Profile cover photo
Profile photo
Subodh Raj Pyakurel
618 followers
618 followers
About
Posts

Post has attachment
बिदेशीको सरोकार:
समावेसी कसरी हुन्छ चुनाव? मतदाताले परिचयपत्र बनाउन किन पाएनन? मधेसमा प्रहरीको ज्यादति किन बढी? तेस्रो लिंगीका लागि अलग मतदाता लाइन किन छैन? थुप्रै मानिसलाई किन नजरबन्दमा राखियो, तिनले कसरि न्याय पाउँछन्? उत्तर: संविधानले समावेसी फेहरिस्त बनाएको छ, त्यसै अनु...
Add a comment...

Post has attachment
नोंचके खाई – सोंचके दिई:
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिक बीचमा बहस गर्न बिरगंज गएको बेलामा
एउटा उत्तेजक चर्चा चल्यो| स्थानीय एउटा एफएमका साथीहरु निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल
देखेर वाक्क दिक्क हुनु भएछ| र, एउटा अपील प्रसारण गर्न थाल्नु भएछ, नोंचके खाई –
सोंचके दिई| स्थानीय भोजपुरी भाषामा ...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
मानवअधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको प्रश्न: (राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचित जनाप्रतिनिधिको तालीममा प्रस्तुत बुंदा)
·          जब आचरण पक्षपाति हुन्छ तब त्यो भ्रष्ट हुन्छ| सीमित समुह वा व्यक्तिको भोक-शान्तिमा
निर्लिप्त भएर आफ्नो अख्तियारी वा क्षमताको उपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो|
भ्रष्टाचार त्यसले मात्र गर्नसक्छ जो संग विश्वासपूर्वक हस्तान्तरित अख्तियारी
हुन्छ| हरेक अख्त...
Add a comment...

Post has attachment
मानवअधिकार र समाजको लोकतान्त्रिकरण
-/fli6«o o'jf
dxf;ª\3åf/f cfof]lht o'jf zflGt ;Dd]ng–@)&$ df k|:t't_        @)&$ ebf} @ ut]   dfgj clwsf/ / nf]stGq Ps}
l;Ssfsf b'O{ kf6f x'g\ . b'j} s'/f dfgj hfltsf] ;fj{ef}d k|fs[lts lgodsf pTklQ
x'g\ . h;/L sfg'gsf] zf;gsf] l;4fGt eGgfn] Gofo–cGofo a'‰g...
Add a comment...

Post has attachment
dfgj clwsf/ / ;dfhsf] nf]stflGqs/0fM
-/fli6«o o'jf
dxf;ª\3åf/f cfof]lht o'jf zflGt ;Dd]ng–@)&$ df k|:t't_        @)&$ ebf} @ ut] dfgj clwsf/ / nf]stGq Ps}
l;Ssfsf b'O{ kf6f x'g\ . b'j} s'/f dfgj hfltsf] ;fj{ef}d k|fs[lts lgodsf pTklQ
x'g\ . h;/L sfg'gsf] zf;gsf] l;4fGt eGgfn] Gofo–cGofo a'‰g s...
Add a comment...

Post has attachment
Is Capitalism in Crisis? Latest Trends of a System Run Amok: Truthout August 01, 2017
By  C.J. Polychroniou ,  Truthout  |
Interview ·            In a new book of interviews with
C.J. Polychroniou, Noam Chomsky discusses capitalism, US imperialism, Black
Lives Matter, the refugee crisis and cracks in the European Union, the
dysfunctional US ...
Add a comment...

Post has attachment
नागरिक समाज: लोकतान्त्रिक नेपालको सन्दर्भमा
संसारभरी नागरिक समाजको चर्चा छ| पश्चिमा विकासक्रमका आधारमा हेर्ने
हो भने इसा पूर्व ३८४ मा ग्रिसमा जन्मेका अरिस्टोटलले Koinonia Politike  शिर्षकमा
नागरिक समाजको परिभाषा गरेका छन| जसको अर्थ हो, कानूनको शासन अन्तर्गत समान
हैसियतमा रहने नागरिकहरु| ५ हजार बर्ष भ...
Add a comment...

Post has attachment
नागरिक संगठनको परिभाषा:
अध्यक्षज्यु,                                                            ०७४/श्रावण/११
बुधबार गैसस महासंघ|               विषय: नागरिक
संगठनको साझा धारणा-पत्र र गैसस मार्ग-चित्र| महासंघले उपरोक्त बिषयमा देखाइरहेको निरन्तर तत्परताका लागि धन्यवाद|
मिति ०७४/श्रा...
Add a comment...

Post has attachment
नागरिक अधिकारको उपभोग:
नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र जारी
गरिएको हो| नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार
सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसको प्राप्तिका मार्ग सहज गर्न र उपभोगमा भेदभाव नहुने
कुराको व्यवस्थापन गर्न यि दुवै खाले अ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded