اگر حقیقت را دوست داشته باشیم، بهتر است با خاطرات زندگی کنیم تا با امید. خاطره ریشه ای در حقیقت دارد ولی امید... آدم حتی از وجودش هم نمی تواند مطمئن باشد
عالی

«آخر هلنا، بدترین چیز این نیست که آدم را دوست نداشته باشند یا آدم استعداد محبوب شدن نداشته باشد، بدتر از همه این است که آدم توانایی دوست داشتن و عاشق شدن نداشته باشد.»
« من به آزادی و اختیار انسان باور ندارم و هرکس که به آزادی اعتقاد نداشته باشد، لاجرم آزاد نیست. و من نیستم! آزاد بودن باور داشتن به آزادی خویش است.»
«... حالا واقعاً ایمان داری؟
- به ایمان احتیاج دارم.
- آن موضوع دیگری است. منظورم این است که واقعاً ایمان داری؟
- همان طور که گفتم، به ایمان احتیاج دارم. دیگر ازم نپرس.»
« اگر حقیقت را دوست داشته باشیم، بهتر است با خاطرات زندگی کنیم تا با امید. خاطره ریشه ای در حقیقت دارد ولی امید... آدم حتی از وجودش هم نمی تواند مطمئن باشد.»

[هابيل و چند داستان ديگر، نوشته ي  ميگل د اونامونو؛ ترجمه ي  بهاء الدين خرمشاهي. نشر ناهيد، چاپ پنجم، 1379.]
Shared publiclyView activity