گاهی وقتا آدم حس میکنه خیلی تنهاست!گاهی فکر میکنی هیچ کس درکت نمیکنه!اما اگه دلت بلرزه!اگه غم تموم دنیا بریزه رو سرت بدون اون بالا بالاها یکی هست که خالصانه باهاته!همین
Shared publiclyView activity