രണ്ടാം ദിവസം (മാർച്ച് 1) വെളുപ്പിന് കെട്ടിയാടിയ പുതിയ ഭഗവതി തെയ്യം...

#NarikodeTheyyam2014

ആരൊക്കെയോ 'പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനം' എന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു!
Shared publiclyView activity