**
            ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ  'ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ' ಯ ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  ಹೊಸ 'ಜಾಲಚರಿ' 'ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ವೇದಿಕೆ '  ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ ಮೊದಲ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು1927...
Shared publicly