Profile cover photo
Profile photo
TeleTrade Europe - Latvia
41 followers
41 followers
About
TeleTrade's posts

Основные события текущего и прошлого дня

Вчера мы стали свидетелями проявления одного из элементов валютного противостояния, которое начала администрация Трампа во имя укрепления экономики США. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью каналу CNBC, ссылаясь на исторические данные, предположил, что низкие процентные ставки (которые входят в зону ответственности Федрезерва/Джанет Йеллен, но никак не Стивена Мнучина) будут в течение длительного периода. Рынок отреагировал моментально, распродавая американский доллар и тем самым вызывая интенсивное движение валютных пар, связанных с американским долларом.

https://teletrade-dj.lv/ru/analytics/news-review/3505247

Post has attachment
Galvenie vakardienas un šīs dienas notikumi

Vakar mēs kļuvām par lieciniekiem valūtu opozīciju cīniņam, ko uzsāka Trampa administrācija, lai stiprinātu ASV ekonomiku. ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins intervijā kanālam CNBC, atsaucoties uz vēsturiskiem datiem, minēja, ka zemas procentu likmes (par ko atbild FRS/Dzeneta Jellana un nekādā ziņā Stīvens Mnučins) būs vēl ilgu laika periodu. Tirgus momentā noreaģēja, pārdodot amerikāņu dolāru, tāda veidā izsaucot intensīvas valūtu pāru, kas saistīti ar ASV dolāru, kustības.

https://teletrade-dj.lv/analytics/news-review/3505247
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
3 izplatītas kļūdas, ko investori pieļauj ar obligāciju portfeļiem
Kļūda 3: Atteikšanās no obligācijām pie procentu likmju paaugstināšanas
Investori ļoti bieži vēlas kaut ko darīt lietas labā, kad viņu investīciju vērtība krīt. Un, kā likums, pieaugot procentu likmēm, obligāciju un obligāciju fondu cenas krīt. Tāds impulss arī var rasties, kad runa ir par biržu investīciju fondiem (ETF), jo tad, tāpat kā gadījumā ar akcijām, var vērot cenas izmaiņas dienas laikā. Ja jums ir tāds ieradums, tad, pārbaudot noformēto portfeli, nebūtu slikti padomāt par ilgtermiņa mērķiem. ETF piedāvā tirdzniecības pārskatāmību un brīvību, taču tas nenozīmē, ka jums būs vairāk jātirgo un biežāk jāveic līdzsvarošana. Neļaujiet lielai informācijas plūsmai novērst jūs un aizvilināt no izveidotā plāna.
Un, galvenais, ziniet, ka obligāciju biržu investīciju fondiem procentu likmju paaugstināšana var būt pat pozitīvs faktors, ja jūs esat ilgtermiņa investors. Jums noteikti radīsies jautājums: “Kā tā var būt, jo procentu likmju paaugstināšana izsauc obligāciju cenu krišanos?” izrādās, tāda ir matemātika attiecībā uz obligācijām. Kad procentu likmes tiek paaugstinātas, jūsu fonda cena iesākumā krīt. Taču pēc tam notiek naudas plūsmas reinvestēšana saskaņā ar jauniem, daudz augstākiem ienesīguma līmeņiem, kas noturīgi palielinās peļņu. Ar laiku šis paaugstinātais ienesīgums var kompensēt sākotnējo cenas krišanos. Vidēja termiņa fonds ar termiņu uz 5 gadiem var kompensēt cenu krišanos, ko izsaucis procentu likmju pieaugums, aptuveni 5 gadu laikā. Taču pēc 5 gadiem fonds var turpināt reinvestēties pēc augstākiem ienesīguma līmeņiem, kas potenciāli novedīs pie daudz augstākas peļņas. Tātad, ja jūs esat ilgtermiņa investors, tad procentu likmju paaugstināšana var būt jums izdevīga.
https://teletrade-dj.lv/analytics
Photo

Post has attachment
3 распространенные ошибки, совершаемые инвесторами с портфелем облигаций
Ошибка 3: Отказ от облигаций при повышении процентных ставок
Инвесторам очень часто не терпится что-то предпринять, когда их инвестиции падают в цене. И, как правило, при росте процентных ставок цены на облигации и облигационные фонды падают. Такой порыв может в особенности возникнуть, когда дело касается биржевых инвестиционных фондов (ETF), потому как тогда, также как и в случае с акциями, можно наблюдать за внутредневными изменениями цен. Если у вас имеется такая наклонность, то при проверке сформированного портфеля было бы неплохо подумать о долгосрочных целях. ETF предлагают прозрачность и свободу в трейдинге, но это не означает, что вам нужно будет больше торговать и чаще проводить ребалансировку. Не позволяйте большому потоку доступной информации отвлекать вас и уводить от намеченного плана.
И, главное, знайте, что для биржевых инвестиционных фондов облигаций повышение процентных ставок может быть даже позитивным фактором, если вы являетесь долгосрочным инвестором. Вы наверняка зададитесь вопросом: «Как такое может быть, ведь повышение процентных ставок вызывает падение цен на облигации?» Оказывается, такова математика для облигаций. Когда процентные ставки повышаются, цена вашего фонда сначала падает. Но потом начинается реинвестирование денежных потоков в соответствии с новыми более высокими уровнями доходности, что будет устойчиво увеличивать прибыль. Со временем этот повышенный доход может восполнить собой изначальное снижение цены. Среднесрочный фонд сроком на 5 лет может компенсировать снижение цен, вызванное ростом процентных ставок, примерно за 5 лет. А по истечении 5 лет фонд может продолжить реинвестироваться по более высоким уровням доходности, что потенциально приведет к более высокой прибыли. Итак, если вы являетесь долгосрочным инвестором, то повышение процентных ставок может быть вам на руку.
https://teletrade-dj.lv/ru/analytics
Photo

Основные события текущего и прошлого дня

Из событий вчерашнего дня мы отметили бы факт выхода Франсуа Байру из президентской гонки во Франции, который тем самым повысил вероятность того, что Эммануэль Макрон победит Марин Ле Пен. Как мы все понимаем, вероятный приход к власти Марин Ле Пен во Франции будет проверять жизнеспособность Евросоюза в его нынешнем виде и, несомненно, ослабит евро. При выходе этого известия евро тут же подорожал на 50 пунктов относительно американского доллара.

https://teletrade-dj.lv/ru/analytics/news-review/3505116

Post has attachment
Galvenie vakardienas un šīs dienas notikumi

Starp vakardienas notikumiem mēs atzīmēsim Fransua Bairu izstāšanos no cīņas par Francijas prezidenta amatu. Tas paaugstināja iespējamību, ka Emanuels Makrons uzvarēs Marinu Lepēnu. Kā mēs visi saprotam, iespējamā Marinas Lepēnas nākšana pie varas Francijā pārbaudīs Eiropas Savienības dzīvotspēju šī brīža veidolā un, bez šaubām, vājinās eiro. Līdz ar šo ziņu iznākšanu, eiro tūlīt pat sadārdzinājās par 50 punktiem attiecībā pret ASV dolāru.

https://teletrade-dj.lv/analytics/news-review/3505116
Photo

Post has attachment
Photo

Основные события текущего и прошлого дня

Вторник прошел под знаком доминирования американского доллара. Достойное сопротивление ему смог оказать только британский фунт, вышедший наверх из вчерашнего треугольника неопределенности на часовом графике, впрочем недалеко.

https://teletrade-dj.lv/ru/analytics/news-review/3504972

Post has attachment
Galvenie vakardienas un šīs dienas notikumi

Otrdiena pagāja zem ASV dolāra zīmes. Pretestību tam spēja izrādīt tikai britu mārciņa, kas izgāja augšup no vakardienas nenoteiktības trijstūra stundas grafikā, lai gan netālu.

https://teletrade-dj.lv/analytics/news-review/3504972
Photo
Wait while more posts are being loaded