Profile cover photo
Profile photo
سبز مشاور
2 followers -
سبز مشاور sabzmoshaver sabzmoshaver.com مشاوره تحصیلی
سبز مشاور sabzmoshaver sabzmoshaver.com مشاوره تحصیلی

2 followers
About
Posts

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت : برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت در هیچ کدام از رشته محل ها پذیرفته نشده باشند تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت آخرین فرصت به حساب می آید. در این مرحله داوطلبان برای ظرفیت های خالی رشته محل های اعلام شده اقدام می نمایند. در این مطلب به بررسی و ارائه توضیحاتی در این زمینه خواهیم پرداخت.

در ابتدا نیز به بیان شرایط و ضوابط اولیه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می پردازیم.

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
برای شرکت داوطلبان در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت یک سری شرایط و ضوابط وجود دارد. داوطلبان در صورت دارا بودن این شرایط و ضوابط می توانند در این مرحله شرکت نمایند.

تمامی داوطلبان اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته شده اند ، مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می باشند.
داوطلبانی که رد مرحله نخست انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده اند و در یکی از رشته محل ها پذیرفته شده باشند. در صورت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و قبولی در یکی از رشته محل ها پذیرش اول آنها اغو می گردد.
بر اساس قوانین موجود در دفترچه راهنما داوطلبانی که در آزمون سال ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشنخ کحل های دوره روزانه قبول شده باشند و نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند و یا انصراف دهند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می گردند. از این رو در صورتی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشته محل های روزانه قبول شده باشند و سپس اقدام به ثبت نام نکنند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می شوند.
بر اساس قوانین و ضوابط تحصیل در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد. از این رو در انتخاب رشته محل ها دقت نمایید.
تعین زمان شروع به تحصیل داوطلبان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بر عهده دانشگاه پذیرنده می باشد.
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اواخر نیمه اول آبان ماه اعلام خواهد شد.
زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
در شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بایستی در ابتدا لیست رشته محل هایی که دارای ظرفیت خالی می باشد اعلام گردد. از این رو بایستی پذیرفته شدگان رشته محل ها ثبت نام نمایند تا ظرفیت خالی هر کدام از رشته محل ها مشخص گردد. با توجه به این توضیحات زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را می توان اواخر مهر ماه تخمین زد.

نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

در این بخش به بیان نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و مراحل آن خواهی پرداخت. در ابتدا نیز به صورت تیتر وار به باین این مراحل مب پردازیم.

ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر


ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
داوطلبان عزیر همانند ثبت نام آزمون ارشد و یا انتخاب رشته ، برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت نیز بایستی در ابتدا به مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایند. چرا که تمامی مراحل و اقدامات داوطلبان در فرایند پذیرش در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از طریق این سامانه انجام می گیرد. پس از ورود به این سامانه اقدامات بعدی را برای شرکت در تکمیل ظرفیت انجام دهید.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
پس از این که سایت سنجش پزشکی وارد شدید بایستی در اولین اقدام به بخش کارشناسی ارشد ورود نمایید. در این بخش تمامی اطلاعیه ها و لینک های مورد نظر داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت قرار داده شده است. از این رو برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت مطابق با تصویر زیر وارد بخش کارشناسی ارشد شوید.

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشتکلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت داوطلبان بایستی در ابتدا از لیست رشته محل های مورد پذیرش اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور پس از ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت سنجش پزشکی بر روی لینک ظرفیت رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت کلیک نمایید. در تصویر زیر می توان این لینک را مشاهده نمود.تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهداشت

با کلیک بر روی این لینک داوطلبان با فایل پی دی افی را دریافت می نمایند که در این فایل شرایط اولیه و ظرفیت رشته محل های موجود در تکمیل ظرفیت مشخض می گردد.

ارشد وزارت بهداشت

ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر
پس از این که داوطلبان در مرحله قبل فایل پی دی اف را دانلود نمودند از لیست رشته هایی که می توانند در این مرحله انتخاب نمایند اطلاع حاصل می کنند. پس از این اقدام با ورود کد پیگیری که مربوط به انتخاب رشته اولیه می باشد فرایند انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را به اتمام رسایند.مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته گان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده و در رشته محل مورد نظرخود پذیرفته شده اند بایستی برای ثبت نام حضوری اقدام نمایند. در این ثبت نام که توسط دانشگاه پذیرنده تعین می گردد داوطلبان بایستی برخی مدارک را به همراه داشته باشند. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۶ قطعه عکس ۴*٣
اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)
اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت ازتحصیل باشد
. لازم به ذکر است دانشجویان ترمآخر بایستی تا تــاریخ ٣١/۶/٩۶ فــارغ التحصــیل شــوند. بــدیهی
اســت در صــورت عــدم فراغــت از تحصــیل مســئولیت عواقــب بعــدی بعهــده دانشــجو خواهــد بــود.
مشمول محرومیت یکساله خواهند شد. درصورت وجود این موارد ، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمــل
خواهد آمد .
اصل و کپی کارت پایانخدمت یا معافیت دائم یــا مــدارکی کــه نشــاندهنــده وضــعیت نظــام وظیفــه
آقایان میباشد.
اصــل و کپــی گــواهی پایــان یــا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای پزشــکی،
دندانپزشکی، داروسازی.
اصل و کپی گواهی پایان یا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای: پرســتاری ، اتــاق عمــل ،
هوشبری ، رادیولــوژی ، علــوم آزمایشــگاهی ، فوریــتهــای پزشــکی ، پرســتاری دندانپزشــکی و بهداشــت
دهان که جزء یکی از ٣ گروه زیر میباشند:
۶- ١- افرادی که قبل از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده اند.
۶-٢- افرادی که بعد از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده و در آزمون سال ٩۵ شرکت نموده اند.
۶-٣-اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصیلی .
مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبــل از اتمــام دوره کارشناسی قابل قبول نمیباشد) بـرای کلیـه پذیرفتـهشـدگان ۴ رشــته : پرســتاری مراقبتهــای
ویژه، رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون
#سبز_مشاور
#ارشد_بهداشت
http://sabzmoshaver.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


Post has attachment
تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت : برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت در هیچ کدام از رشته محل ها پذیرفته نشده باشند تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت آخرین فرصت به حساب می آید. در این مرحله داوطلبان برای ظرفیت های خالی رشته محل های اعلام شده اقدام می نمایند. در این مطلب به بررسی و ارائه توضیحاتی در این زمینه خواهیم پرداخت.

در ابتدا نیز به بیان شرایط و ضوابط اولیه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می پردازیم.

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
برای شرکت داوطلبان در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت یک سری شرایط و ضوابط وجود دارد. داوطلبان در صورت دارا بودن این شرایط و ضوابط می توانند در این مرحله شرکت نمایند.

تمامی داوطلبان اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته شده اند ، مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می باشند.
داوطلبانی که رد مرحله نخست انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده اند و در یکی از رشته محل ها پذیرفته شده باشند. در صورت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و قبولی در یکی از رشته محل ها پذیرش اول آنها اغو می گردد.
بر اساس قوانین موجود در دفترچه راهنما داوطلبانی که در آزمون سال ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشنخ کحل های دوره روزانه قبول شده باشند و نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند و یا انصراف دهند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می گردند. از این رو در صورتی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشته محل های روزانه قبول شده باشند و سپس اقدام به ثبت نام نکنند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می شوند.
بر اساس قوانین و ضوابط تحصیل در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد. از این رو در انتخاب رشته محل ها دقت نمایید.
تعین زمان شروع به تحصیل داوطلبان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بر عهده دانشگاه پذیرنده می باشد.
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اواخر نیمه اول آبان ماه اعلام خواهد شد.
زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
در شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بایستی در ابتدا لیست رشته محل هایی که دارای ظرفیت خالی می باشد اعلام گردد. از این رو بایستی پذیرفته شدگان رشته محل ها ثبت نام نمایند تا ظرفیت خالی هر کدام از رشته محل ها مشخص گردد. با توجه به این توضیحات زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را می توان اواخر مهر ماه تخمین زد.

نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

در این بخش به بیان نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و مراحل آن خواهی پرداخت. در ابتدا نیز به صورت تیتر وار به باین این مراحل مب پردازیم.

ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر


ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
داوطلبان عزیر همانند ثبت نام آزمون ارشد و یا انتخاب رشته ، برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت نیز بایستی در ابتدا به مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایند. چرا که تمامی مراحل و اقدامات داوطلبان در فرایند پذیرش در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از طریق این سامانه انجام می گیرد. پس از ورود به این سامانه اقدامات بعدی را برای شرکت در تکمیل ظرفیت انجام دهید.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
پس از این که سایت سنجش پزشکی وارد شدید بایستی در اولین اقدام به بخش کارشناسی ارشد ورود نمایید. در این بخش تمامی اطلاعیه ها و لینک های مورد نظر داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت قرار داده شده است. از این رو برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت مطابق با تصویر زیر وارد بخش کارشناسی ارشد شوید.

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشتکلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت داوطلبان بایستی در ابتدا از لیست رشته محل های مورد پذیرش اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور پس از ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت سنجش پزشکی بر روی لینک ظرفیت رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت کلیک نمایید. در تصویر زیر می توان این لینک را مشاهده نمود.تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهداشت

با کلیک بر روی این لینک داوطلبان با فایل پی دی افی را دریافت می نمایند که در این فایل شرایط اولیه و ظرفیت رشته محل های موجود در تکمیل ظرفیت مشخض می گردد.

ارشد وزارت بهداشت

ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر
پس از این که داوطلبان در مرحله قبل فایل پی دی اف را دانلود نمودند از لیست رشته هایی که می توانند در این مرحله انتخاب نمایند اطلاع حاصل می کنند. پس از این اقدام با ورود کد پیگیری که مربوط به انتخاب رشته اولیه می باشد فرایند انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را به اتمام رسایند.مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته گان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده و در رشته محل مورد نظرخود پذیرفته شده اند بایستی برای ثبت نام حضوری اقدام نمایند. در این ثبت نام که توسط دانشگاه پذیرنده تعین می گردد داوطلبان بایستی برخی مدارک را به همراه داشته باشند. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۶ قطعه عکس ۴*٣
اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)
اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت ازتحصیل باشد
. لازم به ذکر است دانشجویان ترمآخر بایستی تا تــاریخ ٣١/۶/٩۶ فــارغ التحصــیل شــوند. بــدیهی
اســت در صــورت عــدم فراغــت از تحصــیل مســئولیت عواقــب بعــدی بعهــده دانشــجو خواهــد بــود.
مشمول محرومیت یکساله خواهند شد. درصورت وجود این موارد ، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمــل
خواهد آمد .
اصل و کپی کارت پایانخدمت یا معافیت دائم یــا مــدارکی کــه نشــاندهنــده وضــعیت نظــام وظیفــه
آقایان میباشد.
اصــل و کپــی گــواهی پایــان یــا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای پزشــکی،
دندانپزشکی، داروسازی.
اصل و کپی گواهی پایان یا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای: پرســتاری ، اتــاق عمــل ،
هوشبری ، رادیولــوژی ، علــوم آزمایشــگاهی ، فوریــتهــای پزشــکی ، پرســتاری دندانپزشــکی و بهداشــت
دهان که جزء یکی از ٣ گروه زیر میباشند:
۶- ١- افرادی که قبل از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده اند.
۶-٢- افرادی که بعد از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده و در آزمون سال ٩۵ شرکت نموده اند.
۶-٣-اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصیلی .
مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبــل از اتمــام دوره کارشناسی قابل قبول نمیباشد) بـرای کلیـه پذیرفتـهشـدگان ۴ رشــته : پرســتاری مراقبتهــای
ویژه، رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون
#سبز_مشاور
#ارشد_بهداشت
http://sabzmoshaver.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


Post has attachment
تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت : برای داوطلبانی که پس از اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت در هیچ کدام از رشته محل ها پذیرفته نشده باشند تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت آخرین فرصت به حساب می آید. در این مرحله داوطلبان برای ظرفیت های خالی رشته محل های اعلام شده اقدام می نمایند. در این مطلب به بررسی و ارائه توضیحاتی در این زمینه خواهیم پرداخت.

در ابتدا نیز به بیان شرایط و ضوابط اولیه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می پردازیم.

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
برای شرکت داوطلبان در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت یک سری شرایط و ضوابط وجود دارد. داوطلبان در صورت دارا بودن این شرایط و ضوابط می توانند در این مرحله شرکت نمایند.

تمامی داوطلبان اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته شده اند ، مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می باشند.
داوطلبانی که رد مرحله نخست انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده اند و در یکی از رشته محل ها پذیرفته شده باشند. در صورت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و قبولی در یکی از رشته محل ها پذیرش اول آنها اغو می گردد.
بر اساس قوانین موجود در دفترچه راهنما داوطلبانی که در آزمون سال ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشنخ کحل های دوره روزانه قبول شده باشند و نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند و یا انصراف دهند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می گردند. از این رو در صورتی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت در یکی از رشته محل های روزانه قبول شده باشند و سپس اقدام به ثبت نام نکنند در این صورت از آزمون سال بعد محروم می شوند.
بر اساس قوانین و ضوابط تحصیل در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد. از این رو در انتخاب رشته محل ها دقت نمایید.
تعین زمان شروع به تحصیل داوطلبان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بر عهده دانشگاه پذیرنده می باشد.
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اواخر نیمه اول آبان ماه اعلام خواهد شد.
زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
در شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بایستی در ابتدا لیست رشته محل هایی که دارای ظرفیت خالی می باشد اعلام گردد. از این رو بایستی پذیرفته شدگان رشته محل ها ثبت نام نمایند تا ظرفیت خالی هر کدام از رشته محل ها مشخص گردد. با توجه به این توضیحات زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را می توان اواخر مهر ماه تخمین زد.

نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

در این بخش به بیان نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و مراحل آن خواهی پرداخت. در ابتدا نیز به صورت تیتر وار به باین این مراحل مب پردازیم.

ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر


ورود به سایت سنجش پزشکی www.sanjeshp.ir
داوطلبان عزیر همانند ثبت نام آزمون ارشد و یا انتخاب رشته ، برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت نیز بایستی در ابتدا به مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir مراجعه نمایند. چرا که تمامی مراحل و اقدامات داوطلبان در فرایند پذیرش در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از طریق این سامانه انجام می گیرد. پس از ورود به این سامانه اقدامات بعدی را برای شرکت در تکمیل ظرفیت انجام دهید.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت
پس از این که سایت سنجش پزشکی وارد شدید بایستی در اولین اقدام به بخش کارشناسی ارشد ورود نمایید. در این بخش تمامی اطلاعیه ها و لینک های مورد نظر داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت قرار داده شده است. از این رو برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت مطابق با تصویر زیر وارد بخش کارشناسی ارشد شوید.

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشتکلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و اطلاع از ظرفیت رشته محل ها
برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت داوطلبان بایستی در ابتدا از لیست رشته محل های مورد پذیرش اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور پس از ورود به بخش کارشناسی ارشد سایت سنجش پزشکی بر روی لینک ظرفیت رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت کلیک نمایید. در تصویر زیر می توان این لینک را مشاهده نمود.تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهداشت

با کلیک بر روی این لینک داوطلبان با فایل پی دی افی را دریافت می نمایند که در این فایل شرایط اولیه و ظرفیت رشته محل های موجود در تکمیل ظرفیت مشخض می گردد.

ارشد وزارت بهداشت

ورود کد رهگیری و انتخاب رشته محل های مورد نظر
پس از این که داوطلبان در مرحله قبل فایل پی دی اف را دانلود نمودند از لیست رشته هایی که می توانند در این مرحله انتخاب نمایند اطلاع حاصل می کنند. پس از این اقدام با ورود کد پیگیری که مربوط به انتخاب رشته اولیه می باشد فرایند انتخاب رشته تکمیل ظرفیت را به اتمام رسایند.مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته گان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت نموده و در رشته محل مورد نظرخود پذیرفته شده اند بایستی برای ثبت نام حضوری اقدام نمایند. در این ثبت نام که توسط دانشگاه پذیرنده تعین می گردد داوطلبان بایستی برخی مدارک را به همراه داشته باشند. از جمله این مدارک می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۶ قطعه عکس ۴*٣
اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)
اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت ازتحصیل باشد
. لازم به ذکر است دانشجویان ترمآخر بایستی تا تــاریخ ٣١/۶/٩۶ فــارغ التحصــیل شــوند. بــدیهی
اســت در صــورت عــدم فراغــت از تحصــیل مســئولیت عواقــب بعــدی بعهــده دانشــجو خواهــد بــود.
مشمول محرومیت یکساله خواهند شد. درصورت وجود این موارد ، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمــل
خواهد آمد .
اصل و کپی کارت پایانخدمت یا معافیت دائم یــا مــدارکی کــه نشــاندهنــده وضــعیت نظــام وظیفــه
آقایان میباشد.
اصــل و کپــی گــواهی پایــان یــا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای پزشــکی،
دندانپزشکی، داروسازی.
اصل و کپی گواهی پایان یا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای: پرســتاری ، اتــاق عمــل ،
هوشبری ، رادیولــوژی ، علــوم آزمایشــگاهی ، فوریــتهــای پزشــکی ، پرســتاری دندانپزشــکی و بهداشــت
دهان که جزء یکی از ٣ گروه زیر میباشند:
۶- ١- افرادی که قبل از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده اند.
۶-٢- افرادی که بعد از تاریخ ١/ ١١/٩۴ فارغ التحصیل شده و در آزمون سال ٩۵ شرکت نموده اند.
۶-٣-اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصیلی .
مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبــل از اتمــام دوره کارشناسی قابل قبول نمیباشد) بـرای کلیـه پذیرفتـهشـدگان ۴ رشــته : پرســتاری مراقبتهــای
ویژه، رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون
#سبز_مشاور
#ارشد_بهداشت
http://sabzmoshaver.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


Add a comment...

Post has attachment
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد : در مطلب قبل در زمینه تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد توضیحاتی دادیم. با وجود این که آزمون کارشناسی ارشد به صورت مشترک برای تمامی دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد برگزار می گردد اما انتخاب رشته دانشگاه آزاد با سایر دانشگاه هامتفاوت و به صورت مستقل می باشد. به همین جهت به صورت جداکانه به بررسی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت.

از این رو در صورتی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده و یا قصد انجام آن را دارید مطالب ارائه شده در این مطلب می تواند برای شما مفید باشد. به همین جهت توصیه می گردد به ادامه این مطلب توجه نمایید.زمان شروع تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همانند تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد پس از ثبت نام پذیرفته شدگان انتخاب رشته اصلی صورت می گیرد. البته یک تفاوت اساسی میان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها وجود دارد. این تفاوت اصلی در زمان و تعداد برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد است. به این صورت که تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای دو ورودی مهر و بهمن ماه انجام می گیرد. از این رو این دسته از داوطلبان در دو مرحله می توانند شانس خود را برای تحصیل در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امتحان نمایند. برای تکمیل ظرفیت ورودی مهر داوطلبان اواسط مهر ماه می توانند اقدام نمایند. برای ورودی بهمن ماه نیز معمولا از اواخر دی ماه تا اوایل بهمن ماه فرصت وجود دارد.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
برای این که امکان شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد برای داوطلبان وجود داشته باشد بایستی برخی شرایط و ضوابط را رعایت و دارا باشید. در ادامه به برخی از این شرایط اشاره خواهیم نمود:

تمامی داوطلبان بایستی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده باشند.
داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت بایستی مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد شده باشند.
برای شرکت در تکمیل ظرفیت مهر ماه الزامی به عدم قبولی در انتخاب رشته خرداد ماه وجود ندارد. از این رو در صورت پذیرش شهریور ماه نیز می توان در تکمیل ظرفیت مهر ماه شرکت نمود.
برای شرکت در تکمیل ظرفیت بهمن ماه داوطلبان نبایستی در انتخاب رشته قبلی پذیرش کسب نموده باشند. در صورت قبولی در هر کدام از انتخاب رشته های قبلی نمی توان در تکمیل ظرفیت بهمن ماه شرکت نمود.
  نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
داوطلبان برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برخلاف تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد که به سایت سنجش مراجعه می نمایند بایستی به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه نمایند. برای شرکت در این تکمیل ظرفیت داوطلبان مراحلی را طی می نمایند. این مراحل به صورت تیتر وار را در بخش زیر می توان مشاهده نمود.

ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org
کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مشاهده لیست رشته های موجود
خرید کارت ثبت نام
تکمیل فرم انتخاب رشته و اتمام فرایند تکمیل ظرفیت
لازم به ذکر است تمامی این مراحل همرا با تصاویر مرتبط در ادامه توضیح داده می شود.

ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org
در ابتدا داوطلبان عزیز برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایید. با وورود به این سایت امکان شرکت در تکمیل ظرفیت با استفاده از لینک ثبت نام تکمیل ظرفیت فراهم می گردد.

کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
پس از ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد داوطلبان لینک های ثبت نام و یا انتخاب رشته را می توانند مشاهده نمایند. در میان این لینک ها بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کلیک نمایید. داوطلبان عزیز می توانند در تصویر زیر این لینک را مشاهده نمایید.مشاهده لیست رشته های موجود
با ورود به لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد داوطلبان می توانند در ابتدا از لیست رشته هایی که در این مرحله می توان انتخاب نمود اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور نیز دو روش در داخل سایت وجود دارد. این دو روش جدول رشته و گرایش ها و جدول محل های دانشگاهی می باشد. در روش اول تنها لیست رشته های موجود برای انتخاب در دوره تکمیل ظرفیت وجود دارد. اما در روش دوم که مناسب تر می باشد داوطلبان می توانند لیست رشته هایی که در یک واحد خاص برای تکمیل ظرفیت وجود دارد مشاهده نمایند. داوطلبان همانگونه که در تصویر زیر می توان مشاهده نمود از هر دو روش می توانند برای مشاهده لیست رشته ها استفاده نمایند.خرید کارت ثبت نام
پس از مشاهده لیست رشته های موجود برای انتخاب در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در صورت وجود رشته مورد نظر بایستی برای خرید کارت اقدام نمود. برایخرید کارت انتخاب رشته داوطلبان از طریق لینک خرید که در سمت راست بخش تکمیل ظرفیت قرار داده شده است بایستی اقدام نمایند. داوطلبان عزیز می توانند این لینک را در تصویر زیر مشاهده نمایند.با کلیک بر روی لینک خرید داوطلبان بایستی ابتدا اطلاعات شناسایی خود را وارد نمایند. با ورود این اطلاعات داوطلب وارد پرداخت اینترنتی می شود. در این مرحله اطلاعات کارت بانکی خود به همراه رمز دوم را وارد نمایید. با ورود اطلاعات خواسته شده فرایند خرید به اتمام می رشد و شناسه ثبت نام و رمز ثبت نام را می توان دریافت نمود.

