Profile cover photo
Profile photo
شارژ ساختمان برج نرم افزار شارژ ساختمان
9 followers
9 followers
About
Posts

Post has attachment
شارژ ماک و مستاجر
Add a comment...

Post has attachment
واحد ها در نرم افزار شارژ ساختمان
Add a comment...

Post has attachment
ویدیو معرفی کلی نرم افزار شارژ ساختمان
Add a comment...

Post has attachment

روش هاسی محاسبه شارژ ساختمان
1.شارژ واحدی
2.شارژ متراژی
3.شارژ نفری
4.شارژ نفر متراژی
5.شارژ واحدی + شارژ متراژی
6.شارژ واحدی + شارژ نفری
7.شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
8.شارژ نفری+ شارژ متراژی
9.شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
10.شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی

1.شارژ واحدی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری

این نوع براساس تعداد واحد است و تمام ی واحد ها شارژ یکسانی به صورت ماهانه پرداخت میکنند

به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی تجاری : واحد های مسکونی ماهانه 70.000 تومان و واحد های تجاری 80.000 تومان
مجتمع مسکونی: واحد های سه خوابه ماهانه 60.000 تومان و واحد ها دوخوابه 50.000 تومان
مجتمع مسکونی: واحد عادی 50.000 واحد با انباری 60.000 واحد با انباری و پارکینگ 70.000
مجتمع مسکونی: واحد با کنتور مستقل 50.000 واحد با انباری 60.000 واحد با انباری و پارکینگ 70.000
این روش تقسیم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های که واحد های یکسانی در هر نوع دارند
کنتور های مستقل آب و گاز دارند
دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی نیستد2.شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری

این نوع واحد ها بر اساس متراژ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید

مجتمع مسکونی تجاری: واحد های مسکونی ماهانه هر متر 800 تومان و واحد های تجاری 1500 تومان
شارژ واحد 100 متری مسکونی ماهیانه 80.000 تومان
شارژ واحد 40 متری تجاری ماهیانه 60.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
سنگین ترین هزینه ساختمان هزینه سرمایش و گرمایش باشد


3.شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع براساس تعداد ساکنین واحد است است
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید

مجتمع مسکونی: به ازای هر نفر 20.000 تومان
شارژ واحد A که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 60.000 تومان
شارژ واحد B که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 80.000 تومان
این روش برای مجتمع های مناسب است؟

مجتمع هایی که آب مشترک دارند و سنگین ترین هزینه ساختمان هزینه آب باشد


4.شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ: واحد ها بر اساس متراژ و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی: ماهانه هر متر 800 تومان و هر نفر 10.000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 70.000 تومان
شارژ واحد B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 104.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟
برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
آب مشترک دارند
(البته در نرم افزار نسبت نفر به متراژ را میتوان به دلخواه تعیین نمود)


5.شارژ واحدی + شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری

این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و متراژ واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع اداری تجاری
تجاری شارژ ثابت ماهانه60.000 تومان هر مترمربع 800 تومان
اداری شارژ ثابت ماهانه50.000 تومان هر مترمربع 600 تومان
شارژ واحد تجاری A متراژ 100 ماهیانه 140.000 تومان
شارژ واحد اداری B متراژ 100 ماهیانه 110.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
مجتمع های که ترکیب دو تایی دارند


6.شارژ واحدی + شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی ماهانه 50.000 و هر نفر 20.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 110.000 تومان
شارژ واحد تجاری B که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 130.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟
برای مجتمع های که واحد ها ی یکسان دارند ولی آب مشترک دارند


7.شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی
این نوع شارژ ترکیبی از شارژ ثابت و شارژ نفر متراژی است
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی ثابت ماهانه 50.000 و هر نفر 10.000 تومان و هر مترمربع 1000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد مسکونی A با متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 136.500 تومان
شارژ واحد تجاری B با متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 178.500 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی با متراژ های متفاوت دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک دارند


8.شارژ نفری+ شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ بر اساس تعداد ساکنین واحد و متراژ ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی هر متر مربع 1.000 و هر نفر 10.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 130.000 تومان
شارژ واحد تجاری B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 190.000 تومان
o
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی یکسان دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک گاز مشترک دارند


9.شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ بر اساس شارژ ثابت متراژ و تعداد ساکنین واحد ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی شارژ ثابت50.000 تومان هر متر مربع 1.000 و هر نفر 10.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 180.000 تومان
شارژ واحد مسکونی B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 240.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟
برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی با متراژ متفات دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک یا گاز مشترک دارند


10.شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ بر اساس هزینه های انجام میشود و بر اساس هز ینه ای که ثبت میشود بین واحد ها تقسیم میشود.
به مثال زیر برای مجتمع های زیر به فرض اینکه فقط دو واحد A,B دارد.
هزینه آب: نفری ، برق: واحدی و گاز :متراژی
قبض آب 100.000 تومان ؛ برق 200.000 تومان ؛ قبض گاز 300.تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند
شارژ واحد تجاری B متراژ 200 که 2 نفر ساکن هستند
A سهم آب:60.000 تومان ، سهم برق:100.000 تومان ، سهم گاز :200.000 تومان ،
B سهم آب:40.000 تومان ، سهم برق:100.000 تومان ، سهم گاز :100.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟
برای مجتمع های مسکونی کمتر ار 20 واحد مناسب است ولی برای مجتمع های بزرگتر مناسب نیست چون برگه های شارژ هر ماه متفاوت است .و هزینه های ساختمان زود تر از گرفتن شارژ پرداخت میگردد.
Add a comment...

Post has attachment
محیط نرم افزار شارژ ساختمان
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/17/16
36 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
امکانات نرم افزار شارژساختمان برج


تعاریف اولیه

امکان تعریف بلوک برای مجتمع هایی که چندین بلوک ساختمانی دارند
امکان تعریف نوع واحد از قبیل اداری ،تجاری،مسکونی ،ویلایی، با سبک شارژ مختلف
امکان تعریف واحد ها به تفکیک بلوک ، طبقه ، واحد ، متراژ ، کنتور برق ، تلفن ، پارکینگ ، انباری و ...
امکان ثبت اطلاعات مالکین و مستاجرین و تاریخ خرید یا اجاره و پایان قرارداد و آلارم پایان قرارداد
امکان تعریف سرفصل هزینه های ساختمان ، اعم از هزینه برق،آب،گاز،پرسنل، سرایدار ، آسانسور و ...
امکان تعریف درآمد های آپارتمان با سرفصل های مانند اجاره فضا ،پارکینگ و حق اجاره و غیره...
امکان محدود کردن دسترسی به نرم افزار با تعریف کاربر و رمز عبور
امکان تعریف نام ساختمان و لوگوی ساختمان برای نرم افزار و فرم های چاپ و اخطاریه و تشکر
امکان تعریف پیام های مختلف برای برگه های چاپ مختلف از قبیل برگه های شارژ ،رسید دریافت وجه، گزارشات و...

پیکربندی

محاسبه شارژ به روش های مختلف زیر
شارژ واحدی
شارژ متراژی
شارژ نفری
شارژ نفر متراژی
شارژ واحدی + شارژ متراژی
شارژ واحدی + شارژ نفری
شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
شارژ نفری+ شارژ متراژی
شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
شارژ بر اساس هزینه

حسابداری

مشاهده حساب معین واحد
تعریف بانک و شماره ها و صندوق و تنخواه
امکان ثبت بدهکاری و بستانکاری با چاپ رسید برای واحد به تفکیک مستاجر و مالک
ثبت هزینه های ساختمان و تعیین منبع تامین هزینه( صندوق ،تنخواه،بانک)
ثبت هزینه حقوق برای پرسنل خاص
ثبت شارژ ماهیانه بر اسا فرمول های تعیین شده در پیکربندی
ثبت شارژ متفرقه برای یک ماه خاص
امکان تعیین حداقل بدهی و فعال شدن اخطاریه برای واحد های بدهکار روی برگه های شارژ
امکان مشاهده تمامی ورودی و خروجی و مانده تمامی حساب ها( صندوق ،تنخواه،بانک)
ثبت درآمد های ساختمان
وضیعت چک های صادر شده از ساختمان
حساب سالیانه به تفکیک هزینه ها ،درآمد های ساختمان، مجموع دریافتی شارژ ازیک واحد و دریافتی های خاص واحد
تراز سالیانه به تفکیک درآمد و هزینه
گزارش حساب واحد ها و میزان بدهکاری و چاپ بدهکاران از حداقل مبلغ بدهکاری
گزارشگيری از هزينه های انجام شده در بازه زمانی خاص
گزارش تفکيکی از صورت وضعيت مالی کليه ساکنين و يا مالکين آنها
گزارش بيلان و تراز ماهيانه
امکان تعريف حساب های بانکی مجتمع
امکان تعریف صندوق و تنخواه
امکان سیستم حقوق و دستمزد و مساعدت پرسنل
گزارش لیست پرداخت
گزارش لیست بدهکاران
ارسال پیامک برای بدهکاران با مبلغ بدهی


سایر موارد


امکان ارسال پیامک
دفتر تلفن
امکان ثبت و چاپ مجوز های ورود و خروج برای ساعت های غیر اداری یا کاری
امکان ایجاد تقویم کاری و یاد آوری کارهایی که پرسنل باید انجام دهند
امکان مشاهده قرار داد های رو به پایان مستاجر ها به صورت آلارم
امکان تعریف پرسنل و حقوق و دستمزد آنها
جستجو پیشرفته و آسان در کلیه اطلاعات
امکان تغيير در ظاهر و فونت های نرم افزار
امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات واحد ها ، مالکین ، مستاجرین ، صورتحساب ساکنین ، لیست بدهی و طلب های ساکنین و ...
امکان مشاهده لیست وضعیت بدهکاری هر یک از ساکنین
امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
امکان تعریف مهلت پرداخت و اخطاریه مناسبPhoto
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
نرم افزار شارژ ساختمان برج برای مدیریت و حسابداری شارژ آپارتمان های مسکونی ، شارژ مجتمع های تجاری و شارژ ساختمان اداری است که هیات مدیره ساختمان را در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی ، درآمد ها و شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded