அரசியலமைப்பு பேரவைக்கு ஆதரவளிக்க சுதந்திர கட்சி தீர்மானம் http://bit.ly/21IPb4k
#lka  
Shared publicly