Profile cover photo
Profile photo
Supervision Msu
About
Supervision's posts

Post has attachment
ถวายหนังสือ
ท่าน รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด นำคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา รุ่น 1 มมส. มาถวายหนังสือให้...ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดขุนพรหมดำริ (วัดบ้านอุปราช) โครงการ ฮักแพง เบิ้งแญง คนสารคามและสำนักวิทยบริการ มมส.โดยมีพระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) เป็นผู้รับ 2...

Post has attachment
**
นิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางพัฒนาศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21  วันที่  12 มีนาคม 2558 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Post has attachment
ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ มมส.
นิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา มมส. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และพระพุทธรูปประจำคณะศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/groups/583942798372719/
Wait while more posts are being loaded