ഈ കറികളും പിന്നെ അൽ‌പ്പം ചോറും മാത്രമേ ലഞ്ചിനു കഴിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ!
Photo
Shared publiclyView activity