Profile cover photo
Profile photo
MR Doradcy Podatkowi Wrocław
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
Znikają przepisy o korekcie kosztów przy braku zapłaty!
Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W zakresie podatku dochodowego uchyla ona art. 24d w ustawie o pdof oraz art. 15b w ustawie o pdop. Jest to bardzo dobra wiadomość dla podmiotów gospodarczych. Uchylenie tych przepisów powoduje, że przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach kontrahenckich, dokonywać żmudnej korekty kosztów podatkowych.
Przypomnijmy, iż z wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustaw o podatku dochodowym i obowiązujących obecnie przepisów art. 24d ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 1 ustawy o pdop wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Korekty tej powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynie wskazane przez ustawodawcę 30 dni. Gdy natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie nie zostanie ona uregulowana (art. 24d ust. 2 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 2 ustawy o pdop).
Założenia towarzyszące wprowadzeniu omawianych przepisów były szczytne, gdyż uregulowania te miały ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Mechanizm tzw. korekty kosztów miał bowiem przyczyniać się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Rozwiązanie to nie spełniło jednak swojej funkcji, ponieważ rozliczanie korekt spowodowanych brakiem zapłaty w rzeczywistości wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, zwłaszcza w małych firmach. W ten sposób uregulowania ustawowe, które miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, nie spełniły swojej roli – wdrożenie dodatkowych rozwiązań technicznych, których wymaga rozliczanie korekt, zwiększyło bowiem koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazana na wstępie ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. i z tym dniem z ustaw o podatku dochodowym zniknie obowiązek dokonywania korekty kosztów przy braku zapłaty. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów do dnia jej wejścia w życie dokonają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć „zwrotnie” koszty uzyskania przychodów.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ważna uchwała SN dotycząca składek ZUS od wynagrodzeń menedżerów spółek kapitałowych
Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 121).
Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 17 czerwca br. Powiększony skład  Sądu Najwyższego nadał ww. uchwale moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, czyli od 17 czerwca 2015 r.
(komunikat zamieszczony na stronie internetowej SN www.sn.pl).
Add a comment...

Post has attachment
Moment ujęcia w kosztach czynszu inicjalnego
W świetle art. 15 ust. 4e updop ujęcie bilansowe warunkuje ujęcie podatkowe i to właśnie sposób ujęcia kosztów w rachunku bilansowym determinuje moment ich rozpoznawania w rachunku podatkowym. Podatnik musi zatem, postępować przy ujmowaniu kosztów dla potrzeb podatkowych tożsamo jak czyni to w ujęciu rachunkowym. Wobec tego stosowane zasady rachunkowego ujmowania wydatków związanych z czynszem inicjalnym, decydują także o podatkowym ujęciu tego rodzaju wydatków. W szczególności moment rachunkowego (bilansowego) ujęcia tych wydatków jako kosztu, determinuje dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, a tym samym dzień ich potrącenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli podatnik zgodnie z przepisami o rachunkowości ujął w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową proporcjonalnie do okresu trwania umowy, podatkowo powinien ująć ten wydatek jako koszt uzyskania przychodów również proporcjonalnie do okresu trwania umowy.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015 r., nr IBPBI/2/4510-292/15/PC.

#doradztwpodatkowewrocław to usługa świadczone przez MR Doradcy Podatkowi Wrocław. Zapraszamy.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Preferencje podatkowe dla osób korzystających z kredytów mieszkaniowych
W związku z ogłoszoną 15 stycznia 2015 r. decyzją Szwajcarskiego Banku Centralnego o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego (co spowodowało znaczny wzrost kursu tej waluty w stosunku do złotego), instytucje bankowe podjęły działania służące ograniczeniu negatywnych skutków tej decyzji dla kredytobiorców („frankowiczów”), wynikających ze zmiany kursu tej waluty. Jednym z takich działań jest częściowe umorzenie spłaty kredytu.
W świetle przepisów o podatku dochodowym takie umorzenie powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Związek Banków Polskich wskazał jednak, że decyzje kredytodawców o częściowym umorzeniu spłaty kredytu nie powinny wiązać się dla kredytobiorców z koniecznością opodatkowania powstałego w związku z tym dochodu. Skoro kredytobiorcy stracili możliwość regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, to tym bardziej będą mieli trudności w zapłaceniu podatku dochodowego.
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 766).
Przy czym wydane rozporządzenie obejmuje nie tylko „frankowiczów”, ale także kredytobiorców, którzy przed 15 stycznia 2015 r. zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe nominowany w złotych, euro lub innej walucie obcej.
Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, w przypadku gdy:
a) zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowiono na nieruchomości lub udziale w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania gruntu lub udziale w takim prawie, lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub udziale w takim prawie, lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziale w takim prawie, w związku z zaciągnięciem przez osoby fizyczne kredytu na własne cele mieszkaniowe,
b) osoby fizyczne, których zobowiązanie z tytułu kredytu uległo umorzeniu, nie skorzystały z umorzenia zobowiązania z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.
Zaniechanie obejmuje dochód (przychód) uzyskany wyłącznie z tytułu jednego umorzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia.
Należy zauważyć, że zaniechaniem poboru podatku objęto nie tylko przychody z tytułu umorzenia kredytów, ale także powstałe po stronie kredytobiorców przychody z tytułu zastosowania przez kredytodawców tzw. ujemnego oprocentowania. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu powołanego rozporządzenia, wskutek zastosowania ujemnych stóp procentowych kredytobiorca nie jest zobowiązany nie tylko do zwrotu odsetek, ale również części kapitału. W wyniku zapłaty kwoty kredytu poniżej jego nominalnej wartości po stronie kredytobiorcy powstaje przychód.
Stąd w § 1 pkt 2 rozporządzenia zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczenia otrzymanego przez osoby fizyczne z tytułu umowy kredytu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, od podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.
W omawianym rozporządzeniu Minister Finansów zarządził też zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych, od podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw. Zaniechanie poboru dotyczy dochodów odpowiadających równowartości umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 2 rozporządzenia).
Co ważne, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) kredycie, należy przez to rozumieć również kredyt refinansowy,
2) własnych celach mieszkaniowych, należy przez to rozumieć wydatki na cele, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 updof, czyli wydatki poniesione m.in. na:
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
d) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
Zaniechanie poboru podatku PIT i CIT ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Rozporządzenie weszło w życie 23 czerwca 2015 r.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Stawka VAT dla dostawy domu jednorodzinnego z garażem
Ustalenie właściwej stawki VAT dla dostawy domu jednorodzinnego wraz z garażem wymaga analizy okoliczności, w ramach których dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Istotne znaczenie w tej sytuacji ma sposób sprzedaży garażu i jego przynależność do domu mieszkalnego. Konieczne jest przeanalizowanie, czy garaż może, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może zostać sprzedany i nabyty tylko i wyłącznie z budynkiem mieszkalnym, do którego zostały przypisany, czy też odrębnie od niego.
Jeżeli w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego mieści się garaż (np. garaż usytuowany w podpiwniczeniu domu bądź garaż połączony z budynkiem mieszkalnym wspólną ścianą), to mamy do czynienia z obiektem stanowiącym jeden niepodzielny budynek (jedną bryłę architektoniczną). Garaż taki jest nierozerwalną częścią domu jednorodzinnego i nie może być przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż nie jest możliwa jego sprzedaż jako samodzielnego pomieszczenia. W konsekwencji dostawa budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowiącego całość (jedną bryłę) wraz z garażem podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT od całej wartości sprzedaży.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Odliczanie VAT od zakupu paliwa – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Dnia 1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony przepisem  art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.
Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do napędu ww. pojazdów.
W związku z powyższym, jak informuje Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu z 16 czerwca 2015 r. pt. Odliczanie podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” (które dostępne jest na stronie www. finanse.mf.gov.pl) pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczania podatku od paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca br. lub po tej dacie.
W takiej sytuacji – zdaniem resortu - prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa.
Jak czytamy: „(…) Jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia. (...)”
Podkreślono przy tym, że dostawa paliwa wykorzystywanego przez nabywcę do napędu ww. pojazdów nie może być w świetle przepisów o VAT uznana, za dostawę towarów o charakterze ciągłym.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Do 30 czerwca br. rolnik wykonujący zlecenie przed 1 stycznia br. można złożyć wniosek o ponowne objęcie ubezpieczeniem rolników - informacja KRUS
     KRUS na stronie internetowej www.krus.gov.pl zamieścił informację dla rolników i domowników, którym przed 1 stycznia 2015 r. wydano decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia.
     W informacji tej czytamy: „(…) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, że z dniem 30 czerwca 2015 r. upływa termin na złożenie w Kasie wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie, którego dotyczyła decyzja o ustaniu ubezpieczenia w KRUS, wydana przed dniem 1 stycznia 2015 r., z uwagi na objęcie ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (…).".
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Koszty organizacji spotkań integracyjnych
Wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.
Jeżeli jednak świadczenia realizowane w ramach imprezy integracyjnej stanowić będą działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to wówczas wydatki ponoszone na organizację takiej imprezy nie mogą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 pkt 45 updop, wydatki ponoszone przez pracodawcę na działalność socjalną, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (również wówczas, gdy zostaną poniesione ze środków obrotowych).
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2015 r., nr IBPBI/2/423-1570/14/AP.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Komornicy zwolnieni z VAT tylko do końca września 2015 r.
Działając na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów Minister Finansów w dniu 9 czerwca 2015 r. wydał interpretację ogólną nr PT1.050.1.2015.LJU.19 zmieniającą  interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r., nr PP10-812-802/04/MR/1556PP.
Minister Finansów analizując tezy wynikające z orzeczeń TS UE (w sprawie C-235/85 i C-456/07) wyjaśnił, że  komornik – wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT działając w charakterze podatnika VAT. Powyższe potwierdzone zostało również w postanowieniu NSA z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 221/12, stanowiącym wniosek do TS UE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, i nie zostało zakwestionowane w wyroku TS UE z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie C-499/13.
W związku z tym Minister Finansów stwierdził, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu VAT świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z uwagi na to, wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r., nr PP10-812-802/04/MR/1556PP, są nieaktualne.
Mając na uwadze:
zaprezentowane w interpretacji ogólnej z dnia 30 lipca 2004 r. stanowisko, zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT,
 
wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę zaufania obywateli do państwa (określaną również jako zasada lojalności państwa wobec obywatela),
 
treść art. 14m § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przewidującego zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przez okres w nim wskazany, znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie do komorników (jako osób, w stosunku do których zastosowanie się do interpretacji z dnia 30 lipca 2004 r. wyłączyło możliwość ich rejestracji jako podatników i kwartalnego rozliczania VAT, co w kontekście wyrażonej w art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej zasady nieszkodzenia wymaga objęcia ich ochroną przewidzianą w art. 14m § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej dla podatników rozliczających się kwartalnie)
Minister Finansów postanowił, że komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług, z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem, do końca września 2015 r.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Odpowiedzialność komornika sądowego za wpłatę podatku od sprzedaży egzekucyjnej – wyrok TSUE
Wobec narastających wątpliwości dotyczących interpretacji przepisu nakładającego na komorników sądowych obowiązki płatnika VAT, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 221/12 skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne o zgodność z prawem unijnym uregulowania zawartego w art. 18 polskiej ustawy o VAT.
Sąd powziął wątpliwości, czy przepisy unijne dopuszczają ustanawianie instytucji płatnika jako podmiotu, który jest zobowiązany za podatnika obliczyć wysokość podatku, pobrać go od podatnika i wpłacić we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13 orzekł, iż co do zasady przepisy nakładające obowiązek odprowadzenia podatku na inną osobę niż podmiot zobowiązany do jego zapłaty, nie są sprzeczne z unijnymi regulacjami. Unijne przepisy pozwalają bowiem na ustalenie szczególnej procedury poboru podatku w sytuacji przymusowej licytacji. Mimo to TSUE uznał, iż komornik nie może ponosić odpowiedzialności jako płatnik VAT wówczas, gdy nie miał możliwości ustalenia, czy istnieje obowiązek podatkowy, czy też wtedy, gdy nie otrzymał środków, aby w terminie odprowadzić należny podatek. Ocena, czy komornik posiada instrumenty prawne aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy o VAT, należy jednak do sądu krajowego.
Zatem w sytuacji gdy brak wpłaty podatku od sprzedaży egzekucyjnej nie wynika z winy komornika i nie ma on wpływu – mimo należytej staranności – na opóźnienie w regulowaniu należności, komornik nie powinien ponosić konsekwencji takiego opóźnienia.

MR Doradcy Podatkowi Wrocław| Doradztwo Podatkowe i Księgowość Wrocław
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded