Profile cover photo
Profile photo
Информатика и рачунарство
29 followers -
Информатика и рачунарство у ОШ "Херој Радмила Шишковић"
Информатика и рачунарство у ОШ "Херој Радмила Шишковић"

29 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Модел "ПРАВИЛНИК о безбедности информационо - комуникационог система Установе Основна школа ________"
Add a comment...

Post has attachment
Колекција Закона, уредби и правилника релевантних за безбедност ИКТ система и сродна питања:
Повезани прописи:
Закон о заштити података о личности: 97/2008-3, 104/2009-13 (др. закон), 68/2012-41 (УС), 107/2012-4
Закон о тајности података: 104/2009-13
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала: 61/2005-8, 104/2009-6

Подзаконски акти:
2.1 Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја: 94/2016-28
2.2 Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја: 94/2016-27
2.3 Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја: 94/2016-22
2.4 Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја: 94/2016-21
2.5 Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија: 61/2016-3
2.6 Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности: 24/2016-13, 53/2017-51, 79/2017-65
2.7 Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима: 12/2017-13
Add a comment...

Post has attachment
Редакцијски пречишћен текст
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/d9bb675e-69b5-4302-98cd-a1e436228ec1
Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 5. фебруара 2016. године (види члан 34. Закона).
Закон о изменама Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 94/2017) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 27. октобра 2017. године (види члан 3. Закона – 94/2017-9).
ЗАКОН о информационој безбедности ("Службени гласник РС", бр. 6 од 28. јануара 2016, 94 од 19. октобра 2017.)
Структура прописа:
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Значење појединих термина
Члан 2.
Начела
Члан 3.
Надлежни орган
Члан 4.
Тело за координацију послова информационе безбедности
Члан 5.
II. БЕЗБЕДНОСТ ИКТ СИСТЕМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ИКТ системи од посебног значаја
Члан 6.
Мере заштите ИКТ система од посебног значаја
Члан 7.
Акт о безбедности ИКТ система од посебног значаја
Члан 8.
Поверавање активности у вези са ИКТ системом од посебног значаја трећим лицима
Члан 9.
Члан 10.
Обавештавање Надлежног органа о инцидентима
Члан 11.
Међународна сарадња и рана упозорења о ризицима и инцидентима
Члан 12.
Члан 13.
III. ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У ИКТ СИСТЕМИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ)
Члан 14.
Члан 15.
Члан 16.
Посебни центри за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима
Члан 17.
Центар за безбедност ИКТ система у републичким органима(ЦЕРТ републичких органа)
Члан 18.
Члан 19.
IV. КРИПТОБЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТA ОД КОМПРОМИТУЈУЋЕГ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА
Надлежност
Члан 20.
Послови и задаци
Члан 21.
Компромитујуће електромагнетно зрачење
Члан 22.
Мере криптозаштите
Члан 23.
Одобрење за криптографски производ
Члан 24.
Издавање одобрења за криптографски производ
Члан 25.
Опште одобрење за коришћење криптографских производа
Члан 26.
Регистри у криптозаштити
Члан 27.
V. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ
Послови инспекције за информациону безбедност
Члан 28.
Овлашћења инспектора за информациону безбедност
Члан 29.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Члан 31.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Рокови за доношење подзаконских аката
Члан 32.
Члан 33.
Ступање на снагу
Члан 34.

Повезани прописи:
Закон о заштити података о личности: 97/2008-3, 104/2009-13 (др. закон), 68/2012-41 (УС), 107/2012-4
Закон о тајности података: 104/2009-13
Закон о Безбедносно-информативној агенцији: 42/2002-17, 111/2009-35, 65/2014-99 (УС), 66/2014-3
Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији: 88/2009-35, 55/2012-183 (УС), 17/2013-3
Закон о инспекцијском надзору: 36/2015-3
Закон о одбрани: 116/2007-3, 88/2009-3, 88/2009-31 (др. закон), 104/2009-13 (др. закон), 10/2015-3
Кривични законик: 85/2005-30, 88/2005-51 (исправка), 107/2005-171 (исправка), 72/2009-53, 111/2009-36, 121/2012-3, 104/2013-3, 108/2014-3, 94/2016-7
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала: 61/2005-8, 104/2009-6

Подзаконски акти:
2.1 Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја: 94/2016-28
2.2 Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја: 94/2016-27
2.3 Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја: 94/2016-22
2.4 Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја: 94/2016-21
2.5 Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија: 61/2016-3
2.6 Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности: 24/2016-13, 53/2017-51, 79/2017-65
2.7 Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима: 12/2017-13
Add a comment...

Post has attachment
Интерактивна лекција о скуповима, торкама и речницима
Petlja
Petlja
petlja.org
Add a comment...

Post has attachment
12. Пајтон (Python) - скупови, торке, речници
6-pirucnik-12.pdf
6-pirucnik-12.pdf
drive.google.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded