دلت را می پویم
مبادا دبه ای در آن نهان باشد !
Shared publiclyView activity