تکمیل فرم انتخاب رشته و اتمام فرایند تکمیل ظرفیت
پس از خرید کارت ثبت نام و دریافت رمز کارت خریداری شده داوطلبان مب توانند با وارد نمودن اطلاعات کارت و همچنین اطلاعات داوطلبی فرایند تکمیل ظرفیت را شروع نمایند. در این مرحله داوطلبان اطلاعات داوطلبای خود را در بخش های خواسته شده وارد می نمایند. پس از آن کد رشته های انتخابی را بایستی وارد نمود و در نهایت اقدام به تایین این اطلاعات و دریافت کد رهگیری و رسید انتخاب رشته نمایید.
http://sabzmoshaver.com/completion-of-the-masters-degree-in-azad-university/

#تکمیل_ظرفیت_دانشگاه_آزاد
#تکمیل_ظرفیت_ارشد_دانشگاه_آزاد
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی

Post has attachment
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد : در مطلب قبل در زمینه تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد توضیحاتی دادیم. با وجود این که آزمون کارشناسی ارشد به صورت مشترک برای تمامی دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد برگزار می گردد اما انتخاب رشته دانشگاه آزاد با سایر دانشگاه هامتفاوت و به صورت مستقل می باشد. به همین جهت به صورت جداکانه به بررسی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت.

از این رو در صورتی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده و یا قصد انجام آن را دارید مطالب ارائه شده در این مطلب می تواند برای شما مفید باشد. به همین جهت توصیه می گردد به ادامه این مطلب توجه نمایید.زمان شروع تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همانند تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد پس از ثبت نام پذیرفته شدگان انتخاب رشته اصلی صورت می گیرد. البته یک تفاوت اساسی میان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها وجود دارد. این تفاوت اصلی در زمان و تعداد برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد است. به این صورت که تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای دو ورودی مهر و بهمن ماه انجام می گیرد. از این رو این دسته از داوطلبان در دو مرحله می توانند شانس خود را برای تحصیل در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امتحان نمایند. برای تکمیل ظرفیت ورودی مهر داوطلبان اواسط مهر ماه می توانند اقدام نمایند. برای ورودی بهمن ماه نیز معمولا از اواخر دی ماه تا اوایل بهمن ماه فرصت وجود دارد.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
برای این که امکان شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد برای داوطلبان وجود داشته باشد بایستی برخی شرایط و ضوابط را رعایت و دارا باشید. در ادامه به برخی از این شرایط اشاره خواهیم نمود:

تمامی داوطلبان بایستی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده باشند.
داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت بایستی مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد شده باشند.
برای شرکت در تکمیل ظرفیت مهر ماه الزامی به عدم قبولی در انتخاب رشته خرداد ماه وجود ندارد. از این رو در صورت پذیرش شهریور ماه نیز می توان در تکمیل ظرفیت مهر ماه شرکت نمود.
برای شرکت در تکمیل ظرفیت بهمن ماه داوطلبان نبایستی در انتخاب رشته قبلی پذیرش کسب نموده باشند. در صورت قبولی در هر کدام از انتخاب رشته های قبلی نمی توان در تکمیل ظرفیت بهمن ماه شرکت نمود.
  نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
داوطلبان برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برخلاف تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد که به سایت سنجش مراجعه می نمایند بایستی به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه نمایند. برای شرکت در این تکمیل ظرفیت داوطلبان مراحلی را طی می نمایند. این مراحل به صورت تیتر وار را در بخش زیر می توان مشاهده نمود.

ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org
کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مشاهده لیست رشته های موجود
خرید کارت ثبت نام
تکمیل فرم انتخاب رشته و اتمام فرایند تکمیل ظرفیت
لازم به ذکر است تمامی این مراحل همرا با تصاویر مرتبط در ادامه توضیح داده می شود.

ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org
در ابتدا داوطلبان عزیز برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایید. با وورود به این سایت امکان شرکت در تکمیل ظرفیت با استفاده از لینک ثبت نام تکمیل ظرفیت فراهم می گردد.

کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
پس از ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد داوطلبان لینک های ثبت نام و یا انتخاب رشته را می توانند مشاهده نمایند. در میان این لینک ها بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کلیک نمایید. داوطلبان عزیز می توانند در تصویر زیر این لینک را مشاهده نمایید.مشاهده لیست رشته های موجود
با ورود به لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد داوطلبان می توانند در ابتدا از لیست رشته هایی که در این مرحله می توان انتخاب نمود اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور نیز دو روش در داخل سایت وجود دارد. این دو روش جدول رشته و گرایش ها و جدول محل های دانشگاهی می باشد. در روش اول تنها لیست رشته های موجود برای انتخاب در دوره تکمیل ظرفیت وجود دارد. اما در روش دوم که مناسب تر می باشد داوطلبان می توانند لیست رشته هایی که در یک واحد خاص برای تکمیل ظرفیت وجود دارد مشاهده نمایند. داوطلبان همانگونه که در تصویر زیر می توان مشاهده نمود از هر دو روش می توانند برای مشاهده لیست رشته ها استفاده نمایند.خرید کارت ثبت نام
پس از مشاهده لیست رشته های موجود برای انتخاب در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در صورت وجود رشته مورد نظر بایستی برای خرید کارت اقدام نمود. برایخرید کارت انتخاب رشته داوطلبان از طریق لینک خرید که در سمت راست بخش تکمیل ظرفیت قرار داده شده است بایستی اقدام نمایند. داوطلبان عزیز می توانند این لینک را در تصویر زیر مشاهده نمایند.با کلیک بر روی لینک خرید داوطلبان بایستی ابتدا اطلاعات شناسایی خود را وارد نمایند. با ورود این اطلاعات داوطلب وارد پرداخت اینترنتی می شود. در این مرحله اطلاعات کارت بانکی خود به همراه رمز دوم را وارد نمایید. با ورود اطلاعات خواسته شده فرایند خرید به اتمام می رشد و شناسه ثبت نام و رمز ثبت نام را می توان دریافت نمود.

تکمیل فرم انتخاب رشته و اتمام فرایند تکمیل ظرفیت
پس از خرید کارت ثبت نام و دریافت رمز کارت خریداری شده داوطلبان مب توانند با وارد نمودن اطلاعات کارت و همچنین اطلاعات داوطلبی فرایند تکمیل ظرفیت را شروع نمایند. در این مرحله داوطلبان اطلاعات داوطلبای خود را در بخش های خواسته شده وارد می نمایند. پس از آن کد رشته های انتخابی را بایستی وارد نمود و در نهایت اقدام به تایین این اطلاعات و دریافت کد رهگیری و رسید انتخاب رشته نمایید.
http://sabzmoshaver.com/completion-of-the-masters-degree-in-azad-university/

#تکمیل_ظرفیت_دانشگاه_آزاد
#تکمیل_ظرفیت_ارشد_دانشگاه_آزاد
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی

Post has attachment
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد : در مطلب قبل در زمینه تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد توضیحاتی دادیم. با وجود این که آزمون کارشناسی ارشد به صورت مشترک برای تمامی دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد برگزار می گردد اما انتخاب رشته دانشگاه آزاد با سایر دانشگاه هامتفاوت و به صورت مستقل می باشد. به همین جهت به صورت جداکانه به بررسی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت.

از این رو در صورتی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده و یا قصد انجام آن را دارید مطالب ارائه شده در این مطلب می تواند برای شما مفید باشد. به همین جهت توصیه می گردد به ادامه این مطلب توجه نمایید.زمان شروع تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همانند تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد پس از ثبت نام پذیرفته شدگان انتخاب رشته اصلی صورت می گیرد. البته یک تفاوت اساسی میان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها وجود دارد. این تفاوت اصلی در زمان و تعداد برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد است. به این صورت که تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای دو ورودی مهر و بهمن ماه انجام می گیرد. از این رو این دسته از داوطلبان در دو مرحله می توانند شانس خود را برای تحصیل در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امتحان نمایند. برای تکمیل ظرفیت ورودی مهر داوطلبان اواسط مهر ماه می توانند اقدام نمایند. برای ورودی بهمن ماه نیز معمولا از اواخر دی ماه تا اوایل بهمن ماه فرصت وجود دارد.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
برای این که امکان شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد برای داوطلبان وجود داشته باشد بایستی برخی شرایط و ضوابط را رعایت و دارا باشید. در ادامه به برخی از این شرایط اشاره خواهیم نمود:

تمامی داوطلبان بایستی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده باشند.
داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت بایستی مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد شده باشند.
برای شرکت در تکمیل ظرفیت مهر ماه الزامی به عدم قبولی در انتخاب رشته خرداد ماه وجود ندارد. از این رو در صورت پذیرش شهریور ماه نیز می توان در تکمیل ظرفیت مهر ماه شرکت نمود.
برای شرکت در تکمیل ظرفیت بهمن ماه داوطلبان نبایستی در انتخاب رشته قبلی پذیرش کسب نموده باشند. در صورت قبولی در هر کدام از انتخاب رشته های قبلی نمی توان در تکمیل ظرفیت بهمن ماه شرکت نمود.
  نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
داوطلبان برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برخلاف تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد که به سایت سنجش مراجعه می نمایند بایستی به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه نمایند. برای شرکت در این تکمیل ظرفیت داوطلبان مراحلی را طی می نمایند. این مراحل به صورت تیتر وار را در بخش زیر می توان مشاهده نمود.

ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org
کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مشاهده لیست رشته های موجود
خرید کارت ثبت نام
تکمیل فرم انتخاب رشته و اتمام فرایند تکمیل ظرفیت
لازم به ذکر است تمامی این مراحل همرا با تصاویر مرتبط در ادامه توضیح داده می شود.

ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org
در ابتدا داوطلبان عزیز برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایید. با وورود به این سایت امکان شرکت در تکمیل ظرفیت با استفاده از لینک ثبت نام تکمیل ظرفیت فراهم می گردد.

کلیک بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
پس از ورود به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد داوطلبان لینک های ثبت نام و یا انتخاب رشته را می توانند مشاهده نمایند. در میان این لینک ها بر روی لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کلیک نمایید. داوطلبان عزیز می توانند در تصویر زیر این لینک را مشاهده نمایید.مشاهده لیست رشته های موجود
با ورود به لینک تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد داوطلبان می توانند در ابتدا از لیست رشته هایی که در این مرحله می توان انتخاب نمود اطلاع حاصل نمایند. برای این منظور نیز دو روش در داخل سایت وجود دارد. این دو روش جدول رشته و گرایش ها و جدول محل های دانشگاهی می باشد. در روش اول تنها لیست رشته های موجود برای انتخاب در دوره تکمیل ظرفیت وجود دارد. اما در روش دوم که مناسب تر می باشد داوطلبان می توانند لیست رشته هایی که در یک واحد خاص برای تکمیل ظرفیت وجود دارد مشاهده نمایند. داوطلبان همانگونه که در تصویر زیر می توان مشاهده نمود از هر دو روش می توانند برای مشاهده لیست رشته ها استفاده نمایند.خرید کارت ثبت نام
پس از مشاهده لیست رشته های موجود برای انتخاب در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در صورت وجود رشته مورد نظر بایستی برای خرید کارت اقدام نمود. برایخرید کارت انتخاب رشته داوطلبان از طریق لینک خرید که در سمت راست بخش تکمیل ظرفیت قرار داده شده است بایستی اقدام نمایند. داوطلبان عزیز می توانند این لینک را در تصویر زیر مشاهده نمایند.با کلیک بر روی لینک خرید داوطلبان بایستی ابتدا اطلاعات شناسایی خود را وارد نمایند. با ورود این اطلاعات داوطلب وارد پرداخت اینترنتی می شود. در این مرحله اطلاعات کارت بانکی خود به همراه رمز دوم را وارد نمایید. با ورود اطلاعات خواسته شده فرایند خرید به اتمام می رشد و شناسه ثبت نام و رمز ثبت نام را می توان دریافت نمود.

تکمیل فرم انتخاب رشته و اتمام فرایند تکمیل ظرفیت
پس از خرید کارت ثبت نام و دریافت رمز کارت خریداری شده داوطلبان مب توانند با وارد نمودن اطلاعات کارت و همچنین اطلاعات داوطلبی فرایند تکمیل ظرفیت را شروع نمایند. در این مرحله داوطلبان اطلاعات داوطلبای خود را در بخش های خواسته شده وارد می نمایند. پس از آن کد رشته های انتخابی را بایستی وارد نمود و در نهایت اقدام به تایین این اطلاعات و دریافت کد رهگیری و رسید انتخاب رشته نمایید.
http://sabzmoshaver.com/completion-of-the-masters-degree-in-azad-university/

#تکمیل_ظرفیت_دانشگاه_آزاد
#تکمیل_ظرفیت_ارشد_دانشگاه_آزاد
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی
Add a comment...

Post has attachment
نتایج آزمون لیسانس به پزشکی : در صورتی که مطلب آزمون لیسانس به پزشکی را مطالعه نموده باشید در خواهد یافت که آزمونی تحت این عنوان هر ساله برگزار می گردد. با موفقیت در این آزمون داوطلبان شرکت کننده می توانند در رشته های پزشکی به ادامه تحصیل بپردازند.

 در مطلب آزمون لیسانس به پزشکی بیان کردیم که این آزمون توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. برای شرکت در این آزمون نیز شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد که داوطلبان می‌توانند با مطالعه این شرایط و در صورت دارا بودن آن و همچنین تمایل به تحصیل در رشته های پزشکی در این آزمون ثبت نام نمایند. پس از ثبت نام نیز نتایج آزمون لیسانس به پزشکی مطرح می گردد.نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
آزمون لیسانس به پزشکی از جمله آزمون های می باشد که به صورت دو مرحله ای برگزار می گردد. مرحله اول این آزمون به صورت کتبی و از میان داوطلبان واجد شرایط و ثبت نام نموده به عمل می آید.

پس از برگزاری آزمون که بر اساس سنوات گذشته اواسط خرداد ماه می باشد اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی صورت می گیرد. برای داوطلبان شرکت کننده در این آزمون اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی زمان بندی آن و نحوه دریافت آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

با توجه به اینکه در این رابطه معمولاً داوطلبانه اطلاعات محدودی دارند در این مطلب به بررسی نتایج آزمون لیسانس به پزشکی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

زمان اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
با توجه به این که آزمون لیسانس به پزشکی دو مرحله ای می باشد از این رو اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی نیز به همان نسبت در دو مرحله انجام می گیرد.

در مرحله اول نتایج آزمون کتبی لیسانس به پزشکی در اختیار داوطلبان شرکت کننده قرار می گیرد. با توجه به این که برگزاری آزمون در اواسط خرداد ماه می باشد از این رو می توان زمان اعلام نتایج آزمون کتبی لیسانس به پزشکی را اواخر تیرماه تخمین زد.

