Profile cover photo
Profile photo
Ekologus Sp. z o.o.
6 followers -
Ekologus - Twój partner w biznesie i ochronie środowiska
Ekologus - Twój partner w biznesie i ochronie środowiska

6 followers
About
Posts

Post has attachment

Prawo wodne po nowemu - kluczowe zmiany od lipca 2017

W ostatnich miesiącach, w mediach ponownie zaczęły pojawiać się wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska zapowiadające zmianę obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowywany od dłuższego czasu projekt nowej ustawy Prawo wodne ma zostać najbliższym czasie złożony do Sejmu RP, by po uchwaleniu wejść w życie z początkiem lipca 2017 r.

Czy tak będzie zobaczymy w najbliższym czasie. Zakładając jednak, że uchwalenie nowego Prawa wodnego to „pewnik” (o czym świadczą oficjalne wypowiedzi urzędników), a dyskutować można co najwyżej o tym, kiedy to nastąpi, wskazane jest uważne zanalizowanie treści przepisów, które mają obowiązywać w niedalekiej przyszłości.

Ze względu na objętość omawianego aktu prawnego (około 560-570 artykułów) w niniejszym artykule skupiono się na kluczowych dla przedsiębiorców elementach, takich jak nowy system zarządzania wodami, tzw. usługi wodne (w tym powiązane z nimi opłaty) oraz nowy zakres koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych.


DLACZEGO KONIECZNE SĄ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA WODNEGO

Na początek, warto wyjaśnić przyczyny trwających prac legislacyjnych. Zgodnie z dostępnymi uzasadnieniami do projektu nowej ustawy Prawo wodne kluczowym czynnikiem ich podjęcia jest konieczność pełnego dostosowania krajowych przepisów dotyczących gospodarki wodnej do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. To właśnie treść tej dyrektywy oraz wymogi programów operacyjnych Unii Europejskiej, wymusiły zaprojektowanie przepisów dotyczących tzw. usług wodnych. Realizowane prace mają także posłużyć pełnemu wdrożeniu tzw. „zlewniowej polityki gospodarowania wodami” oraz dostosować obowiązujące regulacje do wymagań wynikających ze zmian klimatu. Celem jest ponadto skorygowanie i uporządkowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Planowane jest stworzenie systemu zabezpieczającego środki na efektywne i sprawne gospodarowanie zasobami wodnymi. Zaznaczyć należy, że projekt nowego Prawa wodnego zachowuje znaczną cześć rozwiązań prawnych obecnie obowiązujących.


JAK WYGLĄDAC BĘDZIE NOWA ADMINISTRACJA WODNA

Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych projektowaną ustawą ma być przyjęcie nowej struktury podmiotów w tym organów administracji właściwych w sprawach gospodarowania wodami wraz z określeniem ich kompetencji i odpowiedzialności.

Powstać ma nowy twór w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W skład Wód Polskich wchodzić będą takie jednostki organizacyjne jak:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;
zarządy zlewni;
nadzory wodne.

Projekt zakłada, że Wody Polskie funkcjonować będą jako państwowa osoba prawna, o której mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Podstawowym źródłem finansowania Wód Polskich mają być przede wszystkim wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej, ponadto (między innymi) opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym wodami i gruntami nimi pokrytymi, wpływy z wykonywania działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej.

Proces tworzenia Wód Polskich uwzględniać ma przejęcie (poprzez przekształcenie) niektórych struktur obecnej administracji wodnej oraz zatrudnienie urzędników związanych obecnie z gospodarką wodną. Wody Polskie przejmą urząd obsługujący Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, pracowników wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz osoby realizujące zadania z zakresu gospodarki wodnej w urzędach marszałkowskich i starostwach.

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDĄ MIAŁY WODY POLSKIE

Według nowej ustawy Wody Polskie realizować mają obowiązki związane zarówno z utrzymaniem wód, jak i sporządzaniem stosownych dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym, realizacją zadań z zakresu nadzoru kontroli, monitoringu, związane z wydawaniem zgód administracyjnych, w tym przyjmowaniem zgłoszeń i wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

Jak widać, przygotowywane przepisy wprowadzą istotne zmiany kompetencji funkcjonujących dziś organów administracji. Poza urzędami marszałkowskimi i starostwami zmiany te obejmą także urzędy wojewódzkie, przewidywane jest bowiem poszerzenie kompetencji wojewodów. Dotyczy to przede wszystkim ich zadań związanych z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej i stanów nadzwyczajnych (ograniczenia korzystania z wód). Wojewoda przejąć ma także zadania dotyczące ustanawiania stref ochronnych ujęć wód, ustanawiania zbiorników ochronnych wód śródlądowych oraz przyjmowanie planów utrzymania wód.

CZYM SĄ USŁUGI WODNE

Dla podmiotów prowadzących pobór wody oraz odprowadzanie ścieków ważną nowością jest zaprojektowanie przepisów dotyczących tzw. usług wodnych w tym związanych z nimi opłat. Dodać trzeba, że z powstaniem systemu odpłatności za usługi wodne wiąże się zlikwidowanie obowiązujących obecnie zwolnień z opłat (za korzystanie ze środowiska) z tytułu poboru wód (na potrzeby energetyki, nawadniania oraz chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych).

Zgodnie z zawartą w projektowanej ustawie definicją usługi wodne polegać mają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Wyjaśnić przy tym należy, że nowa ustawa zachowuje dotychczasowy podział korzystania z wód na tzw. korzystanie zwykłe, powszechne i szczególne, dokonując jednak pewnych korekt zakresów w/w korzystania.Zgodnie z projektem w zakresie usług wodnych mieścić się będzie między innymi:

pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
odbiór i oczyszczanie ścieków;
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (a także do urządzeń wodnych),
korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.


JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

Jak to zaznaczono powyżej realizacja usług wodnych powiązana będzie z ponoszeniem opłat. Opłaty za usługi wodne ponosić trzeba będzie za:

pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
odprowadzanie do wód:
wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Opłata za usługi wodne objąć ma także zmniejszenie naturalnej retencji terenu (w zakresie wskazanym w projekcie ustawy) oraz wydobywanie z wód powierzchniowych, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Zwrócić uwagę należy, że powyższe opłaty odpowiadają w znacznej części obowiązującym obecnie opłatom za korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (zastąpią one te opłaty).System naliczania i wnoszenia w/w opłat jest dość złożony. Opłaty te składać się będą (w zależności od przyczyny ich wnoszenia) z tzw. opłaty stałej i zmiennej.

Wysokość opłaty stałej (za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast, a także za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) ustalana ma być przez Wody Polskie i przekazywana podmiotom zobowiązanym do ich ponoszenie w formie informacji rocznej. Wysokość opłaty uwzględniać będzie ilości wód, ścieków wskazane w pozwoleniach wodnoprawnych. Opłata ta ma być wnoszona na rachunek Wód Polskich przez zobowiązany do tego podmiot w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca po upływie każdego kwartału.

Opłata zmienna naliczana będzie zależnie od ilości pobranej wody ilości i jakości odprowadzonych ścieków, ilości odprowadzanych wód do wód, dla okresów kwartalnych. Ilość pobranych wód lub ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, ustalana ma być na podstawie odczytu wskazań przyrządów pomiarowych lub na podstawie danych z systemów pomiarowych. Konieczne będzie zapewnienie odrębnego pomiaru poboru wód podziemnych i powierzchniowych, w sytuacji pobierania wód do różnych celów lub potrzeb, będzie konieczne zapewnienie odrębnego pomiaru ilości wody pobieranej dla tych celów lub potrzeb. Odczytu dokonywać będą pracownicy Wód Polskich. Wysokość w/w opłaty za usługi wodne określają Wody Polskie, które przekazywać będą podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia informację zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Podmioty ponoszące opłaty będą zobowiązane je wnosić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono im informację.

Wysokość opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej ustalać będzie właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a jej ponoszenie będzie analogiczne jak wczesnej opisanych.


NOWY POSZERZONY SYSTEM ZGÓD ADMINISTRACYJNYCH

Projektowana ustawa przewiduje następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne:

wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
wydanie oceny wodnoprawnej;
wydanie decyzji, zwolnień z zakazów dotyczących odpowiednio gromadzenia i lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami oraz chroniących wały przeciwpowodziowe.Zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych nie maja ulec znaczącym zmianom. Nowość stanowić ma przepis wskazujący, kiedy w trakcie legalizacji przedsięwzięcia (przed jakimi innymi decyzjami, zgłoszeniami) ma być wydane pozwolenie wodnoprawne lub dokonane zgłoszenie wodnoprawne.

Nowy element stanowi konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej, która ma być wymagana w przypadku planowanego podjęcia inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie. Rodzaje inwestycji i działań wymagających oceny wodnoprawnej określić ma, w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Nowa ustawa przewiduje ponadto wydawanie stosownych deklaracji zgodności z celami środowiskowymi (w formule zaświadczenia), na potrzeby sporządzania wniosków o współfinansowanie istotnej części inwestycji w zakresie gospodarki wodnej ze środków budżetu Unii Europejskiej przez organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ramowej Dyrektywy Wodnej.


Jak wdać z dość krótkiego omówienia podstawowych przepisów nowa ustawa Prawo wodne wprowadzi wiele zmian. Śledźmy zatem uważnie, jak przebiegają prace nad jej uchwaleniem, aby być dobrze przygotowanym na jej konieczne stosowanie.

Opracowanie: mgr Mariusz Dyka
Add a comment...

Post has attachment
Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do lokalnego urzędu pracy o pomoc w finansowaniu dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy dotyczący rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Jeżeli planujesz zorganizować szkolenie dofinansowane ze środków KFS – zadzwoń lub napisz do nas, pomożemy ci przygotować wniosek o dofinansowanie, a po akceptacji wniosku przeprowadzimy profesjonalne, efektywne oraz dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb szkolenie.


Etapy przygotowania wniosku z firmą Ekologus:

- Analiza potrzeb szkoleniowych w Twojej Firmie
- Przygotowanie indywidualnego programu szkolenia, dopasowanego do zapotrzebowań twojej Firmy
- Wsparcie przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie
- Składasz w imieniu Firmy wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy
- Po akceptacji wniosku, podpisujesz umowę z Urzędem Pracy oraz ze swoim pracownikiem (pracownikami)

Więcej >>> http://www.ekologus.pl/baza-wiedzy/dotacje-na-szkolenia-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-2017 - Odbierasz dofinansowanie
- Organizujemy i przeprowadzamy dla Ciebie szkolenie
Add a comment...

Post has attachment
Szkolenie: Zarządzanie energetyczne wg normy ISO 50001
Termin: 25.05.2017
Miejsce: Warszawa
Cena: 650.00zł netto /os. +23% VAT

Szczegóły >>> http://www.ekologus.pl/szkolenie/zarz%C4%85dzanie-energetyczne-wg-normy-iso-50001-0
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Jednorazowe dywany tamujące
Giętkie i wzmocnione dywany tamujące o grubości 2 cm, są skutecznym środkiem do uszczelniania kratek ściekowych. Zakres temperatury podczas magazynowania wynosi do – 10 °C.
Właściwości:

- szybkie zastosowanie
- dobrze przylega do podłoża
- odporne na większość agresywnych substancji
- wytrzymuje ciśnienie aż do 2,5 m słupa wody
- możliwość indywidualnego dopasowania poprzez rozcięcie lub złączenie dywanu
- produkty te znajdują się w profesjonalnym wyposażeniu Straży Pożarnej

Więcej >>> http://sorbenty.ekologus.pl/…/dywan-tamuj%C4%85cy-pn-25-1-ra
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kompendium wiedzy z ochrony środowiska:
I. Prawo Ochrony Środowiska
II. Ochrona powietrza
III. Gospodarka wodno-ściekowa
IV. Gospodarka odpadami
V. Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym
13 - 17.03.2017 - Katowice
Więcej informacji >>> http://www.ekologus.pl/…/kompendium-wiedzy-z-ochrony-%C5%9B…
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.

Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)

ZEZWOLENIA

zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:
drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Odstępstwa od obowiązku uzyskania zewolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń.

OPŁATY

opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty;
opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty;
wysokość stawek opłat określa rada gminy w drodze uchwały, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo je różnicując;
stawki te nie mogą przekroczyć odpowiednio 500 zł dla drzew i 200 zł dla krzewów, jednak gdy rada gminy nie określi opłat stosuje się maksymalne wysokości;
podwyższone zostały wymiary drzew i krzewów, w odniesieniu do których nie pobiera się opłat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
w tym przypadku dla drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza:
120 cm (było 75 cm) – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
80 cm (było 50 cm) – dotyczy pozostałych gatunków drzew;

dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2 (dotychczas kryterium tym był wiek – do 25 lat).

Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Rada gminy w drodze uchwały może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów.

KARY

administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia albo zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
nowością jest sytuacja jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, wtedy administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody) - dotychczas kara ta wynosiła dwukrotność opłaty.

ŹRÓDŁO: GDOŚ
Photo
Add a comment...

Post has attachment
PŁATNY STAŻ W DZIALE MARKETINGU I SZKOLEŃ

Kogo szukamy?
Pozytywnej i dynamicznej osoby, która:
• chce efektywnie wykorzystać 100% czasu pracy,
• ceni praktyczną naukę, a nie przerzucanie dokumentów i parzenie kawy,
• jest skuteczna w realizowaniu zadań,
• chce poznać konkretne narzędzia i innowacyjne rozwiązania z obszaru marketingu,
• lubi kontakt z klientem,
• chce rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe.

Zakres obowiązków:
• bezpośrednia i telefoniczna Obsługa Klienta,
• obsługa stałych oraz pozyskiwanie nowych klientów,
• rozpoznanie potrzeb szkoleniowych u Klientów,
• wsparcie działu szkoleń przy organizacji szkoleń oraz eventów.
Czego oczekujemy?
• wysokie umiejętności interpersonalne,
• umiejętności sprzedażowe – umiejętność prezentacji i budowania skutecznej argumentacji handlowej,
• płynność wypowiedzi – dobra dykcja.
Co proponujemy?
• płatny staż (min. 3 miesiące) z możliwością przedłużenia współpracy,
• szkolenia wdrożeniowe,
• niezbędne narzędzia pracy – komputer, telefon,
• dalsze szkolenia produktowe i sprzedażowe,
• możliwość rozwoju i awansu w strukturze działu szkoleń,
• świetne towarzystwo prawdopodobnie najlepszego na świecie zespołu,
• elastyczne godziny pracy,
• opiekuna, który na bieżąco koordynuje przebieg Twojego stażu,
• spotkanie podsumowujące staż na którym wskażemy Twoje mocne strony.

Brzmi nieźle? W rzeczywistości jest jeszcze lepiej!
Wyślij nam swoje CV na adres szkolenia@ekologus.pl

Lub zadzwoń: tel. 33 49 60 315, tel. kom. 606 914 909,
www.ekologus.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97( Dz. U. Nr 133 poz. 883)”
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Sypki sorbent Absodan Plus (10 kg) - DN 1
Sorbenty te pomogą w łatwy i szybki sposób usunąć każdy wyciek. Składają się z bardzo porowatego, sorpcyjnego granulatu z duńskiego surowca „moler“. Porowatość ta zapewnia szybką i dużą chłonność. Nadają się szczególnie do likwidacji wycieków na jezdniach. Betonowe i asfaltowe powierzchnie po zastosowaniu sorbentu pozostają czyste i suche.
– niepalny granulat MOLER
– znakomita zdolność sorpcyjna
– nie uwalnia wchłoniętej substancji
– szybka sorpcyjność
– chemicznie neutralny
– niepylący
– odporny na wszystkie chemikalia oprócz kwasu fluorowodorowego i 50% roztworu wodorotlenku sodowego
– atestacja III R
Więcej >>> http://sorbenty.ekologus.pl/…/sypki-sorbent-absodan-plus-10…
Photo
Add a comment...

Posiadasz urządzenie z systemem Android, iOS (Apple) lub Windows?
Interesujesz się jakością powietrza w Twojej miejscowości?
Jeżeli odpowiedziałeś „TAK” na oba pytania, to nie pozostaje nic innego jak tylko pobrać aplikację mobilną pt. "Jakość powietrza w Polsce"!
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
• Przy dostępie do Internetu i usług lokalizacyjnych aplikacja po uruchomieniu na głównym ekranie pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z wybranych stacji, gdy lokalizacja jest wyłączona. Po wyborze ulubionej stacji aplikacja przy wyłączonym GPS domyślnie pokazuje dane z tej stacji.
• Aplikacja wysyła powiadomienia "push" w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.
Aplikacja jest bezpłatna.

Android >>> https://play.google.com/store/apps/details

iOS (Apple) >>> https://itunes.apple.com/…/jakosc-powietrza-w…/id1072036124…

Windows >>> https://www.microsoft.com/…/jakosc-powietrza-w…/9nblggh40k42

Źródło: GIOŚ
Add a comment...

Post has attachment
Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska podsumowali stan środowiska w wojewódzkich kompleksowych raportach o stanie środowiska za lata 2013-2015.
Informację o stanie środowiska w Twoim województwie znajdziesz na stronie GIOŚ >>> http://www.gios.gov.pl/…/stan-…/raporty-o-stanie-srodowiska…

Źródło: GIOŚ
Zdjęcie użytkownika Ekologus.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded