Profile cover photo
Profile photo
Chest Chest
33 followers
33 followers
About
Posts

‪#‎รายชื่อคนโกง‬. (เก็บไว้เช็ค)
1. จันทรา แป้นชาวนา
2. รุ่งเรือง ชมชื่น
3. ฉัตรแก้ว เลิดพิชัย
4. ชุติมา ศรีขจร
5. อัศนัย เชาวระห์ะ
6. สุวรรณนา ญาติพิมล
7. กรรณิการ์ พรประสิทธิ์
8. อธิสา สินธำรง
9.วายุ เพชรจำรัส
10. เตือนจิตร ยิ้มยา
11. นราพร เพชรวิเศษ
12 ทรงวุฒิ ท่าทราย
13. ณัฐินีย บุญเกิด ลองใจ
14. ขนิฐา มุกดา
15. ขวัญหทัย เพิ่มนาม
16. ศรีสกุล เสนาผล
17. น้ำอ้อย สมกระโงน
18. เปมิกา ไชยวินิจ
19. ปณิดา จี๋มะลิ
20. ดาว อินทร์นอก
21. โยติกานต์ ไทยตรง
22. ฉัตรแก้ว เลิศพิชัย
23. สุชาวดี ถ้ำแก้ว
24. ยุรารัญ หิมพานต์
25. อุษา สรสิทธิ์
26. วนิดา ทัศนะศร
27. ณัฐรินทร์ ศรีอภัย
28. กชกร เเสวงรุจิธรรม
29. นาย ณัฐพล จงไพศาล=1239900026272
30. ณัฐฐวี ฉวีอิน อีณัฐ
31. กัลย์สุรางค์ สาสีมา (นิต้า)
32. ก้อย เต็งเจริญ
32 เพ็ญรัตน์ ทองทศ
33. นาย ไพศาล อ่องปี
34. วรัทยา อิ่มรัง
35. น้ำฝน สายทอง
36. อนุสราณ์ ดิษสร(อีเบียร์)
37. เกตนิภา นิสังข์รัมย์
38. บุศมาศ มีดอกดวง
39. เสาวลักษณ์ จันทาพูน
40. ยุวดี นำพาสันติ ( อีเอ๋ )
41. สมร ชัยสุนทร
42. ธนาพร เทพบาล
43. หทัยชนก ศรีวรนันท์
44. ยุพิน สุวะไกร
45. จิณณะ ตีระวนิช
46. ประภาภรณ์ หอมขจร
47. วรรณิภา มั่งคลัง
48. อรนุช ชุณหปราณ
49. วิมล คชชา
50. วาสนา คุ้มวรรณ์
51. สุภาภรณ์ อินหลี
52. ศิริรัตน์ หมอยาดี
53. เมทินี วิไลเงินทุน
54. ยุวดี บุตรสัน
55. พรธิดา หนูสมแก้ว
56. มณีนุช ข่ายม่าน
57. ยุพา นันตะกุล
58. สุชาดา นาคคชสีห์
59. ภัคชาดา ว่องไว
60. นิมมิตา เพิ่มพูล
61. ศิริรัตน์ ทองคำ
62. จิรานันท์ จันบุตตา
63. ปทุวดี อาริยะ
64. ชไมพร ธุยาติโก
65. ปรียานุช แดงกระจ่าง
66. นวลจันทร์ วรประภา
67. ยุทธนา บัวศรี
68. นฤมล ชุมเพ็ฐ
69. พรชนก ขุนนรงค์
70. วิไลวรรณ เหมวัฒน์
71. ธนัท แช่มช้อย
72. นางสาวเกศินี หวังมานะ
73. น.ส สุชาดา สร้อยแสง=1329900269069
74. นางสาวทัศนีย์ เจริญใจ
75. ธนพร สะใบบาง
76. ธิดา พจนสัจ
77. ดาราพร ถาวรศักดิ์
78.น.ส.ศิริพรรณ มูลคิด =1650800174367
89. น.ส.โยทกา กิจบุญศรี =1939900039432
80. นายสมเกียรติ วงศ์ศักดิ์
81. พนิดา ม้วยเท้ง
82. น.ส.กฤติยา อาจศัตรู =1729900251310
83. นายสมชาย ฟูสกุลรัตน์ =8671184018871
84. น.ส.สุพัตรา มนตรี =1451400105166
85. นางสุนทรี จั่นโต
86. น.ส วรัญญา แซ่เฮง=1100801118562
87. น.ส สุรดา อิ่มตระกูล
88. นาย ทวีทรัพย์ ม้าแก้ว
89. น.ส เวณุกา แก้ววิเศษ
90. น.ส อฐิติญา ชินมาศ [เท้าเจน]
91. อมรรัตน์ อักษรนิตย์ (ปูเปรี้ยว)
92.นันทา พยัคฆพล
93. น.ส จันจิรา ชำนาญชล =1239900194001
94. น.ส พรทิพย์ กนกสิงห์=1100500679331
95. น.ส เรวดี ไชยเดช=1800700188283
96. น.ส สุภาพร บัวผดุง=1100200605400
97. น.ส เขมณิช รัตนศศินกูล =1100701064258
98. นางพงษ์สุดา เหลืองช่างทอง =3100202590198
99. น.ส ศรีวรุณ สมใจ=3119900626391
100. น.ส สินีรัตน์ พรหมทัน=2120600021624
101. นาง กชพร กนกหิรัญกุล=3100903267008
102. น.ส จุฑาทิพย์ สุคันโธ=3740300350242
103. น.ส นิภาวรรณ พวงวิไลย์
104. น.ส วลีรัตน์ สระทองห้อย =3102100373343
105. น.ส เอื้อมพร บุญกล้า =5310100086746
106. ปาริฉัตร สังข์ทอง =1709900380931
107. นาง เพชรวิไล บรรลือเสียง
108. น.ส ณัฎฐณิชา ธัญญศิรินนท์
109. น.ส จารียา สิงหา =5670300081133
110. นาง ชนัดดา สวัสดีมงคล=1200100226520
111. น.สพัชร์สิตา อิทธิกุลนิรันดร์ (อีแอม)
112.เสาวรส นิลธวัช( อีแอน)
113. จรรยา แพงคำอ้วน
114. ปราณี คะสุดใจ
115. กาญจนาพร สายน้ำ(อีเอ้)
116. นพจิรา รัตนสัจธรรม
117. น.ส วิจิตรา รักถิ่นเกิด=1450400113842
118. น.ส อฐิติญา ชินมาศ=1349700216671
119. นาง นพพร ชูบำรุง
120. น.ส อุไรวรรณ ชูสังข์=1800700151983
121. น.ส ศุภลักษณ์ ดีบุตร=1331000234016
122. น.ส สุภาพร วงศ์จันทร์=1229900591182
123. สุจิรา พันธ์ุวงษ์
124. น.ส วีระยา สินมา=1539900031664
125. น.ส ณัฐมน สุวรรณเจดีย์=1610100135733
126. น.ส ไพรินทร์ สีสม=1200600175801
127. น.ส บุษรากรณ์ นามขุนทอง=1160400145119
128. น.ส กชวรรณ ว่องสิริโชค=1950200035185
129. นาย คเชนทร์ คชสาร=1100199000651
130. นาย นราธรณ์ รังสาคร=1103701085525
131.น.ส รัชภร นนทะโคตร=1103701215810
132. น.ส วรนิษฐา คงถาวร=1200100182743
133. น.ส จุฑามาศ โพธิ์ขำ=1449900144958
134. น.ส วราภรณ์ วงศ์บุญรอด=1102000936561
135. น.ส เยาวลักษณ์ จงภักดี=1929900266706
136. น.ส ชนนิกานต์ อินต๊ะ=1639800186801
137. น.ส ชลติญา แย้มพราย=1739900219203
138. มณฑิรา คงธะรังษี=3101900540103
139. นาย อดิศร โชชื่น=1101500509041
140. น.ส วลัยพรรณ คงสกุล=1200100080983
141. นาย วรรณศิลป์ วงษ์สินธ์ุ=1451000125933
142. น.ส นิภาพร คำลือไชย
143. น.ส อรชิสา มังษา=2331600001037
144. ชนิดา ศรีอ่อน
145. เสาวณีย์ ฮวบขุนทด
146.ฐิติวรรณ บุตรรัก
147.อังคนา วงษ์ชาวนา
148. เลขบัญชี 9702444117
น.ส. ดารินพร บุญส่ง (หมัดไหม)
148. พรพิมล พงศ์ดา ( แต้ว)
149 สุดใจ พิจารณา (อีฟ)
150. นวดฉวี เกิดเดช 1 2502 00082 45 7
151. สุนิสา ติยะวงศ์
เลขบัตร ปชช = 5 1 009 00116 23 4
152. วิภาพร พูลสวัดิ
153. กาญจนา วัชราภรณ์วิวัฒน์
154. ลลิดา พลปัถพี
155. สุนิษา อุตะมะ
156.อัญชุลีพร สิงห์เงิน (ตาเข)อีหญิง
157. วาสนา ดัชถุยาวัตร
(ดีเจโชดา)ฟ้าอายุ15 เลขบัตรปชช= 1 320 9013 222 59
158. สมพร พานวงศ์ 
เลขบัตรประชาชน 1401500003152

 159. ภัคจิรา พันธ์ศักดิ์ เลขบัตรประชาชน 1800100129821

160 นิตินันท์ เกียรติก้องนนท์
1770900073616

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded