Profile cover photo
Profile photo
Suresh Ranade
70 followers -
Use of IT for overall development of India
Use of IT for overall development of India

70 followers
About
Posts

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: अष्टादशं क्षेत्रम्
अथाष्टादशं क्षेत्रम् । तत्र त्रिभुजे बृहद्भुसन्मुख: कोन: लघुभुजसनमुखकोणान्महान् भवति । यथा अबजत्रिभजे अबभुज: अजभुजान्महानस्ति । तस्माज्जकोण: बकोणादधिको भविष्यति । कुत: । यदि अबभुजे अजतुल्यं अदं पृथक् क्रियते जदरेखा च क्रियते तदा अदजकोणअजदकोणौ समानौ भवत: । अ...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: सप्तदशं क्षेत्रम्
अथ सप्तदशं क्षेत्रम् । तत्र त्रिभुजस्य कोणद्वययोग: समकोणद्वययोगादल्पो भवति । यथा अबजत्रिभुजे बजकोणौ समकोणद्वयान्न्यूनौ स्त: । कुत: ।  बजभुज: दपर्यन्तं नेय: । अजदकोणअजबकोणयोर्योग: समकोणद्वयसमानोऽस्ति । अजदकोणस्तु बकोणादधिक: । पुनर्बकोण अजबकोणयोरयोग: समकोणद्व...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: षोडशं क्षेत्रम्
अथ षोडशं क्षेत्रम् । तत्र त्रिभुजस्यैको भुज: स्वमार्गवृद्ध: कारय: ततस्त्रिभुजाद्बहिरुत्पन्नकोण: त्रिभुजान्तर्गतसवपार्श्र्वस्थितान्यकोणाभ्यां प्रत्येकाधिकोऽस्ति । अत्रोपपत्ति: । तत्र अजबुजस्य हचिन्हे खण्डद्वयं समानं कार्यम् । बहरेखा च कार्या । बहरेखा वर्द्धि...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: पञ्चदशं क्षेत्रम्
अथ पञ्चदशं क्षेत्रम् । तत्र रेखाद्वयसंपातादुत्पन्नम कोणचतुष्ट्यं तेषु परस्परसन्मुखं कोणद्वयं समानं भवति । यथा अबरेखाजदरेखाभ्यां हचिन्हे संपात: कृत: । तत्र जहबकोणअहदकोणौपरस्परसन्मुखौ समानौ स्त: । कुत: । बहजकोणजहअकोणयोर्योग: समकोणद्वयतुल्योऽस्ति । पुनर्जहअकोण...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: चतुर्दशं क्षेत्रम्
अथ चतुर्दशं क्षेत्रम् । तत्र रेखाद्वयं दिग्द्वयत: समागतं तदन्यरेखाचिन्हे यदि योगं करोति तत्र तद्रेकाद्वययोगात्समकोणद्वयं भवति वा कोणद्वययोग: समकोणद्वयतुल्यो भवति तदा निष्कासितरेकाद्वययोगात् सरलैकरेखा भवति । अत्रोपपत्ति:। जबबदरेखे अबरेखायां बचिन्हे मिलिते जा...

Post has attachment
**
अथ त्रयोदशं क्षेत्रम् । तत्रैकरेखोपरि अन्यरेखायोग: कार्य: तत्र रेखोभयदिशि जातं यत् कोणद्वयं तत् समकोणद्वयं भवति अथवा कोणद्वययोग: समकोणद्वयतुल्यो भवति । अथ अबरेखायाम जदरेखाया योग: कृतस्तेन अबजकोण: अबदकोणश्र्च इमौ समुत्पन्नौ । अबरेखा यदि लम्बस्तदा द्वौ समकोणौ...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: द्वादशं क्षेत्रम्
अथ द्वादशं क्षेत्रम् । तत्राभीष्टचिन्हात् अभीष्टरेखायां लम्बनिष्कासनं करतव्यमस्ति । यथा जचिन्हात् अबरेखायाम लम्बो निष्कासितोऽस्ति । तद्यथा । अबरेखाद्वितीयदिशि दचिन्हं कार्यम् । जं केन्द्रं कृत्वा जदव्यासार्धेन हदझं वृत्तं कार्यम् । इदं वृत्तं अबरेखायां हझचि...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: एकादशं क्षेत्रम्
अथैकादशं क्षेत्रं । तत्रैकरेखायामभिष्टचिन्हाल्लम्बो निष्कासनीयोऽस्ति । तद्यथा । अबरेखायां जचिन्हं दत्वा तस्माल्लम्बो निष्कासनियोऽस्ति । तद्यथा । अबरेखायाम द चिन्हं देयम् । जदतुल्यं जहम कार्यम् । दहरेखायां समत्रिभुजम दझहम कार्यम् । पुन: झजरेखा कार्या । इयमेव...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: दशमं क्षेत्रम् ।
अथ दशमं क्षेत्रम् । तत्र यद्रेखाया: समानं भागद्वयमपेक्षितं भवति । तदा तद्रेखोपरि समत्रिभजं कार्यम् । यथा अबरेखोपरि समं अबजं त्रिभुजं कृतमस्ति । पुनस्तत्र जकोणस्य जदरेखया समानं भागद्वयं कृतं तदा जदरेखा अबरेखाया अपि समानं भागद्वयम करिष्यति । अत्रोपपत्ति: । अद...

Post has attachment
रेखागणितम् - प्रथमोध्याय: नवमं क्षेत्रम् ।
अथ नवमं क्षेत्रम् । तत्र कोणस्य समानभागद्वयकरणं प्रदर्श्यते । तद्यथा बअजकोण: कल्पनीय: । बअभजे दचिन्हं कृतम् । तत्तुल्यमेव द्वितीयेऽपि भुजे हचिन्हं कार्यम् । दहरेखाकार्या । दहरेखोपरि दझहं समत्रिभुजं कार्यम् । अझरेखा कार्या । इयं रेखा अकोणस्य समं भागद्वयं करो...
Wait while more posts are being loaded