Profile cover photo
Profile photo
Български законник
78 followers -
Счетоводство, закони, данъци, трудово законодателство
Счетоводство, закони, данъци, трудово законодателство

78 followers
About
Posts

Post has attachment
Съдържание на в. Седмичен законник бр. 32, 10 - 16 септември 2018 г.

https://zakonnik.bg/category/expand/3220

Законодателство

Понятието “пазарна цена” за целите на ЗДДС

Въпроси и отговори

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г.

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

ДДС при продажба на автомобил

Отчитане на приходи от извършване на независима икономическа дейност като ресторант

Командировъчни пари в рамките на общината

Трудов договор с пенсионер

Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя

Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с търговията с нефтени продукти

Прекратяване на срочен трудов договор при преминаване на безсрочен договор

Средствата, които физическото лице ползва от своята фирма на ЕТ, не представляват плащане и не попадат в обхвата на ЗОПБ

Post has attachment
Съдържание на в. Седмичен законник бр. 31, 3 - 9 септември 2018 г.

https://zakonnik.bg/category/expand/3216

Законодателство

Поредно изменение на ЗАДС и на ЗДДС

Въпроси и отговори

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г.

Предизвестие при прекратяване на договор със срок за изпитване

Третиране по ЗДДС на доставката по отпускане на заем

Договор за цесия

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя по време на платен годишен отпуск

Извънредният труд се зачита за осигурителен стаж

Отказ на работодателя да разреши ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Зачитане на стаж при трудов договор за 4-часов работен ден

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудов договор след пенсиониране

Третиране по ЗКПО на възнагражденията за обучение

Ред за митническо оформяне на пощенските пратки, които са на стойност под 1000 евро

Post has attachment
Съдържание на сп. Български законник бр. 9, Септември 2018 г.

https://zakonnik.bg/category/expand/3218

Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Коментар на експерта

Преглед на по-значимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Статутът „търговец” при продажби на недвижими имоти от физически лица

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Бенчмарк за лихвен процент

Въпроси и отговори от практиката

Облагане на доходите на работещ пенсионер

Изплащани транспортни разходи на непедагогически специалисти

Осигуряване на лица, работещи свободни професии

Осигуряване на лице, работещо по два ДУК

Възнаграждение на адвокат

Командировка в чужбина на лице, работещо по ДУК

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение на работника или служителя от работодателя

Защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти

Писма и указания

№ МУ-6 от 24.11.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 100 от ЗОП

№ МУ-2 от 14.02.2018 г. ОТНОСНО: Използване на информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

№ МУ-3 от 26.02.2018 г. ОТНОСНО: Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

№ МУ-6 от 17.05.2018 г. ОТНОСНО: Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Решения на съдилища

Решение № 9732 от 16.07.2018 г. по адм. дело № 2191/2018 г.

Решение № 9780 от 17.07.2018 г. по адм. дело № 506/2018 г.

Решение № 9881 от 18.07.2018 г. по адм. дело № 3117/2018 г.

Решение № 9949 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 2492/2018 г.

Решение № 9943 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 1332/2018 г.

Решение № 10100 от 24.07.2018 г. по адм. дело № 13980/2017 г.

Решение № 10086 от 24.07.2018 г. по адм. дело № 6996/2017 г.

Решение № 10118 от 25.07.2018 г. по адм. дело № 14596/2015 г.

Решение № 10223 от 27.07.2018 г. по адм. дело № 8681/2017 г.

Решение № 10257 от 30.07.2018 г. по адм. дело № 4048/2018 г.

Post has attachment
Съдържание на сп. Български законник бр. 8, Август 2018 г.

https://zakonnik.bg/category/expand/3214

Закони и правителствени актове

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Коментар на експерта

Наредбата за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Счетоводно отчитане на разходите за одит на ГФО

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени във фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“

Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищното образование

Въпроси и отговори от практиката

Използване на фирмен актив както за икономическата дейност на ЕООД, така и за лични нужди на неговия управител

Облагане с ДДС на комисионно възнаграждение

Регистрация по ЗДДС

ВОП с право на данъчен кредит

Облагане с ДДС при обратния лизинг

ДДС при доставките, които възникват при осъществяването на здравни услуги

Акредитиран представител за целите на ДДС

Международен превоз на стоки по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ЗДДС

Издаване на фискална касова бележка при продажби

Закриване на ЕООД

Задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период

Отписване на вземане като текущ разход

Разходи за обучение на служители извън страната

Пренасяне на данъчна загуба, формирана по реда на ЗКПО

Задължения с изтекла давност

Разпределяне на дивиденти

Пренасяне на данъчната загуба

Подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ

Облагане на доходи от летен стаж в САЩ

Облагане на доход от наем на лице, живеещо във Великобритания

Облагане на доходи от личен труд на собственик на ЕООД

Облагане на доходи от чужбина

Плащане на трудови възнаграждения в брой

Внасяне на осигурителни вноски от управител на сдружение – клуб за спортни танци

Доходи от личен труд на собственик на дружество

Попълване на таблиците за осигурителния доход към ГДД по чл. 50 за физическо лице

Условията и редът за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Неплатен отпуск

Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност

Не е възможно едно и също физическо лице да бъде едновременно и работодател, и нает от него по трудов договор работник или служител в същото дружество

Платен годишен отпуск

Писма и указания

№ 91-00-162 от 06.06.2018 г. Относно: Възможност за извършване на агрегирани корекции на разходите за амортизации за 2017 г.

№ 20-00-87 ОТ 17.05.2018 г. Относно: Изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

№ 04-00-31 от 06.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след изменението на разпоредбата в сила от 22.12.2017 г.

№ 04-00-45 от 06.02.2018 г. Относно: Действия на възложителя при промяна на член на обединение в хода на изпълнение на договор за обществена поръчка/рамково споразумение

Решения на съдилища

Решение № 8340 от 20.06.2018 г. по адм. дело № 14231/2017 г.

Решение № 8401 от 21.06.2018 г. по адм. дело № 9214/2017 г.

Решение № 8544 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 8973/2017 г.

Решение № 8538 от 25.06.2018 г. по адм. дело № 2531/2018 г.

Решение № 8606 от 26.06.2018 г. по адм. дело № 274/2018 г.

Решение № 8696 от 27.06.2018 г. по адм. дело № 11229/2017 г.

Решение № 8793 от 28.06.2018 г. по адм. дело № 6074/2018 г.

Решение № 8856 от 29.06.2018 г. по адм. дело № 652/2018 г.

Решение № 8875 от 29.06.2018 г. по адм. дело № 13220/2017 г.

Решение № 9010 от 02.07.2018 г. по адм. дело № 6241/2018 г.

Решение № 24 от 21.06.2016 г. по т.д. № 1526/2014 г., I т.о.

Решение № 187 от 25.05.2016 г. по т. д. № 1514/2014 г., ТК, II т.о.

Решение № 145 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 2412/2016 г., II г.о.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Съдържание на сп. Български законник бр. 7, Юли 2018 г.

https://zakonnik.bg/category/expand/3207

Закони и правителствени актове

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Коментар на експерта

Някои акценти в Наредба № 2 от 19 март 2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Попълване и коригиране на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ от самоосигуряващите се лица, осигурени само във фонд „Пенсии“

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите - продължение

Правни последици при трудово и извънтрудово правоотношение

Рамков договор за платежни услуги по новия ЗПУПС и новата Наредба № 3 на БНБ

Въпроси и отговори от практиката

Пререгистрация на ЮЛНЦ

Бракуване на стоки

Признаване на прихода от продажбата на недвижимия имот

Коригиране на грешки

Публикуване на отчет на ЮЛНЦ

Отчитане на строително-ремонтни дейности

Отчитане на разходи за реклама

Съставяне на финансови отчети от ЕТ

Отчитане на извършени разходи, които се възстановяват от други лица

Отписване на починали животни

Получаване на авансово плащане, преди да е възникнало данъчно събитие

Облагане на електронни услуги на дружество, регист рирано в Гибралтар

Третиране по ЗДДС на активи, погинали в пожар

Регистрация по ЗДДС

Заплащане на данък сгради и такса смет при наем

Придобиване и доставка на стока, предназначена за трета страна

Ред за облагане на доставки

Префактуриране на разходи във връзка с командировка

Облагане с ДДС на доставка за материали и услуги

Кога издаването на фактура или протокол не е задължително

Облагане на доходи на съдружник в ООД, полагащ личен труд

Данъчно третиране на доходи от реклами в блог

Осигуряване на собственикът на ЕООД

Осигуряване на вещо лице

Работа от разстояние

Средства за социално-битово и културно обслужване

Определяне на възнаграждението за платения годишен отпуск

Решение № 6634 от 21.05.2018 г. по адм. дело № 10897/2017 г.

Решения на съдилища

Решение № 6372 от 15.05.2018 г. по адм. дело № 14253/2017 г.

Решение № 645 5 от 16.05.2018 г. по адм. дело № 14456/2017 г.

Решение № 6499 от 17.05.2018 г. по адм. дело № 14524/2017 г.

Решение № 6711 от 22.05.2018 г. по адм. дело № 280/2018 г.

Решение № 6778 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 13205/2017 г.

Решение № 6818 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 519/2018 г.

Решение № 6861 от 25.05.2018 г. по адм. дело № 11923/2017 г.

Решение № 6885 от 28.05.2018 г. по адм. дело № 8937/2016 г.

Решение № 7039 от 29.05.2018 г. по адм. дело № 13528/2017 г.

Решение № 4436 от 04.04.2018 г. по адм. дело № 7876/2017 г.

Решение № 66 от 27.04.2016 г. по гр. д. № 4329/2015 г., III г. о.

Решение № 85 от 25.05.2016 г. по търг. д. № 2855/2015 r., I т. о

Post has attachment
Съдържание на в. Седмичен законник бр. 30, 30 юли - 5 август 2018 г.

https://zakonnik.bg/category/expand/3212

Законодателство

Наличие на ВОД при доставка на стока след междинна обработка

Промени в зак онодателството, свързани с осиновяването

Въпроси и отговори

Защита на личните данни при правенето на снимки и публикуването им в публичното пространство

Ваучери за храна

Гарантирани вземания на работниците и служителите

Работникът се снабдява с трудова книжка до 5 дни

Давностен срок за ползване на платения годишен отпуск

Уволнение на майка с двегодишно дете поради неявяване на работа

Отпуск по допълнителен трудов договор

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна неработоспособност

Облагане с ДДС на услуги

В пресата за вас

Стартира прием на проектни предложения по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР

Първоначална оценка на ДМА, които не са придобити чрез покупко-продажба

Изчисляване на парично обезщетение при бременност и раждане, когато лицето ра боти по повече от едно правоотношение или основания за осигуряване
Wait while more posts are being loaded