Profile cover photo
Profile photo
ศิริรัตน์ ช่วยตั้ง
43 followers
43 followers
About
ศิริรัตน์ ช่วยตั้ง's posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7  
ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน   1. กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา
มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมทั้...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประ...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 1.พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด  และมีผลบังคับใช้เมือใด ตอบ  9 ตุลาคม 2546 2.ผู้รักษาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือใคร ตอบ  นายกรัฐมนตรี 3.เหตุผลที่ประกาศใช้พระรา...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ   เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ให้นักศึกษาอ่านและสรุปและให้    ความหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญั...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม  1 พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ   วันที่  21  ธันวาคม  2547 2    ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐาน...

Post has attachment
อนุทิน 7
ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด  ตอบ     ประกาศ  11  มิถุนายน  2546  บังคับใช้  12  มิถุนายน  2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง  ตอบ   ครู ผู้บริหาร...

Post has attachment
อนุทิน 6
ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถาม 1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   พ.ศ.  2545   ตอบ        เหตุผลที่เราต้องศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา ได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูและ ได้รับการศึกษาภ...

Post has attachment
อนุทิน 5
แบบฝึกหัด 1. นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  ก.การศึกษา ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค. การศึกษาตลอดชีวิต ง. มาตรฐานการศึกษา  จ. การประกันคุณภาพภายใน ช. การประกันคุณภาพภายนอก ซ. ผู้สอน ฌ. ครู ญ.คณาจารย์ ฐ. ผู้บริหารสถานศึกษ...

Post has attachment
อนุทิน 4
แบบฝึกหัด 1. ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกและมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ    ผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ นายปรีดี พนมยงค์  เหตุผล คือ ต้องการให้คนในประเทศเป็นอยู่มีระบบ และต้องการให้มีการจั...

Post has attachment
อนุทิน 3
แบบฝึกหัด 1.ท่านคิดว่ามนุษย์ทำไมต้องมีกฎหมายหากไม่มีจะเป็นอย่างไร ตอบ   กฎหมายมีความจำเป็นมากต่อการดำรงค์ชีวิตประจำวันของมนุษ์มาก  เพราะหากไม่มีกฎหมายแล้วสังคมก็จะวุ่นวาย  ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  มีการทะเลาะ ทำร้ายร่างกาย สาเหตุมาจากความไม่พึงพอใจ มีการแก่งแ...
Wait while more posts are being loaded