Profile cover photo
Profile photo
KVH Tommy & Yankee z.s. Plzeň
33 followers -
IČ: 26566273
IČ: 26566273

33 followers
About
Posts

Post has attachment
Víte, že již nějaký čas můžete sledovat naše aktivity a novinky také na sociální sítí Instagram? Neváhejte a sledujte nás!

https://www.instagram.com/tommy.yankee/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do you know that you can also watch our activities and news on the social network Instagram? Please do not hesitate to follow us!

https://www.instagram.com/tommy.yankee/
Add a comment...

Post has attachment
Další ze smutných zpráv. V sobotu 18. srpna 2018 nás navždy opustil válečný veterán, podporučík ve výslužbě Adolf Röhrer, bývalý příslušník Československé samostatné obrněné brigády.

Adolf Karel Röhrer se narodil 10. května 1927 v Heřmanově Huti v židovské rodině. Před antisemitskými postihy nacistů odjela jeho rodina v roce 1939 z Protektorátu Čechy a Morava do Velké Británie za pomoci britského občana Nicholase Wintona. Sir Nicholas Winton zachránil více než šest stovek československých dětí, převážně židovského původu, před nacisty. Pro tyto deportované děti se následně vžilo označení „Wintonovy děti“. Jedenáctiletý Adolf Röhrer byl jedním z nich. Měl však více štěstí, než ostatní, neboť jeho rodina zůstala v Anglii kompletní. V únoru 1945 se v osmnácti letech přihlásil do československého vojska na půdě Velké Británie. Jako řidič tanku u Československé samostatné obrněné brigády se účastnil obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque až do května 1945. Po skončení války se vrátil do Československa a čtyřicet let pracoval jako hajný. Zemřel 18. srpna 2018 ve věku 91 let.

Čest jeho památce!

- - - - - - - - - - - - -

Another of the sad news. On Saturday, August 18, 2018, he left us forever a war veteran Second Lieutenant (retired) Adolf Röhrer, a former member of the Czechoslovak Independent Armored Brigade Goup.

Adolf Karel Röhrer was born on May 10, 1927 in Heřmanova Huť in a Jewish family. Before the anti-Semitic sanctions of the Nazis, his family left the Protectorate of Bohemia and Moravia to Great Britain in 1939, with the help of British citizen Nicholas Winton. Sir Nicholas Winton saved more than six hundred Czechoslovak children, mostly of Jewish origin, from the Nazis. For these deported children, the term "Winton's children" was subsequently engraved. Eleven-year-old Adolf Röhrer was one of them. But he was more fortunate than the rest because his family stayed in England complete. In February 1945, at the age of eighteen, he joined the Czechoslovak army in Great Britain. As a tanker at the Czechoslovak Independent Armored Brigade Group, he participated in the siege of Dunkerque until May 1945. After the war, he returned to Czechoslovakia and worked forty years as a gamekeeper. He died on 18 August 2018 at the age of 91.

Honor his memory!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
V pátek 27. 7. 2018 zemřel ve věku 92 let válečný veterán plukovník v. v. Adolf Kaleta, bývalý příslušník Československé samostatné obrněné brigády.

Narodil se 10. října 1925 v Albrechticích u Českého Těšína v česko-polské rodině. Jelikož se oblast Českého Těšínska stala od podzimu 1938 násilně součástí nacistické Německé říše, stala se rodina Kaletových říšskými občany a na Adolfa Kaletu se tak vztahovala branná povinnost. Musel nastoupit službu v německé armádě a odejet do Jižní Francie. Také bratr Alfréd byl odveden do německého vojska a sloužil v Itálii. Po vylodění spojenců na francouzské půdě v létě 1944 se Adolfovi podařilo využít příležitosti a nechal se i s kamarádem zajmout. Ze zajetí se přihlásil v srpnu 1944 do československé armády v zahraničí, odejel do Velké Británie a prodělal výcvik radiotelegrafisty a střelce tanku Cromwell. Jelikož jeho rodina žila na tehdejším německém území a on z německé armády dezertoval, používal na západě krycí jméno Novotný. Jako tankista Československé samostatné obrněné brigády se pak znovu vrátil do Francie, kde se účastnil bojů brigády u severofrancouzského přístavu Dunkerque. Čechoslováci zde zadržovali početnější německou posádku pevnosti. Během velkého útoku československé brigády 5. listopadu 1944 byl při zajímání skupiny německých vojáků raněn střepinou granátu do nohou. Boje u Dunkerque skončily 9. května 1945 a o několik dní později nastoupili vojáci brigády cestu do osvobození vlasti.
Adolf Kaleta pak téměř čtyřicet let pracoval v hospodářském družstvu v Českém Těšíně. V roce 1976 se mu podařilo získat příslib k cestě do Francie, po letech navštívit místa svého válečného působení. Po pádu komunistického režimu byl činný v Českém svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.

Čest jeho památce!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

On Friday July 27, 2018, war veteran Colonel (retired) Adolf Kaleta, a former member of the Czechoslovak Independent Armored Brigade Group, died at the age of 92.

Born October 10, 1925 in Albrechtice near Český Těšín in the Czech-Polish family. Since the area of Bohemian Těšín became a violent part of the Nazi German Empire from the fall of 1938, the Kaleta family became a Reich citizens, and Adolf Kaleta had a military duty. He had to take up duty in the German army and leave for southern France. Also, Brother Alfred was taken to the German army and served in Italy. After the landing of the Allies on French soil in the summer of 1944, Adolf managed to seize the opportunity and let himself and his friend capture. He captured the captivity in August 1944 into the Czechoslovak army abroad, left for Great Britain, and underwent the training of radiotelegraphist and shooter of the Cromwell tank. As his family lived on the then German territory and he deserted from the German army, he used the code name Novotny in the west. As a member of the Czechoslovak Independent Armored Brigade Group he then returned to France, where he participated in the brigade struggle at the North Port of Dunkirk. The Czechoslovaks detained the larger German garrison here. During the great attack of the Czechoslovak Brigade, on November 5, 1944, he was wounded by a hang of grenades in the legs when he had captured a group of German soldiers. The struggles at Dunkerque ended on May 9, 1945, and a few days later the Brigade troops boarded the road to the liberation of their homeland.
Adolf Kaleta worked for almost forty years in the economic cooperative in Český Těšín. In 1976, he managed to get a promise to travel to France, after years of visiting his military operations. After the fall of the Communist regime, he was active in the Czech Union of Freedom Fighters and the Association of Czechoslovak Legionnaires.

Honor his memory!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Chtěli bychom věnovat tichou vzpomínku desátníkovi Patrikovi Štěpánkovi, příslušníkovi 42. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky, jehož životní cesta se v minulosti rovněž proťala s naším spolkem. V neděli 5. 8. 2018 se stal společně s dalšími dvěma českými vojáky obětí bombového útoku v afghánském Čáríkáru, kde plnili své úkoly v rámci zahraniční mise Resolute Support. Děkujeme za jejich službu. Čest jejich památce. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým. Patrik zůstane v našich vzpomínkách.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nedávno jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás navždy opustil pan Alan T. Buckley, veterán 2. světové války. Coby příslušník V. sboru se podílel na osvobozování západních Čech a rád se na tato místa vracel. Pan Alan Buckley se zúčastnil celkem čtyřikrát plzeňských Slavností svobody, naposledy v roce 2015.

Čest jeho památce. Nikdy nezapomeneme!!

Za zprávu děkujeme panu Jiřímu Frýbertovi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recen️tly, we have received a sad message that Mr. Alan T. Buckley, a veteran of the WW2, passed away. As a member of the V. Corps he participated in the liberation of western Bohemia and he liked to return to these places. Mr. Alan Buckley participated in four Pilsen Liberation Festivals, most recently in 2015.

We honor his memory. We will never forget!

Thanks to Mr. Jiří Frýbert for this notice.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
V neděli 15. 7. 2018 se členové našeho klubu podíleli na vzpomínkové akci k 75. výročí zformování americké 16. obrněné divize, která se v květnu 1945 podílela na osvobození Plzně. Akce se konala u pomníku vzpomínané divize před budovou České národní banky v plzeňské Husově ulici. Akci pořádal KVH 16th Armored Division ve spolupráci s Asociací americké 16. obrněné divize (16th Armored Division Association), Patton Memorial Pilsen, Městem Plzeň a KVH Tommy & Yankee z.s. Plzeň. Akce se zúčastnil také náměstek plzeňského primátora, pan Martin Baxa.

