Profile cover photo
Profile photo
Matthayom Watnairong School
157 followers -
English Program School
English Program School

157 followers
About
Posts

Post has attachment
จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
มีผู้แข่งขันในระดับม.ปลายทั้งหมด 1,034 คน นักเรียนของเรา นายทาคุมิ บุญรัตน์คุณานนท์ ม.5/1ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมประกาศนียบัตรและเหรียญเกียรติคุณ
ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและอาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับโล่รางวัล,ประกาศนียบัตร และเหรียญเกียรติคุณอีกด้วย
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12/13/17
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
งานมุทิตาคารวะผู้อำนวยการและครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูเกษียณที่สร้างคุณงามความดี อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยกำหนดจัดงานกิจกรรมนักเรียนคารวะครูใน วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
18/09/2017
171 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
กิจกรรม มหกรรมวิชาการ “นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0”(Nairong Moves Forward to Thailand 4.0) กิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
07/09/2017
224 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่นห้องจริยธรรมและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน โดยกำหนดจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
07/09/2017
63 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
กิจกรรม Math Day เมื่่อวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30/08/2017
44 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ดำเนินการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/08/2017
60 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (รุ่นที่ 3) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง “การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนักเรียน” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/08/2017
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ ได้มอบหมายให้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงซึ่งเป็น โรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โครงการเสริมสร้ํางคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29/08/2017
109 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันอาเซี่ยน เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
28/08/2017
17 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
15/08/2017
58 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded