ഓതിനാൻ ജഡ്ജ്യേട്ടൻ വിലക്ഷനായ്
“മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരാ,
ചോദിക്കുന്നു കാശ് കീശവരണ്ടഹോ!
ഭീതിവേണ്ടാ; തരികതെനിക്കു നീ”

#ഇന്നത്തെപാട്ട്


Shared publiclyView activity