Profile cover photo
Profile photo
การเคหะแห่งชาติ
30 followers
30 followers
About
Posts

Post has attachment
การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2559
นางจารุวรรณ งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคมถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษา
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความจัดเจนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การผังเมือง
การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง กล่าวคือ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องดำรงตำแหน่งนั้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ (อาคาร 1 ชั้น 13) 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0 2351 6794 , 0 2351 7039 โทรสาร. 0 2351 7526 ในวันและเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.หรือติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nha.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนการเคหะแห่งชาติ แสดงความยินดีต่อ นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 83 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ กรมธนารักษ์
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การเคหะแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับบริหารจัดการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่าสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ในโครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทอาคารเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบริ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 อาคาร รวม 313 หน่วย โดยมี นายดารนัย อินสว่าง รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ และพลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณหน้าห้องโถง หน้าห้องผู้บัญชาการ ชั้น 3 อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ กองทัพเรือ
Photo
Photo
2016-05-27
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
นางชลธร นนทิดุริยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ในฐานะผู้แทนการเคหะแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายพินิต ทองสุข ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 44 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
Photo
Add a comment...

Post has attachment
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม "โฆษก...พบสื่อ" ครั้งที่ 4 โดยมี นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) อาคารแปลง G ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยเฟสแรกของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี - รังสิตติดกับถนนอโศก - ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารแปลง G ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย พร้อมงานระบบสาธารณูปโภค จัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ และอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการรายละเอียดของการเคหะแห่งชาติ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 540 วัน โดยมีราคากลาง (อ้างอิงราคาจากกระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,087,000 บาท เปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคมถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
Photo
Add a comment...

Post has attachment
มื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นต้นแบบในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ณ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จ.สมุทรปราการ
PhotoPhotoPhoto
2016-05-27
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
พลเอกสุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 5/2559 พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดารนัย อินสว่าง รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และตัวแทนคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1-2 รวมทั้งตัวแทนกลุ่มผู้นำตามธรรมชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติสำหรับวาระการประชุมเป็นการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกายภาพ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการแปลง G การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รูปแบบการก่อสร้างแปลง G และการดำเนินงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชาวชุมชนดินแดง การจัดตั้งผู้นำตามธรรมชาติ และการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-27
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม Collaboration for Innovation ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งกล่าว Shot Speech แนะนำองค์กร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านที่อยู่อาศัยได้ทราบถึง พันธกิจและนโยบายขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2560 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำผลงานวิจัยด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานนี้ด้วย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ” รอบแรก 20 ประเภทผลงาน โดยมี นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมภ์ และ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA) Fire and Rescue Association จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถลดความเสี่ยงภัยจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติให้กับผู้พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1, โครงการบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 81, โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/1 และโครงการบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีนายวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน การเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ เป็นการสร้างความตะหนักให้กับชุมชนได้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ และจัดการความเสี่ยงภัยจากสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ โดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสร้างความสามัคคีปรองดองพร้อมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมแลนด์ บรีซ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded