Profile cover photo
Profile photo
Sree Vaishnavi Lahari
374 followers
374 followers
About
Posts

Post has attachment
రామచరిత మానస, 23, వాల్మీకి మునిపుంగవులకు నా నమస్కారములు .
సో - బందఉC ముని  పద కంజు , రామాయన జెహిC నిరమయఉ | సఖర సుకోమల మంజు , దోష రహిత దూషన సహిత || 14 ఘ || బందఉC చారిఉ భేద , భవ బారిధి బోహిత సరిస | జిన్హహి సపనెహుC ఖేద , బరనత రఘుబర బిసద జసు || 14 జ్ఞ || బందఉC  బిధి పద రేను , భవ సాగర జెహిC కీన్హ జహC | సంత సుధా ససి ధేన...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 22, శ్రీహరికీర్తిని గానము చేయునట్లు కృపజూపుడు
దో - సరల కబిత కీరతి బిమల , సొఇ  ఆదరహిC సుజాన | సహజ బయర బిసరాఇ రిపు , జో సుని కరహిC బాఖాన || 14 క || సో న హోఇ బిను బిమల మతి , మొహి మతి బల అతి థోరా | కరహు కృపా హరి జస కహఉC , పుని పుని కరఉ C  నిహోర  || 14 ఖ || కబి కోబిద  రఘుబర చరిత , మానస మంజు మరాల | బాల బినయ ...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 21, మనోహరమైన శ్రీరామ వృత్తాంతమును రచించెదను.
                               దో - అతి అపార జే సరిత బర , జౌC నృప సేతు కరాహిC |                                       చఢి పిపీలికఉC పరమ లఘు , బిను శ్రమ పారహి జాహిC || ఒక మహానదిపైన ఏరాజైనను వంతెన కట్టించినపిమ్మట చిన్న చిన్న చీమలుగూడ ఆనదిని అవలీలగా దాటకలదు.  ...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 20 శ్రీరామునిపాదకమలములకు శిరసా ప్రణమిల్లి గుణగానమొనర్చెదను .
దో - సారద సేస మహేస బిధి , ఆగమ నిగమ పురాన |         నేతి నేతి కహి జాసు గున , కరహిC నిరంతర గాన || 12 || వాగ్దేవియు , శేషుడు , పరమశివుడు పరమేష్ఠియు , వేదశాస్త్రపురాణములు శ్రీరామచంద్రుని గుణములను నిరంతరము గానముచేయుచు పూర్తిగా వర్ణింపబడును, కానీ అతని అనంతగుణములన...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 19, ఈ కథను చెప్పుటకు నాకు ధైర్యము చాలదు .
దో - జుగుతి బేధి పుని పోహిఅహిC , రామచరిత బర తాగ |          పహిరహిC సజ్జన బిమల ఉర , సోభా అతి అనురాగ || 11 || ఈ కవితా ముక్తామణులను యుక్తితో భేదించి , రామకధాసూత్రమున గూర్చి , సజ్జనుల తమ నిర్మల హృదయములయందు ధరించినచో అవి మిక్కిలి అనురాగశోభితములగును , భక్తి భరితమ...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 18, సరస్వతీదేవి రాక.
చౌ - మని మానిక ముకుతా ఛబి జైసీ | అహి గిరి గజ సిర సోహ న తైసీ ||          నృప కిరీట తరునీ తను పాఈ  | లహహిC సకల సోభా అధికాఈ || 1 ||          తైసెహిC సుకబి కబిత బుధ కహహీC | ఉపజహిC అనత అనత ఛబి లహహీC ||          భగతి హేతు బిధి భవన బిహాఈ | సుమిరత సారత ఆవతి ధాఈ || ...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 17, సజ్జనులు గానము చేయుదురు
ఛం - మంగల కరని కలిమల హరని తులసీ కథా రఘునాధ కీ |           గతి కూర కబితా సరిత కీ జ్యోC సరిత పావన పాథ కీ ||           ప్రభు సుజన సంగతి భనితి భలి హోఇహి సుజన మన భావనీ |           భవ అంగ భూతి మసాన కీ సుమిరత సుహావని పావనీ || తులసీదాసు పలుకుచున్నాడు .  శ్రీరఘునాధు...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరితమానస , 16 , రామాయణ మహత్త్వం
రామచరితమానస , 16 , రామాయణ మహత్త్వం దో - భనితి  మోరి సబ గున రహిత ,  బిస్వ బిదిత గున ఏక |          సో బిచారి సునిహహిC సుమతి , జిన్హ కేC బిమల బిబేక || 9  || నాకవితలో ఎట్టి సుగుణములు లేవు . కానీ జగత్ప్రసిద్ధమైన శ్రీరామకథయను ఒకే ఒక సుగుణము కలదు , జ్ఞానులును , వి...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 15, దుర్జనుల పరిహాసముగూడ నాకు హితమే
దో - భాగ చోట అభిలాషు బడ , కరఉC ఏక బిస్వాస |         పై హహిC సుఖ సుని సుజల సబ , ఖల కరిహహిC ఉపహాస || నాశక్తి అల్పము , కానీ లక్ష్యము అనల్పం దుర్జనులు పరిహాసించును , సుజనులు నా రచనకు ఆనందింతురని నా పరమ విశ్వాసము .  చౌ - ఖల పరిహాస హోఇ హిత మోరా | కాక కహహిC కలకంఠ ...
Add a comment...

Post has attachment
రామచరిత మానస, 14 , నేను అమృతము కోరుచున్నాను
చౌ - ఆకర చారి లాఖ చౌరాసీ | జాతి జీవ జల థల నభ బాసీ ||          సీయ రామమయ సబ జగ జానీ | కరఉC ప్రనామ జోరి జుగ పానీ || 1 ||          జాని కృపాకర కింకర మోహో | సబ మిలి కరహు ఛాడి ఛల ఛోహో ||          నిజ బుధి బల భరోస మోహి నాహిC | తాతేC బినయ కరఉC సబ పాహీC || 2 ||    ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded