هیچوقت تو گذشته زندگی نکن،
اما همیشه ازش درس بگیر.
Translate
1
Add a comment...