K založení americké 16. obrněné divize došlo v červenci 1943 ve výcvikovém táboře Camp Chaffee ve státě Arkansas (USA). Prvním velitelem divize byl jmenován generálmajor Douglas T. Green, po kterém velení nad divizí převzal brigádní generál John L. Pierce. Ten také divizi velel v době jejího odjezdu do Evropy v lednu 1945 a nasazení na frontě. Divize se podílela na osvobozování západních Čech a její největší bojovou akcí se stalo samotné osvobození západočeské metropole. ,

Za fotografie děkujeme Janu Englerovi a Milanovi Prajzlerovi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
On Sunday, July 15, 2018, members of our association participated in the commemoration of the 75th anniversary of the establishment of the US 16th Armored Division, which in May 1945 participated in the liberation of Pilsen. The event took place at the monument of the reminisced division in front of the building of the Czech National Bank in Pilsen Husova Street. The event was organized by the reenactment group of the 16th Armored Division in collaboration with the 16th Armored Division Assciation, Patton Memorial Pilsen, the City of Plzeň and KVH Tommy & Yankee z.s. Pilsen. The event was also attended by Deputy Mayor of Pilsen, Mr. Martin Baxa.

The establishment of the US 16th Armored Division took place in July 1943 at the Camp Chaffee training camp in Arkansas, USA. Major General Douglas T. Green was appointed First Chief of the Division, after which Brigadier General John L. Pierce took command of the Division. He also commanded the division at the time of his departure to Europe in January 1945 and the deployment at the front. The division participated in the liberation of Western Bohemia and its greatest combat action became the liberation of West Bohemian metropolis (Pilsen) itself.

We thanks to Jan Engler and Milan Prajzler for photos.


#plzen #16tharmoreddivision #75thanniversary

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
21.07.18
28 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
S žalem informujeme o úmrtí veterána druhé světové války, brigádního generála v. v. Pavla Vranského, bývalého příslušníka 11. čs. pěšího praporu – Východního a 311. čs. bombardovací perutě RAF. Zemřel v neděli 24. června 2018, ve věku 97 let.

Pavel Vranský se narodil jako Pavel Wechsberg 29. dubna 1921 v Lipníku nad Bečvou, většinu dětství pak prožil ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Bohumíně a v Ostravě. Okupace bývalého Československa jej zastihla na střední škole, a jelikož měl židovský původ, nad odchodem do zahraničí dlouze nepřemýšlel. Již v Polsku se hlásil k dispozici československého zahraničního protinacistického odboje, tzv. Československého legionu, byť za sebou ještě neměl žádný vojenský výcvik. Chtěl sloužit společně s otcem, ale ten nebyl pro vysoký věk přijat. Rychlý spád událostí zavedl Pavla Vranského na polské území zabrané Rudou armádou a následně do sovětského zajetí, ze kterého se dostal až v roce 1941 na Střední Východ, do Palestiny. Zde se stal příslušníkem 11. československého pěšího praporu – Východního, v jehož řadách byl účastníkem legendárního nasazení praporu při obraně libyjského přístavu Tobrúk. Ze Severní Afriky odjel do Velké Británie a absolvoval výcvik létajícího personálu britského Královského letectva. Stal se palubním radiooperátorem a od dubna 1944 nalétal v bombardérech 311. československé bombardovací perutě RAF asi 600 operačních hodin. V Anglii si dokončil maturitní vzdělání. Po skončení války odešel z armády a pracoval u Československých aerolinií, následně až do roku 1970 na ministerstvu dopravy. V témže roce byl vyloučen z KSČ, do které vstoupil v roce 1946. Za svou odbojovou činnost mnohá vyznamenání, v roce 2017 byl prezidentem povýšen do hodnosti brigádního generála ve výslužbě.

Čest jeho památce!

-

We are grieving about the death of a World War II veteran, retired brigadier general Pavel Vranský, a former member of the 11th Czechoslovakia Infantry Battalion - Eastern and No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron RAF. He died on Sunday, June 24, 2018, at the age of 97.

Pavel Vranský was born as Pavel Wechsberg on April 29, 1921 in Lipník nad Bečvou. He spent most of his childhood in Frýdlant nad Ostravicí, Bohumín and Ostrava. The occupation of the former Czechoslovakia caught him in high school, and since he was of Jewish origin, he did not think long before going abroad. Already in Poland, the Czechoslovak foreign anti-Nazi resistance movement, known as the Czechoslovak Legion, was reported to have had no military training behind it. He wanted to serve with his father, but he was not accepted for a high age. The rapid fall of the events led Pavel Vranský to the Polish territory occupied by the Red Army and subsequently to the Soviet captivity, which he did not get until 1941 in the Middle East, to Palestine. Here he became a member of the 11th Czechoslovak Infantry Battalion - Eastern, in whose ranks he participated in the legendary deployment of a battalion in defense of the Libyan port of Tobruk. From North Africa, he drove to Great Britain and underwent training of Royal Air Force flying personnel. He became an on-board radio operator and, since April 1944, flew No. 311th (Czechoslovak) Bomber Squadron about 600 operating hours. In England, he completed his graduation. After the end of the war he left the army and worked with Czechoslovak Airlines, then until 1970 at the Ministry of Transport. In the same year, he was expelled from the Communist Party, which he entered in 1946. For his resistance work, many awards, in 2017 he was promoted to the rank of retired brigadier general in 2017.

Honor his memory!

#WWIveteran
Photo
Add a comment...

Post has attachment
V neděli 17. 6. 2018 se tři členové našeho klubu zúčastnili slavnostního odhalení nového pomníku československých paradesantních skupin INTRANSITIVE a TIN, které seskočili v dubnu 1942 na území okupovaného Československa. Pětice parašutistů se po přistání nesešla a doprovázely je nesnáze. Ani jeden z nich se nedožil konce války. Jednalo se o Václava Kindla, Bohuslava Grabovského a Vojtěcha Lukaštíka ze skupiny INTRANSITIVE. Skupinu TIN tvořili Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc.

Nový pomník byl odhalen u chaty „Václavka“ nedaleko Hořejšího Padrťského rybníku v CHKO Brdy. Vybudovala jej plzeňská jednota Československé obce legionářské ve spolupráci s Obecním úřadem Věšín, rotou Záchranného útvaru HZS ČR ze Zbirohu, hořovickou divizí Vojenských lesů a statků a Hornickým muzeem Příbram. Deska na kameni je dílem Jana Šímy a Davida Šauera. Hlavní iniciátorkou byla paní Kateřina Jandíková.

Děkujeme všem zainteresovaným, že se záslužná akce podařila.

- - - - - - - - - - - -

On Sunday, June 17, 2018, three members of our club participated in the ceremonial opening of the new monument of the Czechoslovak paragroups INTRANSITIVE and TIN, which jumped in April 1942 in the occupied Czechoslovakia. Five paratroopers did not land after the landing and were accompanied by the difficulties. Neither of them had ever come to the end of the war. These were Václav Kindl, Bohuslav Grabovský and Vojtěch Lukaštík of the INTRANSITIVE group. The TIN group consisted of Ludvík Cupal and Jaroslav Švarc.

A new memorial was revealed at the "Vaclavka" cottage near the Hořejší Padrťský rybník in the Protected landscape area Brdy. It was built by the Pilsen unity of the Association of Czechoslovak Legionnaires in cooperation with the municipal office of Věšín, the Company of the Fire Brigade of Zbiroh, the Military forests and estates and the Mining Museum Příbram. The stone slab is the work of Jan Šíma and David Šauer. The main initiator was Mrs. Kateřina Jandíková.

We thank all those concerned that the merit event has succeeded.

#wwiiresistance #czechoslovakiaresistance #paratroopers #intransitive #tin
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
19.06.18
9 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
VEŘEJNÁ VÝZVA!!!

Hledáme informace k příběhu o potopené transportní lodi!

Na letošních Slavnostech svobody jsme od našich návštěvníků opět slyšeli příběh o transportní lodi, která po skončení 2. světové války převážela americké vojáky zpět domů do Spojených států, když najela na minu a potopila se. Na její palubě údajně našli smrt všichni američtí vojáci. Alespoň tak se především u nás na západě Čech tento příběh už od konce války traduje. Mnoho českých rodin se tak záhy po rozloučení se svými americkými přáteli dozvědělo, že plavba domů těmto mužům přinesla smrt. Proto nese tento příběh u mnohých pamětníků dodnes velice bolestnou vzpomínku. Pravdivost příběhu jsme v posledních 2 letech podrobili rozsáhlému pátrání jak u nás, tak také ve Spojených státech. Celý výzkum přinesl velice zajímavé závěry, které bychom vám rádi představili prostřednictvím našeho článku „Dobře mířená lež“ - http://plzen1945.cz/?p=1752.

Budeme velice rádi, když se náš článek dostane především mezi pamětníky a jejich rodiny, kteří měli na údajně potopené transportní lodi ztratit své blízké z řad amerických vojáků. Jelikož stále pátráme po původu této klamné zprávy, prosíme vás, pokud se vás tento příběh týká a chtěli byste se s námi podělit o vzpomínky či informace, které by nám mohly v našem pátrání pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Zároveň jsme si vědomi, že se jedná o skutečně bolestivé téma a může být pro některé těžké uvěřit výsledkům našeho pátrání. Proto se všem zájemcům nabízíme, že jim bezplatně vyhledáme poválečný osud jejich amerických vojáků a přátel, kteří měli při této lodní tragédii údajně zahynout. Neváhejte nás prosím kontaktovat na naší e-mailové adrese: tommy-yankee@email.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUBLIC PROCLAMATION!!!

We are looking for information about the story of the sunk transport ship!

Many Czech families heard so soon after their farewells with their American friends that the journey to home brought death to these men. On this year's Liberation Festival we again heard from our visitors the story about a transport ship that after the end of WW2 was hit by mine and sank when transporting American troops back home to the United States. All American soldiers have supposedly found death on its board. Especially in the West of Bohemia, this story has been naratted since the end of the war. That's why this story carries a very painful memory to many witnesses. The veracity of the story has been subjected to extensive research in the last two years in our country as well as in the United States. The whole research has brought very interesting conclusions that we would like to introduce to you through our article "Well-placed Lie".

We will be very happy if our article spreads especially among witnesses and their families, who had allegedly lost their loved friends from the American troops on this sunk transport ship. Since we are still investigating the origin of this misleading message, if this story is related to you and you would like to share with us memories or information that could help us in our quest, do not hesitate to contact us. At the same time, we are aware that one is a really painful topic and it may be difficult for some to believe the results of our search. That is why we offer to all those interested that we find free of charge the post-war fate of their American soldiers and friends who supposedly died in this ship's. Please do not hesitate to contact us on our email address: tommy-yankee@email.cz

#plzen1945
Add a comment...

Post has attachment
V roce 2016 se členové našeho klubu zúčastnili natáčení krátkometrážního studentského filmu "Jáma" režiséra Filip Kilián. Členové klubu se na natáčení podíleli v roli komparzistů a drobnou radou.

Tento absolventský film Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku se odehrává v Německu na jaře roku 1945 a je příběhem mladého amerického zdravotníka (Radúz Mácha), který po svém zranění nalezne v opuštěné jámě nejen úkryt, ale také nepřítele.

Po dvou letech působení studentského filmu po festivalech, bude nyní vypuštěn na internet a ukáže se tak i těm, kteří neměli možnost vidět film v kinech. Online premiéra filmu JÁMA se uskuteční v Den vítězství, tedy 8. 5. 2018, kdy si budeme připomínat 73. výročí osvobození od nacismu a konce druhé světové války v Evropě.

Doporučujeme sledovat stránku filmu Jáma / The Pit - Short Film. Zde se také dočtete o úspěších, jaké film zaznamenal na festivalech.

https://www.facebook.com/events/189157988531243/

- - - - - - - - - - - - - - - - -

In 2016, members of our association took part in the filming of the short student film "The Pit" by director Filip Kilián. The members of our association participated in the role of extras and with a small advice.

This graduate film of Miroslav Ondříček Film Academy in Písek (FAMO) takes place in Germany in the spring of 1945 and is the story of a young American medic (starring Radúz Mácha), who finds in the abandoned pit not only a shelter but also an enemy.

After two years of student film festivals, it will now be launched on the internet to show off those who did not have the chance to see the movie in cinemas. The online premiere will take place on Victory Day, on May 8, 2018, when we will commemorate the 73rd anniversary of the liberation from Nazism and the end of World War II in Europe.

We recommend watching the movie page Jáma / The Pit - Short Film. Here you will also learn about the success of the film at festivals.

#WW2 #shortmovie #studentmovie
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded