اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود
Photo
Shared publiclyView activity