Shared publicly  - 
 
Nasheeth Thoha originally shared:
 
There you go, MRF 140,000 for each of our "honorable" members for their excellent work in the past 7 months. For their "effort" in "trying" to pass the "Penal Code", the "Criminal Procedures Bill", the "Evidence Bill", the "Anti-Domestic Violence Bill", the "Drugs Bill", the "Jail & Parole Bill", the "Right to Information Bill", the "Political Parties Bill" and so many more still in shelved in the committees. Our "Honorable" Parliamentarians totally do deserve MRF 140,000 each.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ އެލަވަންސް މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މަހަކު 20000ރ.ގެ ރޭޓުން އެއްފަހާ 140000ރ. ދިނުމ...
1
Add a comment...