مرحله نهایی اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی که در آن پذیرفته شدگان نهایی این آزمون مشخص می گردد نیز بر اساس سنوات گذشته در مهر ماه صورت می گیرد.

البته زمانبندی اعلام شده در این بخش ممکن است دچار تغییراتی گردد به همین جهت توصیه می گردد داوطلبان به اطلاعیه هایی که در این رابطه از طریق معاونت آموزشی دانشگاه تهران صادر می گردد توجه نمایند.نحوه اطلاع از نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی به صورت اینترنتی و از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران صورت می گیرد. چرا که این آزمون توسط دانشگاه پزشکی تهران برگزار می گردد. به همین جهت داوطلبان در بازه زمانی اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی بایستی به سایت دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

پس از ورود به این سایت به بخش معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه نموده و بر روی لینک نتایج آزمون لیسانس به پزشکی کلیک نمایید. با توجه به اینکه ظرفیت این آزمون بسیار محدود می‌باشد اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت پذیرش بر روی سایت قرار میگیرد.

لازم به ذکر است در آخرین دوره برگزاری این آزمون ظرفیت پذیرش تنها ۱۰ نفر تعیین شده بود. از این رو در مرحله اول اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی تعداد پذیرفته شدگان این آزمون دو برابر ظرفیت پذیرش یعنی بیست نفر می باشد. در تصویر زیر می توان نتایج آخرین دوره برگزاری این آزمون را مشاهده نمود.مراحل پس از اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
پس از اینکه داوطلبان شرکت کننده در آزمون لیسانس به پزشکی نسبت به دریافت نتایج آزمون لیسانس به پزشکی در مرحله اول اقدام نمودند در صورتی که جزء پذیرفته شدگان باشند بایستی برای شرکت در مصاحبه این آزمون اقدام نمایند.

در ابتدا نیز بیان کردیم که این آزمون جزو آزمون‌ های دو مرحله می باشد و مرحله اول آن کتبی و مرحله دوم مصاحبه حضوری می باشد.

داوطلبان در مرحله مصاحبه حضوری بایستی اقدام به ارائه رزومه علمی و کاری خود نمایند. در این مرحله از داوطلبان سوالات تخصصی متناسب با رشته تحصیلی آنها و همچنین و دیگر سوالاتی مرتبط با رشته های پزشکی پرسیده می شود.

همچنین در این جلسه ابعاد شخصیتی داوطلبان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از جهاتی می توان این جلسه را همانند جلسه مصاحبه دکتری در نظر گرفت به همین جهت به هنگام شرکت در این جلسه بسیار سنجید رفتار نموده و به سوالات با دقت پاسخ دهید.

توضیحات پایانی در زمینه اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
برای داوطلبانی که تمایل به شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی را دارند بایستی در همین ابتدا بیان نماییم که با توجه به ظرفیت بسیار محدود این آزمون رقابت میان شرکت کنندگان بسیار بالا می باشد.

از این‌ رو داوطلبان بایستی به طور کامل خود را برای مرحله آزمون کتبی و مصاحبه حضوری آماده نمایند. در مرحله اول اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی دو برابر ظرفیت پذیرش از شرکت کننده گان دعوت به مصاحبه می شود. به همین جهت می توان این مرحله را از حساس ترین مراحل این آزمون در نظر گرفت. بنابراین داوطلبان به هیج عنوان حق اشتباه در این مرحله را ندارند.

در مورد منابع آزمون در مطلب آزمون لیسانس به پزشکی توضیحات لازم ارائه گردید. از این رو می توانید با مراجعه به این مطلب در این زمینه اطلاعات مناسب را کسب نمایید.

در پایان لازم به ذکر است که کارنامه علمی داوطلبان شرکت کننده در این آزمون نیز با توجه به سنوات گذشته در نیمه دوم مهر ماه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران در اختیار داوطلبان شرکت کننده قرار میگیرد.
http://sabzmoshaver.com/baccalaureate-exam-results-in-medicine/ #نتایج_لیسانس_به_پزشکی
#لیسانس_به_پزشکی
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی

Post has attachment
نتایج آزمون لیسانس به پزشکی : در صورتی که مطلب آزمون لیسانس به پزشکی را مطالعه نموده باشید در خواهد یافت که آزمونی تحت این عنوان هر ساله برگزار می گردد. با موفقیت در این آزمون داوطلبان شرکت کننده می توانند در رشته های پزشکی به ادامه تحصیل بپردازند.

 در مطلب آزمون لیسانس به پزشکی بیان کردیم که این آزمون توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. برای شرکت در این آزمون نیز شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد که داوطلبان می‌توانند با مطالعه این شرایط و در صورت دارا بودن آن و همچنین تمایل به تحصیل در رشته های پزشکی در این آزمون ثبت نام نمایند. پس از ثبت نام نیز نتایج آزمون لیسانس به پزشکی مطرح می گردد.نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
آزمون لیسانس به پزشکی از جمله آزمون های می باشد که به صورت دو مرحله ای برگزار می گردد. مرحله اول این آزمون به صورت کتبی و از میان داوطلبان واجد شرایط و ثبت نام نموده به عمل می آید.

پس از برگزاری آزمون که بر اساس سنوات گذشته اواسط خرداد ماه می باشد اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی صورت می گیرد. برای داوطلبان شرکت کننده در این آزمون اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی زمان بندی آن و نحوه دریافت آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

با توجه به اینکه در این رابطه معمولاً داوطلبانه اطلاعات محدودی دارند در این مطلب به بررسی نتایج آزمون لیسانس به پزشکی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

زمان اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
با توجه به این که آزمون لیسانس به پزشکی دو مرحله ای می باشد از این رو اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی نیز به همان نسبت در دو مرحله انجام می گیرد.

در مرحله اول نتایج آزمون کتبی لیسانس به پزشکی در اختیار داوطلبان شرکت کننده قرار می گیرد. با توجه به این که برگزاری آزمون در اواسط خرداد ماه می باشد از این رو می توان زمان اعلام نتایج آزمون کتبی لیسانس به پزشکی را اواخر تیرماه تخمین زد.

مرحله نهایی اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی که در آن پذیرفته شدگان نهایی این آزمون مشخص می گردد نیز بر اساس سنوات گذشته در مهر ماه صورت می گیرد.

البته زمانبندی اعلام شده در این بخش ممکن است دچار تغییراتی گردد به همین جهت توصیه می گردد داوطلبان به اطلاعیه هایی که در این رابطه از طریق معاونت آموزشی دانشگاه تهران صادر می گردد توجه نمایند.نحوه اطلاع از نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی به صورت اینترنتی و از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران صورت می گیرد. چرا که این آزمون توسط دانشگاه پزشکی تهران برگزار می گردد. به همین جهت داوطلبان در بازه زمانی اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی بایستی به سایت دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

پس از ورود به این سایت به بخش معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه نموده و بر روی لینک نتایج آزمون لیسانس به پزشکی کلیک نمایید. با توجه به اینکه ظرفیت این آزمون بسیار محدود می‌باشد اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت پذیرش بر روی سایت قرار میگیرد.

لازم به ذکر است در آخرین دوره برگزاری این آزمون ظرفیت پذیرش تنها ۱۰ نفر تعیین شده بود. از این رو در مرحله اول اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی تعداد پذیرفته شدگان این آزمون دو برابر ظرفیت پذیرش یعنی بیست نفر می باشد. در تصویر زیر می توان نتایج آخرین دوره برگزاری این آزمون را مشاهده نمود.مراحل پس از اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
پس از اینکه داوطلبان شرکت کننده در آزمون لیسانس به پزشکی نسبت به دریافت نتایج آزمون لیسانس به پزشکی در مرحله اول اقدام نمودند در صورتی که جزء پذیرفته شدگان باشند بایستی برای شرکت در مصاحبه این آزمون اقدام نمایند.

در ابتدا نیز بیان کردیم که این آزمون جزو آزمون‌ های دو مرحله می باشد و مرحله اول آن کتبی و مرحله دوم مصاحبه حضوری می باشد.

داوطلبان در مرحله مصاحبه حضوری بایستی اقدام به ارائه رزومه علمی و کاری خود نمایند. در این مرحله از داوطلبان سوالات تخصصی متناسب با رشته تحصیلی آنها و همچنین و دیگر سوالاتی مرتبط با رشته های پزشکی پرسیده می شود.

همچنین در این جلسه ابعاد شخصیتی داوطلبان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از جهاتی می توان این جلسه را همانند جلسه مصاحبه دکتری در نظر گرفت به همین جهت به هنگام شرکت در این جلسه بسیار سنجید رفتار نموده و به سوالات با دقت پاسخ دهید.

توضیحات پایانی در زمینه اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
برای داوطلبانی که تمایل به شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی را دارند بایستی در همین ابتدا بیان نماییم که با توجه به ظرفیت بسیار محدود این آزمون رقابت میان شرکت کنندگان بسیار بالا می باشد.

از این‌ رو داوطلبان بایستی به طور کامل خود را برای مرحله آزمون کتبی و مصاحبه حضوری آماده نمایند. در مرحله اول اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی دو برابر ظرفیت پذیرش از شرکت کننده گان دعوت به مصاحبه می شود. به همین جهت می توان این مرحله را از حساس ترین مراحل این آزمون در نظر گرفت. بنابراین داوطلبان به هیج عنوان حق اشتباه در این مرحله را ندارند.

در مورد منابع آزمون در مطلب آزمون لیسانس به پزشکی توضیحات لازم ارائه گردید. از این رو می توانید با مراجعه به این مطلب در این زمینه اطلاعات مناسب را کسب نمایید.

در پایان لازم به ذکر است که کارنامه علمی داوطلبان شرکت کننده در این آزمون نیز با توجه به سنوات گذشته در نیمه دوم مهر ماه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران در اختیار داوطلبان شرکت کننده قرار میگیرد.
http://sabzmoshaver.com/baccalaureate-exam-results-in-medicine/ #نتایج_لیسانس_به_پزشکی
#لیسانس_به_پزشکی
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی

Post has attachment
نتایج آزمون لیسانس به پزشکی : در صورتی که مطلب آزمون لیسانس به پزشکی را مطالعه نموده باشید در خواهد یافت که آزمونی تحت این عنوان هر ساله برگزار می گردد. با موفقیت در این آزمون داوطلبان شرکت کننده می توانند در رشته های پزشکی به ادامه تحصیل بپردازند.

 در مطلب آزمون لیسانس به پزشکی بیان کردیم که این آزمون توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. برای شرکت در این آزمون نیز شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد که داوطلبان می‌توانند با مطالعه این شرایط و در صورت دارا بودن آن و همچنین تمایل به تحصیل در رشته های پزشکی در این آزمون ثبت نام نمایند. پس از ثبت نام نیز نتایج آزمون لیسانس به پزشکی مطرح می گردد.نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
آزمون لیسانس به پزشکی از جمله آزمون های می باشد که به صورت دو مرحله ای برگزار می گردد. مرحله اول این آزمون به صورت کتبی و از میان داوطلبان واجد شرایط و ثبت نام نموده به عمل می آید.

پس از برگزاری آزمون که بر اساس سنوات گذشته اواسط خرداد ماه می باشد اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی صورت می گیرد. برای داوطلبان شرکت کننده در این آزمون اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی زمان بندی آن و نحوه دریافت آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

با توجه به اینکه در این رابطه معمولاً داوطلبانه اطلاعات محدودی دارند در این مطلب به بررسی نتایج آزمون لیسانس به پزشکی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

زمان اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
با توجه به این که آزمون لیسانس به پزشکی دو مرحله ای می باشد از این رو اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی نیز به همان نسبت در دو مرحله انجام می گیرد.

در مرحله اول نتایج آزمون کتبی لیسانس به پزشکی در اختیار داوطلبان شرکت کننده قرار می گیرد. با توجه به این که برگزاری آزمون در اواسط خرداد ماه می باشد از این رو می توان زمان اعلام نتایج آزمون کتبی لیسانس به پزشکی را اواخر تیرماه تخمین زد.

مرحله نهایی اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی که در آن پذیرفته شدگان نهایی این آزمون مشخص می گردد نیز بر اساس سنوات گذشته در مهر ماه صورت می گیرد.

البته زمانبندی اعلام شده در این بخش ممکن است دچار تغییراتی گردد به همین جهت توصیه می گردد داوطلبان به اطلاعیه هایی که در این رابطه از طریق معاونت آموزشی دانشگاه تهران صادر می گردد توجه نمایند.نحوه اطلاع از نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی به صورت اینترنتی و از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران صورت می گیرد. چرا که این آزمون توسط دانشگاه پزشکی تهران برگزار می گردد. به همین جهت داوطلبان در بازه زمانی اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی بایستی به سایت دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

پس از ورود به این سایت به بخش معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه نموده و بر روی لینک نتایج آزمون لیسانس به پزشکی کلیک نمایید. با توجه به اینکه ظرفیت این آزمون بسیار محدود می‌باشد اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت پذیرش بر روی سایت قرار میگیرد.

لازم به ذکر است در آخرین دوره برگزاری این آزمون ظرفیت پذیرش تنها ۱۰ نفر تعیین شده بود. از این رو در مرحله اول اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی تعداد پذیرفته شدگان این آزمون دو برابر ظرفیت پذیرش یعنی بیست نفر می باشد. در تصویر زیر می توان نتایج آخرین دوره برگزاری این آزمون را مشاهده نمود.مراحل پس از اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
پس از اینکه داوطلبان شرکت کننده در آزمون لیسانس به پزشکی نسبت به دریافت نتایج آزمون لیسانس به پزشکی در مرحله اول اقدام نمودند در صورتی که جزء پذیرفته شدگان باشند بایستی برای شرکت در مصاحبه این آزمون اقدام نمایند.

در ابتدا نیز بیان کردیم که این آزمون جزو آزمون‌ های دو مرحله می باشد و مرحله اول آن کتبی و مرحله دوم مصاحبه حضوری می باشد.

داوطلبان در مرحله مصاحبه حضوری بایستی اقدام به ارائه رزومه علمی و کاری خود نمایند. در این مرحله از داوطلبان سوالات تخصصی متناسب با رشته تحصیلی آنها و همچنین و دیگر سوالاتی مرتبط با رشته های پزشکی پرسیده می شود.

همچنین در این جلسه ابعاد شخصیتی داوطلبان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از جهاتی می توان این جلسه را همانند جلسه مصاحبه دکتری در نظر گرفت به همین جهت به هنگام شرکت در این جلسه بسیار سنجید رفتار نموده و به سوالات با دقت پاسخ دهید.

توضیحات پایانی در زمینه اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی
برای داوطلبانی که تمایل به شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی را دارند بایستی در همین ابتدا بیان نماییم که با توجه به ظرفیت بسیار محدود این آزمون رقابت میان شرکت کنندگان بسیار بالا می باشد.

از این‌ رو داوطلبان بایستی به طور کامل خود را برای مرحله آزمون کتبی و مصاحبه حضوری آماده نمایند. در مرحله اول اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی دو برابر ظرفیت پذیرش از شرکت کننده گان دعوت به مصاحبه می شود. به همین جهت می توان این مرحله را از حساس ترین مراحل این آزمون در نظر گرفت. بنابراین داوطلبان به هیج عنوان حق اشتباه در این مرحله را ندارند.

در مورد منابع آزمون در مطلب آزمون لیسانس به پزشکی توضیحات لازم ارائه گردید. از این رو می توانید با مراجعه به این مطلب در این زمینه اطلاعات مناسب را کسب نمایید.

در پایان لازم به ذکر است که کارنامه علمی داوطلبان شرکت کننده در این آزمون نیز با توجه به سنوات گذشته در نیمه دوم مهر ماه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران در اختیار داوطلبان شرکت کننده قرار میگیرد.
http://sabzmoshaver.com/baccalaureate-exam-results-in-medicine/ #نتایج_لیسانس_به_پزشکی
#لیسانس_به_پزشکی
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی
Add a comment...

Post has attachment
آزمون لیسانس به پزشکی : آزمون لیسانس به پزشکی از جمله آزمون های می باشد که برای ورود داوطلبان دارای مدرک لیسانس به پزشکی صورت می گیرد.

با توجه به اینکه اطلاع‌ رسانی‌ های که در زمینه این ثبت نام صورت می گیرد ضعیف می باشد به همین جهت اکثر داوطلبان اطلاع چندانی در زمینه ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی و شرایط آن ندارند. با توجه به این توضیحات در این مطلب به بررسی شرایط و ضوابط آزمون لیسانس به پزشکی خواهیم پرداخت.آزمون لیسانس به پزشکی
آزمون لیسانس به پزشکی همانگونه که بیان کردیم آزمون می باشد که در آن داوطلبان دارای مدرک کارشناسی امکان ثبت نام را خواهند داشت. این آزمون مختص داوطلبان می باشد که دارای مدرک کارشناسی یا لیسانس غیر پزشکی می باشند. و تمایل به تحصیل در رشته‌ های پزشکی را دارند.

از این رو دانشگاه علوم پزشکی تهران با برگزاری این آزمون امکان تحصیل این دسته از داوطلبان را در رشته های پزشکی فراهم می سازد. با توجه به این توضیحات ورود به این رشته های پزشکی بدون آزمون نبوده و با شرکت در آزمون ورودی و قبولی در این آزمون مکان تحصیل داوطلبان در رشته های پزشکی فراهم می باشد.

زمان و نحوه ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی
بر اساس سنوات گذشته ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت میگیرد از اواخر دی ماه تا اواخر بهمن ماه به طول می انجامد.

در زمینه نحوه ثبت نام نیز بایستی بیان نمود که این ثبت نام به صورت اینترنتی می باشد. از این رو داوطلبان بایستی در این بازه زمانی با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران اقدام به ثبت نام نمایند.

برای ثبت نام پس از ورود به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران داوطلبان در ابتدا بایستی فرم ثبت نام قرار داده شده در این سایت را تکمیل نمایند. همچنین بایستی اقدام به آپلود عکسی از خود نمایند. در کنار این موارد بایستی داوطلبان اقدام به اسکن مدارک تحصیلی و شناسایی خود در بخش های تعیین شده نیز نمایند.شرایط ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی
برای ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی داوطلبان بایستی در ابتدا شرایط شرکت در این آزمون را داشته باشد. به همین جهت قبل از اقدام به ثبت نام از این شرایط اطلاع حاصل نمایید. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره نمود:

دارا بودن داوطلبان از شرایط عمومی تحصیل
دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته در در گروه های آموزشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی و رشته های گروه علوم پزشکی.
نداشتن هیچ گونه منعی از نظر نظام وظیفه برای ادامه تحصیل داوطلبان.
داوطلبان بایستی حداکثر ۲۵ سال را داشته باشند. لازم به ذکر است مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به این ۲۵ سال اضافه می گردد.
فارغ تحصیلان و دانشجویان مقاطع بالاتر یعنی کارشناسی ارشد ، دکتری از دانشگاه سراسری آزاد و غیره حق شرکت ثبت نام در آزمون لیسانس به پزشکی را ندارند.
داوطلبان بایستی دارای معدل کل دیپلم بالای ۱۷ بوده باشند.
داوطلبان بایستی دارای مدرک کارشناسی با معدل بالای ۱۶ باشند.
دارا بودن مدارک زبان انگلیسی تعیین شده با حد نصاب ذکر شده ( TOEFL (500) ،  IELTS ( 6 ) ، MSRT ( 50 ) ، MHLE 50 )
برای کسب اطلاعات تکمیلی می توانید با مشاورین گروه سبز مشاور در ارتباط باشید.

زمان برگزاری آزمون لیسانس به پزشکی
بر اساس سنوات گذشته آزمون لیسانس به پزشکی که توسط دانشگاه پزشکی تهران برگزار می شود در اوایل اسفند ماه شروع می‌گردد. همچنین لازم به ذکر می باشد که کارت ورود به جلسه این آزمون نیز همانند سایر آزمون های دانشگاهی تنها چند روز قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت دانشگاه تهران در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. در نهایت اعلام نتایج آزمون لیسانس به پزشکی نیز به احتمال بسیار زیاد در فروردین ماه سال بعد صورت خواهدگرفت.منابع امتحانی آزمون لیسانس به پزشکی
داوطلبان بایستی قبل از هر اقدامی با منابعی که برای آزمون لیسانس به پزشکی تعیین شده است آشنا شوند. به همین جهت در این بخش به بیان منابع این آزمون می پردازیم. از جمله این منابع می توان به موارد زیر اشاره نمود.

میکروب شناسی (ضریب ۳) شامل باکتری شناسی ، ویروس شناسی، انگل شناسی
پزشکی آناتومی (ضریب ۳)
فیزیولوژی (ضریب ۳)
بیوشیمی (ضریب ۳)
ایمونولوژی (ضریب ۲)
بافت شناسی و جنین شناسی (ضریب ۲)
زبان عمومی (ضریب ۲)
ژنتیک (ضریب ۱)
تغذیه (ضریب ۱)
روانشناسی (ضریب ۱)
فیزیک پزشکی (ضریب ۱)
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها و آمار مقدماتی (ضریب ۱)
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده (ضریب ۱)
شبکه مورد نیاز جهت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی
همانگونه که مشخص می باشد برای ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی داوطلبان بایستی دارای مدارک ذکر شده باشند. از جمله مدارکی که در هنگام ثبت نام این آزمون داوطلبان نیاز است به همراه داشته باشند می توان به موارد زیر اشاشره نمود:

فرم تکمیل شده ثبت نام به همراه عکس ۳ * ۴ سال جاری داوطلب
مدرک دیپلم داوطلب که مورد تایید آموزش و پرورش بوده باشد و معدل داوطلب در آن ذکر شده باشد.
مدرک مورد تایید کارشناسی داوطلب که معدل داوطلب در دوره کارشناسی در آن ذکر شده باشد
مدرک زبان انگلیسی با حد نصاب تعیین شده
مدرک پایان طرح نیروی انسانی و یا معافیت طرح برای داوطلبانی که رشته کارشناسی آنها دارای طراحی نیروی انسانی می باشند
  اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی آنها
عکس سه در چهار
کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم برای داوطلبان مرد
پرداخت هزینه ثبت نام مبلغ ۵۰ هزار تومان که بایستی به حساب درآمد های غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بانک ملت پرداخت گردد.
http://sabzmoshaver.com/baccalaureate-exam-to-medicine/ #آزمون_لیسانس_به_پزشکی
#لیسانس_به_پزشکی
#سبز_مشاور
#مشاوره_تحصیلی
Wait while more posts are being loaded