Profile cover photo
Profile photo
วรรณศริ ทองด้วง
14 followers -
ทำแต่งาน
ทำแต่งาน

14 followers
About
วรรณศริ's posts

Post has shared content
มีใครเป็นเหมือนกันบ้างครับ ^^
Animated Photo

Post has attachment
วันๆๆนึง...
Photo

Post has attachment
เราควรคำนึงถึงคำพูดเสมอว่าเราจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนใหม
Photo

Post has shared content

Post has attachment
มันคือเรื่องจริงของคน
Photo

Post has attachment
ไอค่อก ไอแค่ก เข้าใกล้เดี๋ยวติดนะ

วันนี้ไม่ไหวเลย...

Post has shared content
เ ว ล า ที่ มี คุ ณ ค่ า...............
เวลา   หมายถึง   ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่
เวลาที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
         แต่ละบุคคลมีเวลาในรอบวันเท่ากัน  คือ 24 ชั่วโมง
แต่ทุกคนต้องใช้เวลาที่มีอยู่   ให้เกิดคุณค่าได้ไม่เท่ากัน 
เวลากลืนกินสรรพสิ่งให้หมดไป  กลืนกินแม้ชีวิตของสัตว์
บุคคลให้หดสั้นลง   เวลาเป็นของมีค่า  จงอย่าปล่อยเวลา
ให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อ
เตือนสติบุคคลให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า

อายุขัยของบุคคลมีความแตกต่าง
        อายุขัยหมายถึง การสิ้นสุดลงของอายุ ซึ่งแต่ละคน
มีไม่เท่ากัน   ทั้งนี้เป็นด้วยเหตุแห่งกรรมที่บุคคลทำไว้ไม่
เหมือนกัน ผู้ใดประพฤติฆ่าสัตว์เป็นนิจ เมื่อกรรมชั่วให้ผล
ผู้นั้นย่อมมีอายุสั้น    ตรงกันข้ามผู้ใดเว้นประพฤติฆ่าสัตว์ 
เมื่อกรรมดีให้ผล  ผู้นั้นย่อมมีอายุยืนยาว

อายุสั้นเป็นผลดีกับสังคม
         หากมองในมุมกลับ ผู้ใดประพฤติทุศีล 5 หรือประพฤติ
อกุศลกรรมบถ 10  เป็นนิจ   เมื่อกรรมชั่วให้ผล ผู้นั้นย่อมมี
โอกาสน้อยลง หรือหมดโอกาสที่จะประพฤติชั่ว  ให้มีกำลัง
เพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นผลดีกับสัตว์ บุคคลที่อยู่ร่วมในสังคม
และเมื่อจิตทิ้งขันธ์ลาโลกไปแล้ว พลังของบาปอกุศล ย่อม
ผลักดันจิตวิญญาณให้โคจรสู่ทุคติภพ

อายุยืนยาวเป็นผลดีกับสังคมยิ่งกว่า
         ผู้ใดประพฤติมีศีลธรรม คือ มีเบญจศีล (เว้นการฆ่าสัตว์
เว้นลักทรัพย์ เว้นผิดประเพณี เว้นพูดเท็จ เว้นดื่มสุราเมรัย )
และมีเบญจธรรม (มีเมตตากรุณา มีสัมมาอาชีวะ มีกามสังวร
มีสัจจะ มีสติสัมปชัญญะ)  ผู้นั้นมีเทวดาคุ้มรักษา  ผู้มีเทวดา
คุ้มรักษา ย่อมมีชีวิตสวัสดี และยังทำให้เกิดเป็นผลดี กับสัตว์
บุคคลในสังคม ได้อยู่อาศัยกันอย่างสงบและมีความสุข เมื่อ
จิตทิ้งขันธ์ลาโลกไปแล้ว        พลังของบุญย่อมผลักดันจิต
วิญญาณให้โคจรไปสู่สุคติภพ

เวลาที่มีคุณค่า
         ดังได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่า "เวลาเป็นของมีค่า" บุคคลผู้
ไม่ประมาท ย่อมใช้เวลาที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน  ประพฤติตนมี
ศีลธรรม  มีความละอายชั่วกลัวบาป  มีความกตัญญกตเวที มี
มีสติสัมปชัญญะและทำตนเป็นผู้ให้ สัตว์ บุคคล ในสังคมย่อม
มีชีวิตอยู่อย่างสงบและมีความสุข    เมื่อจิตทิ้งขันธ์ลาโลกไป
แล้วย่อมไปมีชีวิตใหม่ในสุคติภพ   ดังนั้นเวลาที่มีคุณค่า   คือ
เวลาในปัจจุบัน  และต้องใช้เวลาที่มีสติกำกับพฤติกรรม  ( คิด
 พูด ทำ ) ของตนเท่านั้น จึงจะเรียกว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่า

ประพฤติผิดไปแล้ว  ประพฤติใหม่ให้ถูกต้องได้
         ผู้ใดรู้ว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วในอดีต    ตัวเองประพฤติ
ทุศีลไร้ธรรมแล้ว   เกิดกลัวบาปที่จะตามให้ผลในวันข้าง
หน้า ผู้นั้นยังมีโอกาสหนีพ้นไปจากผลของบาปนั้น ดังกรณี
ของ อัมพปาลี ประพฤติมิจฉาอาชีวะ เป็นโสเภณีแห่งแคว้น
วัชชี ได้ฟังธรรมจาก วิมลโกณฑัญญะ พระอรหันต์ผู้มีอดีต
เป็นบุตรชาย   แล้วมีจิตสำนึกบาปที่จะตามให้ผลในวันข้าง
หน้า จึงเลิกอาชีพทุศีล  แล้วหันมาบวช และปฏิบัติธรรมจน
จิตบรรลุอรหันตผล ทำให้หนีพ้นจากความชั่วนั้นได้ ในกรณี
ของอิสิทาสี  ผู้ถูกสามีสามคนปฏิเสธที่จะอยู่ร่วม   มีจิตฟุ้ง
ซ่าน คิดฆ่าตัวตาย แต่ยังโชคดีที่  ชินทัดตาเถรี  นำไปบวช
เป็นภิกษุณี ปฏิบัติธรรม จนจิตบรรลุเป็นอรหันตผล  หนีพ้น
จากการฆ่าตัวตาย ที่มีผลส่งให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกได้อย่าง
เฉียดฉิว   หรือในกรณีของฉันนภิกษุ   อดีตคนเลี้ยงม้าของ
เจ้าชายสิทธัตถะ     ชอบกล่าววาจาปรามาสพระอัครสาวก
และพระมหาเถระจึงถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์   เมื่อสำนึกได้
จึงเลิกกล่าววาจาอันเป็นโทษ    แล้วหันมาปฏิบัติธรรมจน
บรรลุอรหันตผล

         สรุปแล้วคนที่กลัวบาปให้ผล ย่อมมีโอกาสหนีพ้นไป
จากผลของบาปนั้น      ได้ด้วยการใช้เวลาที่ตนมีเหลืออยู่
อย่างมีคุณค่า ส่วนคนที่ไม่กลัวบาป ย่อมมีโอกาสเสวยผล
ของบาปนั้นอย่างแน่นอน

( ขอบพระคุณ      :     ดร.สนอง วรอุไร  ที่มาของข้อมูล )

@  +บูชา ธรรมาภิบาล 
   10  กรกฎาคม  2556
  
         
Photo
Wait while more posts are being loaded