comment...

Alireza Tajfirouz

Shared publicly  - 
 
 
شهدا شرمنده ایم ... پدر و مادر شهدا شرمنده ایم ...
 ·  Translate
6 comments on original post
1
‫عمو خلیل‬‎'s profile photo
 
سلام خدا بر شهیدان ... خدایا به والدین شهدا صبر عطا فرما
 ·  Translate
Add a comment...
Education
  • Khayyam Mashhad
    acconting, 69 - 70
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • مدیر مالی‎, present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Mashhad
Apps with Google+ Sign-in
  • Clash of Clans