دانش، دونستن اینه که چی بگی!
دانایی، دونستن اینه که چه موقع بگی!www.ZabanAmoozan.com
Translate
5
Add a comment...